Tải bản đầy đủ

Chuyen tu nhien l5 2017

www.LePhuoc.com
Mời Bạn Ghé Qua www.LePhuoc.com để tải về nhiều đề miễn phí file word

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT Chuyên Tự Nhiên - Lần 5 - năm 2017
Câu 1: Cho 3,52gam chất hữu cơ A (C4H8O2) tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1M.
Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 4,08 gam chất rắn khan. Công thức của A là:
A. C3H7COOH

B. HCOOC3H7

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 2: Cho 6,9gam Na vào dung dịch HCl thu được dung dịch X có chứa 14,59 gam chất rắn
tan. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 dư đến phản ứng hoàn toàn thu được a gam kết
tủa. Giá trị của a là:
A. 38,65g

B. 37,58g


C. 40,76g

D. 39,20g

Câu 3: Khi điện phân dung dịch chứa CuSO4 với anot bằng đồng thì ở cực dương xảy ra quá
trình
A. khử nước

B. khử Cu2+

C. oxi hóa nước

D. oxi hóa Cu

Câu 4: X, Y , Z là 3 este đều đơn chức , mạch hở không no cho phản ứng tráng gương (Trong
đó X no, Y và Z có q liên kết đôi trong phân tử). Đốt cháy 23,58g hỗn hợp E chứa X, Y, Z với
O2 vừa đủ, sản phầm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khôi lượng dung dịch giảm
137,79 gam so với trước phản ứng. Mặt khác đun nóng 23,58 gam E với 200ml dung dịch
NạO 1,5M (vừa đủ) thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp 2 ancol kế tiếp thuộc
cùng một dãy đồng đẳng. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của
X gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 69,04%

B. 62,77%

C. 31,38%

D. 47,07%

Câu 5: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và KCl có chứa vài giọt phenolphatalein,
hiện tượng quan sát được là?
A. dung dịch không màu chuyển thành màu hồng
B. dung dịch không màu chuyển sang màu xanh
C. dung dịch luôn không đổi màu
D. dung dịch luôn có màu hồng
Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 1,9g hỗn hợp Fe, Mg, Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu
được 1,344 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản
ứng là
A. 7,66g


B. 7,78g

C. 8,25g

D. 7,72g

Câu 7: Biết A là một α-amino axit chỉ chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho
10,68g A tác dụng với dd HCl dư thu dược 15,06 g muối. Vậy A có thể là:


www.LePhuoc.com
A. Caprolactam

B. alanin

C. glyxin

D. axit glutamic

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn, 0,05 mol Cu và 0,3 mol Fe trong dung
dịch HNO3. Sau khi các kim loại tan hết thu được dung dịch không chứa NH4NO3 và khí
NO là sản phẩm khử duy nhất. Số mol HNO3 tối thiểu cần dùng là:
A. 1,25mol

B. 1,2 mol

C. 1,6mol

D. 1,8mol

C. polistiren

D. poliisopren

Câu 9: chất nào say đây được dùng làm cao su
A. Poli(vinyl axetat)

B. Poli(vinyl clorua)

Câu 10: Trong các khí sau: CO2, CO, NO2, SO2 những khí nào là nguyên nhân chính gây ra
hiện tượng mưa axit
A. CO2 và SO2

B. CO2 và NO2

C. CO và CO2

D. SO2 và NO2

Câu 11: Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa m gam hỗn hợp Al2O3 và Fe3O4 đốt nóng.
Sau phản ứng thấy còn lại 14,14 g chất rắn. Khí ra khỏi ống sứ được hấp thụ vào dung dịch
Ca(OH)2 dư thu dược 16 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 18,82g

B. 19,26g

C. 16,7g

D. 17,6g

Câu 12: Cho 13,0g bột Zn vào dd có chứa 0,1 mol Fe(NO3)3; 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol
AgNO3. Khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng chất rắn thu được sau
phản ứng là:
A. 17,2g

B. 14,0g

C. 19,07g

D. 16,4g

Câu 13: Tơ olon (tơ nitron) là sản phẩm của phản ứng
A. trùng hợp caprolactam

B. trùng ngưng axit ε- amino caproic

C. trùng hợp vinyl xianua

D. trùng hợp vinyl clorua

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12,84g hỗn hợp gồm Fe, Al, Mg có số mol bằng nhau trong dung
dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch X chứa 75,36 gam muối và hỗn hợp khí Y gồm N2,
N2O, NO và NO2. Trong đó dố mol N2 bằng số mol NO2. Biết tỉ khối của hỗn hợp khí Y so
với H2 bằng 18,5. Số mol HNO3 đã phản ứng là
A. 1,140

