Tải bản đầy đủ

Thực trạng công tác xây dựng chính sách và kế hoạch nhân lực tại công ty Vinamilk

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI
BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 3
BỘ MÔN: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

Đề tài: Thực trạng công tác xây dựng chính
sách và kế hoạch nhân lực tại công ty Vinamilk


CHƯƠNG I:
Một số vấn đề lý luận cơ bản về CSNL
và KHNL trong doanh nghiệp
CHƯƠNG II:
Phân tích thực trạng chính sách và kế
hoạch nhân lực tại công ty Vinamilk


Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về CSNL và KHNL
trong doanh nghiệp

Chính sách nhân lực
Chính sách nhân lực là tổng thể các quan điểm, nguyên tắc và

biện pháp của doanh nghiệp nhằm tổ chức khai thác, thu hút và
sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả.

Một số chính sách về nhân lực
- Chính sách về thời gian làm việc
- Các chính sách về sức khoẻ và an toàn
lao động
- Chính sách lương
- Chính sách đào tạo
- Chế độ thai sản
- Chế độ thưởng, phúc lợi và các khoản
đóng góp


Kế hoạch nhân lực
Kế hoạch nhân lực là việc xác định quy mô và thành phần nhân
lực cần thiết trong một khoảng thời gian nhất định. Bao gồm xây
dựng các chiến lược, chính sách, chương trình có liên quan đến
nhân sự.


Các bước thiết lập một bản KHNL

Bước 1. Phân tích môi trường và các nhân tố
ảnh hưởng
Bước 2. Phân tích hiện trạng quản trị nguồn
nhân lực
Bước 3. Phân tích cung cầu nhân lực và khả
năng điều chỉnh
Bước 4. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện


CHƯƠNG II: Phân tích thực trạng chính sách và kế hoạch
nhân lực tại công ty Vinamilk

Giới thiệu về công ty Vinamilk
Thời bao cấp (1976-1986)
Năm 1976, lúc mới thành lập, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) có tên là Công
ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng cục Thực phẩm
Thời kỳ Đổi Mới (1986-2003)


Tháng 3 năm 1992, Xí nghiệp Liên hiệp Sữa – Cà phê – Bánh kẹo I chính thức
đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) - trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ
Thời kỳ Cổ Phần Hóa (2003- đến nay)
Năm 2003: Công ty chuyển thành Công ty
Cổ phần Sữa Việt Nam (Tháng 11). Mã giao
dịch trên sàn giao dịch chứng khoán là VNM
Các sản phẩm
Vinamilk cung cấp các sản phẩm gồm có sữa
tươi, sữa chua, sữa đặc, sữa bột, bột dinh
dưỡng, kem, các loại nước giải khát..


Cơ cấu tổ chức


Ngành nghề kinh doanh

Chiến lược phát triển của công ty
- Trở thành một trong 50 công ty sữa lớn nhất thế giới
- Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược
- Trong giai đoạn 2012 - 2017 đạt mức doanh số 3 tỷ USD
- Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản
phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối hàng đầu Việt nam.
- Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc


Đánh giá nhân lực hiện tại của công ty
- Tỷ lệ cấp quản lý/ Tổng số lao động : 7,1%
- Tỷ lệ theo giới tính :
Giới tính

Số lượng

Tỷ lệ

Nam

4.267

74,5%

Nữ

1.462

25,5%

Tổng

5.738

100%


Theo độ tuổi:
Độ tuổi

Số lượng

Tỷ lệ

Dưới 30

1.727

31,1%

Từ 30- 40

2.428

42.31%

Từ 40-50

1.241

21,63%

Trên 50

342

5.96%

Tổng

5.738

100%

Trình độ học vấn

Số lượng

Tỷ lệ

Bằng nghề
Cao đẳng
Đại học
Trên đại học

2.462
487
2.694
95

42,91%
8,49%
46,95%
1,66%

Tổng

5.738

100%

Trình độ học vấn :


Thực trạng chính sách nhân lực của công ty Vinamilk
Chính sách tuyển dụng
Qui trình tuyển dụng lao động của Vinamilk:
BƯỚC 1: Lập
yêu cầu tuyển
dụng

