Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Tự nhận xét về bài tập nhóm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (16.24 KB, 1 trang )

Sau bài tập nhóm em rút ra được một số điều như sau:
-

-

-

Cần phải chuẩn bị dụng cụ nhiều hơn dự toán. Vì chuẩn bị ít đồ nên người này phải chờ
người kia làm xong mới lấy dụng cụ làm.
Rèn luyện khả năng phân công công việc cho các thành viên trong các trường hợp xấu
nhất ( ở đây là trường hợp ít dụng cụ và ít người).
Học cách quan sát tổng quan công việc và lên kế hoạch chi tiết cho từng thành viên. Như
trong bài tập là phải quan sát cột cờ Hà Nội bao nhiêu tầng, kích thước mỗi tầng, hình
dáng đặc trưng.
Tổ chức thảo luận chung, đánh giá phản biện để tìm ra cách làm hợp lý, tiết kiệm thời
gian, và được sự đồng thuận của mỗi thành viên.
Cố gắng là điểm tựa cho mọi người mỗi khi có biến. Ở trong buổi bài tập là lúc sắp hết
giờ các thành viên thường rối và làm ẩu. Mình phải là người điều tiết được thời gian là
công việc của các thành viên để giúp đỡ họ.×