Tải bản đầy đủ

De thi hoc ki 2 co dap an

ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN Vật Lý – Lớp 12
Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 269
(Đề thi có 03 trang)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; tốc
độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m; số Avôgadrô NA =
6,022.1023 mol-1, 1u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1. Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số f = 100 MHz. Bước sóng mà đài thu được
có giá trị là
A. λ = 3 m
B. λ = 10 m
C. λ = 5 m
D. λ = 2 m
Câu 2. Biết mức năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử Hiđrô được xác định theo công

thức E n = −

13,6eV
( với n = 1, 2, 3 …). Tính mức năng lượng của nguyên tử Hiđrô khi
n2

electron ở lớp O.
A. – 0,378 eV
B. – 3,711 eV
C. – 0,544 eV
D. – 3,400 eV
Câu 3. Một mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kỳ T. Quãng thời gian ngắn nhất từ
khi tụ bắt đầu phóng điện đến thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng 0
là:
A. Δt = T/6.
B. Δt = T.
C. Δt = T/4.
D. Δt = T/2.
Câu 4. Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn
A. khối lượng nghỉ.
B. động năng.
C. số nơtrôn.
D. số nuclôn.
Câu 5. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, từ trường và điện trường tại một điểm luôn luôn
A. dao động ngược pha với nhau.
B. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian.
C. dao động trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.
D. dao động cùng pha với nhau.
Câu 6. Trong nguyên tử Hiđrô, bán kính quĩ đạo P của electron bằng:
A. 8,48.10-10m
B. 13,25.10-10m
C. 19,08.10-10m
D. 4,47.10-10m
Câu 7. Chọn phát biểu không đúng khi nói về tia X?
A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.
B. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.
C. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
D. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.
Câu 8. Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc λ, màn
quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S 1S2 = a có


thể thay đổi ( nhưng S1 và S2 luôn cách đều S ). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 3,
nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S 1S2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và 2k.
1/5 - Mã đề 269


Nếu tăng khoảng cách S1S2 một lượng 3.Δa thì tại M là
A. vân sáng bậc 9.
B. vân sáng bậc 7.
C. vân sáng bậc 6.
D. vân sáng bậc 8.
Câu 9. Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?
A. Sóng dài.
B. Sóng cực ngắn.
C. Sóng ngắn.
D. Sóng trung.
Câu 10. Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y – âng cách nhau 3 mm, hình
ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh đặt cách hai khe 3 m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước
sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải
quang phổ thứ 4 là
A. 1,14 mm
B. 0,38 mm
C. 1,52 mm
D. 0,76 mm
Câu 11. Chọn đáp án đúng? Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một
photon sẽ đưa đến:
A. sự phát ra một photon khác.
B. sự giải phóng một e tự do.
C. sự giải phóng một e liên kết.
D. sự giải phóng một cặp e và lỗ trống.
Câu 12. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân
A. của các nguyên tử bị nung nóng chảy thành các nuclôn.
B. toả ra một nhiệt lượng không lớn.
C. hấp thụ một nhiệt lượng lớn.
D. cần một nhiệt độ rất cao mới thực hiện được.
Câu 13. Sự giống nhau giữa các tia α , β , γ là
A. đều là tia phóng xạ, không nhìn thấy được, được phát ra từ các chất phóng xạ.
B. trong điện trường hay trong từ trường đều không bị lệch hướng.
C. khả năng đâm xuyên mạnh như nhau.
D. vận tốc truyền trong chân không bằng c = 3.108 m/s.
Câu 14. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng . Khoảng cách từ hai khe sáng đến màn
là 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5 mm. Ánh sáng trong thí nghiệm có bước sóng 0,4
µm. Tại một điểm cách vân sáng trung tâm 11,2 mm sẽ là vân sáng bậc mấy ?
A. bậc 5
B. bậc 4
C. bậc 7
D. bậc 6
226
Câu 15. Hạt nhân 88 Ra đứng yên phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân X, biết động năng của
hạt α là Kα = 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân tính bằng u bằng số khối của chúng, năng lượng
tỏa ra trong phản ứng trên bằng
A. 1.231 MeV.
B. 2,596 MeV.
C. 9,667MeV.
D. 4,886 MeV.
Câu 16. Một nguyên tử hiđrô mà electron của nó đang ở quỹ đạo N, có thể phát ra tối đa bao
nhiêu vạch quang phổ?
A. 6
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 17. Để xác định nhiệt độ của nguồn sáng bằng phép phân tích quang phổ, người ta dựa vào
yếu tố nào sau đây?
A. Quang phổ liên tục.
B. Sự phân bố năng lượng trong quang phổ.
C. Quang phổ hấp thụ.
D. Quang phổ vạch phát xạ.
Câu 18. Hạt nhân
có cấu tạo gồm
A. 82 prôtôn và 206 nơtron.
C. 206 prôtôn và 124 nơtron.

