Tải bản đầy đủ

TONG HOP LY THUYET HOA 10 11 12 chi tiet

www.HOAHOC.edu.vn

!

"

#$#
! "

,

.-, / .0

0

!+

' /
6 7 0 8+ 9: !
> B
CD

) '
!) F ' /
C .@

! "
'

;

A

I

% &'( )* +,+ & &
! -. &/ M
0 H!H
/ .0 'O

2 !+

!+ >

F )
L
π
E

< K

& %
-. &/
F
G )+ )$ H!H
P 0 F ( 87

U

T

! "T

! "

'
/ NF

G

J

)4 5/
? > )+ @

M

F :
Q

(

//

A

A

=

)+ (
: < )$ M
87 > B
S!H
H
VV

-W,-/
. !@

- ,/

0 > F :
% &'( 0,+ 12 +3- 4

,W

-WLX/

,W

Y

YV/

E

Y

- ,/

Y

% ' > '( )* ' U
F
G 8? > H!H
565+&7
-. &/

% (
\ 8?
] ! : )$

> '( )* ' U
/

_ H!H
= A ` ! "
# '* / .0 H!H
A `
' " 3: +
= ! : H!H
/ ^ A a P ! : ` %<
, E
J A `
4
` %< / S!H
]! :
*>
$ 8* F
G b F
8A
$
]! :
*>
+ !
J
` ! "
8* F
G b 3 ( )+ %c 0
( / d : H!H
'e 'P > H!H
' f !+ ! : H!H
8e
+/
,
> H!H
'
= ! : !+ , /

D

A a P ! : H!H

T

U

P ! : H!H

#

< /

').

2 )[ ' U

^g

#
= >

1

C

ZU

^
< 8?
P H!H
/ S!H

!+ 80
0
' "

'( )* ' !+
$

H!H

:

ZU

0

!

@ : G

E

$ %&
/

<

R
T

! "

! "
,E

J

0
3

'3

- ,E

)+

#

T

,

E

d

h

L

G /N

! "
! "
$


www.HOAHOC.edu.vn

D H!H

'

,

X

X

h_ ! : H!H
!F ' "
+
0
` ! " 8?
/
T U 0 : G ! : !+ 0
i 0
j
D : G ! : P = ! : H!H
8? >
d :d
,
, : G ! : !+ > )+ :/ d : h
D H!H
'
= : G ! :B :
H!H
: G ! :% A
'
H!H
:
d : H!H

D H!H

T

,

d

,

h

E

!
d+ 0

A

`

a;
G !+

E,

: G ! :/ .0 H!H

=

&

= : G ! :

A

B > : % k/
A a P ! :/ ^ %5 ! : T
l
= : G ! : >/
E
E : G ! : !+ > : %///
G ! :> A
' , H!H
: G ! :: A
' G ! :k A
' L H!H
/

'

R G 8 H!H

0 : G ! :

>,
,>,,:-

X

E>,E:-E%

X

"
#
8 I % c >a : G
G
H 0
m F
! "
n #: !
^
=
0
[
;
^
&
' )+ 0 H!H
+

$% &
8 H!H
! )+ ;
Q
0 ( 87
/
8
l
5
= : G ! :
: 7
[

0 ! : )+ : G ! :/ Da : G 8

P

0 H!H

> B
0 H!H
I
[
# !+
H!H
P _ H!H
/
0 H!H
>o : G 8
a;
/

3
)+
0

!< ! "
H!H

8

0

+

>

> H!H

8
I '=
'=

!
> ,> ,: E> E: L> E% L: V> L% V: -> Lk V% -: W> Vk -%
^ %5B .# J H!H
P pH pH,C pHEC
pHB >,,>,,:-E>,E:-E%-L>,
pH,CB >,,>,,:-E>,E:-E%- q pHECB >,,>,,:-E>,E:-E%V
r+ 9: J >
: < ` 'M )*

8J

)+ 0 '*

f
>

D
F (
Z )

U
/
X,


! -.
f

' "

H

@

f '< 87

A
<

\C
+

;

' \ !+ g

>

F :

!+ g

! 9 > B

!
≤ 9:
;
&< , =+ 8
I ` A )+ >

M

0
O 'U

&
F

'U
G \/

F

G / ZI 0 '*

8


www.HOAHOC.edu.vn

)2 !+

?@
b

i

0
^

&

'M

%5

'

'
)* ' /

'( )
.0
.0
.0

0

)[ >

(

% ' >

P

/
8 'M
8J

^

> :

,

$%

P

)* !+ N s, ^E
C

=

/// !+ >

E

P

0 %M

* +* ,
' " >Q: 3: H
& > ! : H!H
& > H!H

-( ./
"#
h_

[

,

)* 2

8C

8

C///

E

/// !+

+

` %< P ' U
F
' " 3: )+
= + /
* ' " 3: )+
= =/

: < t

(

A

P

0

G /

0
$
f ' " >Q: 3: )+

= @ P 87

/D

A a P @

!+ >

U

/
" %& '(
r
M
0
%< ' U
F
r7
<
+ 8

`

" &)
r
M

+
G /
M W

b

&

'

E

> ! : H!H

J

$ )+ L

' " >Q: 3:
J!

H

[

/

$
0

<

#

J

H!H

P

(

a

)+

#

f

/

r7
= =
C .0
C .0

<

+

'( .1 2
^
=
7 %< /
^
=
-( )3

X
Kuuur
+
+

U

n u '3 Kuuu

)+ X

r ur '3 Kuuur / h_

E =/
H!H
H!H

$% &
JB ^ H

[

B^ H

`

&
&

%<

' [ )+ : G ! : >
' [ )+ : G ! : %

P 'U

[

n

%

&* +
4 5 "

,

! -

F

G

O :
O k

=
=

80

80

/
r/

P
0

0
`

%< /

4
&)

'&1

J

P

!2 3

&
&

$ &.

/ 0.

&

&

&*
>


www.HOAHOC.edu.vn

^
^

=
=

5( 6 7 8
67 8 0 9
=&8 !"
^
=
^
=
9(
T
! : H!H

J

H
H

,

`

P 'U

[

7

F

n

%

$ 0:

J

H

[
H

`

` ! "
! "

`

& '&5
P 'U

[

G

F

n

%

7

&; < <
G '= G
'= G ' U

A # `
%< /

,

%< /

!

