Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

De thi hoc ki 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.46 KB, 3 trang )

30 CÂU TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM 2018
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH.............................................LỚP: 12A....STT......ĐIỂM:..........
Câu 1: Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ
điện U0C liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 bởi biểu thức:
L
L
L
1 L
A. U 0C =
B. U 0C =
C. U 0C =
D. U 0C 
.
I0 .
I0 .
I0 .
C
πC
C
 C
Câu 2: Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số
A. lớn hơn tần số của tia màu tím.
B. nhỏ hơn tần số của tia gamma.
C. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ.
D. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
Câu 3: Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là
A. có khả năng đâm xuyên rất mạnh,
B. có tác dụng nhiệt rất mạnh.
C. không bị nước và thủy tinh hấp thụ.
D. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.
Câu 4: Một tụ điện C 0,2mF . Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz thì hệ số tự cảm L phải có giá


trị bằng bao nhiêu ? Lấy  2 10 .
A. 0,4mH.
B. 1mH.
C. 0,3mH.
D. 0,5mH.
Câu 5: Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp
F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là
A. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
B. một dải sáng có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
C. các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
D. các vạch sáng, vạch tối xen kẽ nhau đều đặn.
Câu 6: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau.
B. Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđro, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch
đỏ, vạch lam, vạch chàm và vạch tím.
C. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách
nhau bằng những khoảng tối.
D. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn và chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.
Câu 7: Nguồn sáng phát ra bức xạ có bước sóng từ 10-11m đến 10-8 m là
A. Máy phát dao động điện từ.
B. Ống Culitgiơ.
C. ánh sáng hồ quang.
D. đèn hồng ngoại.
Câu 8: Tìm phát biểu sai về hiện tượng tán sắc:
A. Tán sắc là hiện tượng một chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác
nhau.
B. Hiện tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng trắng là tập hợp vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau.
C. Thí nghiệm của Newton về tán sắc ánh sáng chứng tỏ lăng kính là nguyên nhân của hiện tượng tán
sắc.
D. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc là do chiết suất của các môi trường đối với các ánh sáng đơn

sắc khác nhau là khác nhau.
Câu 9: Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm giao thoa
Young là: a = 2mm và D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,64m thì vân tối thứ 3
cách vân sáng trung tâm một khoảng là:
A. 1,6mm.
B. 1,2mm.
C. 0,64mm.
D. 6,4mm.
Câu 10: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là
A. 60m.
B. 6 m.
C. 3 m
D. 30 m.
BẢNG TRĂ LỜI TRANG 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
C
D
C
D

B
C
A
D
Câu 11: Khi một chùm sáng trắng song song, hẹp truyền qua một lăng kính thì bị phân tách thành các
chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đây là hiện tượng
Trang 1/3


A. nhiễu xạ ánh sáng. B. phản xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 12: Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc:
A. Đối với các môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng.
B. Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá trị.
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính.
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tách màu khi qua lăng kính.
Câu 13: Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là
điện dung của mạch. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u và cường độ dòng điện trong
mạch là i. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và I 0 là cường độ dòng điện cực đại trong
mạch. Hệ thức liên hệ giữa u và i là
C 2
L 2
2
2
2
2
A. i 2  LC (U 02  u 2 ) .
B. i 2  LC (U 02  u 2 ) . C. i  (U 0  u ) .
D. i  (U 0  u ) .

L
C
Câu 14: Nói về giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai.
A. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau.
B. Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được pha nhau.
C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp.
D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất
sóng.
0, 4
Câu 15: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm
H và tụ

10
điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C 
pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước
9
sóng bằng
A. 200 m.
B. 300 m.
C. 400 m.
D. 100 m.
Câu 16: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
A. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc
khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
B. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ
tới tím.
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
D. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.
Câu 17: Khung dao động (C = 10μF; L = 0,1H). Tại thời điểm u C = 4V thì i = 0,02A. Cường độ cực đại
trong khung bằng:

A. 20.10–4A.
B. 2.10–4A.
C. 4,5.10–2A.
D. 4,47.10–2A.
Câu 18: Một tia sáng đi qua lăng kính, ló ra chỉ một màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là:
A. Ánh sáng đã bị tán sắc.
B. Ánh sáng đơn sắc.
C. Lăng kính không có khả năng tán sắc.
D. Ánh sáng đa sắc.
Câu 19: Tìm phát biểu sai về tia hồng ngoại.
A. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng.
B. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
C. Vật nung nóng ở nhiệt độ thấp chỉ phát ra tia hồng ngoại. Nhiệt độ của vật trên 500oC mới bắt đầu
phát ra ánh sáng khả kiến.
D. Tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến, bước sóng của tia hồng ngoại dài hơn bước sóng
của ánh đỏ.
Câu 20: Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm 8  H, điện trở không đáng kể. Hiệu
điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 = 1,5V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua trong mạch.
A. 73mA.
B. 53 mA.
C. 43 mA.
D. 63 mA.
BẢNG TRĂ LỜI TRANG 2
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
C
D
C
B
C
D
D
B
A
B
Câu 21: Trong mạch dao động lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5  F, điện tích của tụ có giá trị cực đại
là 8.10-5C. Năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 6.10-4J.
B. 8.10-4J.
C. 12,8.10-4J.
D. 6,4.10-4J.
Trang 2/3


Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ.
C. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.
D. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc.
Câu 23: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung 0,1nF và cuộn
cảm có độ tự cảm 30  H. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải
A. sóng cực ngắn.

B. sóng trung.
C. sóng dài.
D. sóng ngắn.
Câu 24: Ánh sáng có tần số lớn nhất trong các ánh sáng đơn sắc : đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng.
A. lam.
B. chàm.
C. tím.
D. đỏ.
Câu 25: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn


A. đồng pha nhau.
B. ngược pha nhau.
C. lệch pha nhau .
D. lệch pha nhau .
2
4
Câu 26: Chọn câu sai.
A. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất.
B. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.
C. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75m.
D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 27: Xét mạch dao động lí tưởng LC. Thời gian từ lúc năng lượng điện trường cực đại đến lúc năng
lượng từ trường cực đại là:
 LC
 LC
A. 2 LC .
B.
.
C.

.
D.  LC .
4
2
Câu 28: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là bức xạ không nhìn thấy.
B. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hoá chất khí như nhau.
D. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại.
Câu 29: Trong mạch dao động LC lí tưởng thì dòng điện trong mạch

A. trễ pha
so với điện tích ở tụ điện.
B. cùng pha với điện điện tích ở tụ điện.
3

C. ngược pha với điện tích ở tụ điện.
D. sớm pha
so với điện tích ở tụ điện
2
Câu 30: Tia tử ngoại
A. không truyền được trong chân không.
B. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.
C. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma.
D. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.
BẢNG TRĂ LỜI TRANG 3
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
A
C
B
C
A
A
C
A
D
B
----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 3/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×