B. 1,275

C. 1,080

D. 1,215

Câu 15: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B (đều có hóa trị không đổi). Chia X thành 2 phần
bằng nhau
Phần 1: Hòa tan hết trong hỗn hợp HCl và H2SO4 thu được 3,36 lít khí H2
Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được V lít khí (đktc) khí NO là sản
phẩm khử duy nhất
Giá trị của V là
A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

Câu 16: Trong công nghiệp nhôm được điều chế bằng cách

D. 5,6


www.LePhuoc.com
A. điện phân dung dịch AlCl3
B. điện phân nóng chảy Al2O3
C. dùng Na đẩy Al ra khỏi dung dịch AlCl3
D. dùng cacbon hoặc CO khử Al2O3 ở nhiệt độ cao
Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng
A. trong mỗi phân tử protein các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự nhất xác định
B. phân tử peptit có 2 nhóm – CO – NH được gọi là dipeptit, 3 nhóm được gọi là tripeptit
C. các peptit tạo thành từ 11 đến 50 đơn vị amino axit được gọi là polipeptit
D. hợp chất được tạo thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều α – amino axit
Câu 18: Hấp thụ 3,36 lít khí CO2 vào 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH và Na2CO3 0,4M thu
được dung dịch có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NaOH trong dung
dịch ban đầu là?
A. 0,7M

B. 0,75M

C. 0,50M

D. 0,60M

Câu 19: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4,
K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. Số trường hợp có phản ứng xảy
ra là:
A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 20: Dầu thực vật hầu hết là chất béo ở trạng thái lỏng do
A. chứa chủ yếu gốc axit béo no

B. chứa chủ yếu gốc axit béo không no

C. trong phân tử có gốc glixerol

D. chứa axit béo tự do

Câu 21: cho hỗn hợp gồm Mg và Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa hỗn hợp 2 muối
AgNO3 0,3M và Cu(NO3)2 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung
dịch A và chất rắn B. Cho A rác dụng với dd NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối
lượng không đổi thu được 3,6gam hỗn hợp 2 oxit. Hòa tan hoàn toàn B trong dd H 2SO4 đặc
nóng được 2,016 lít khí SO2 (đktc). Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 32,5%

B. 42,4%

C. 56,8%

D. 63,5%

Câu 22: Thực hiện phản ứng thủy phân 3,42g mantozo trong dung dịch axit sunfuric loãng,
đun nóng. Sau một thời gian, trung hòa axit dư rồi cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng hoàn
toàn với dd AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thu được 3,78 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy
phân là:
A. 69,27%

B. 87,5%

C. 62,5%

D. 75%

Câu 23: Phản ứng nào dưới đây chỉ tạo thành muối Fe(II)
A. Fe(OH)2 + HCl →

B. Fe(OH)2 + HNO3→

C. Fe + HNO3 dư →

D. Fe(NO3)2 + HCl →


www.LePhuoc.com
Câu 24: Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no đơn chức và mạch hở có
cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 25,62gam X thu được 28,872 lít
khí CO2 (đktc). Đun nóng 25,62gam X với xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam este (giả sử
hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây:
A. 20,9

B. 23,8

C. 12,55

D. 14,25

Câu 25: Thí nghiệm nào say đây có kết tủa sau phản ứng
A. dẫn CO2 đến dư vào dd Ca(OH)2

B. cho dd HCl đến dư vào dd NaCrO2

C. cho dd NaOH đến dư vào dd Cr(NO3)3

D. cho dung dịch NH3 đến dư vào dd FeCl3

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 0,54g Al vào trong 200ml dung dịch X chứa HCl 0,2M và H2SO4
0,1M thu được dung dịch Y. Thể tích dung dịc NaOH 2M cần thêm vào dung dịch Y để lượng
kết tủa thu được lớn nhất là?
A. 40ml

B. 60ml

C. 80ml

D. 30ml

Câu 27: Cho hỗn hợp gồm X (C3H6O2) và Y (C2H4O2) tác dụng vừa đủ với dd NaOH thu
được 1 muối và 1 rượu. Vậy
A. X là axit, Y là este

B. X là este, Y là axit

C. X, Y đều là axit

D. X, Y đều là este

Câu 28: Trong phòng thí nghiệm, khí C được điều chế bằng bộ dụng cụ như hình vẽ sau:
Khí C có thể là dãy các khi
nào sau đây
A. NO2, Cl2, CO2,
SO2

