Tải bản đầy đủ

ST de luyen tap 8 diem de so 1

Ôn thi THPTQG 2018.

Hóa học 12.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1.
Thời gian làm bài: 50 phút.
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Si = 28, P = 31, S = 32, Cl = 35,5, Br = 80, Li = 7, Na = 23, Mg
= 24, Al = 27, K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Rb = 85,
Sr =
88, Ag = 108, Ba = 137, Pb = 207.
Câu 1: Trong các chất sau, chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. CH3COOH.
B. CH3CHO.
C. C2H5OH.
D. C6H5OH.
Câu 2: Anilin có công thức
A. C6H5OH.
B. CH3OH.
C. CH3COOH.
D. C6H5NH2.

Câu 3: Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và
A. phenol.
B. glixerol.
C. ancol đơn chức.
D. este đơn chức.
Câu 4: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. CaSO4.
B. NaNO3.
C. H2O.
D. C12H22O11.
Câu 5: Este etyl fomat có công thức là
A. C2H5COOCH3.
B. CH3COOC2H5.
C. HCOOCH3.
D. HCOOC2H5.
Câu 6: Chất tham gia phản ứng tráng gương là
A. xenlulozơ.
B. tinh bột.
C. saccarozơ.
D. fructozơ.
Câu 7: Công thức nào là của đạm hai lá?
A. (NH2)2CO.
B. NH4NO3.
C. NH4Cl.
D. (NH4)2SO4.
Câu 8: Hợp chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?
A. Al2(SO4)3.
B. NaHCO3.
C. NaOH.
D. CrCl3.
Câu 9: Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có
A. -OH.
B. -CO-.
C. -CHO.
D. -COOH.
Câu 10: Nhôm oxit có thể phản ứng với chất nào?
A. dd NH3.
B. dd NaCl.
C. dd NaOH.
D. dd CuSO4.


Câu 11: Phản ứng nào là phản ứng nhiệt nhôm?
to
to
A. Al + HCl ��
B. Al + NaOH + H2O ��


o

o

t
t
C. Al2O3 ��
D. Al + Fe2O3 ��


Câu 12: Kim loại nào phản ứng được với nước ở điều kiện thường?
A. Fe.
B. Mg.
C. Na.
D. Al.
Câu 13: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 14: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?
A. BaCl2 + Na2CO3. B. CuCl2 + NaNO3.
C. MgSO4 + NaOH. D. Na2S + HCl.
Câu 15: Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), sau một thời gian thu được
dung dịch bên anot có môi trường
A. axit.
B. kiềm.
C. trung tính.
D. lưỡng tính.
Câu 16: Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của
X là
A. HO-C2H4-CHO.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOH.
D. HCOOC2H5.
Câu 17: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?
A. Cu + FeCl3.
B. Fe + HCl đặc.
C. Na + H2O.
D. Al + HNO3 đặc.

De so 1-Trang-1/3.


Ôn thi THPTQG 2018.

Hóa học 12.

Câu 18: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm NaHCO 3 và CaCO3, thu được hỗn hợp Y gồm mấy
chất?
A. 1 chất.
B. 2 chất.
C. 3 chất.
D. 4 chất.
Câu 19: Khi tham gia phản ứng cộng hiđro, glucozơ đóng vai trò là chất
A. chất khử.
B. chất bị oxi hóa.
C. chất bị khử.
D. axit.
Câu 20: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?
A. 3.
B. 5.
C. 6.
D. 8.