• lập tờ trình chuyển đến Phòng Nhân sự trình Tổng
Giám đốc phê duyệt
• Sau khi được duyệt Phòng Nhân sự bắt đầu thực hiện
việc tuyển dụng

BƯỚC 2: Thực
hiện tuyển dụng

• Lập phương án tuyển dụng
• Thành lập Hội đồng tuyển dụng
• Tìm kiếm ứng viên từ nguồn ứng viên nội bộ và bên
ngoài
• Chọn lọc hồ sơ
• Tuyển chọn
• Xác minh thông tin về ứng viên
• Đánh giá và tuyển chọn cuối cùng

BƯỚC 3: Công
tác hòa nhập, thử
việc và đánh giá
thử việc

• Công tác hòa nhập
• Thử việc và đánh giá thử việc


Xây dựng chính sách tuyển dụng trên cơ sở:

- Dựa trên kế hoạch nhu cầu lao động và tình hình hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp
- Phân tích cung nhân lực trên thị trường lao động
- So sánh dự báo nhu cầu nhân lực hiện tại, trong tương lai và
thực trạng nguồn nhân lực hiện có trong doanh nghiệp với cung
nhân lực tuyển dụng trên thị trường và trong doanh nghiệp
- Mức độ phức tạp của công việc, tính chất của loại lao động cần
tuyển chọn.


Thực trạng chính sách tuyển dụng
chính sách tuyển dụng công ty luôn hướng đến việc đa
dạng hóa nguồn ứng viên đối với cấp lãnh đạo, cấp quản
trị và cấp nhân viên.
 Chương trình tập sự viên kinh doanh
 Chương trình tuyển dụng tại các trường đại học
 Đối với cán bộ chủ chốt sẽ được đề bạt, thăng cấp từ
chính cán bộ trong công ty


Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực

Bước • Xác định nhu cầu đào tạo
1
Bước • Lập kế hoạch đào tạo của Đơn vị
2
Bước 3

• Lập kế hoạch đào tạo của toàn
Công ty


Thực trạng chính sách đào tạo và phát triển nhân lực
 tích cực:
 Công ty đặt mục tiêu đầu tư đào tạo nguồn nhân lực trí thức
cao.
 Năm 1993, Vinamilk đã kí hợp đồng dài hạn với trường đại học
công nghệ sinh học ứng dụng Moscow thuộc Liên Bang Nga
 Công ty Vinamilk và trường đại
học công nghệ thực phẩm TP
Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ
chức đào tạo lớp trung cấp
công nghiệp thức phẩm


Thực trạng chính sách đào tạo và phát triển nhân lực (tiếp)
 Hạn chế
 Nhân viên mới được tập trung đào tạo tại các nhà máy sữa
này sau đó lại được phân về các nhà máy khác
 Thực tế còn sơ sài và mang tính hình thức, không xác định
được nhu cầu đào tạo của nhân viên
 Các nhân viên ít được đào tạo các soft-skill, kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề.


Chính sách tiền lương của công ty sữa Vinamilk
Mức tiền lương và cơ cấu
lương
- Khi đề ra tiền lương tiểu ban đãi ngộ
xem xét yếu tố tiền lương và việc làm
trong cùng ngành
Trong năm 2015, quỹ lương, quyền lợi
gộp của các thành viên Hội đồng quản trị
và Ban điều hành Vinamilk đạt 67,3 tỷ
đồng

Công bố tiền lương

- Tiền lương của tất cả các thành viên quản
trị và ban điều hành được công bố hàng
năm
- Chương trình Bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ
phương tiện đi lại cũng là một trong những
phúc lợi nổi bật Vinamilk mang đến cho
bạn.