B. NO, CO2, H2, Cl2
C. N2O, NH3, H2,

H2S

D. N2, CO2, SO2, NH3

Câu 29: Cho m gam KOH vào 2 lít dung dịch KHCO3 a mol/l thu được 2 lít dung dịch X.
Chia X thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với dd BaCl2 dư thu được 15,76 gam
kết tủa. Mặt khác, cho phần 2 vào dung dịch CaCl2 dư rồi đun nóng, sau khi các pahnr ứng
xảy ra hoàn toàn thu được 10g kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là:
A. 8,96 và 0,12M

B. 5,6 và 0,04M

C. 4,48 và 0,06M

D. 5,04 và 0,07M

Câu 30: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt H2N-CH2- CH2 – COOH, CH3COOH, C2H5 –
NH2 chỉ cần dùng 1 thuốc thử
A. Na kim loại

B. dd HCl

C. dd NaOH

D. quỳ tím

Câu 31: Để trung hòa 4,2 gam chất béo X cần vừa đủ 3ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit
của chất béo X bằng


www.LePhuoc.com
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 32: Để điều chế cao su buna người ta có thể thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau
H =50%
Ancol etylic ᄃ buta – 1,3 – dien ᄃ cao su 


buna
Tính khối lượng ancol etylic cần dùng để điều chế dược 54g cao su theo sơ đồ trên
A. 92g

B. 184g

C. 115g

D. 230g

C. Fe2O3

D. FeS2

Câu 33: Thành phần chính của quặng boxit là
A. Fe3O4

B. Al2O3

Câu 34: Hỗn hợp X gồm 3 peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:3. Thủy phân
hoàn toàn a gam X thu được hỗn hợp gồm 14,24 gam ala và 5,25 gam gly. Biết tổng số liên
kết peptit trong phân tử của 3 peptit trên nhỏ hơn 13. Giá trị của a là giá trị nào sau đây?
A. 19,49

B. 16,25

C. 15,53

D. 22,73

Câu 35: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Hỗn hợp gồm Na2O và ZnO có thể tan hoàn toàn trong nước
B. Hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu có thể tan hoàn toàn trong dd HCl dư
C. Hỗn hợp gồm NaNO3 và Cu có thể tan hoàn toàn trong dd NaHSO4
D. Hỗn hợp gồm FeS và CuS có thể tan hoàn toàn trong dd HCl
Câu 36: Hòa tan hoàn toàn mm gam hh X gồm Fe và các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dd
H2SO4 đặc nóng dư đến phản ứng hoàn toàn thu được 80g muối khan và 2,24 lít khí SO 2
(đktc). Số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng là
A. 0,9mol

B. 0,7mol

C. 0,5mol

D. 0,8mol

Câu 37: Cho m gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,2M sau một thời gian thu được
3,12 gam chất rắm X và dd Y. Cho 1,95g bột Zn vào dd Y đến phản ứng hoàn toàn thu được
3,45g chất rắn Z và dd chỉ chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là:
A. 0,64

B. 1,28

C. 1,92

D. 1,6

Câu 38: Để tác dụng hết với 100g chất béo có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH,
khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là
A. 110,324

B. 108,107

C. 103,178

D. 108,265

Câu 39: Cho 19,84 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Fe tan hết trong dung dịch HNO3. Sau khi
phản ứng kết thúc thu được dd A và 4,704 lít khí NO(đktc) (sản phẩm khử duy nhất của
N+5). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 71,86 gam muối khan. Phần trăm khối
lượng Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây:
A. 58,5%

B. 46,8%

C. 35,1%

D. 23,4%

Câu 40: Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp


www.LePhuoc.com
A. Toluen

B. Stiren

C. Caprolactam

D. acrilonitrin

Đáp án
1-D
11-C
21-C
31-B

2-A
12-A
22-D
32-D

3-C
13-C
23-A
33-B

4-A
14-D
24-C
34-B

5-A
15-A
25-D
35-D

6-A
16-B
26-A
36-B

7-B
17-B
27-B
37-D

8-B
18-C
28-A
38-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D

BTKL: mA + mNaOH = m rắn + m hơi
=> m hơi = 1,84g
n hơi = 0,04 mol
=> M hơi = 46 (C2H5OH)
Câu 2: Đáp án A

