Tải bản đầy đủ

ứng dụng tích phân

TÁN ĐỔ TOÁN PLUS

VIP

CHỦ ĐỀ 16. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Diện tích hình phẳng
a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f ( x) liên tục trên đoạn a; b , trục hoành
b

và hai đường thẳng x  a , x  b được xác định: S  f ( x) dx
a

y

y = f (x)

O

a c1


c2

y = f (x)

y = 0
(H ) 
x = a

x = b

c3 b x

b

S = ∫ f ( x ) dx
a

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f ( x) , y  g ( x) liên tục trên đoạn a; b
b

và hai đường thẳng x  a , x  b được xác định: S  f ( x)  g ( x) dx
a

y

(C1 ) : y = f1 ( x )

(C ) : y = f2 ( x )
(H )  2
x = a
x = b


(C1 )
(C2 )

b

O


a c1

c2

b

S
x =f1 ( x ) − f 2 ( x ) dx

a

Chú ý:
b

b

a

a

- Nếu trên đoạn [a; b] , hàm số f ( x) không đổi dấu thì:  f ( x) dx   f ( x)dx
- Nắm vững cách tính tích phân của hàm số có chứa giá trị tuyệt đối
- Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường x  g ( y ) , x  h( y ) và hai đường thẳng
d

y  c , y  d được xác định: S  g ( y )  h( y ) dy
c

2. Thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoay
a) Thể tích vật thể:
Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b;
S ( x) là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x ,
(a  x  b) . Giả sử S ( x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b] .

Tài liệu KYS Nuôi dưỡng những ước mơ

1


Tán đổ Toán Plus

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

(V )
O

b

x

a

x

b

V = ∫ S ( x )dx
a

S(x)
b

Khi đó, thể tích của vật thể B được xác định: V S ( x)dx
a

b) Thể tích khối tròn xoay:
Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y  f ( x) ,
trục hoành và hai đường thẳng x  a , x  b quanh trục Ox:
y

y = f (x)

O

a

(C ) : y = f ( x )

b
2
(Ox ) : y = 0
Vx = π ∫ [ f ( x )] dx

x x = a
a
 x = b

b

Chú ý:
- Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường x  g ( y ) ,
trục hoành và hai đường thẳng y  c , y  d quanh trục Oy:
y

d

O

c

(C ) : x = g( y )

(Oy ) : x = 0

y = c
 y = d

x

d

V y = π ∫ [ g ( y )] dy
2

c

- Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y  f ( x) ,
y  g ( x) và hai đường thẳng x  a , x  b quanh trục Ox:
b

V   f 2 ( x)  g 2 ( x) dx
a

2

Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP


Tán đổ Toán Plus

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
I- Câu hỏi tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:
Những điểm cần lưu ý:
Trường hợp 1. Cho hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi
b

các đường y  f ( x), y  g ( x), x  a, x  b là S  f ( x)  g ( x) dx .
a

Phương pháp giải toán
+) Giải phương trình f ( x)  g ( x) (1)
b

+) Nếu (1) vô nghiệm thì S   f ( x)  g ( x) dx .
a

+) Nếu (1) có nghiệm thuộc . a; b . giả sử  thì


b

aS   f ( x)  g ( x) dx  f ( x)  g ( x) dx
Chú ý: Có thể lập bảng xét dấu hàm số f ( x)  g ( x) trên đoạn a; b rồi dựa vào bảng xét dấu để tính
tích phân.
Trường hợp 2. Cho hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi


các đường y  f ( x), y  g ( x) là S  f ( x)  g ( x) dx . Trong đó  ,  là nghiệm nhỏ nhất và lớn nhất


của phương trình f ( x)  g ( x)

a      b .

Phương pháp giải toán
Bước 1. Giải phương trình f ( x)  g ( x) tìm các giá trị  ,  .


Bước 2. Tính S  f ( x)  g ( x) dx như trường hợp 1.


Câu 1.

Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y  f ( x) , y  g ( x) liên
tục trên [a ; b] và hai đường thẳng x  a , x  b (a  b) là:
A. S  a f ( x)  g ( x) .dx .

B. S a ( f ( x)  g ( x))dx .

C. S a ( f ( x)  g ( x)) 2 .dx .

D. S a f ( x)  g ( x) .dx .

b

b

b

Câu 2.

b

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f  x , liên tục trên [a ; b] trục
hoành và hai đường thẳng x  a, x  b a  b cho bởi công thức:
b

A. S  f  x dx.

b

B. S  f  xdx.
a

a

Câu 3.

b

b

D. S   f 2  xdx.

C. S   f  x dx.

a

a

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y  x  11x  6, y  6 x , x  0, x  2 . (Đơn vị
3

2

diện tích)
A.
Câu 4.

4
3

B.

5
2

C.

8
3

D.

18
23

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y  x3 , y  4 x là:
A. 8

B. 9

Tài liệu KYS Nuôi dưỡng những ước mơ

C. 12

D. 13
3


Tán đổ Toán Plus
Câu 5.

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

Cho hàm số y  f ( x) liên tục và nhận giá trị không âm trên đoạn [a; b] . Diện tích hình
thang cong giới hạn bởi đồ thị của y  f ( x) , trục hoành và hai đường thẳng x  a , x  b
được tính theo công thức

Câu 6.

b

b

B. S   f ( x)dx.

b

C. S   f 2 ( x)dx.

a

a

a

A. S  f ( x)dx.

b

D. S  f 2 ( x)dx.
a

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số y  f ( x) liên tục trên đoạn [a; b] ,
trục hoành và hai đường thẳng x  a , x  b được tính theo công thức
b

b

B. S  f ( x)dx.

A. S  f ( x) dx.
a

Câu 7.

b

b

D. S   f ( x)dx.

C. S  f ( x) dx.

a

2

a

a

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị các hàm số y  f ( x) , y  g ( x) liên tục trên
đoạn [a; b] , trục hoành và hai đường thẳng x  a , x  b được tính theo công thức
b

b

B. S [f ( x)  g ( x)]dx.

A. S  f ( x)  g ( x) dx.
2

a

a

b

b

C. S  f ( x)  g ( x) dx.

D. S   f ( x)  g ( x) dx.

a

Câu 8.

a

Cho đồ thị hàm số y  f ( x) . Diện tích hình phẳng (phần tô đậm trong hình) là

0

1

1

A. S  f ( x)dx  f ( x)dx

B. S  f ( x)dx

2

0

2

2

1

0

1

0

0

2

0

C. S  f ( x)dx  f ( x)dx
Câu 9.

2

D. S  f ( x)dx  f ( x)dx

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x3 , trục hoành và hai đường
thẳng x  1 , x  3 là
A. 19

B. 18

C. 20

D. 21

Câu 10. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x , trục hoành và hai đường
thẳng x  1 , x  4 là
A. 4

B.

14
5

C.

13
3

D.

14
3

Câu 11. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  3 x , trục hoành và hai đường
thẳng x  1 , x  8 là
A.
4

45
2

B.

45
4

C.

45
7

D.

45
8

Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP


Tán đổ Toán Plus

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

Câu 12. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  sin x , trục hoành và hai đường
thẳng x   , x 

3

2

1
3
C. 2
D.
2
2
Câu 13. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  tan x , trục hoành và hai đường

A. 1

B.

thẳng x 
A. ln


6

, x


43
3

B. ln

6
3

C.  ln

3
3

D.  ln

6
3

Câu 14. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  e 2 x , trục hoành và hai đường
thẳng x  0 , x  3 là
e6 1
A.

2 2

e6 1
e6 1
B.
C.


2 2
3 3
[DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG]
VẬN DỤNG THẤP

e6 1
D.

3 3

Câu 15. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x3  3 x 2 , trục hoành và hai đường
thẳng x  1 , x  4 là
A.

53
4

B.

51
4

C.