$ 0)

' U ` %< /
7 %< /

:
3: 0

f

H

[ 'U

F

G

`

%<

>a 8 3 'g

<

+

P

+ &

'( 2
7 ;<
> &'
3 0:
& '&5
& <<
^
=
J
` %< /
^
=
7 %< /
-( =
^
'
7

[

>
=
J
%< n L '3

7
& '&5
3 &- &
H
[ `
H

r 3 )*
P
' )+
" !F /
r 3 )*
P
.
I > >0

<<

#

3
F

n

*

&- &

G

! F

%

P

@ 4 A

! F `

=

)

`

7
%<

%<

n

& =& '

0:

%< 'M
'M

j
j

:
:

'3 W/ .2

*)

/

5( 2
, < ?@(
^
=
J H
'M
j
8 v( 7 %< /
^
=
H
j
8 v( ` %< /
9( 6>
A 0
B > & &* ,
D
$ 0)

[

& ?
8 "
P 'U

[

`
[

P 'U

F

n

87

=
#

f

P

%

P

$ C
& &- & =&/
E 0F / & - &< &

=

G

87
P

<
<

+
+
0

-

0

0

)+
)+

'

& &* ,
04 &*
,
09
& &3 &8

I>

#

I>

F

`
7

%<

%< 'M

- & = &* 3
!"

P

i
?

'

87

# ( 87 P
<
+ /

A


www.HOAHOC.edu.vn

w
P 0
! F
:
!+ 'F '3 # J 8[ )i
P
3 8?
0
9 H!H
F
I ": #
:
H!H
F
": # =
0 *
;
Q 80 /
.0
3 'e ! : )$ H!H
8e 2 % '
b
M F ] %F : G
=
/
ZO ' I P 0 ": #
%
!+
U '=
7
U '= >@
%c
0
%
@ : G a
N,x/ N": #
@ %y ' U ] %F
I
%y ' U
7
/d
3
@
# 8e 2 )+ @
'*
@
/
ZO ' I P 0 ": #
!
3 =
* !+
U '=
7 )+
U '= >@ #: (
> )
": #
/d
3 =
* &
H 0
H : P 8
I
+ !
3
!+ H : P 5
!
3 π !+ H : P 8 / 3
H > O: H!H
%&
i
!
3 =
*' "
+ !
3 '( !
3 '@ )+ !
3 8 / 3
H )*
P
O: H!H
%&
i
!
3 =
* M !
3 =
* @
a
3 =
*
a N.! NE N,x /// / 3
H
M
P O:
, N, .!,/// )+ !
H!H
%&
!
3 =
* M !
3
9 :
)+ !
3 =
* @
j /
d
3 =
*
# 8e 2 )+
'*
@
/ r] )9 0 : G
": # =
*
= J %F
# '* B z
0
A%U >
0:
0
80 % U /
T @

9 { +
i 0
%&
U > '= G ' U ∆χ 'I | =
#
W J # '
I !
3
3
U >
*
F !U Np
∆χ ~ W
)y
=
j
2 : G 8U !
3 =
*:
a

#

I !
3
)+ =
I !
3
0 f J/ 3
'= G ' U ∆χ } W J # '
! F !
3 =
0 * /^
G a
∆χ ≥ L )+ !
3

0 */
j
j
U > '= G ' U ∆χ ≥
I !
3 =
0
!
3 =
*
=
* @ : G

} ∆χ } L/

.

I > >0

I !

3

0 f ;

87

> B

BC&
NJ
'I

+

i

J /

N U > '= G

! F 'I

+

/
G / .0

J

)+ :

NJ

+
O

' U ∆χ ≥
! F

% (

BC& +D

W
j

:
0 %#

<

]
9 H!H

b

8?

.0
] H!H
!a

0
/

N U > '= G
H!H

i

+

'U

≤ ∆χ } W

:

%&
/^

, &72

H!H
= F
G
%5B N, N.!///

/ .0
P 7

:


www.HOAHOC.edu.vn

b • ' U / ^ %5B .! h .!,///
r7
# B % !a b • ' U
i 0
'U
0 %# /

d
H!H

3

*
@
a
%&
@ 8* !U )[
+ B , N,/// ≤ ∆χ } L

d
3
%&
N,x/

=

=

0

0 *
8* !U )[

W ~∆χ ≥

d

3

%&

9
' "

:
+

J

!+ =
%
=

j

":
'

a
=

'@

'@ H!H
B Nr

L

P !
3 =
/ ^ %5 : G

0 */ ^
!


' '@ H!H
'
Dx, @

D

A

# F
3
'

d

.@
.@

P Dx,
9 ' "
4
!+

A H!H
A #
' " @

U 8?

=
H!H

4

/ h_
'< !+

4

B 8 c % c _ O: H!H
%&
8?
F B 3
_ O: H!H
%&
A # F / .@
A # F
83 J

8I %c
9 H!H

= O: H!H
/

%#
# /
@
A H!H
a 3 ": P 0

%&

8?

= )F
: G

/
^

%5B @

A H!H
x

N x

Da !
U

)+ @

A

#

F

P

!+

N

x

0 8
!+ >a g ":
3
/ .0 %F !
0
j
O: !+B

d

0 >:

P

d

0

8

0 >:,

F

+

d

0

8

!

0

0 >:E

Cd
0 >:EB g ": = 8
>) 8 8
: F
8
8
/6 !
0 A%U
!+ Y ,X•/^ %5 : G
.NL
J %F
A%U
8
? ]
G A%U 8
' ] 8 'l
P A%U /
,
Cd
0 >: B g ": = 8
>)
8
: F
+ 8 8
!
0/ 6 !
0
0
,
!+ , / ^ %5
: G
.,NL 0 8
P
8 !
0 >: % ' J %F : G
' " ; '* 8]
!
3 !+ , /
E


www.HOAHOC.edu.vn

Cd
0 >:B g ": P
=
X /
^ %5 : G
.,N, 7 8
d

8

>)
?

3 σ )+ !

8

#
: G
#
I

j

: F

= ' j

3 πB
9 '= H!H
!
#
>a H : P 5 0 8
O : z : G
>a H : P 8
3 σ/ d
3 '( B !+ !
3
0 f
3 σ/ d
3 '@ M
= !
3 δ )+

G
] )[
:
P
| 8[ ( !
'(
l M !
)+
!
3 π/
.0 ":
0 ": #
.0 ":
0 ": #
.0

=

U '=

U '=
7
# b
F
I
F
I: G
j
! F '[
%‚ %y

8

!

