Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Ki thuat bao toan dien tich trong bai toan CO2 va muoi cacbonat HCO3 CO32

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (192.41 KB, 3 trang )

Kĩ thuật bão toàn điện tích trong bài toán CO2 và muối cacbonat (HCO3- ;CO32-)
Thầy chia sẻ với các em và thầy cô một kĩ thuật khi giải bài toán CO2 hoặc muối cacbonat
thấy hiểu quả trong giải đề và nhất là những bài toán phức tạp
Video ví dụ :(phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=GpJO3am0ah0&t=925s

Mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô
Video ví dụ :(phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=GpJO3am0ah0&t=925s
Câu 1: Hấp thụ hết 2,24 lít CO2 ở đktc vào 4 lít dung dịch NaOH 0,05 M thu được m gam muối . Giá trị của m là
A. 10,6
B. 8,4
C. 21,6
D. 5,3
Câu 2: Hấp thụ hết V lít CO2 ở đktc vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05 M thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của V
là A. 4,48 lít hoặc 5,6 lít.
B. 3,36 lít.
C. 4,48 lít.
D. 3,36 lít hoặc 5,60 lít.
Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 26,88 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu được 157,6 gam kết tủa.
Giá trị của a là
A. 0,4 mol/l.
B. 0,3 mol/l.
C. 0,5 mol/l.
D. 0,6 mol/l.
Câu 4: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M,
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 1,970.
B. 1,182.
C. 2,364.
D. 3,940.


Câu 5: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,375M thu được 11,82 gam
kết tủa. Giá trị của V là
A. 1,344l lít.
B. 4,256 lít.
C. 8,512 lít.
D. 1,344l lít hoặc 4,256 lít.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN (MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018)
Câu 1: Cho 30 gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 tác dụng hết với HNO3 thu được khí Y, dẫn khí Y qua 500ml
dung dịch Ba(OH)2 2M thu được kết tủa Z, khối lượng của Z là (gam)
A. 59,6
B. 59,5
C. 59,1
D. 59,3
Câu 2: Hấp thụhoàn toàn 3,36 lít khí CO2(đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu
được m gam kết tủa. Giá trịcủa m là
A.14,775.
B. 9,850.
C. 29,550.
D. 19,700.
Câu 3: Dẫn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch chứa hai chất tan gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2
0,0125M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 1,00
B. 0,75
C. 1,25
D. 2,00


Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi
thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là
A. 0,2M.

B. 0,1M.
C. 0,4M.
D. 0,6M.
Câu 5: Cho V lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M và Ba(OH)2
0,75M thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là (cho C = 12, O =16, Ba = 137)
A. 6,272 lít.
B. 8,064 lít.
C. 8,512 lít.
D. 2,688 lít.
Câu 6:Hấp thụ 4,48 lít CO2 (đktc) vào 0,5 lít NaOH 0,4M và KOH 0,2M. Sau phản ứng được dung dịch X. Lấy
1/2 X tác dụng với Ba(OH)2 dư, tạo m gam kết tủa. Giá trị m và tổng khối lượng muối khan sau cô cạn X lần lượt

A. 19,7g và 20,6g
B. 39,4g và 20,6g
C. 1,97g và 2,06g
D.19,7gvà 13,6g
Câu 7: Hấp thụ hết 3,36 lít CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch hỗn hợp X gồm ( NaOH 0,45M và KOH 0,55M )
thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 23,42
B. 25,58
C. 22,52
D. 24,86
Câu 8: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,02M, KOH
0,04M và Ba(OH)2 0,12M, thu được x gam kết tủa và dung dịch Y . Đun nóng dd Y đến phản ứng hoàn toàn thu
được y gam kết tủa. Giá trị của y là
A. 1,970.
B. 0,394.
C. 1.182
D. 2,364.
Câu 9: Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Na2CO3 1,0 M và KOH 1,5 M. Sau khi phẳn

ứng hoàn toàn được dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(NO3)2 dư vào Y được m gam kết tủa. Tính m ?
A. 98,50 g
B. 59,10 g
C. 78,80 g
D. 68,95 g
Câu 10: Sục 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,32 M thu được dung dịch X. Rót 250 ml
dung dịch Y gồm BaCl2 0,32 M và Ba(OH)2 a M vào dung dịch X thu được 7,88 gam kết tủa và dung dịch Z. Các
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
A. 0,03M.
B. 0,04M.
C. 0,05M.
D. 0,06M.
Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2
0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là
A. 2,00.
B. 1,00.
C. 1,25.
D. 0,75.
Câu 12: Hấp thụ 4,48 lít (đktc) khí CO2 vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4M và KOH 0,2M thì thu được dung dịch
X. Cho X tác dụng với 0,5 lít dung dịch Y gồm BaCl2 0,3M và Ba(OH)2 0,025M. Kết tủa thu được là
A. 24,625 gam.
B. 39,400 gam.
C. 19,700gam.
D. 32,013gam
Câu 13:Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,02M, KOH
0,04M và Ba(OH)2 0,12M, thu được x gam kết tủa và dung dịch Y . Đun nóng dd Y đến phản ứng hoàn toàn thu
được y gam kết tủa. Giá trị của y là
A. 1,970.
B. 0,394.
C. 1.182

