Tải bản đầy đủ

Cẩm năng chăm sóc trẻ

1

CÊM NANG CHÙM SỐC TRỄ

MUC
Å LUC
Å
DINH DÛÚÄNG THEO LÛÁA TÍI ......................................................... 4
16 mốn ùn cho trễ 12 - 24 thấng tíi .................................................. 5
Thûåc àún cho bế 12-24 thấng trong 1 tìn ...................................... 14
19 mốn canh cho trễ trïn 2 tíi ........................................................17
23 mốn mùån cho trễ trïn 2 tíi ......................................................... 29
CHÙM SỐC CHUNG..............................................................................42
Phông trấnh cêån thõ hổc àûúâng ......................................................... 43
Xûã l cấc tưín thûúng mùỉt úã trễ em.................................................... 45
Nhêån biïët sûác khỗe ca trễ nhỗ qua tiïëng khốc ..............................47
Àoấn bïånh qua mùỉt trễ....................................................................... 50
Con sưët.................................................................................................. 51
CHÙM SỐC GIÊËC NG ........................................................................54
Àổc truån àïm khuya cho con.......................................................... 55
5 sai lêìm cêìn trấnh khi cho con ng ................................................. 57

Con bẩn khưng chõu ng..................................................................... 59
Têåp ng theo giúâ giêëc chó trong 7 ngây............................................. 62

http://www.ebooks.vdcmedia.com


CÊM NANG CHÙM SỐC TRỄ

2

Thúâi gian ng chúåp ca bế ................................................................. 66
Trễ con “lúán lïn” trong giêëc ng ........................................................67
Giêëc ng trễ thú vâ tậ giêëy ................................................................ 68
Gip bế ng ngon................................................................................ 70
CHÙM SỐC RÙNG VÂ MIÏÅNG............................................................ 72
Chùm sốc rùng cho con bẩn nhên dõp hê .......................................... 73
Lõch thay rùng ..................................................................................... 74
Mổc rùng: Àiïìu gò xẫy ra? Nïn lâm gò?............................................. 75
Cố cêìn àấnh rùng cho àûáa bế múái tấm thấng khưng?..................... 77
Bïånh sêu rùng ..................................................................................... 79
Trễ mổc rùng........................................................................................80
Trễ em dûúái 2 tíi àấnh rùng thïë nâo? Nët kem cố hẩi gò? ......... 83
Rùng sûäa trễ em .................................................................................. 84
Iưët loậng gip ngùn ngûâa chûáng sêu rùng súám úã trễ ...................... 86
Chûáng hưi miïång: Ngun nhên vâ cấch xûã trđ ............................... 87
AN TOÂN CHO BẾ ................................................................................ 89
Dẩy trễ tûå biïët bẫo vïå khi cố hỗa hoẩn ............................................. 90
Chûáng àưåt tûã úã trễ sú sinh.................................................................. 91
Khi bế nët mưåt vêåt nhỗ..................................................................... 93
Àưì chúi phẫi ph húåp vúái àưå tíi ca trễ.......................................... 96
Sûå an toân tẩi nhâ ..............................................................................98
Chín bõ àûúâng thoất hiïím khi gùåp hỗa hoẩn ................................ 99
Tùỉm bế an toân.................................................................................. 101
Tai nẩn thûúâng gùåp........................................................................... 103
http://www.ebooks.vdcmedia.com


CÊM NANG CHÙM SỐC TRỄ

3

Tưi nïn lâm gò khi con tưi nhết vêåt gò àố vâ tai hóåc mi ca nố?
............................................................................................................. 105
Sên chúi an toân................................................................................ 107
Gip trễ chúi quanh nhâ an toân vâ bẫo àẫm. .............................. 109
Ban cưng an toân cho bế chêåp chûäng biïët ài.................................. 113
Dng c cêëp cûáu cêìn thiïët trong t thëc gia àònh....................... 114
An toân cho con khi ài búi................................................................ 116

http://www.ebooks.vdcmedia.com


CÊM NANG CHÙM SOÁC TREÃ

DINH DÛÚÄ NG THE O LÛA
Á TUÖÍ I

http://www.ebooks.vdcmedia.com

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×