0/ 6

!
'

0 >: !+

z /

9:
)+
7
f !+ !
3 σ/ T
0 8
8?
= O: H!H
= !
3 π/ d
3

i ' j
9 '= H!H
!
!
3 π/ d
%&
/d
8 M
= !

7
U '= >@
.!
U '= >@ #:/
j
A
| 8[
'0
))///
' U )+ %y
U
/

X

F
#
3 π
3
3 δ

./ ^
(

G$ H &
,
7
$
=&8 ! - 0 9
& ,
! ,
0I & J
'E
!
=&8 ! 0 'E
"
B1 8> +C ,
1 D
&E
ZI 0 '* >
0 n @
A : G
j %a )+ 0 ;
Q > B
G-. &H+ D
0 P 0
'(
# 8?
/
G-. &H+ 8 ^
< 3 0 ": #
I>
0 P N !+ C
n 0 ": # P N )
! F
N . N, J N
/
I>
0 P x !+ , n = >
j
":
N,x, p,x x >
0 !< !
G-. &H+ > ^
= : G
g >
0 P 0
8?
@ /^ H
I J >
0 P =
+ '
: G
3 83 >
0 P 0
G-. &H+ A ^
'(
>
0 P
8? ' U
P
'
g >
0 P 0
' 8? ' U
P
/
F GE ZI 8 I % c >
0 J ) 3 %#
> >
2 'I 8 I % c ' U
%# > / 3 ' U
!+ C
O
I ) 3 '(
7 !+ C
O
>
' ) >
'< 'P 7 %# )+ i C
O
/
B1 8> +C ,
1 D
^
= > : G
&
=
I 0
0
8J
2 'I 0 '*

!

$ 0)A E

>

5

0

" !+
C /
;
Q +
2 !F /
' /^
J)3 >
0: 7 )3

;

# F : A F: >
/ K U 0 '* >
0 H @
0 >
0 P n

0 P
A : G
: G

0

P

l
>
: 7 %a )+ @
F


www.HOAHOC.edu.vn

A

!

#
l

F / Z [ + 'O 8 U b: b
I G 8?
0 : 7 A
= : 9
: 7 A
0
= 0 '(
7 )+ %c %+
Q B
0 O: H!H
'[ !U
+
+ )[ :
P
(
'
H > H!H
+
j
9 'I 0 '* >
^ %5B

0 P
( /

":

#

i

'= G
0 P
/

(
'U

h=
I M F ]
[ F
0
0 >
0
0
/
^ %5B
I
0 >
0B E
C C, CE CL CV/
D
I
0 >
0B , CL C9
# 3
=
M F ] F
0
0B
C.
# J l
I 7 >
0
l
I'
)
2 !+ #
0/
C ^ #: # J l
I ` >
0
l
I'
) 2 !+ #
/
C^
J )n
I ` >
0 )n
I 7 >
0
I'
)
2 !+ #
0 O
#
/
^A !+
I %a ' 0
#
0
P
=
# %a )+ >
0 P 0
: G
/
^ %5B ^
NE
>
0 E !+ >
0 #: #
l
I ` >
0 A !+
l
I'
)
2 !+ #
0 : 7 A
0 f /
^
N xE
>
0 CV !+ >
0
#
l
I 7 >
0 A !+ l
I'
)
2 !+ #
0/
,+ 0,+ 12 +,+ < 0
, +K & L +K +M ND&
D
0G
#: # P
=
'
I 9 'I 'F ' " # J
P
@
>
0 G / N 8? X >
A a P
3
> N l
H!H
^ %5B .0
K
R ///
V H!H
0 #: # !+ E/
.0
uK . D
L H!H
0
#: # !+ L/
.0
Kuu p .! r u
W H!H
0 #: # !+ /
D
0% ( B>
0% (
# P
^ %5B .0
u
T //
H!H
C /

-. &<
8? > H!H
'
+ =
3
l 7
' )
0 :
) NB , >
A a P
0 *
*

I
0 */ .

=

I
9

9

9

8?
0 *

'
>

>

0
%

' E H!H

' L H!H
I

P
! F

>
>

0

H!H

A a
0% (

>
P

/
# !+

J


www.HOAHOC.edu.vn

.0

Kuu
.0
! F
!+ C, )+CE .

% (

j
E>

p .! r u
W H!H
0 *
>
l
= >
% ( 8? > H!H
0 % ( !+ C, CE )+ C- .
,>

.
[ 0 'I G 8? : (
J : 7 A
( ,( & R ST 565+&7 9 ( PQ ( ,( & R ST
` 8? H!H
)J 'G !+ : ( : 0: '(
7
: 7 A
0
/ .0 8
G 8?
H : (
PV+
w0 '* >
0 P 0
i
+
>a
'g >
0 / ^n '
0 #
/
PV+ 8 K 3 ; 0 J
0 )+ ; 0 J
)+
PV+ > ^J
U>
":
#
0 )+
8?
g > H!H
9 / ^A !+ ' J 8= >
> ' !# 8= >
'
> H!H
O
( A /
PV+ A ZO U > P
#
0 )+ #
)+
#
@
)+ : 7 A
0
/
PV+ : T I
!F 3 ; 7/
W XY R 7 A
0
'(
7
@
r
. #
. #
r

B w0 '* >
0B pHCE
B

0 #
pH,xE

0

0% (
# !+ CW/
0 * ) pH , >
0
0 % ( !+ C )+ C,/

0
( PQ ( ,( 1 <9 (
U565+&7 / ] 'G
l '[ 9: '3 : (
!F
I G 8?
< 3 0 : (
: 0: +
> B
: 7 A
l
8I %c >
%a )+ %#
U
9 8 3 'I 0 '*

PQ
: 0:
J
0 P
#

G 8?
_ ; 0 J /
#
H
Q B g > H!H
$ # P > H!H
)+ > H!H
9
J' " U> P
#
)+ #
:

(

@

J

: 7 A

/D

'

G 8?

: 7
9
0
'3

0

j

#

N,

,B K 3 0 ; 0 J

0

,pHCE C , EH → ,pH
N,

→ ,NC C ,

; 0 J
H

; 0 J

0

%&; K L& &* H & M'&!N ) &O P$ Q &4 R
=&8 !
=&8 !N - S
( & '&! M H & N 4
" 2 & @T
U<
4
U< W A
@
/ & &9 P$ V - S
( & '&!A H &
X Q Y ^J
U>
; 0 J
0 )+
r= >
$ # rD.
-% ' U>
_ ; 0 J
 ,pH C , EH → ,pH

&( =&5 & &9 P$ M J
&O P$
A
) &O P$ - V
=&8 !
"
> B

CE

E  N , → ,NC C,
X Q Z ZO

U>

#

H
0

#

)+ :

(

J
O


www.HOAHOC.edu.vn

pH,xE C EN, → ,pH C EN,x
X Q [ TI
!F 0
< H !F n 8
/
W XY 8 R 7 A
X Q R w0 '* >
. #
0B DC. #
B .
X Q V K3 ; 0 J
. →.