49
4

D.

25
2

Câu 16. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x 4  3 x 2  4 , trục hoành và hai
đường thẳng x  0 , x  3 là
A.

142
5

B.

143
5

C.

144
5

D.

Câu 17. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y 

141
5

x 1
, trục hoành và đường
x2

thẳng x  2 là
B. 3  ln 2

A. 3  2 ln 2

C. 3  2 ln 2

D. 3  ln 2

Câu 18. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi parabol y  2  x và đường thẳng y   x là
2

7
9
9
B.
C. 3
D.
2
4
2
Câu 19. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  cos 2 x , trục hoành và hai đường

A.

thẳng x  0, x 
A. 2


2


B. 1

C. 3

D. 4

Câu 20. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x 4  3 x 2  4 , trục hoành và hai
đường
A.

71
5

thẳng x  0 , x  3 là
B.

73
5

Tài liệu KYS Nuôi dưỡng những ước mơ

C.

72
5

D. 14

5


Tán đổ Toán Plus

Câu 21. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y 

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

x 1
, trục hoành và đường thẳng
x2

x  2 là

A. 3  2 ln 2

B. 3  ln 2

C. 3  2 ln 2

D. 3  ln 2

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi parabol y  2  x 2 và đường thẳng y   x là

Câu 22.

9
9
7
B.
C. 3
D.
2
4
2
Câu 23. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y  cos 2 x , trục hoành và hai đường

A.

thẳng x  0, x 


2A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 24. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y  x và y  3 x là
A.

1
12

B.

1
13

C.

1
14

D.

1
15

Câu 25. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y  2 x3  3 x 2  1y  x3  4 x 2  2 x  1 là
A.

37
13

B.

37
12

C. 3

D. 4

Câu 26. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y   x 2  4 , đường thẳng x  3 , trục tung
và trục hoành là
A.

22
3

B.

32
3

C.

25
3

D.

23
3

Câu 27. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong =
y x 3 − 4 x , trục hoành và hai đường thẳng
x=
−3, x =
4 là
201
202
203
201
B.
C.
D.
3
5
4
4
Câu 28. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y  x ln x , trục hoành và đường thẳng

A.

x  e là
A.
Câu 29.

e2  1
2

B.

e2  1
2

C.

e2  1
4

D.

e2  1
4

Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y  x 2  x  2, y  x  2 và hai đường
thẳng x  2; x  3 . Diện tích của (H) bằng
A.

87
5

B.

87
4

C.

87
3

D.87
5Câu 30. Gọi (H) là hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y  1  e x x, y  1  e x . Diện
tích của (H) bằng
A.

6

e 1
2

B.

e2
2

C.

e2
2

D.

e 1
2

Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP


Tán đổ Toán Plus

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ CAO

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

Câu 31. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y  x 2  1 , y  x  5 . Diện tích của (H)
bằng
A.

71
3

B.

73
3

C.

70
3

D.

74
3

Câu 32. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y  x 2  4 x  3 , y  x  3 . Diện tích của
(H) bằng
A.
Câu 33.

108
5

B.

109
5

C.

109
6

D.

119
6

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi ( P) : y  x 2  3 , tiếp tuyến của (P) tại điểm có hoành độ
x  2 và trục tung bằng

A.

8
3

B.

4
3

C. 2

D.

7
3

Câu 34. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y 2  2 y  x  0, x  y  0 là
A.

9
4

B.

9
2

C.

7
2

Câu 35. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y  x 2 ; y 
A. 27 ln 2

B. 27 ln 3

C. 28ln 3

D.

11
2

1 2
27
bằng
x ; y
27
x
D. 29 ln 3

Câu 36. Diện tích hình phẳng trong hình vẽ sau là

A.

8
3

B.

11
3

C.

7
3

D.