B. 82 prôtôn và 124 nơtron.
D. 206 prôtôn và 82 nơtron.
2/5 - Mã đề 269


Câu 19. Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?
A. Năng lượng liên kết.
B. Năng lượng liên kết riêng.
C. Năng lượng nghỉ.
D. Độ hụt khối.
Câu 20. Cho phản ứng hạt nhân:
A.

2
1

D

B.

. Hạt nhân X là hạt
1
1

H

C.

4
2

He

D.

3
1

T

Câu 21. Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
A. nhiệt điện
B. quang – phát quang.
C. quang điện ngoài.
D. quang điện trong.
Câu 22. Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe là a = 0,8
mm ; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 2 m . Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ
= 0,72µm .Tính khoảng vân giao thoa:
A. 1,5mm
B. 1,8mm
C. 1,2 mm
D. 2 mm
Câu 23. Sắp xếp theo đúng thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ là dãy nào sau đây?
A. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.
C. Tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại.
D. Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
Câu 24. Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với chu kỳ bằng
1
1
A. T =
B. T =
2π LC
LC

C. T = 2π LC
D. T =
LC
Câu 25. Hiện tượng nào dưới đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng?
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng
B. Hiện tượng quang điện ngoài
C. Hiện tượng quang điện trong
D. Hiện tượng sóng dừng
Câu 26. Biết chu kì bán rã của iôt phóng xạ ( 131
53 I ) là 8 ngày đêm. Ban đầu có 100g iôt phóng xạ.
Số hạt nhân iốt còn lại sau 48 ngày đêm là bao nhiêu?
A. 7,18.1022.
B. 7,18.1021.
C. 5,75.1022.
D. 5,75.1021.
Câu 27. Hạt nhân 23
11 Na có khối lượng 22,98373 u. Khối lượng của nơtrôn m n = 1,0087u, khối
lượng của prôtôn mP = 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân 23
11 Na là
A. 0,0305u
B. 0,0745u
C. 0,20097u
D. 0,0638u
Câu 28. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là 0,35 μm. Công thoát của kim loại
dùng làm catôt là:
A. 3,55 eV
B. 6,62 eV
C. 2,76 eV
D. 4,14 eV
Câu 29. Nguồn sáng nào sau đây khi phân tích cho quang phổ liên tục?
A. Đèn hơi natri.
B. Đèn hơi thủy ngân.
C. Đèn dây tóc nóng sáng.
D. Đèn hơi hyđrô.
Câu 30. Công dụng phổ biến nhất của tia hồng ngoại là
A. chữa bệnh.
B. chiếu sáng.
C. chụp ảnh ban đêm.
D. sấy khô, sưởi ấm.
------ HẾT ------

3/5 - Mã đề 269


SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ

ĐÁP ÁN
MÔN Vật Lý – Lớp 12
Thời gian làm bài : 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)
Phần đáp án câu trắc nghiệm:
Tổng câu trắc nghiệm: 30.
269

270

271

272

1

[] A

[] D

[] B

[] D

2

[] C

[] C

[] C

[] D

3

[] D

[] A

[] C

[] B

4

[] D

[] A

[] A

[] D

5

[] D

[] D

[] D

[] A

6

[] C

[] C

[] C

[] B

7

[] D

[] D

[] C

[] C

8

[] C

[] D

[] D

[] D

9

[] B

[] B

[] C

[] C

10

[] C

[] A

[] D

[] D

11

[] A

[] B

[] A

[] A

12

[] D

[] C

[] C

[] C

13

[] A

[] B

[] C

[] C

14

[] C

[] A

[] D

[] A

15

[] D

[] B

[] A

[] B

16

[] A

[] A

[] C

[] C

17

[] A

[] A

[] A

[] B

18

[] B

[] D

[] A

[] B

19

[] B

[] D

[] D

[] D

20

[] A

[] C

[] B

[] B

21

[] D

[] C

[] C

[] C

4/5 - Mã đề 269


22

[] B

[] C

[] D

[] D

23

[] C

[] B

[] C

[] C

24

[] C

[] C

[] A

[] A

25

[] A

[] A

[] D

[] B

26

[] B

[] C

[] C

[] B

27

[] C

[] C

[] B

[] B

28

[] A

[] B

[] B

[] B

29

[] C

[] B

[] B

[] A

30

[] D

[] A

[] B

[] D

5/5 - Mã đề 269Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×