Câu 21: Cho phản ứng: Fe + HNO3
Fe(NO3)3 + NO + H2O.
Hệ số của HNO3 trong phương trình khi cân bằng là
A. 4.
B. 12.
C. 10.
D. 6.
Câu 22: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaÓH inh ra
chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là
A. CH3COOC2H5.
B. HCOOC3H7.
C. C2H5COOCH3.
D. C2H5COOC2H5.
Câu 23: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan
được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
o
o
Câu 24: Cho các chất sau: S (t ), O2 (t ), dung dịch CuSO4, dung dịch HCl, dung dịch HNO 3 đặc,
dung dịch FeCl3, dung dịch NaCl, Cl2 (to). Cho Fe kim loại phản ứng với từng chất. Số trường hợp
tạo ra hợp chất sắt (II) là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 25: Dung dịch X gồm HCl 0,01M và HNO3 0,01M có pH bằng
A. 2.
B. 12.
C. 1,7.
D. 12,3.
Câu 26: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là
A. 10000.
B. 8000.
C. 9000.
D. 7000.
Câu 27: Cho m gam glucozơ phản ứng tráng bạc, thu được 8,64 gam Ag. Tìm m.
A. 18 gam.
B. 9 gam.
C. 5,4 gam.
D. 7,2 gam.
o
Câu 28: Khử hoàn toàn m gam CuO bằng khí CO (dư, t ), thu được 4 gam kim loại. Tìm m.
A. 4 gam.
B. 5 gam.
C. 6 gam.
D. 8 gam.
Câu 29: Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin đơn chức R-NH 2 tác dụng vừa đủ với 50 ml dung
dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là
A. 16,825 gam.
B. 20,18 gam.
C. 21,123 gam.
D. 15,925 gam.
Câu 30: Cho 1,3 gam kim loại R tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 560 ml khí H 2 (đktc).
Tìm R.
A. Zn.
B. Mg.
C. Cr.
D. Al.
Câu 31: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng
đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là
A. 50%.
B. 62,5%.
C. 55%.
D. 75%.
Câu 32: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là
A. 16,68 gam.
B. 17,80 gam.
C. 18,24 gam.
D. 18,38 gam.
Câu 33: X là một α-amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Cho m gam X phản ứng vừa
đủ với 25 ml dung dịch HNO3 1M, thu được 3,8 gam muối. X là
A. alanin.
B. glyxin.
C. valin.
D. axit glutamic.
Câu 34: Hấp thụ 448 ml khí CO2 (đktc) vào cốc đựng 50 ml dung dịch NaOH 1M, phản ứng hoàn
toàn thu được dung dịch X. Nồng độ dung dịch X là
A. [NaHCO3] = 0,4M.
B. [Na2CO3] = 0,4M.
C. [NaHCO3] = 0,4M, [NaOH] = 0,2M.
D. [Na2CO3] = 0,4M, [NaOH] = 0,2M.

De so 1-Trang-2/3.


Ôn thi THPTQG 2018.

Hóa học 12.

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 672 ml hơi một hiđrocacbon X, cần 1,68 lít O 2 và thu được 1,344 lít
CO2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Công thức phân tử của X là
A. C2H6.
B. C2H4.
C. C2H2.
D. CH4.
Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch
NaOH 1,3M (vừa đủ), thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là
A. etyl propionat.
B. propyl axetat.
C. etyl fomat.
D. etyl axetat.
Câu 37: X là một ancol no, mạch hở. Để đốt cháy 0,05 mol X cần 4 gam oxi. X có công thức là
A. C4H8(OH)2.
B. C2H4(OH)2.
C. C3H6(OH)2.
D. C3H5(OH)3.
Câu 38: Hỗn hợp X gồm Mg và Al. Cho 0,75 gam X phản ứng với HNO 3 đặc, nóng (dư), thu được
1,568 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Thêm tiếp NaOH dư, sau khi các phản ứng hoàn
toàn, thu được m gam kết tủa. Tìm m.
A. 0,78 gam.
B. 1,49 gam.
C. 1,94 gam.
D. 1,16 gam.
Câu 39: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu (tỉ lệ mol 2:3). Cho m gam X phản ứng với dung dịch HCl (dư),
thu được 896 ml khí (đktc). Tìm m
A. 6,80 gam.
B. 3,04 gam.
C. 3,40 gam.
D. 6,08 gam.
Câu 40: Nhiệt nhôm hoàn toàn 3,48 gam một oxit sắt, sau phản ứng hoàn toàn, thu được 2,52 gam
sắt. Công thức oxit sắt là
A. FeO.
B. Fe2O3.
C. Fe3O4.
D. FeO2.
-------------------- HẾT --------------------

De so 1-Trang-3/3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×