Giả sử X gồm x mol NaOH và y mol NaCl
Ta có x + y = 0,3 và 40x + 58,5y = 14,59
=> x = 0,16 và y = 0,14
X + AgNO3 => 0,14 mol AgCl và 0,08 mol Ag2O
=> a = 38,65g
Câu 3: Đáp án C
Câu 4: Đáp án A

+ nCOO = nNaOH = nE = 0,3 mol => M trung bình = 78,6g
=> este no là CH3COOCH3
2 este còn lại là RCOOCH3 và RCOOC2H5
+ nCO2: x và nH2O: y
=> m giảm = mBaCO3 – (mCO2 + mH2O) => 153x – 18y = 137,79
+ mC + mH + mO = mE => 12x + 2y = 13,98
=> x = 1,01 và y = 0,93
=> nY + Z = nCO2 – nH2O = 0,08
=> nX = 0,22
=> %mX = 69,04%
Câu 5: Đáp án A

Tại catot: 2H2O + 2e → 2OH- + H2
Câu 6: Đáp án A

- Tổng quát: 2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

9-D
19-C
29-A
39-C

10-D
20-B
30-D
40-A


www.LePhuoc.com
=> nH2 = nH2SO4 = nSO4 (muối) = 0,06 mol
=> m muối = m KL + mSO4 = 7,66g
Câu 7: Đáp án B

A + HCl → muối
BTKL: mA + mHCl = m muối => nHCl = nA = 0,12
=> mA = 89 => alanin
Câu 8: Đáp án B

- nHNO3 tối thiểu khi Fe → Fe2+
- BT e: 2nZn + 2nCu + 2nFe = 3nNO = 0,9
=> nHNO3 = 4nNO = 1,2 mol
Câu 9: Đáp án D
Câu 10: Đáp án D
Câu 11: Đáp án C

(Al2O3 và Fe3O4) Al2O3 và Fe
nCaCO3 = nCO2 = 4nFe3O4 = 0,16 mol
=> nFe3O4 = 0,04 mol => nFe = 0,12 mol
mAl2O3 + Fe = 14,14 => mAl2O3 = 7,42g
=> m = 16,77g
Câu 12: Đáp án ACâu 13: Đáp án C


0,1: Ag
2+
2+ 
= 17,
Zn + 2Fe3+ → 2Fe→
+mZn
→ chatran 
2g
0,1: Cu
Zn + Cu 2+ → Zn 2+ + Cu 
Zn + 2Ag + → Zn 2+ + Ag

Câu 14: Đáp án D

nAl = nFe = nMg = 0,12
Y có nN2 = nNO2
=> qui khí gồm NO: x mol và N2O: y mol
m muối = m muối kim loại + m NH4NO3
=> nNH4NO3 = 0,0375 mol
Bảo toàn e ᄃ

Câu 15: Đáp án A

3x + 8y = 0, 6

⇒ x = y = 0, 06
+ 44y
 30x
n HNO3 ⇒
= 10n
NH 4NO3 + 10n N 2O + 4n NO = 1, 215mol
 x + y = 37


Bảo toàn e ne (P1) = ne (P2)
=> 2nH2 = 3nNO => nNO = 0,1 mol
=> V = 2,24 lít


www.LePhuoc.com
Câu 16: Đáp án B
Câu 17: Đáp án B

Có 2 nhóm –CO – NH gọi là tripeptit
Câu 18: Đáp án C

nCO2 = 0,15; nNaOH = 2x; nNa2CO3 = 0,08
muối khan gồm Na2CO3: a mol và NaHCO3: b mol
Bảo toàn C: a + b = 0,15 + 0,08
Bảo toàn Na+: 2a + b = 0,2x + 0,16
m muối = 106a + 84b = 19,98
=> a = 0,03; b = 0,2 và x = 0,5
Câu 19: Đáp án C

Trừ MgCl2 và Ca(NO3)2
Câu 20: Đáp án B
Câu 21: Đáp án C

A → 2 oxit chỉ có thể là MgO và CuO
B: Cu, Ag (0,06)
Bảo toàn e: nCu = ½ (2 . nSO2 - nAg) = 0,06
Có thể xảy ra:
(1) Mg + 2Ag+ → Mg2+ + 2Ag
(2) Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu
(3) Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag
Nếu có (2) và (3)
=> nCuO = nCu(NO3)2 > 0,05
=> mCuO > 4 > 3,6 (loại)
Nếu có (1) và (2)
=> A có MgO: x và CuO (0,08 - x)
=> m = 3,6 = 40x + 80 (0,08 - x)
=> x = 0,07 mol
mMg bđ = 1,68g
Bảo toàn Cu: nCu bđ + 0,05 = 0,06 + 0,01
=> nCu bđ = 0,02 mol
=> %Mg = 56,8%
Câu 22: Đáp án D

