Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

69 KH dieutra BCĐ 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.23 KB, 4 trang )

UBND HUYỆN NGỌC HỒI
BAN CHỈ ĐẠO PCGD
Số: 69/KH-BCĐPCGD-XMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngọc Hồi, ngày 8 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH
Điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập giáo dục,
xoá mù chữ (PCGD-XMC) năm 2017
Căn cứ Công văn 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục,
xoá mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 về quy định điều
kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số
31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006; Kế hoạch số 37/KHLN-SGDĐTSLĐ&TBXH ngày 13/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động và Thương
binh xã hội về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần
thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 về chỉ tiêu “đến năm 2020 có 80% người trong độ tuổi đạt
trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương”.
Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập giáo dục,
xoá mù chữ và số liệu trung học phổ thông năm 2017 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Nhằm cập nhật kịp thời thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vào hồ sơ quản
lý của đơn vị, đồng thời làm cơ sở cho việc thiết lập hồ sơ, thống kê, báo cáo cho các
cấp quản lý về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ hằng năm. Từ đó các cấp quản lý làm cơ sở cho việc xây dựng kế


hoạch chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa
phương.
2. Yêu cầu
- Điều tra tất cả các độ tuổi đang sinh sống tại địa bàn quản lý; số liệu điều tra
phải phản ánh đúng thực trạng phổ cập giáo dục tại địa bàn đó (có nghĩa là người dân
sinh sống ở đâu thì lập phiếu điều tra tại nơi đó, kể cả số người tạm trú, tạm vắng theo
Luật cư trú).
- Điều tra chính xác các thông tin, trình độ văn hoá “kể cả học trung học phổ
thông và tương đương” tất các độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi đang sinh sống tại địa bàn quản
lý.
- Cập nhật đầy đủ thông tin vào hồ sơ, vào hệ thống quản lí thông tin điện tử
PCGD-XMC Online. Số liệu phải thể hiện tính chính xác, tính logic, tính hệ thống.
1


Thông tin lý lịch cá nhân lấy từ giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp pháp khác. Dữ liệu khi
đăng xuất trên hệ thống thông tin điện tử PCGD-XMC Online phải sát thực tế (về số
lượng, trình độ văn hoá, ngày tháng năm sinh, dân tộc, giới tính, khuyết tật, chuyển đi,
chuyển đến,...). Đặc biệt số người 15-60 mù chữ.
II. Cơ cấu tổ điều tra
1. Thành lập tổ điều tra/xã/thị trấn: Mỗi xã, thị trấn thành lập 01 tổ điều tra.
2. Cơ cấu thành viên/tổ
- Tổ trưởng: Trưởng ban chỉ đạo PCGD-XMC xã/thị trấn.
- Tổ phó: Hiệu trưởng các Trường MN, TH, THCS trường công lập.
- Thành viên: Tùy theo tình hình thực tế mà đơn vị cơ cấu thành phần, số lượng
thành viên điều tra sao cho phù hợp với quy mô số hộ gia đình trên địa bàn xã/thị trấn
nhưng không được vượt quá 15 người/tổ.
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác điều tra PCGD-XMC cho các xã, thị

trấn; hướng dẫn các đơn vị thiết lập hồ sơ, cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin
điện tử quản lý PCGD-XMC Online.
- Thiết lập hồ sơ, báo cáo kết quả PCGD-XMC cho các cấp quản lí theo quy định.
Trên cơ sở kinh phí được cấp, cân đối hỗ trợ kinh phí điều tra PCGD-XMC cho các xã,
thị trấn.
2. UBND các xã, thị trấn
Chủ trì, tổ chức thực hiện các nội dung như sau:
- Xây dựng kế hoạch điều tra, phân công nhiệm, hướng dẫn công tác điều tra cho
các thành viên; phối hợp các ban, đoàn thể, các đơn vị trường học làm tốt công tác điều
tra; trưng tập các cán bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực tham gia vào công tác điều
tra, thống kê.
- Triển khai kế hoạch điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tới các ban, đoàn
thể, nhân dân biết để có sự phối hợp, hỗ trợ trong công tác điều tra. Quán triệt tới cán
bộ, giáo viên, nhân viên điều tra, tuyên truyền tới mọi người dân hiểu về vai trò của
công tác điều tra.
- Tổ chức điều tra chung, không tổ chức điều tra riêng lẻ theo từng cấp học có thể
dẫn đến sự sai lệch thông tin và làm phiền toái cho người dân. Điều tra tất cả các độ tuổi
tại địa bàn quản lý; số liệu điều tra phải phản ánh đúng thực trạng phổ cập giáo dục tại
địa bàn đó (có nghĩa là người dân sinh sống ở đâu thì lập phiếu điều tra tại nơi đó, kể cả
số người tạm trú, tạm vắng theo Luật cư trú). Tuy nhiên có nhiều gia đình thường xuyên
thay đổi nơi ở, các đơn vị xem xét lập phiếu điều tra hợp lí nhất.
- Đối chiếu, xử lý thông tin từ phiếu điều tra PCGD-XMC Online: với danh sách
học sinh đang học tại tất cả các trường học và số học sinh chưa ra lớp đầy đủ. Đặc biệt
số người 15-60 tuổi biết chữ và mù chữ mức độ 1, mức độ 2.
2


