Tải bản đầy đủ

BC nông thôn moi 2016

UBND HUYỆN NGỌC HỒI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GD&ĐT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số

/BC- PGDĐT

Ngọc Hồi, ngày

tháng

năm 2016

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến hết III/2016
trên địa bàn huyện lĩnh vực Giáo dục

Thực hiện Công văn số 73/CV-BCĐ ngày 26/9/2016 của BCĐ Nông thôn mới
về việc đề nghị phối hợp các xã thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng Nông thôn
mới theo kế hoạch lộ trình;
Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ thực
hiện nông thôn mới trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, cụ thể như sau:
*Tiêu chí 5: Tỉ lệ trường học các cấp: MN, Tiểu học, THCS có cơ sở vật chất
đạt chuẩn Quốc gia.
- Xã Đắk Kan: Số trường học 03, trong đó 01 trường THCS, 01 trường Tiểu
học, 01 trường Mầm non.
+ Trường đạt chuẩn quốc gia: Chỉ tiêu 70%/xã, hiện nay có 03/03 trường đạt
chuẩn, đạt tỉ lệ 100% (trường TH Võ Thị Sáu, trường Mầm non Sơn Ca, trường
THCS Lý Tự Trọng).
- Xã Đắk Nông: Số trường học 03, trong đó 01 trường THCS, 01 trường Tiểu
học, 01 trường Mầm non.
+ Trường đạt chuẩn quốc gia: Chỉ tiêu 70%/xã, hiện nay có 02/03 trường đạt
chuẩn, tỷ lệ 66,66% (trường TH Đắk Nông, trường MN Đắk Nông), 01 trường (THCS
Đắk Nông) đang tiếp tục hoàn thành các tiêu chí, theo lộ trình hoàn thành trong Quý
IV/2016.
- Xã Bờ Y: Số trường học 04, trong đó 01 trường THCS, 02 trường Tiểu học,
01 trường Mầm non.
+ Trường đạt chuẩn quốc gia: Chỉ tiêu 70%/xã, hiện nay có 03/04 trường đạt
chuẩn, tỷ lệ 50% (trường TH Bế Văn Đàn, MN Bờ Y, trường THCS Bờ Y), 01 trường
(TH Nguyễn Bá Ngọc), đang trên lộ trình xây dựng đến năm 2019 đạt chuẩn mức độ
1.
- Xã Đắk Xú: Số trường học 03, trong đó 01 trường THCS, 01 trường Tiểu
học, 01 trường Mầm non.
+ Trường đạt chuẩn quốc gia: Chỉ tiêu 70%/xã, hiện nay có 01/03 trường đạt
chuẩn quốc gia, tỷ lệ 33,33% (trường TH Đắk Xú), 02 trường (MN Đắk Xú, THCS Lê
Hồng Phòng) đang trên lộ trình xây dựng đến năm 2017 đạt chuẩn mức độ 1.
- Xã Đắk Dục: Số trường học 04, trong đó 01 trường THCS, 02 trường Tiểu
học, 01 trường Mầm non.


+ Trường đạtchuẩn quốc gia: Chỉ tiêu 70%/xã, hiện nay có 02/04 trường đạt
chuẩn quốc gia, tỷ lệ 50% (trường TH Đắk Dục, trường TH Lê Văn Tám), 01 trường
(MN Đắk Dục) đang trên lộ trình xây dựng trong năm 2016 đạt chuẩn mức độ 1.
- Xã Đắk Ang: Số trường học 05, trong đó 02 trường THCS (01 PT DTBT
THCS), 02 trường Tiểu học, 01 trường Mầm non.
+ Trường đạt chuẩn quốc gia: Chỉ tiêu 70%/xã, hiện nay có 00/05 trường đạt
chuẩn quốc gia, tỷ lệ 0% , 01 trường (THCS Ngô Quyền) đang trên lộ trình xây dựng


đến năm 2020 đạt chuẩn mức độ 1.
- Xã Sa Loong: Số trường học 04, trong đó 01 trường THCS, 02 trường Tiểu
học, 01 trường Mầm non.
+ Trường đạt chuẩn quốc gia: Chỉ tiêu 70%/xã, hiện nay có 01/04 trường đạt
chuẩn quốc gia, tỷ lệ 25% (trường TH Nguyễn Huệ), 03 trường đang trên lộ trình xây
dựng trong giai đoạn 2016-2020 đạt chuẩn mức độ 1 (MN Họa Mi năm 2018, trường
TH Nguyễn Văn Trỗi năm 2017, trường THCS Nguyễn Huệ năm 2019).
* Tiêu chí 14:
- Xã Đắk Kan:
+ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: đạt chuẩn (chỉ tiêu: Đạt).
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ
túc, học nghề) chỉ tiêu > 70%, hiện nay đạt 87,5% (70/80 HS).
- Xã Đắk Nông:
+ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: đạt chuẩn (chỉ tiêu: Đạt).
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ
túc, học nghề) chỉ tiêu > 70%, hiện nay đạt 79% (30/38 HS).
- Xã Bờ Y:
+ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: đạt chuẩn (chỉ tiêu: Đạt).
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ
túc, học nghề) chỉ tiêu > 70%, hiện nay đạt 91% (91/100 HS).
- Xã Đắk Xú:
+ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: đạt chuẩn (chỉ tiêu: Đạt).
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ
túc, học nghề) chỉ tiêu > 70%, hiện nay đạt 75,36% (52/69 HS).
- Xã Đắk Dục:
+ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: đạt chuẩn (chỉ tiêu: Đạt).
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ
túc, học nghề) chỉ tiêu > 70%, hiện nay đạt 83% (40/48HS).
- Xã Đắk Ang:
+ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: đạt chuẩn (chỉ tiêu: Đạt).


+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ
túc, học nghề) chỉ tiêu > 70%, hiện nay đạt 70,88% (56/79 HS).
- Xã Sa Loong:
+ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: đạt chuẩn (chỉ tiêu: Đạt).
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ
túc, học nghề) chỉ tiêu > 70%, hiện nay đạt 71% (37/52 HS).
Trên đây là báo cáo kết thực hiện chương trình nông thôn mới (tiêu chí 5 và
tiêu chí 14) đến hết quý III/2016 trên địa bàn huyện về lĩnh vực giáo dục của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi.
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- Lưu VT, VP.

TRƯỞNG PHÒNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×