10
3

Câu 37. Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất, giới hạn bởi các đường thẳng
y  8 x, y  x và đồ thị hàm số y  x3 là

A. 68

B. 67

Tài liệu KYS Nuôi dưỡng những ước mơ

a
. Khi đó a  b bằng
b
C. 66

D. 65

7


Tán đổ Toán Plus

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

Câu 38. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y  1, y  x và đồ thị hàm số y 
trong miền x  0, y  1 là
A. 4

a
. Khi đó b  a bằng
b
B. 2
C. 3

x2
4

D. 1

 x, nÕu x  1
10

Câu 39. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y  
và y  x  x 2 là
3

 x  2, nÕu x>1
a
. Khi đó a  2b bằng
b
A. 16
B. 15

C. 17

D. 18

 x2  4x  4
, tiệm cận xiêm của (C ) và
x 1
hai đường thẳng x  0, x  a (a  0) có diện tích bằng 5 Khi đó a bằng

Câu 40. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (C ) : y 

B. 1  e5

A. 1  e5

C. 1  2e5

D. 1  2e5

II-Câu hỏi tính tính thể tích vật tròn xoay giới hạn bởi các đường:
Những điểm cần lưu ý:
. Tính thể tích khối tròn xoay:
Trường hợp 1. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y  f(x) , y  0 ,
b

x  a và x  b (a  b) quay quanh trục Ox là V    f 2 (x)dx .
a

Trường hợp 2. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y  f(x), y  g(x) ,
b

x  a và x  b (a  b) quay quanh trục Ox là V    f 2 (x)  g2 (x) dx .
a

NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU
Câu 41. Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường
=
y

4
=
, y 0=
, x 1=
,x 4
x

A. 6π

quanh trục ox là:

B. 6π

D. 6π

C. 12π

Câu 42. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = cos 4x, Ox, x = 0, x =

π
8

quay xung quanh trục

Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A.

π2

B.

2

π2

C.

16

π
4

 π +1 
D. 
 .π
 16 

Câu 43. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
=
y f ( x), Ox=
,x

a=
,x

b quay xung quanh trục

Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A. V = π

b

2

∫ f ( x)dx.
a

8

b

B. V = π ∫ f ( x)dx.
2

a

b

C. V = ∫ π . f ( x)dx.
2

a

2

b

D. V = ∫ f 2 ( x)dx.
a

Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP


Tán đổ Toán Plus

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

y
Câu 44. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường =

x − 1 ; trục Ox và đường thẳng x = 3 quay

xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A.

3
π
2

B. 3π

D. π

C. 2π

Câu 45. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x 3 + 1, y = 0, x = 0, x = 1 quay xung quanh trục
Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

A.

79π
63

B.

23π
14

C.


4

D. 9π

Câu 46. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y 2= x, x= a, x= b (0 < a < b) quay xung quanh
trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
b

A. V = π 2 ∫ xdx.
a

B. V = π ∫

b

a

xdx.

b

C. V = π ∫ xdx.

D. V = π 2 ∫

a

b

a

xdx.

Câu 47. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y =
− x 2 + 2x, y =
0 quay xung quanh trục Ox. Thể
tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A.

496π
15

B.


3

C.

64π
15

D.

16π
15

Câu 48. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y =1 − x 2 , y =
0 quay xung quanh trục Ox. Thể
tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A.


2

B.


3

C.

π

D.

2

4
π
3

Câu 49. Thể tích khối tròn xoay trong không gian Oxyz giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0; x = π và
có thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm ( x;0;0) bất kỳ là đường tròn bán
kính

sin x là:

A. V = 2.

D. V = 2π .

C. V = 4π .

B. V = π .

Câu 50. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường=
y tan x,=
y 0,=
x 0,=
x

π
3

quay xung quanh trục

Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

π

A. V π  3 − 
=
3


π

B. V π  3 − 
=
3


π

C. V π  3 − 
=
3


π

D. V π  3 − 
=
3


Câu 51. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 1 + x , Ox, x = 0, x = 4 quay xung quanh trục
Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A. π 2

Câu 52.