Man → 2glu


www.LePhuoc.com
0,01h

0,02h

n Man dư = 0,01 (1 - h)
nAg = 2 [0,01(1-h) + 0,02h]
=> h = 0,75
Câu 23: Đáp án A
Câu 24: Đáp án C
C n H 2n + 2 O : x 
 n(x + y) = 1,155
 ⇒ he 
C n H 2n O 2 : y 
+ (14n + 32)y = 25, 62

(14n
M tb +=18)x
22, 2n⇒ (14n + 18) < 22, 2n < 14n + 32

=> 2,2 < n < 3,6 => n = 3
=> C3H8O (0,205 mol), C3H6O2 (0,18 mol)
=> n este = nC3H6O2 . h% = 0,108mol
=> m C2H5COOC3H7 = 12,528g
Câu 25: Đáp án D
Câu 26: Đáp án A

nAl = 0,02, nH+ = 0,08, nSO4 = 0,02
=> sau phản ứng: nAl = 0,02, nH+ = 0,08, nSO4 = 0,02
=> kết tủa max khi
nAl(OH)3 = nAl3+ = 0,02 mol
=> nNaOH = 3nAl + nH+ = 0,08 mol
=> V = 40ml
Câu 27: Đáp án B

X: CH3COOCH3
Y: CH3COOH
Câu 28: Đáp án A
Câu 29: Đáp án A

P1: nCO3 = nBaCO3 = 0,08 mol
P2: nCaCO3 = 0,1 mol = nCO3 + ½ nHCO3
=> nHCO3 = 0,04 mol
Bảo toàn C: nKHCO3 bđ = 2 (nCO3 + nHCO3) = 0,24mol
=> a = 0,12M
Câu 30: Đáp án D
Câu 31: Đáp án B

nKOH = 3 . 10-4 mol => mKOH = 16,8mg


www.LePhuoc.com
chỉ số axit = 16,8 : 4,2 = 4
Câu 32: Đáp án D

n cao su buna = ¼ (mol)
=> n ancol = (2n . 1/n) : (50% . 80%) = 5 mol
=> m = 200g
Câu 33: Đáp án B
Câu 34: Đáp án B

- nAla = 0,16; nGly = 0,07 => tỉ lệ 16 : 7
- gọi 3 peptit lần lượt là A, B, X
Gộp 3 peptit lại: A + B + X + X + X --> ABXXX + 4H2O
- Peptit lớn có dạng tối giản (Ala)16(gly)7
=> có 0,01 mol
=> m = m(Ala)16(gly)7 + mH2O = 0,01 (89 . 16 + 75 . 7 – 22.18) + 0,04 . 18 = 16,25g
Câu 35: Đáp án D

CuS không tan trong HCl
Câu 36: Đáp án B

nH2SO4 = 3nFe2(SO4)3 + nSO2 = 0,7 mol
Câu 37: Đáp án D

Muối duy nhất là Zn(NO3)2
nZn = 0,03, nNO3 = 0,04
=> nZn(NO3)2 = 0,02 mol
BTKL: mZn + mZn(NO3)2 = mZn + mY
=> mY = 5,28g
BTKL: mY + mX = mAgNO3 + mCu
=> mCu = m = 1,6g
Câu 38: Đáp án D

Chỉ số axit = số miligam KOH : 1g chất béo => nKOH trung hòa = 0,0125
nKOH ban đầu = 0,32 mol
=> nKOH tạo glixerol = 0,3075 mol
=> nglixerol = 0,1025 mol
BTKL: m muối = m béo + mKOH – mH2O – mglixerol = 108,265g
Câu 39: Đáp án C

Qui hỗn hợp về ᄃ ᄃ


56x
0, 09
+ 56y + 16z = 19,84
 xmolFe(→ Fe2+)  x=


→ Fe3
+⇒
)03⇒
y=2x
0,+23
3y
= 2z + 3.0, 21
 ymolFe(
⇒
⇒ n Fe3O4
= 0,
%Fe
3O 4 = 35, 08%
 zmolO
z=180x

  0,12+ 242y = 71,86


www.LePhuoc.com
Câu 40: Đáp án A

www.LePhuoc.com
 Bạn có thể tải miễn phí nhiều đề
 Bạn có thể mua nhiều đề file word có lời giải chi tiết giá
rẻTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×