Tải bản đầy đủ

TIEN TRINH 21 NGAY ON THI THPT QUOC GIA TREN PAGE VUOT VU MON

Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990

21 NGÀY NƯỚC RÚT CHINH PHỤC KÌ THI
THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC, NĂM 2018
100% MIỄN PHÍ
TẢI TÀI LIỆU ÔN
TẬP TẠI:
Link tải tài liệu:
https://www.facebook.com/V%C6%B0%E1%BB%A3t-V%C5%A9-M%C3%B4n1026608354050544/?ref=bookmarks
NGÀY
01 - 28/05

02 - 29/05

03 - 30/05

04 - 31/05

05 - 01/06

06 - 02/06


TIẾN TRÌNH ÔN TẬP TRÊN PAGE VƯỢT VŨ MÔN
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT HỮU CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ nhận biết, thông hiểu
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT HỮU CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ nhận biết, thông hiểu
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT HỮU CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ nhận biết, thông hiểu
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT HỮU CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ nhận biết, thông hiểu
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÔ CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ nhận biết, thông hiểu
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÔ CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ nhận biết, thông hiểu
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÔ CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ nhận biết, thông hiểu
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÔ CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ nhận biết, thông hiểu
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT HỮU CƠ
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT HỮU CƠ


Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990

07 - 03/06

08 - 04/06

09 - 05/0610 - 06/06

11 - 07/06

12 - 08/06

13 - 09/06

- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÔ CƠ
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÔ CƠ
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ (PHẦN 3)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ (PHẦN 3)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ (PHẦN 3)
- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ (PHẦN 3)


Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990

14 - 10/06

15 - 11/06

16 - 12/06

17 - 13/06

18 - 14/06

19 - 15/06

- Cấp độ vận dụng
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP ESTE
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP ESTE
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP AMIN, MUỐI AMONI, AMINO AXIT, PEPTIT
(PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP AMIN, MUỐI AMONI, AMINO AXIT, PEPTIT
(PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP AMIN, MUỐI AMONI, AMINO AXIT, PEPTIT
(PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP AMIN, MUỐI AMONI, AMINO AXIT, PEPTIT
(PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỮU CƠ
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỮU CƠ
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT VÀ
HỢP CHẤT (PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT VÀ
HỢP CHẤT (PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng cao


Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990

20 - 16/06

21- 17/06

22- 18/06

TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT VÀ
HỢP CHẤT (PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT VÀ
HỢP CHẤT (PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ (PHẦN 1)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐỀ BÀI LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng cao
TẢI ĐÁP ÁN LÊN PAGE
ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ (PHẦN 2)
- Cấp độ vận dụng caoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×