28
3

B. π .

68
3

C. π

28
3

D. π 2 .

68
3

VẬN DỤNG
Một vật có kích thước và hình dáng như hình vẽ dưới đây. Đáy là hình tròn giới hạn bởi
đường tròn x 2 + y 2 =(nằm
trong mặt phẳng Oxy), cắt vật bởi các mặt phẳng vuông góc
16
với trục Ox ta được thiết diện là hình vuông. Thể tích của vật thể là:

Tài liệu KYS Nuôi dưỡng những ước mơ

9


Tán đổ Toán Plus

A.4

−44

−4

4 (16 − x 2 ) dx

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

B.4

−4

4x 2dx

C.4

−4

4π x 2dx

D.

4π (16 − x 2 ) dx

Câu 53. Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường y 2 = 4 x và đường thẳng x = 4 . Thể tích của khối
tròn xoay sinh ra khi D xoay quanh trục Ox là:
A. 32π

B. 64π

D. 4π

C. 16π

Câu 54. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường=
y ln x=
, y 0,=
x 2 quay xung quanh trục Ox. Thể
tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A. 2ln 2 2 − 4ln 2 + 2

B. π ( 2ln 2 2 + 4ln 2 − 2 )

C. π ( 2ln 2 2 − 4ln 2 + 2 )

D. π ( 2ln 2 − 1)

2
Câu 55. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
=
y a.x
=
, y bx (a, b ≠ 0) quay xung quanh trục

Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

b3  1 1 
=
A. V π . 3  − 
a 3 5

B. V = π .

b5
5a 3

C. V = π .

b5
3a3

D.

b5  1 1 
=
V π. 3  − 
a 3 5
1
Câu 56. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y =4 − x 2 , y = x 2 quay xung quanh trục Ox. Thể
3
tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

A. V =

24π 3
5

B. V =

28π 3
5

C. V =

28π 2
5

D. V =

24π 2
5

Câu 57. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường=
y 3 x=
, y x=
, x 0,=
x 1 quay xung quanh trục Ox.
Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A. V =


.
3

B. V =


.
3

C. V =


.
3

D. V = π.

Câu 58. Gọi ( H ) là hình phẳng được tạo bởi hai đường cong ( C1 ) : y = f ( x ) , ( C2 ) : y = g ( x ) , hai
đường thẳng x = a , x = b , a < b . Giả sử rằng ( C1 ) và ( C2 ) không có điểm chung trên

10

Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP


Tán đổ Toán Plus

[a, b]

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

và thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay

b

(

(H)

quanh Ox là

)

V=
π∫ f ( x )  − g ( x )  dx . Khi đó
a

2

2

(1) :

f ( x ) > g ( x ) , ∀x ∈ [ a, b ]

( 2) :

f ( x ) > g ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [ a, b ]

( 3) :

0 ≤ f ( x ) < g ( x ) , ∀x ∈ [ a, b ]

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là:
A. 0
B. 1
C. 2

D. 3

Câu 59. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường=
y x. ln x=
x e quay xung quanh trục Ox.
, y 0,=
Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

A. π.

4e3 + 1
9

B. π.

4e3 − 1
9

C. π.

2e3 + 1
9

D. π.

2e3 − 1
9

Câu 60. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y =x3 − 6 x 2 + 9 x, y =0 quay xung quanh trục Ox.
Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A.

729π
35

B.

27π
4

C.

256608π
35

D.

7776π
5

Câu 61. Một vật có kích thước và hình dáng như hình vẽ dưới đây. Đáy là hình tròn giới hạn bởi
đường tròn x 2 + y 2 =
16 (nằm trong mặt phẳng Oxy), cắt vật bởi các mặt phẳng vuông góc
với trục Ox ta được thiết diện là tam giác đều. Thể tích của vật thể là:

Tài liệu KYS Nuôi dưỡng những ước mơ

11


Tán đổ Toán Plus

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

y

x

O

A. V =

256 3
.
3

B. V =

256
.
3

C. V =

32 3
.
3

D. V =

32
.
3

Câu 62. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
=
y 2=
x 2 , y 2 4 x quay xung quanh trục Ox. Thể tích
của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A. V =