C,

:

0

0 #
N,DxL

0

C ,H

; 0 J

J

'

#

3 'e 'b

J

0

2

+

+

)

2 !+

)U

G 8?
@

3 >

j

B
0

; 0 J

U>
,

; 0 J

. →.

(

#

0 ; 0 J

DC- C ,H → DCL
X Q Y ^J
rD.

U>

C,

0 )+

C ,H

 DC- C ,H → DCL
X Q Z ZO

U>

#

0

#

)+ :

(

J

\
GW D 0)
] - &* H &
D 0)
] - ^
?
=& 4
( & '&^ =&5 - &9 P$ , S
( & '&! - =&5 7
& =&/ &
&
& = &* 0) &
] &
& ?
8 J &9 P$ $ _ "

X Q [ TI
!F 0
H !F n 8
/
W XY > R 7 A
X Q R w0 '*

U>
0

>

0

0

pHD,
0 ; 0 J

&* '&! - U< A G
( & 0) 3 A &; K 05

,pHC, → ,pHCE C ,H

,

,D

,pHD,
,pHD,

→ ,DCL C

→ ,pH

CE

J

3 'e 'b

5

H
CL

#

+
0

+

)U

G 8?

3 >

<

O

B
7 =&8
O 9 P$
pHD, D

CL

[

J

"

#

pH,xE pHCE

C ,D

→ ,pH C ,D
CE

(

: A F:B
#

. #
0B x,
. #
B pHC, D
X Q V K3 ; 0 J
\ )&
7 & S

:

&9 P$ , )
^
?

!

/
!

E S
( & H &
, &;
`
=&8 ! UU< - G - R V

U> ,
U> ,

C ,,H

C ,,H

; 0 J

0
Z


www.HOAHOC.edu.vn

x , C LH → ,x ,
X Q Y ^J
rD.

U>
LL

; 0 J

,pHD,

,

; 0 J

→ ,pHCE ,DCL

x , C LH → ,x

X Q Z ZO

U>

X Q [ TI
H !F n 8
. #
w|

O:

xw

C T

0

F

^
.

#

U>

)+ :
:

(

(

C,

3 'e 'b

F

#

0 3

+

)U

G 8?

( )+

#

3 >

3

<

( /

B

.

,C

0

F

pH,C

(

pH '„ ' "

C,

. Dx L → pH Dx L + .

F GE
K Th xL
B
C h@

j

C h@

j

^

+

,

-('(
1
! ,
1
H
I E
.0 :
B x, .!, r , ///
.0 ": #
Th xL
! :H
.!x
: !
///
.0
N,DxL 'O
N xE/

C h@

J

C xw,

0B xw ~ xw,
BT , ~ T
F
( . )+
B

P

J

J

: 7 A )
#
F
0
B xw ƒT )+ xw,ƒT

7

^
^
%5B pH
$

pH C

0

→ T

R 7 A

C ,,H

,

#
!F 0
/

,

0 )+

j

%5B
,Th xL CH

@

NC B h

j
CW

7

→ h

N,x B h
[

xN B h

CW

CW

T,. ,xW

: 7 A

C,

M

→ h

→ h

C-

+h

CW

F ] %F
CL

M

M

! '

8*

h
F ] %F

F ] %F

T.!xE

0
,C

h x,

T,h xL

Tu C XN,DxL → ,h DxL C Vu, C -T,DxL C XN,x

F

0

!

!

0

0


www.HOAHOC.edu.vn

, ,Th xL C -Tu C LN,x → ,h x, C Eu, C XTxN

E ,Th xL C N,x, C ,TxN → ,T,h xL C x, C ,N,x
aQ
H &
^

W

'&
%5B

b &<
& B CL

pH C -N xE'O
, pH C LN xE!

e

5 &* , &* '&! - `
C,
C
x,
x
,x
→ pH

→ pH

07 ,

H

,

xE

E

C E x, C EN,x

xE

E

C

I '&! H $
NL xE /

E

&

x C ,N,x

-(-( 1
!
&
H
I E
.0
! F
8
' /
.0 ": #
N,D NE .x ///
h= >
# )n
0 )n
N,x, Dx, ///
R 7 A
I' "
+ 8 ! FB: 7 A
@
= : G
)+ : 7 A
a
a
/
R 7 A
a
a
!+ : 7 A
'
>a ` )+ 7 'M
P &
=
& >
0 8 '< / R 7 A
: 7 A
'
#
)+ #
&
=
= ! F : G
b
@
& >
8 '< /
sF
: 0:
J

3

8+ 9: +
I 7 8?
[ : ( : 0: 0
8J
: ( : 0: `
7
! " /^
'
: ( : 0: Q f )+ 87
#
# !+ ( PQ

: 7 A

j >

0

0
!+
=

= : G
= &

I

: ( : 0: 'F >
)
0 8+ 9:
f
( ,( S[ & % 565+&7

: (
0 ; 0

& 4

8

=& = 5
- <<
Q B^
; 0 J : 7 A
D H
j
> H
O B >
!H
j
>
!H
T
7
@
< )3 : (
J : 7 A
!H%
#
j
)+ 8

j

d+ %e

i
`

O:
%<

! F/
s
'G !+ %e ' U
C
C
T ƒT
ƒ
h ,Cƒh
EC
ƒ
S , YE , W
C V K

, EW

• !+

[

P

7

„ P = >
! F
,C
,C
! ƒ ! \ ƒ\ pH ƒpH

W-

+ l <
!H%
#

! F ' " >Q: 3:
%<
P

EC

--

JB

LL

@
ƒ

,C

,E

J

H
[
! F `

H
0

; 0 J
)+ /
3'U
%<

a

%5 B
D ,CƒD R8,CƒR8 ,NCƒN, .

L

E

: 7 AP
P

,C

ƒ.

C EL

0

O:

C

ƒ

C X

8


www.HOAHOC.edu.vn

9 |B^ 3'U a
B / P
! F h -

\
I

!