Chế độ phúc lợi, đãi ngộ đối với NLĐ
 Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, thu nhập của
người lao động ngày càng cải thiện
 tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và không kém phần
thân thiện, cởi mở
 Thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao
động theo đúng quy định của Pháp luật
 Vinamilk luôn thực hiện đầy đủ các hoạt động đảm bảo và
an toàn sức khỏe cho người lao động


Kế hoạch nhân sự của công ty Vinamilk
Thực trạng xây dựng kế hoạch bổ sung lao động của công ty
Bước 1: Phân tích, sử dụng nguồn nhân lực hiện có

Phân tích thừa thiếu nhân lực
Phân tích kết cấu nguồn nhân lực
Phân tích kết cấu nghề nguồn nhân lực
Phân tích tình hình sử dụng cán bộ chuyên môn kỹ
thuật, ngành đào tạo và thâm niên nghề


Thực trạng xây dựng kế hoạch bổ sung lao động của công ty ( Tiếp )
Bước 2: Xác định nhu cầu về nhân lực

• Công ty xác định cầu nhân lực dựa trên các yếu tố
ảnh hưởng bên trong và bên ngoài
• Dự đoán cầu nhân lực: ngắn hạn và trong tương
lai
Bước 3: Lập bảng cân đối nhu cầu về nhân lực

• Xác định nhu cầu nhân lực bổ sung: nhân lực bổ sung
thay thế và nhân lực bổ sung phát triển
• Xác định nguồn nhân lực bổ sung: từ chính doanh nghiệp;
từ các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; từ các doanh
nghiệp khác


Một số kế hoạch nhân lực khác của công ty
 Kế hoạch thi đua của công ty
• Thứ nhất: Phát động phong trào “Thi đua hiến kế tìm nguồn nguyên
liệu, phục hồi sản xuất”.
• Thứ hai: Thi đua “Sáng tạo khẳng định thương hiệu Việt, hướng tới
mục tiêu Vinamilk - Doanh nghiệp vì cộng đồng”.
• Thứ ba: Đẩy mạnh phong trào thi đua “phát huy sáng kiến cải tiến kỹ
thuật nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh”


Một số kế hoạch nhân lực khác của công ty (Tiếp)
 Kế hoạch khen thưởng
• Tham dự trương trình là lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân viên
trong công ty
• Tổ chức các chương trình văn nghệ, trò chơi và tiến hành trao phần
thưởng cho cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc
• Tổng kết về phong trào công đoàn và trao thưởng cho cán bộ công
nhân viên trong công ty
• công ty còn tặng quà cho cán bộ công nhân viên trong các dịp lễ tết


Nhận xét chung về CSNL và KHNL của công ty Vinamilk
Ưu điểm:
-Công ty áp dụng phương pháp
xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn và thử
việc khá chặt chẽ
- Thực hiện tốt việc đánh giá sự
thực hiện của mỗi cá nhân sau
mỗi quý, mỗi năm
- các chính sách nhằm đảm bảo
sự tin cậy, ổn định và thoải mái
cho tất cả các nhân viên
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các
công nhân viên yên tâm làm
việc
- Đội ngũ lãnh đạo giỏi nhiều
kinh nghiệm và tham vọng
- Chính sách đãi ngộ với người
lao động tốt

Nhược điểm:

- Hạn chế trong công tác tuyển
dụng: Công ty vẫn còn tận
dụng tuyển dụng những người
dân ở những vùng lân cận nhà
máy
- việc đào tạo và bồi dưỡng
trình độ tay nghề cho công
nhân viên vẫn chưa được thực
hiện đầy đủ
- các công tác sử dựng lao
động này đôi khi vẫn chưa
thực sự hiệu quả, chưa được
thực hiện một cách triệt để


Một số giải pháp hoàn thiện CSNL và KHNL cho công ty Vinamilk

 Công ty cần xây dựng các CSNL và KHNL phù hợp tình hình
thực tế của công ty
 Các CSNL và KHNL được xây dựng phải có sự đồng tình của
các nhà quản trị và sự ủng hộ của nhân viên
 Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty để
nâng cao trình độ đội ngũ nhà quản trị
 Xây dựng chế độ trả lương, thưởng-phạt, bảo hiểm, trợ cấp
hợp lý


Cảm ơn cô giáo và các bạn
đã chú ý lắng nghe


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×