Tải bản đầy đủ

180507 TVC MCV HD GS r1 825e5d30a0c5ba27684b53779b5bf85f

CÔNG TY CP TƯ VẤN KỸ NGHỆ
TRÍ VIỆT
Số: 01/2018/MCV-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

tháng năm 2018

HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT THI CÔNG
(V/v: Giám sát thi công dự án)
Dự án: Trường Mầm Non Canada – Việt Nam
Cấp công trình : Cấp 2
Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
Gói thầu: Giám Sát Thi Công Dự Án.
I . CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

- Căn cứ luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội.
- Căn cứ nghị định số 46/2015/NĐ-CP của thủ tướng Chính Phủ về quản lý chất lượng

công trình xây dựng.
- Căn cứ thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt
động xây dựng.
- Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong
hoạt động xây dựng;
- Căn cứ nhu cầu 2 bên.
Hôm nay, ngày … tháng … Năm 2018 tại văn phòng Công ty CP Tư Vấn Kỹ Nghệ Trí
Việt, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. BÊN A: CÔNG TY ………………………..
Đại diện

:

Địa chỉ
Điện thoại
Mã số thuê
Tài Khoản

:
:
:
:

Ông

Chức vụ:……

2. BÊN B: CÔNG TY CP TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT
Đại diện
: (Ông) Lương Hoàng Khanh
Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ
: 246 Đường số 1A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : +84(0)2866 825791
Fax: …………………….


Mã số thuê : 0313644901
Số tài khoản : 0421.0004.78260


Tại: Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh Hùng Vương TPHCM
HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
Bên A giao cho Bên B thực hiện công việc giám sát Dự án trong thi công: dự án Trường
Mầm Non Canada – Việt Nam.
1.1. Trong quá trình thi công, nêu có vấn đề phát sinh ở công trường không đúng với bản
vẽ thiêt kê, giám sát Bên B có trách nhiệm báo với Bên A, và đưa ra biện pháp xử ly
(hiệu chỉnh bản vẽ thiêt kê), thông qua sự đồng y của tư vấn thiêt kê và Bên A.
1.2. Hồ sơ tài liệu Bên A giao cho Bên B:
- Hồ sơ thiêt kê thi công được phê duyệt và các tài liệu liên quan cho đên công thi.
1.3. Hồ sơ tài liệu Bên B giao cho Bên A:
- Đề cương tư vấn giám sát.
- Hồ sơ quản ly chất lượng.
ĐIỀU 2. PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Được tiên hành theo Điều 1, phạm vi công việc được xác định như sau:
- Giám sát và quản ly dự án trong thi công.
- Báo cáo hàng tuần và tháng cho chủ đầu tư,
- Lập báo cáo kêt quả kiểm tra cho từng công đoạn tương ứng.
ĐIỀU 3. TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC:
- Tiên độ thực hiện:
 Theo tiên độ thi công của nhà thầu.
- Nhân sự thực hiện:
 1 Giám sát trưởng trực tiêp tại công trình phần XD
 1 Giám sát viên trực tiêp tại công trình phần M&E
- Ghi chú:
 Tiên độ thực hiện trên là tạm tính.
 Thời gian thực hiện kéo dài hơn sẽ tính phát sinh.
ĐIỀU 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG:
- Phí giám sát (chưa bao gồm 10% thuế GTGT): 400.000.000 đ
(Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn.,)
- Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
 Kéo dài thời gian thì sẽ tính phát sinh.
 Chi phí cho thời gian kéo dài tính theo tháng là …….000.000đ/tháng
Trang 2


 Trường hợp bất khả kháng: các bên tham gia hợp đồng thương thảo để xác định giá
trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật.
ĐIỀU 5. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG:
5.1. Thanh toán hợp đồng chia làm 3 đợt :
- Đợt 1: thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau ngay sau khi hai bên ký kêt Hợp đồng
2 ngày.
- Đợt 2: thanh toán 40% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành đổ sàn (kêt thúc phần thân).
- Đợt 3: thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành dự án.
5.2. Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A:
- Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu (theo Điều 1, mục 1.2).
- Thanh toán cho Bên B theo đúng hợp đồng.
- Từ chối hoặc dừng thanh toán hợp đồng khi Bên B chưa thực hiện đầy đủ theo yêu cầu
Bên A và các điều khoản trong hợp đồng.
ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B:
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ thiêt kê đã lập theo đúng quy trình quy phạm
hiện hành và các quy định theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản
ly dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về
quản ly chất lượng xây dựng công trình.
- Hoàn thành hợp đồng theo đúng tiên độ, khối lượng, chất lượng.
- Cung cấp đầy đủ hóa đơn tài chính cho bên A.
- Bàn giao hồ sơ đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.
ĐIỀU 8. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải
có trách nhiệm thương lượng giải quyêt;
- Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyêt tranh chấp thông
qua hòa giải, hoặc Tòa án giải quyêt theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 9. BẤT KHẢ KHÁNG:
9.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm
soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiên tranh hoặc
có nguy cơ xảy ra chiên tranh, ... và các thảm hoạ khác chưa lường hêt được, sự thay đổi
chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam...
Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không
phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất
khả kháng có nghĩa vụ phải:
- Tiên hành các biện pháp ngăn ngừa hợp ly và các biện pháp thay thê cần thiêt để hạn
chê tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra;
- Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay
sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Trang 3


9.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được
kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực
hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.
ĐIỀU 10. TẠM DỪNG, HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG
10.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:
- Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:
 Do lỗi của bên giao thầu hoặc bên nhận thầu gây ra
 Các trường hợp bất khả kháng
 Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận
- Một bên có quyền quyêt định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải
báo cho bên kia biêt bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyêt để tiêp tục thực hiện
đúng hợp đồng xây dựng đã ky kêt; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm
dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.
- Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để
khắc phục.
10.2. Huỷ bỏ hợp đồng:
- Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi
phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy
định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại;
- Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biêt về việc huỷ bỏ; nêu không
thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường;
- Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các
bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.
ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
11.1. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đên hợp đồng sẽ được
các bên quản ly theo quy định hiện hành của Nhà Nước về bảo mật.
11.2. Hai bên cam kêt thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.
11.3. Hợp đồng làm thành 04 bản có giá trị pháp ly như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ
02 bản.
Đại diện Bên A
Giám đốc

Đại diện Bên B
Giám đốc

Lương Hoàng Khanh

Trang 4


Trang 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×