\I

8I

8I

!

„ S h Cƒh +
" !F /
E )+

6
I

8I

;

6>I

8I

;

7
8I

J &W

0

]5
X !
! "#

7>I ]58I

$ %& '

^ +M X_. 1 `
, &W
0 K
^
%
@
+
F )+
S b,+ 12 + *- +M
' "
!
O:
&E 0 9
&1 &4 "
K %5B i
O:

!

X8I ! 8I

8I

K

P

S

]5

S8I ]5>I

h

C

3 & )+ &W

-

- ]58I

8

I

-8I]5>I

8I

I

&

-

&8I

->I

"#

K + -a +M B N 6
B /
3'U a
„ P
! F S h Cƒh + !
P
! F h +
3 )+
" !F /
( [ c
0 K B / T ! F P O:
F P O:
3'U a !
( /
&E 0 9
Q &4
I 0 K 1Pd+ B N 6

J
0

P

!

3'U a
$ (
0 + &
BN6
O:
)

+

,+

B

S C ELK C X K
^ J
,
C . … ,
C . ,C
,
C . ,C … @ : 7 A /
\N6
&7
+e( 0 K U B /
3'U a

K '„ ' "
'
C
C
0
0
N
O: ,N ƒN,
I '„ ' "
i
! F
O:
'U a
$ (
3'U a G /
. [ P : 7 A
i , O:
' " >( 'M
8? ; Q
:
α/
C

^

$ %

%*

3'U
I

a G

/
3

%5B
(
(

K %5B

i

O:

B

,+

,

+
,

^ J
i
O:
I
' "
NC
! F
0 O:
^ %5

S
, EWK
K
C
,C
,N C h … N, C h
h ,C C N, … @ : 7 A /
P
! F
I'U a
%
%*
+
N,/
/


0

$ (
0

K
NC

' "

>


www.HOAHOC.edu.vn

)
)

S

W-K

+ b,+ 12
-3& 1 ` 1D + -a +M ( 1 `
D # ' U '=
„ P : 'U
8?
„ P a G B

0 *+
W XY

^^

= 0 *,

"

> # ' U '=


0 *1 = 0 *  (


(

0 *+ = 0 * 12

> # ' U '=

P :

3W XY ^
:
:


n'

*
*
B 01 = 0

^

> # ' U '=

+


− 0*
( 

P :

)

*

(

a

.

B

)

+

'UC X K

\

P

a % (

n'

3 'U

a

> B > # ' U '=

*

„ B 0+ = 0

+

C

.

P :
+

− 0*

.

'U
3
,CP :

.
3

C X K

*

− 0 *$

\P :

'U

%&

B
„ !+ C X K/
„ !+ C ELK/

C ELK

'U

L-K

-EK

I' "

3

C ELK

R8B

W-K

4

P v →\

− 0*

'U

EK

P R8 → R8 !+


B 0+ = 0

P :

,C


*

)

> # ' U '=
7
>a
7
>a

^ 3
^'U

^
^ 3

+

*

K
3 'U

K

/!− 0 ()
12 )

+

D # ' U '=
8?

− 0 *,

"-.

S

L-K
R8B

EK/

,C

!+

EK

fg
^ 3'U a
„ P O:
'A >
O: ,NCƒN,
%e ' U
C
,N ƒN,
%e ' U
„ /
D # ' U '=
„ P : 'U

W-K/
W-K

-EK

P
! F
I
„ /N O
0 *G
J! @ ! @

0 *% (
3 O:

3

O:
'A

O:

0 *% ( /

D # ' U '=
„ P : 'U
8?
3'U a
„ P a % (
P a G / D # ' U '=
P : 'U
! @ ! @ !+ > % ( /
K %5B D # ' U '=
„ P : 'U
\ ‡ . 8? B
S:
EL ‡
WK
D # ' U '=
„ P : 'U
\ ‡ R8 8? B
S:
E‡
W-E K

n'

3'U

aA


www.HOAHOC.edu.vn

X b,+ 12 & C 1 ` +h+ + -a +M +e( 0 K i B /
,C
Ne 0 '*
3 'U a
„ P O:
ƒ
S
S . ,Cƒ. C ELK/ .a C !+ ' U a 'M /
S:
S . ,Cƒ. S ,Cƒ
.
K9 B S ,Cƒ
S . ,Cƒ. S :
C ELK ‡ - K
.
j ?#k! l
m! n j \ o
\N6

!r ( [ c

\

,-K
m!p q 8:Z
C B / + -a sZ n

B /

I 85 →

U89JF

I5→!

U89F

I

8I

6
;

I 85 →

U 9EE

I 85 →

UZ9FE

;

7

7>I I >5 → 7

UZ9FA

]5

]58I I 85 → ]5

UZ9AA

X8I I 85 → X

X

UZ9AZ

! 8I I 85 → !

!
S

8

8

-

UZ98:

I85 →

UZ9 A

S8I I 85 → S

Z9 8

I 85 →

Z9ZZ

8I

I

8

-8I I 85 → -

IZ9>A

I 85 →

IZ9FO

8I
I

I5→

IZ9JZ

->I I >5 → -

-

A t! u! \#
vw#
A ?2
^ d+ >a : 0 P
! F
O ":
% 0 %5
N9 ; 7 P >a `
2
! F !+
! F 8*
+
!
f P
! FB
h … hC C H
A8
x 6
.` A )+
@
j )+ ( 3 P >a `
2
t Ny K =+ d+ ; 0 J
I a 3: '3 0
#
^ j
7
! F ]
)
(
x,
.!, ///

'
@
i

j /
8= : 9 P

6p

U89>F

6>I I >5 → 6
8I

- K )+

.

U89O8

!

;

:

\I I 5 → \
8I

!

r3 S

,Cƒ

I 9:Z
P 0
#
% (
% ' >o

! F

0 H!H

3 8* !+ '

P
j

j

@
#

: G

j
3

/
# )9

+

! F

! F ' "
3: b
:


www.HOAHOC.edu.vn

^

EpH

C

LN,x




pHExL C LN, ↑

,pH

C

E.!,




,pH.!E

EpH
C
K d+ >a `

,x,
2




%5B

S t Ny 1 `
! F
%2 ' U /
E'[
U P >a `
2 'U
B
C .0 ' U a : 7
0
/
C .0 ' U a 3: b a 3: O
C .0 ' U a &
3: b ) %
d ˆB ) , O: T! 3: b
3 7
)
2 !+ a G /
A > ,+ + < R Ny B N 6
[ )` S* Ne& 8? >( %<
# %‚
[ )` 1 ` K 8?
0 %&
=
87 )U/
J('( 6
K
K>
s& 'I ' [
3 0 %
%*
p G-, &74 + & &B .0
/
T ' N,x
: 7 A

^

%5B .