- Cuối đợt điều tra tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đồng thời báo cáo công tác
điều tra về Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện.
- Cập nhật thông tin vào sổ theo dõi PCGD-XMC, vào file Excel mẫu PCGDXMC Online. Số liệu khi đăng xuất trên hệ thống quản lý PCGD-XMC Online phải

khớp với thống kê hiện trạng PCGD-XMC của đơn vị thời điểm 15/9/2017.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, số học sinh bỏ học, số người mù chữ nhiều làm
giảm tỉ lệ đạt chuẩn hoặc dẫn đến nguy cơ tụt chuẩn thì đơn vị phải xây dựng kế hoạch
mở lớp (trình cấp huyện phê duyệt).
- Tổ chức tự kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn quy định. Nếu đủ điều
kiện, thiết lập hồ sơ trình UBND huyện về kiểm tra công nhật đạt chuẩn PCGD-XMC
hằng năm.
IV. Thời gian hoàn thành điều tra, báo cáo
1. Điều tra: Hoàn thành công tác điều tra trước ngày 30/8/2017.
2. Nộp hồ sơ về thường trực Ban chỉ đạo PCGD-XMC huyện trước ngày
15/10/2017 (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo), gồm:
* Văn bản giấy:
- 01 bộ hồ sơ điều tra PCGD-XMC: Kế hoạch điều tra, Quyết định thành lập tổ
điều tra, Bảng phân công điều tra, Biên bản làm việc của tổ điều tra, Biên bản nghiệm
thu công tác điều tra theo từng thôn (tổ dân phố), Báo cáo công tác điều tra của ban chỉ
đạo xã.
- Ban chỉ đạo PCGD các xã/thị trấn nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công
nhận đạt chuẩn PCGD-XMC, gồm:
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra
+ Kế hoạch kiểm tra của xã/thị trấn
+ Biên bản kiểm tra
+ Báo cáo quá trình thực hiện PCGD-XMC năm 2017 (mầm non thể hiện số liệu
5/2017; còn TH-THCS-XMC số liệu thể hiện thời điểm 9.2017).
+ Các biểu thống kê theo mẫu (nộp 4 bộ). Lưu ý, riêng PCGDMN nộp thêm 04
bộ số liệu thời điểm 5.2017.
+ Tờ trình đề nghị huyện kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD- XMC năm 2017.
Lưu ý: các biểu thống kê thực hiện theo mẫu được quy định trên hệ thống quản lý
thông tin điện tử phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- 01 bộ biểu tổng hợp số người trong độ tuổi 15 đến 21 tuổi theo mẫu phụ lục 1, 2
đính kèm.

* Gửi các phai dữ liệu trên về ban chỉ đạo huyện (qua hộp thư điện tử:
pcgdthcs.pgdnh@kontum.edu.vn.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị
gửi ý kiến về thường trực Ban chỉ đạo PCGD-XMC huyện (qua Phòng Giáo dục và
Đào tạo) tổng hợp trình Trưởng ban xem xét, chỉ đạo thực hiện./.
3


Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- Phòng GD&ĐT;
- UBND các xã/thị trấn;
- Lưu: VT, BCĐPCGD huyện.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Mai Thoan

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×