Tải bản đầy đủ

ke hoach to chuc hoi thao hoi nghi

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42 /KH-TCKTKT

Hậu Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác
phân luồng học sinh sau THCS”
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ
cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và
THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn;
Căn cứ Công văn số 3119/BGDĐT-GDCN ngày 17/6/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ
năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; Căn cứ Công văn số 2258/BGDĐTGDCN ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp
giữa cơ sở đào tạo TCCN với Trung tâm GDTX trong tổ chức đào tạo TCCN;

Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang phối hợp trường trung
cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo
“Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS góp
phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, tuyển sinh đối với
các cơ sở GDNN và các trường THPT, THCS giúp học sinh tiếp cận nghề nghiệp
theo năng lực học tập, khả năng kinh tế và điều kiện gia đình.
- Tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, xác định ngành nghề đào
tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và chuyển đổi cơ cấu lao động
của tỉnh.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các
trường THPT, THCS trong công tác phân luồng học sinh sau THCS.
2. Yêu cầu:
- Đánh giá đúng thực chất của công tác phân luồng của tỉnh hiện nay, tìm ra
những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ.
1


- Hội thảo cần tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể
góp phần nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN
1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 7h30, thứ năm, ngày 20/4/2017.
- Địa điểm: trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.
(Quốc lộ 61C – xã Vị Trung – huyện Vị Thủy – tỉnh Hậu Giang)
2. Chủ trì Hội thảo:
Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, lãnh
đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, BGH Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ
thuật tỉnh Hậu Giang, BGH Trường trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu
Giang
3. Thành phần tham dự:
- Mời đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang
- Mời đại diện BTV tỉnh đoàn Hậu Giang
- Mời đại diện lãnh đạo Phòng dạy nghề - việc làm, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.
- Mời Phòng GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang


- Mời đại diễn lãnh đạo trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang
- Mời đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo: Trường Cao đẳng Cơ điện
Nông nghiệp Nam bộ, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, trường Cao đẳng Cộng
đồng Hậu Giang, Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh Hậu Giang, Trung cấp
Luật Vị Thanh.
- Mời đại diện lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã,
thành phố.
- Mời đại diện lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Hậu Giang, Trung tâm
GDTX thị xã Ngã Bảy và các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã.
- Mời đại diện Ban Giám hiệu các Trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang.
- Mời Đại diện các cơ quan Báo, Đài phát thanh – Truyền hình Hậu Giang
III. NỘI DUNG HỘI THẢO
1. Báo cáo thực trạng công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS
trong thời gian qua và phương hướng giải pháp công tác phân luồng học sinh sau
THCS năm 2017.
2. Thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện các
nhóm nội dung:

2


- Công tác lãnh chỉ đạo của các cấp quản lý, nguồn lực thực hiện công tác
phân luồng.
- Công tác phối hợp hướng nghiệp, tuyển sinh của các cơ sở GDNN, các
trường THPT, THCS, …
- Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở GDNN và hiệu
quả đầu ra.
- Các điểm đổi mới đối với việc thực hiện Luật GDNN bắt đầu từ năm học
2017 – 2018.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
Tài liệu Hội thảo; Trang trí, nước uống; Hậu cần
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám Hiệu: chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo.
2. Phòng Đào tạo: Tham mưu xây dựng kế hoạch, Chuẩn bị các nội dung
trong Hội thảo.
3. Phòng Tổ chức – Hành chính: Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục
vụ Hội thảo; Chuẩn bị thư mời, nước phục vụ Hội thảo.
4. Bộ phận kế toán, tài vụ: Cân đối tài chính, dự trù kinh phí.
5. Các Tổ bộ môn: Tham gia Hội thảo theo kế hoạch
Trên đây là kế hoạch tổ chức dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo “Nâng cao
hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS” đề nghị các Phòng chức
năng, các Tổ bộ môn và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận
-

Sở LĐTB&XH (để BC);
Sở GD&ĐT(để BC);
Trường TCKTCN (để phối hợp)
PCN, TCM (để thực hiện);
Lưu: VT, ĐT./

HIỆU TRƯỞNG

3


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
“Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS”
(Ngày 20/4/2017)
Stt
1
2

Thời gian
7h00’- 7h30’
7h30’- 7h40’

Nội dung
Đón tiếp đại biểu
Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

3

7h40- 7h50’

Phát biểu khai mạc Hội thảo

Người thực hiện
Ban tổ chức
Dẫn chương trình
Hiệu trưởng
Trường TC Kinh tế
Kỹ thuật

Báo cáo kết quả công tác phân luồng
4

7h50’- 8h00’

trong thời gian qua và giải pháp nâng

5

8h00’-8h05’

cao hiệu quả công tác phân luồng
Phát biểu gợi ý thảo luận

6

8h05’- 9h30’

Thảo luận

Trường TC Kinh tế
Kỹ thuật
Chủ trì Hội thảo
Chủ trì Hội thảo

Phát biểu về: Thực trạng và giải pháp thu hút học sinh vào
học GDNN của trường CĐCĐ Hậu Giang

điều hành
Trường Cao đẳng
Cộng đồng

Phát biểu về: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu
ra của Trường TC Kỹ thuật - Công nghệ

Trường TC Kỹ
thuật - Công nghệ

Phát biểu về: Thực trạng và giải pháp thực hiện công tác
phân luồng học sinh tại trường THCS Ngô Quốc Trị

Trường THCS Ngô
Quốc Trị
Trường THPT

Phát biểu về: Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện
giảm luồng vào học THPT và đề xuất giải pháp

Vị Thủy

Phát biểu về: Thực trạng và giải pháp phối hợp với các
TT GDNN –
trường TC, CĐ trong việc tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp
GDTX Châu Thành
gắn với học văn hóa THPT hệ GDTX.
Phát biểu về: Thuận lợi, khó khăn trong việc quản lý, chỉ đạo
và nguồn lực thực hiện chủ trương phân luồng và giải pháp
trong thời gian tới.
Phát biểu về: Thực trạng cơ cấu lao động về trình độ, ngành
nghề và nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian
qua định hướng nhu cầu lao động về trình độ, ngành nghề
trong thời gian tới
7
9h30’- 9h45’
Nghỉ giải lao
8
9h45’- 10h15’
Tiếp tục thảo luận

Phòng GD&ĐT
Châu Thành
TT Dịch vụ Việc
làm tỉnh HG

Chủ trì Hội thảo
4


Phát biểu: Định hướng công tác phân luồng trong trường
THPT thời gian tới.
Phát biểu: Vai trò của công tác quản lý Nhà nước trong việc
gắn kết Học sinh – Nhà trường – Doanh nghiệp

9

10h15’- 10h45’

điều hành
Phòng GDTrH, Sở
GD&ĐT
Phòng Dạy nghề
Việc làm –Sở LĐTB&XH
Đại diện lãnh đạo
Sở GD&ĐT

- Phát biểu chỉ đạo

Đại diện lãnh đạo
Sở LĐTB&XH
Hiệu trưởng

10

10h45’- 11h00’

- Kết thúc

Trường TC Kinh tế
Kỹ thuật

TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH HẬU GIANG

HỘI THẢO
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÂN LUỒNG
HỌC SINH SAU THCS

Hậu Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI THẢO
“NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU THCS”

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×