! F >

,C

C ,H → .

O
! F

0
0

7u :

!EC

%*

# ' U ! )+ F

0 3: )
; %G %y /
%*
# 'U !/
`
2 'U
J T!

F 8?

H!H

=
F

[ TxN
xN
I
! F n \ 1C
6>I

,N,x C ,H → N,↑ C ,xN
.0

%

pHExL
0 %5
P %

! F
(

F

0

>o 8* `

8* `
Q )+ )9

2 '

2 /
! F

<

6 )H ///
%e ' U

N,B
)+ 80

)+

^ A a
: 7 A
P 0
! F )+ NC H
[
" ) %e ' U
P 0
! F / .0
! F
+
F
J
P
b
+
3 )+
" !F /
Sp G-, &74
&B ' "
+
j
": !+
(
J :! // )+
/
^ j
":
F '= B
!+ 8? pH .
// s& 'I
3 0
! F
F 0
! F ; ˆ 3 8? : ( : 0: ' U : G /
j H!H
2 0
l'
)
2
I %* ' U
/
^ j
":
@
(B
.0
G
j H!H
H
A aB D, ~ u ~r ~.! ~xN
F GE ^ A a +
l 'b
M '= 0
!+ ( ' (
/
.0

xE Dx ,L .xE,

J(-( 6
s& 'I ' [
^

%5B ,

3 0
.!

→,

/$ L
! F

@

8*

%

=-M

%* /

7
F

T .

!/

C .!,
E


www.HOAHOC.edu.vn

J(5( 6>
A N K $
T
! "
#
0
' U a !+
u !+ j '= %2 ' U : G
/
!+ j
'U : G
G /
!+
! "
!
!+ >
! H!H
'g /
p !+ ? > p %
!+ ' U
P
!
/
.@

A 8 I % c '*

O(9( 1
D

2

! 9 p

8

qp
p

H

! H!H

8>

- ,E/

Y

-/

. Y-V

.

× u×
×p

% B

+C 7

! H!H

=

P 1 "

Y-V

3

8

j

8?

G qp

,- X 3

j

8?

j/
J(J( ."

%2

8

7* +

+

Q 7*

^ j
' U : G ] 0 8J !+
. j '= %2 ' U ;
0 8J
'U 0 F
0 /

s
8J !+

j

! !"#
'= %2
/

' U )+

,xV

%=

C .@

A g

/
0

j

O('( C 8
/
R
^ '= : 7 A !+ '= 8 3
= '( )* j
/
^ %5B M '= 8 '< P
^ '=
8J
P : 7 A

,xV

j

'

: G !+

M

'= P

'= %2




,xL
−E

C

,

=

0

^

' B

∆.B 8 3

8?

! H!H

# : 7 A

g

j

'g ]

'=

_

O >7 : „

$,

& ' ƒ '/

'= : 7 A
'=

F

G M '= !+ , Xh/
XL G
H ,xV !+B

BK

., .
,

%B

'U

>

!+ , EEh >
XL
7
j

, EE − , X
= E-/
XL

; 0

C

K

‰.


8J
M

'=
F


www.HOAHOC.edu.vn

∆B83
^g

j

; 0B

C 3 B

C r

C 3 B

C

⇒ K


→ . Cs

T/ [ ]/ [r]

⇒ K

r 
→ :. C ;s

T/ [ ] / [r]

' T !+ ? >
'= : 7 A
^ H ;
B M '=
8?
!ƒ!
j
I !+ G : b
^ '= : 7 A ' "
8?
a
U /
.0 3
7
] '3
'= : 7 A
Š
]
P M '=
( ! )
* +, - # . / 0
+, # . /
) /
Š
]
P 0: > #
1 ! 23! # . /
4 - 5
& !
! ) 6# - 0
+, # . /
Š
]
P
U '=
( ! )
!8 +,0
+, # . /
Š
]
P %U
8[ O
1 ! 23! # . /
Š
]
P

4 # b 0

)

j/

)

7

7

& ! 0

! )

!8

5

9 &: 0

- ;< 6 '= - '=& )
+, # . / 0 >
O(S
R
[ c ND& + *-9 ( [ c & -'
2+ )% +x ST
7 @ . / &, !9
^ %5B R G
‹ T.!xE
b 0 h x, : 7 A
7

+, # . /

!?

) 7

# . / 7

K

=+
> B

,T.!xE 
→ ,T.! C Ex,↑
h x,

R 7 A
!9 / s&

&,

+
4

7@ . /
D
E
/
^

C
+!9

%5B .!, C N,x
9

!F )

l 7

H
=
[
[ : 7 A /

l

!8 # . /
R 7 A

9

R 7 A

*

G

: 7/@ . /

!

!9

6!

>

>A

" +>A

B! '= # . /

B! '= # . /

C

N.! C N.!x

| B .!, : 7 A )
F !F .!, )+ N,x/

7 H I
H I
# . /
^

;.F

n 0 >

N,x F N.! ) N.!x 'M

4 B
4 B '= J
6! K # . /
K 9 K * /
%5B N, C u,
,Nu

C

j N.! )+ N.!x >

!

+, # . /

4

C

0 %5

I

+,

J


www.HOAHOC.edu.vn

%/ N?

>

G 8?

3 B
^g

H
C r

; 0B

C

r

'=

. Cs ⇒

P : 7 A
( =

[ ] /[ L ]
[ ] /[ M ]

9

* B

:. C ;s

[ ] [ L]
=
&
[ ] [ M]
#

(

M

N

8

h + -.L X2+ +x ST
K =+
OP
FQ
H I
4 B '= P !
6
6 +,
K 6 F"
R ?
=! '?
, x,
+ G '$
>

,+ .C- &< [
Pz 1C +x ST
7S
>T
K * +,
T `
O
7
M '= =
#
[ !+
7 0 %5
P )U `
O
7S
>T
K 6# T `
O 7 0: > #
7 0 %5
P )U `
O

FQ R J
H I 7
@
,xL
K

=+

7

G 8?
M '=

P U G 8?
7 0: > # ' /

6! H

I

=F

A L
, # . /
+U! * +,0 6#

G @C
+
T J
- 0 !8 +,0 V
FQ

6! H

I

+

J G 8?
# ' /

J G 8?

