Tải bản đầy đủ

Nho giup dx mot bai chuyen vinh nam 2018

Trao đổi về câu 80 chuyên Vinh lần 1 năm 2018
Câu 80: Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe 3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố
oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,05 gam Cu(NO 3)2, thu được hỗn
hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dich chứa đồng thời HCl; 0,05 mol KNO 3 và
0,1 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z chỉ
chứa muối clorua và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N 2 và NO. Tỉ khối của T so
với H2 là 14,667. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, kết thúc các phản ứng
thu được 56,375 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 30,5
B. 32,2
C. 33,3
D. 31,1
Bài làm

m(g)

Kim loai: 0,1817m (g)

N2: 0,05
(mol)
NO: 0,1


HCl
KNO3: 0,05 (mol)
NaNO3: 0,1

Oxi: 0,0080125m (mol)

H2O
Cl : (1,25 + 0,016025m) mol

Cu(NO3)2: 0,0375 (mol)

+
K : 0,05
+
Na : 0,1
(Z)

(mol)

NH4+ : 0,025
KL:(0,1817m + 2,4) gam

Ba(OH)2

KL:(0,1817m + 2,4) gam
OH :(0,016025m + 1,075) mol
56,375 (g)

Bảo toàn Nitơ  n(NH4+) = 2.0,0375 + 0,05 + 0,1 -(2.0,05 + 0,1) = 0,025 (mol)
 H2O
O2+
2H+
(mol) 0,0080125m  0,016025m
  HCl = 0,016025m + (0,05.12 + 0,1.4 + 0,025.10) = (1,25 + 0,016025m ) (mol)
= n(Cl-)  n(OH-) trong kết tủa = (1,25 + 0,016025m ) -(0,05 + 0,1 + 0,025) =
(0,016025m + 1,075) mol
 0,1817m + 2,4 + (0,016025m + 1,075).17 = 56,375  m = 78,61 gam ! 32,2
Vậy nhờ các cao thủ tìm giúp chỗ sai trong lời giải trên. Rất cảm ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×