Tải bản đầy đủ

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài Thơ ca Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975

VĂN HỌC VIỆT NAM

Thơ ca Việt Nam giai đoạn
1945 - 1975
Thực hiện :
LÊ VĂN PHONG
BÙI THỊ QUỲNH NHƯ
HUỲNH NGỌC PHƯƠNG UYÊN
NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG


Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975

I/ Khái quát lịch sử:

-CMT8 thành công khai sinh một
nền VH mới gắn liền với lí tưởng Độc
lập Tự do và CNXH.
-VH phát triển dưới sự lãnh đạo của
Đảng  một nền VH thống nhất.
-Cuộc chiến tranh lâu dài và ác liệt

của hai cuộc k/c chống Pháp và Mĩ
kéo dài suốt 30 năm.
-Nền kinh tế còn nghèo và chậm phát
triển.
-Giao lưu Văn hoá hạn chế, chủ yếu
tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của VH
các nước XHCN (Liên Xô, TQ).Thơ ca những năm 30 XX
– trước 1945
Hợp pháp: Có tính dân tộc,
tư tưởng tiến bộ, lành mạnh.
Không có được ý thức cách
mạng và tinh thần chống đối
trực tiếp chế độ thực dân
Nửa hợp pháp: Chứa đựng
tinh thần đấu tranh chính trị,
đấu tranh dân tộc, đấu tranh
giai cấp; tạo ra hình tượng
người chiến sĩ cao đẹp với lí
tưởng mới của thời đại (lí
tưởng cộng sản)

Thơ ca 1945 – 1975
Thể hiện hơi thở của
cuộc sống kháng chiến
chống Pháp và chống Mĩ.
Nói lên niềm vui, chiến
thắng và hoàn bình. Khắc
họa hình ảnh đất nước,
con người…


Thơ ca đầu TK XX – trước 1945


Thơ ca 1945 – 1975I/ Khái
quát
lịch sử:

Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975
II/ Những giai đoạn phát triển:

1945 - 1954

1955 - 1964

1965 - 1975


I/ Khái
quát
lịch sử:

Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975
II/ Những giai đoạn phát triển:
1/ Giai đọan 1945 – 1954:
1.Nội dung : Thể hiện sâu sắc lòng yêu nước và
căm thù giặc. Khắc họa hình ảnh nhân dân
kháng chiến anh vệ quốc quân, chị phụ nữ,
bà mẹ kháng chiến, em liên lạc…


I/ Khái
quát
lịch sử:

Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975
II/ Những giai đoạn phát triển:
1/ Giai đọan 1945 – 1954:
1.Nội dung : Thể hiện sâu sắc lòng yêu nước và căm thù giặc. Khắc họa
hình ảnh nhân dân kháng chiến anh vệ quốc quân, chị phụ nữ, bà mẹ
kháng chiến, em liên lạc…
2. Đặc điểm và nghệ thuật:
Thơ VN 1945 - 1975 đã có những thành quả nhất định song phải thừa
nhận rằng thơ chưa đậm nét về thành tựu (so với giai đoạn sau) và
chưa cắm được ngọn cờ thi ca ở những cột mốc quan trọng của lịch sử .
Về hình thức nghệ thuật, thơ trong giai đoạn này cũng chưa có những
cách tân, đột phá, thơ phải được hiện thực hóa và đại chúng hóa, cũng
dễ hiểu vì sao Trần Dần và nhóm Sông Đà với lối thơ bậc thang không
được hoan nghênh thời ấy. Nhưng khởi đầu cho nghệ thuật thơ cách
mạng


I/ Khái
quát
lịch sử:

Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975
II/ Những giai đoạn phát triển:
1/ Giai đọan 1945 – 1954:
1.Nội dung :
2. Đặc điểm và nghệ thuật:
3. Thành tựu: Có nhiều thành tựu đáng kể với nhiều bài thơ hay :
Các bài thơ kháng chiến của Hồ Chí Minh, Tây Tiến – Quang Dũng,
Bên Kia Sông Đuống – Hoàng Cầm, Đất Nước – Nguyễn Đình Thi,
…… đặc biệt tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu.


Màu tím hoa sim


I/ Khái
quát
lịch sử:
II/
Những

Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975

1I/ Giai đọan 1954 – 1964:
1. Nội dung: Thể hiện niềm vui, niềm tự hào lớn lao về chiếm thắng và hòa
bình, bên cạnh tái hiện những kỉ niệm còn tươi nguyên về kháng chiến,
giai đoạn
nhiều tác giả đã sáng tác những bài thơ có tính khái quát rộng lớn hơn để
nhìn lại và suy ngẫm về cách mạng và kháng chiến, về những chặng
phát
đường vừa đi qua của lịch sử dân tộc
triển:
1/ Giai đọan
1945 – 1954:


Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975

I/ Khái
quát
lịch sử:
II/
Những

1I/ Giai đọan 1954 – 1964:
1. Nội dung: Thể hiện niềm vui, niềm tự hào lớn lao về chiếm thắng và hòa
bình, bên cạnh tái hiện những kỉ niệm còn tươi nguyên về kháng chiến,
giai đoạn
nhiều tác giả đã sáng tác những bài thơ có tính khái quát rộng lớn hơn để
nhìn lại và suy ngẫm về cách mạng và kháng chiến, về những chặng
phát
đường vừa đi qua của lịch sử dân tộc
triển:
1/ Giai đọan
2.
1945 – 1954:

Nghệ thuật: Tăng cường chất liệu đời sống hiện thực, yếu tố tự sự,
đưa thơ về gần với tiếng nói hàng ngày của đại chúng.
Về mặt thể thơ: ngoài những thể thơ có nguồn gốc dân gian và thể thơ
dân tộc, thể thơ bảy tiếng, tám tiếng, tự do đã được sử dụng
3. Thành tựu: Ta Đi Tới và Việt Bắc- Tố Hữu (1954),Đất nước- Nguyễn
Đình Thi, Cách Mạng Tháng Tám- Trần Dần, Những Người Trên Của Biển
(1956), tập thơ: Trời Mỗi Ngày Lại Sáng (1959), Đất Trời Nở
Hoa(1960),Bài Thơ Cuộc Đời (1963)-Huy Cận,tập thơ :Một Khối
Hồng(1964) Xuân Diệu,…


ĐẤT NƯỚC


I/ Khái
quát
lịch sử:
II/
Những
giai đoạn
phát
triển:
1/ Giai đọan
1945 – 1954:
1I/ Giai đọan
1954 – 1964:

Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975
1II/ Giai đọan 1965 – 1975:
Thơ với cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc: Có nhiều thành tựu với
đội ngũ nhà thơ đông đảo, nhiều gương mặt trẻ, đầy tài năng xuất hiện
1. Nội dung: Tập trung vào chủ đề yêu nước, khắc họa hình ảnh đất nước và
nhân dân anh hùng : anh bộ đội giải phóng quân, bà mẹ chiến sĩ, những
người phụ nữ… và hình ảnh Việt nam rất đẹp và trang trọng


I/ Khái
quát
lịch sử:
II/
Những

Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975
1II/ Giai đọan 1965 – 1975:

1. Nội dung:
2. Nghệ thuật:
giai đoạn
Thơ ca thời kì kháng chiến chống Mỹ tập trung xây dựng hai loại hình tượng
phát
cái “Tôi” trữ tình: cái “ Tôi” sử thi đại diện cho tiếng nói của dân tộc, lương
triển:
tri của nhân loại để vạch mặt, lên án, chất vấn, truy kích kể thù, tố cáo những
1/ Giai đọan âm mưu và tội ác của chúng.
1945 – 1954:
Tăng cường tính chính luận. Nội dung chính luận đã thâm nhập và chi phối
1I/ Giai đọan mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống kể cả thơ. Nhằm đề cập và giải giáp
1954 – 1964: những vấn đề mang ý nghĩa chính trị của cuộc sống, thơ tìm đến khuynh
hướng trữ tình chính trị với sự tăng cường yếu tố chính luận.
=> Nghệ thuật : Phát triển thêm chất  suy tưởng và chính luận


Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975

I/ Khái
quát
lịch sử:
II/
Những

1II/ Giai đọan 1965 – 1975:
1. Nội dung:
2. Nghệ thuật:

giai đoạn
phát
triển:

3. Thành tựu:

Ra trận, máu và hoa – Tố Hữu, Chim báo bão – Chế Lan
1/ Giai đọan Viên, Vầng trăng quầng lửa -Phạm Tiến Duật, Mặt đường
1945 – 1954:
khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm…
1I/ Giai đọan
1954 – 1964:


Bài ca xuân 68


Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975

I/ Khái
quát
lịch sử:
II/
Những

III/ Đánh giá và tổng kết:

giai đoạn
phát
triển:
1/ Giai đọan
1945 – 1954:
1I/ Giai đọan
1954 – 1964:
1II/ Giai đọan
1964 – 1975:

Những khuynh hướng chính trong sự vận động của thơ giai
đoạn 1945-1975:
1. Tăng cường chất liệu hiện thực nhằm đưa thơ về gần với
đời sống hiện thực.
2.Tăng cường tính khái quát, chất triết lí, suy tưởng
trong thơ.
3. Hình thức nghệ thuật, trong thơ giai đoạn 19451975 nổi lên hai xu hướng chính: kế thừa các hình
thức thơ ca dân gian, dân tộc và tự do hóa hình thức
thơ.


CLIP CÂU HỎI TÌNH HUỐNG VĂN HỌC


Đây thôn vĩ dạAn Dương Vương và
Mỵ Châu Trọng ThủyChí phèo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×