D. 2,364.
Câu 14: Sục V lít CO2 ( điều kiện chuẩn) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M . Sau phản
ứng thu được 19.7 gam kết tủa, giá trị của V là
A. 2.24 và 4.48
B. 2.24 và 11.2
C. 6.72 và 4.48
D. 5.6 và 11.2
Câu 15:Sục 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,32 M thu được dung dịch X. Rót 250 ml
dung dịch Y gồm BaCl2 0,32 M và Ba(OH)2 a M vào dung dịch X thu được 7,88 gam kết tủa và dung dịch Z. Các
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
A. 0,03M.
B. 0,04M.
C. 0,05M.
D. 0,06M.
Câu 16:Một dd X chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Ca2+; x mol HCO3- và y mol Cl-. Cô cạn dd X rồi lấy chất rắn mang
nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn mới có khối lượng 17,08 gam. Giá trị của x và y lần lượt là
A. 0,24 mol và 0,16 mol. B. 0,25 mol và 0,15 mol. C. 0,16 mol và 0,24 mol. D. 0,2 mol và 0,2 mol.
Câu 18: Cho 3,36 (lít) khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X chứa
19,98 gam hỗn hợp muối. Xác định nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch?
A. 0,50M.
B. 0,70M. C. 0,75M.
D. 0,65M.
Câu 19: Cho 3,36 (lít) khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X chứa
19,98 gam hỗn hợp muối. Xác định nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch?
A. 0,50M.
B. 0,70M.
C. 0,75M.
D. 0,65M.Câu 20: Hỗn hợp X gồm Ba, BaO và Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng 1: 2 : 3. Cho m gam X vào nước thì thu
được a lít dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc). Hấp thụ 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y đến phản ứng xảy
ra hoàn toàn thì thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 105,16.
B. 119,50.
C. 95,60.
D. 114,72.
Câu 21. X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏtừ từ100 ml X vào
100 ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu
được V2 lít CO2(đktc). Biết tỉ lệ V1: V2= 4 : 7. Tỉ lệx : y là:
A. 11:7
B.11 : 4.
C.7 : 5.
D.7 : 3.
Câu 22: Hỗn hợp X gồm Na, K, Na2O và K2O. Hòa tan hoàn toàn 12,85 gam X vào nước, thu được 1,68 lít khí
H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 11,2 gam KOH. Hòa tan hết 0,2 mol H3PO4 vào Y , thu được dung dịch
chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 32
B. 30,5
C. 24,5
D. 38,6
Câu 23. Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X.Cô cạn
X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Mặt khác cho m gam P2O5 vào 150 gam dung dịch H3PO4 49% thu
được dung dịch Y có nồng độ H3PO4 C % .Giá trị của C là
C. 65,50.
D. 32,25.
A. 50,65.
B. 38,4.
Câu 24:Sục 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M. Sau thí nghiệm được dung dịch A. Rót
250 ml dung dịch B gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 xM vào dung dịch A thu được 3,94 gam kết tủa. Giá trị của

x là A. 0,015M
B. 0,02M
C. 0,025M
D. 0,03M
Câu 25:Cho m gam Ca vào 500 ml dung dịch chứa NaHCO3 1M và CaCl2 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 10,0.
B. 8,0.
C. 16,0.
D. 6,0.
Câu 26:Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lit CO2 (đktc) bằng 2,5 lit dd KOH có nồng độ x mol/l thu được dd X. Nhỏ từ từ
đến hết 450ml dd H2SO4 1,0M (loãng) vào dd X thì thấy có 4,48 lit khí thoát ra (đktc). Giá trị của x là
A. 0,64.
B. 0,16.
C. 0,28.
D. 0,4.
Câu 27:Trộn 100ml dung dịch X gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100ml dung dịch Y gồm NaHCO3 1M và
Na2CO3 1M thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch T gồm H2SO4 2M và HCl 1M vào dung dịch Z
thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 2,24 lít
B. 8,96 lít
C. 6,72 lít
D. 4,48 lít×