8

8

j 4

7S
>T
K
!8 +,
7
7 ` ! " %
R 7 A
7
U ∆ } B !+ : 7 A
/R 7 A
U ∆ ~ B !+ : 7 A
7
#: 5 ` ! " /
R (
J
U
f B !+ : (
J
f
7 U A
T `
U '= G 8?
I %*
H
[ : 7 A
U
%5
P )U `
U '= )+
7
U '= G 8?
I %*
H
[ !+
7 0 %5
P )U 7
U '=/
T

J

j 4

%*

%*

%F

I

I

0

H

>0

H

[ !+

O >A

U/
• !+ [ !+
7
[ : 7 A
$

0
U

$%

6! H
H I

I
G

!
&, 6 +,
R ?
!9 '=& !.& 6 +,
?

=! > !"
=! +47

O


www.HOAHOC.edu.vn

#

l ?#k! #
# ?2
^
ΠDa ' U ! !+ ; 0 J

: G !

P

0

#

O

# ] F

0

7

/
Π. # ' U ! B !+ i
#
: G !
/
s ' %
%*
# ' U ! %y ' U ' " / ^ %5
.! !+ # ' U ! )J
C
: G !
)+ .! ' j
@ : 7 !+ # ' U ! O %&
' "
: G !
0
/
# 8 ?D 1 ` 6 nα
αp )% + 3& 1 ` 6 N
/

Z= ' U ! α

α

^

:

q }α≤
%5

: G !
3 α
3 α

%

P

H : <

%*

.NE.xxN

'= ' U ! !+B α
; 0 J
' !+

,

'U !

@

# 'U !

F

3

}α}
: <
3

,C

@

LEh A
,

,t/

7

' !+

> : G

+

t

: G

#

)+ g

.NE.xxN

@

+

l

,: G

'U !/

0 : G

+

'[ : G !

xN TxN///)+ <
j

J

%&

4

l

3
[

/

0

=
P ; 0 J

'U

C ,xN

' !+ 0
# 'U ! 3
2 !F )y M F %
%F : G
%
.NE.xxN N,D N,.xE/// 0 8 v( 3

: G !
.0
'U ! 3 /
^
: (
J 'U ! P
J ' U ! / ^ %5B
.NE.xxN
.NE.xx C NC

# 'U !

N? > G 8? ' U ! ' "
U T' U
T : ! e %
%* '= ' U ! P 0

##

: G !

J t}α≤

`

.0
F
N.! N xE/// 0 8 v( F
! F # 'U ! F /
^
: (
J 'U ! P
# 'U ! F
! / ^ %5B
r xN , → r

)+

9 .C-

# ' U ! !+ l > : G

3

' "

-.C& 0 &US {Q +M
B !+ #

75 -&
: G !

3

j

l
%* /
h xN

%&

4

= : < > : G
,

. xN ,///
[

l

+
= ! F
[

#

P ; 0

!

# ' U ! '[

`

/

NC
8Z


www.HOAHOC.edu.vn

l: G !

=

NC f !+

#

N.! → N C .!

=

#

%5B

C

+: G

: G !

[

NC f !+

#

N,DxL → N C NDx L

[

#

%5B

C

NC C Dx ,L

NDxL
r v(B !+ #
r v( l : G !

=

xN →

r v( + : G

: G !
xN
xN f !+ 8 v( = #

#
C

C xN

: G !

[

#

xN !+ 8 v(

. xN , → . xN C C xN

. xN

C

N'
!
8 v(/ ^ %5B

%5B

.
B !+

,C

[

#

%5B

C xN

#

)n
: G !

I: G !

)n

I: G !

I 8 v(
\ x ,,

N'

!

j

Z*
^ H

• B
3

!+

O: !+B ! xN

R8 xN

# !

NC C .NE.xx

O .NE.xxN C N,x

. xN

B N,x C N,x

N? > : G !
B Da : G ! P
3
8? : G !
+ ' "
U !+ T / 6
87
#
)+
U '=/
^ %5 T P
.NE.xxN ' " 8 I % c
.NE.xxN

,

NC 8 v( !+

#
j :
r v( C NC

+ N,x !+ ":

E

T

NEx C C .NE.xx

#

E

D xN ,/
9 :

NExC C xN

!+ ; 0 J
9
*
?
# P ? > G 8?
T l: 5

> G
= )+

> B

•N C Ž•.N E.xx Ž
.N E.xxN

T

•N Ex C Ž•.N E.xx Ž
.N E.xxN

' •NCŽ •.NE.xx Ž •.NE.xxNŽ !+ M '=
!ƒ! P NC .NE.xx .NE.xxN !b G 8? /
60 *T P
+
$ !a
P
+
3 / ^ %5 ] ,V . T P .NE.xxN
V
J
!+ WV/
)+ P N.!x !+ V/
K9 !a
P N.!x 3 ( P .NE.xxN/
N? > : G ! 8 v(B N? > G 8? : G ! 8 v( ' "
U !+ T8
l: 5
= )+ 87
# 8 v( )+
U '=/ 6 0 * T8 P 8 v( +
$ !a 8 v(
8 v( P
+
3 /
^

%5B NE C N,x

N CL C xN

T8

• N CL Ž•xN Ž
• NE Ž
8


www.HOAHOC.edu.vn

U -< B !+ ": #
Ch
+B !+

: G

T,DxL → ,T C Dx
C

^ %5B
Ch

B !+

: G

C

2

'

NE ,Ž.! → •NE ,ŽC

!+
.!/T.!q

%* ! e
%
%*
C
'= N

C h@
C h@
C h@

%5 •

NE ,ŽC C .!
C , NE

•NCŽ•xN Ž

,

# .! '= & ! ;!
NE ,Ž.!

C

C

B TN x

>

L

]

F"

] ,V . !+ ?

;!

\] K

> ]

U '=

G !

@

2= 4 5

'g / ^

+

%

A
P 0
#
0
] ,V . ! @
•NCŽ•xN Ž
s ' 8 3 ' " M '= NC
>o
' " M '= xN
%
%* ' )+
" !F / ^ %5B ^
%
%*
M
E
L
C
L
E
h J M '= xN !+B •xN Ž
ƒ •N Ž
ƒ
/
:N
:N ! •NCŽ
•NCŽ
J 3 •NCŽ
:N
W
j
•NCŽ •xN Ž
:N W
j
B •NCŽ ~ W
:N }W
C
W
j 8 v(B •N Ž }
:N ~W

@ . /

J

^

%5 :

R

(

J

R

(

J

(

@ . /
CR 7 A
^

%5B

R

(

CR 7 A
^

NC

# H
: A

(" ' C X D F" ;!
\] K M
? U N 6
'>A ^ P 2= ( 0 (
!" 'P ;! 2= 'P
\] 7

P

: G !