88π
.
5C. V =
.
.
70
3
BÀI TẬP TỔNG HỢP
( Chỉ có phần đáp số)
B. V =

D. V =


.
5

2
Câu 63. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong
=
ax y=
; ay x 2 (a > 0 cho trước) là:

A. S =

a3
3

B. S =

a3
2

C. S =

2a 3
3

D. S =

4a 3
3

Câu 64. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của: =
y x 2 − 2 x , trục Ox và 2 đường thẳng x = 0,
x = 2 là:
A.

2
3

B.

4
3

C.

1
3

D. 0

Câu 65. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol y = − x 2 và đường thẳng y = -x - 2
11
5
9
1
B.
C.
D.
 2
2
2
2
2
Câu 66. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi ba đường: y = sinx, y = cosx và x = 0

A.

A. 2 + 2

B. 2 2 + 1

C.

2

D. 2 2 − 1

1 2
1
x và y  3 x  x 2 là:
4
2
C. 9
D. 6.

Câu 67. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol: y 
A 7

B. 8

Câu 68. Diện tích giới hạn bởi 2 đường cong: (C1 ) : y ==
f1 ( x) x 2 + 1;(C2 ) : y ==
f 2 ( x) x 2 − 2 x và
đường thẳng x = -1 và x = 2.
A. 7

B.

11
2

C.

13
2

D. 

11
2

Câu 69. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol: y = x 2 − 2 x + 2 tiếp tuyến với parabol tại điểm
M(3 ; 5) và trục tung
12

Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP


Tán đổ Toán Plus

A. 7
B. 6
C. 5
Câu 70. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi: y = x(x – 1)(x – 2), y = 0

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân
D. 9

1
1
1
C.
D.
2
4
3
Câu 71. Cho D là miền kín giới hạn bởi các đường y = 1, y = 2 – x và x = 0. Tính diện tích của miền

A 1.

B.

D
A. 1

B.

1
4

C.

1
2

D.

Câu 72. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = cosx , y = 0, x=0, x 

1
8


2

3
1
B. 1
C. 2
D.
2
2
Câu 73. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi mặt sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi:
A

y=
2x − x2 ; y =
0
quay quanh Ox.
A.

14
15

B.

16
15

C.

17
15

D.

48
15

2
Câu 74. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường
=
y x=
;8 x y 2

quay quanh trục Oy là:
23
24
48
21
B.
C.
D.
15
15
5
15
Câu 75. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi trục Ox

A.

và Parabol (C ) y =
ax − x 2 (a > 0) là:
A.

 a5

 a5

 a4

 a5

π (e 2 + 1)

 e2  1

B.
C.
D.
30
10
20
5
Câu 76. Thể tích khối tròn xoay tạo nên khi ta quay quanh trục Ox, hình phẳng S giới hạn bởi các
đường: y = x.e x , x = 1, y = 0(0 ≤ x ≤ 1) là:
A.

π (e 2 + 1)
4

B.

π (e 2 − 1)

Tài liệu KYS Nuôi dưỡng những ước mơ

4

C.

2

D.

12

13


Tán đổ Toán Plus

Chủ đề 16. Ứng dụng tích phân

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D

A

B

A

A

A

C

D

C

D

B

A

D

B

B

C

C

D

B

C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

A

A

B

D

D

D

C

B

B

C

A

B

C

D

B

D

C

A

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
C

B

B

C

B

C

D

D

D

D

B

A

A

C

D

B

A

A

C

A

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
A

D

A

B

A

D

B

C

B

D

C

D

C

A

D

B

Contact us:
Hotline: 099.75.76.756
Admin: fb.com/tritranbk
Email: tailieukys@gmail.com
Fanpage Tài liệu KYS: fb.com/tailieukys
Group Gia đình Kyser: fb.com/groups/giadinhkyser
14

Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×