C T C ,.!>

7 `

/

C N.xE

@$ 2Z [
|:
%5

.!/T.! →

^

7 `

NLC )+
NC/

NC C .xE,

N.xE

< WX Y
@$ 0 Y
C h : A F:B

C

2

! F
O
: G !

,
L

)y

N.xE →

^ %5B

: G !
@

%5B

=
J

- " K X
: G

B

'< 'PB ,

,DxL
C

C Dx ,L C r

b f B
J
F

J

=
+

+

,C

.!

C ,.! → r DxL↓ C ,

Dx ,L C r

,

→ r DxL↓

C

C ,.!

- +!8 '! F" X
B

xN C N.! →

.! C N,x

xN C NC → N,x

b f B
F

C r .!, → r DxL↓ C ,

3 B
N.! C .NE.xx.! C .NE.xxN
88


www.HOAHOC.edu.vn

R

(

J

@ . /
^

%5B

R

(

J

=

,.xE

J

T 0 U )[ >a
‹: G P
/
R 7 A
‹:
!+
'g :N P
Ch
+
‹: G
@
j
Ch
+
3 8*
‹ : G !+
^ %5 %
%*
N CL C N,x

5X

C N,DxL →

b f B

\C& 6-' B R 7 A
1 8W
B F
+

NL.! →

NC C .NE.xx → .NE.xxN

b f B

G

P

C N,x C .x,↑

.xE, C,N → N,x C .x,↑

'g
# 3 P
‹: G

,DxL
C

F

P

%
+

%*
#

B: 7 A
B

0

# 'U !
V ,/$
F
+
# 'U ! 3 /
'g

# ] ,V .

i
:N

+

2

)+

W 'F ' > : 7 A

! 7

!+ : 7 A
‹: G

/
F 8]
P 8 v( F )+
3
P %
%* !+ [ :N ~W / ^ %5 .NE.xx
T,D
,.xE/
F 8]
P 8 v( 3 )+
F
%
%*
:N }W / ^ %5 NL.! pH.!E \ r ,/
NL.! :N } W ' "
[ & W+
> B

3 8*
P 8 v(

N CL C .!

NE C NExC

.0
NC ' " 7 :
@
j
:N } W
Ch
+ F 8]
P 8 v( F )+
F
@ 8*

: G
@
j
P %
%* )y
:N W / ^ %5
.! T xE Tu/
Ch
+ F 8]
P 8 v( 3 )+
3
P 8 v(
3 )+
3 '[ 8*
‹ : G / h@
j !+
[ : 5
= )+ '=
‹: G P ,
' / ^ %5
NL ,.xE !,DE/
Ch
N.xE TN,RxL T,NRxL
+
)+
: G !
0
N.xE
,
N,RxL NRxL
0
+ !+ !
b : 7 A )
@
j
P %
%*

= )+ 87
# P
/

8>


www.HOAHOC.edu.vn

# \ ,

'(

`N )*

, =+ r- +Q )% + 3& r- +Q

N 0 f

i

7

8

ZO ' I

P

D ! "

0

( !+

+

f
8

":

#

i

0

'

0

3

0 f

P 3

.0

":

#

(

i

8

F

+

O: ;! )+ ! ] >

!+

d

":
j

.0 : 7 A

0

":

#

P

8

n 0

0

":

#

/

i

(

@

[ /

":

#

(B
j

j

A

#

%c 8

0 f

(

i

(

0

":

' '3

i

0

( !+ !

|

8[

j

%c

#

' G 0 '>

3 =
U %c
9

_ 0#

#

3 : 7

///

#

0 */
0

(

0 ":

)+

@

+

0

# )@ (

# )@ (/
+

H

=

#

'* /
D ! "

0

@ H ' J! A#
.

! F !

":
-

#
`

!+

i

(

7

] 2= 5

U

- &,

# > )
- !?

7

/

#/

!Q

)+ +,+ X| 0-3& +M

17 + +S

l

0

17 + +S

":

#

i

(

A

A /
N'
7!

8

' "

+

3 '( )+ 0 !
R G ! F

": #
A B d+
C h= > ! F
KN
+ c+

8 ! F !+

'

3 '@ 8 )+ 0
i
A

3- &7f+

(

H

8
'

+ : <
G
i

l
8

3 '(

(

: 7 A

: G
'
'O

8

)+ %y
P : G

'
)2

8

@

8H vH /

# /
":

#

i

(/

f B
'- &<

KN
+ c+
HH

H

!

H

3- &7f+

'- &<

HH

H

'H

!
8A


www.HOAHOC.edu.vn

3- &7f+

KN
+ c+

'- &<

'H

'H

@

9

!
! H
wBp .!
r u

@

9

@

9

!

!

^ +

)+ @

# a

( 'e

P

F?

A 8
: G

0

":

83

+

3& ' "

/

0

)+
5

+

R G

i

( ' " 8 I % c 8?

: < '*
0 '*

,
! "

5

'*

0

8?

a

U

0

@

A

0

B

/ K %5B . N xv

83

8 3 ‹ !U )[ > ! "

0

9

0

N,DxL 'O .x, 8?

P
6

#

i

<

%2

' "

@

A : G

(/ Y

F?

A !+ 8 3
< 83

0 *

+

: <

+

5

F?
#

`

]

7 K %5 'I J
(/ D

)@

: G

/

0
-

K

_

.,NLx,/ ZI 0 '*

'>A

F?
>

P

!: G

2= +
!+

6

- +:
#

#

83 > ! "

/ K %5B .N,x

5

H> H

/ K %5B .N,x
&

FQ

9

. N )+ x

8@

'=

@

A : G

P 1

@ H

!

: H !

: <

D =

'- &<

C

!

: H !

P

8

H

!
H

3- &7f+

KN
+ c+

'

=

6

. )+ N
9

N,x

- 2

i

] +]

j

!. 2= b
#

>7 : „

K # H
i

8?

C

!"

( _
#

5
P

": )
b

?

6

8= . x
F

/
8:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×