Tải bản đầy đủ (.pptx) (22 trang)

THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC TẠI VIỆT NAM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (915.41 KB, 22 trang )

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CẢ LỚP ĐẾN VỚI BUỔI
THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 7
GỒM CÁC THÀNH VIÊN:
Đỗ Thị Thủy
Nguyễn Thị Linh Trang
Nhữ Thị Thoa
Vũ Thị Thảo
Đỗ Thị Lệ Thuỷ
Nguyễn Thanh Thư
Nguyễn Thị Tơ
Cao Thị Thu Thủy


Các vấn đề tìm hiểu

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
PHI TẬP TRUNG OTC

THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC TẠI VIỆT NAM

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG PHI
TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM


PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP
TRUNG OTC

1

.Lịch sử hình thành và phát triển


Trải qua 3 giai đoạn lịch sử :

Giai đoạn phát triển sơ

Giai đoạn phát triển hiện

khai

đại

Giai đoạn phát triển cận
đại


2. Khái niệm:

Thị trường OTC là thị trường không có trung tâm giao dịch tập trung, đó là một mạng lưới các nhà môi giới và tự
doanh chứng khoán mua bán với nhau và với các nhà đầu tư, các hoạt động giao dịch của thị trường OTC được diễn
ra tại các quầy (sàn giao dịch) của các ngân hàng và công ty chứng khoán


3. Đặc điểm cơ bản của thị trường OTC

- Hình thức tổ chức thị trường: Thị trường OTC được tổ chức theo hình thức phi tập trung, không có địa điểm giao dịnh
mang tính tập trung giữa bên mua và bên bán

- Cơ chế thiết lập giá: chủ yếu được thực hiện thông qua phương thức thương

Thành phần tham gia và vận hành:


lượng và thỏa thuận song phương giữa bên mua và bên bán, khác với cơ chế đấu

các nhà tạo lập thị trường, đó là các

giá tập trung trên Sở giao dịch chứng khoán.

công ty giao dịch – môi giới.

Hệ thống mạng máy tính điện tử diện rộng

- Quản lý thị trường OTC:

Cơ chế thanh toán: linh hoạt và đa dạng

liên kết tất cả các đối tượng tham gia thị

+ Cấp quản lý nhà nước

Thời hạn thanh toán : đa dạng, tùy theo

trường.

+ Cấp tự quản

thương vụ và sự phát triển của thị trường.


4. Phân biệt thị trường OTC với các thị trường chứng
khoán khác
Thị trường OTC và thị trường chứng khoán tập trungThị trường OTC và thị trường chứng khoán tự do


Thị trường OTC và TT chứng khoán tập trung

- Đều là các thị
trường có tổ chức,
chịu sự quản lý, giám
sát của Nhà nước

Điểm
giống
nhau
- Hoạt động của thị
trường chịu sự chi
phối của hệ thống Luật
chứng khoán và các
văn bản pháp luật khác
có liên quan.


1. Địa điểm giao dịch
Phi tập trung.


4. Cơ chế thanh toán, độ rủi ro

Giao dịch tập trung, có trung tâm giao dịch cụ

Linh hoạt và đa dạng

Bù trừ đa phương thống nhất

thể.

Độ rủi ro cao

Độ rủi ro thấp hơn

2. Cơ chế giao dịch
Thương lượng và thỏa thuận giá

5. Tổ chức quản lý trực tiếp
Đấu giá tập trung

Sở giao dịch hoặc Hiệp hội các nhà kinh doanh

Sở giao dịch

chứng khoán

3. Mức giá

6. Nhà tạo lập TT


Nhiều mức giá đối với một chứng khoán trong

Chỉ có một mức giá đối với một chứng khoán

Có các nhà tạo lập thị trường cho một loại chứng

Chỉ một nhà tạo lập thị trường cho một loại chứng

cùng một thời điểm

trong cùng một thời điểm

khoán.

khoán: chuyên gia chứng khoán của Sở.


THỊ TRƯỜNG OTC

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỰ DO

Điểm giống nhau

- Địa điểm giao dịch là phi tập trung
- Chủ yếu áp dụng cơ chế xác lập giá qua thương lượng và thỏa thuận
- Các chứng khoán giao dịch phần lớn là các chứng khoán có tỷ lệ sinh lợi cao, độ rủi ro lớn .

Điểm khác nhau
- Là thị trường có tổ chức chặt chẽ


- Là thị trường không có tổ chức

- Giao dịch thông qua thỏa thuận qua mạng

- Giao dịch thỏa thuận trực tiếp

- Các chứng khoán mua bán là các chứng khoán được
phát hành ra công chúng

- Cơ chế quản lý, giám sát của Nhà nước và tổ chức tự
quản

- Các chứng khoán mua và bán tất cả các chứng khoán phát hành

- Không có sự quản lý của Nhà nước


5. Vị trí và vai trò của thị trường OTC


Phần 2: Thực trạng thị trường OTC tại Việt Nam


2.1. Thị trường OTC Việt Nam giai đoạn đầu


2.2. Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ thị trường OTC


2.2. Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ thị trường OTC2.3. Hoạt động của thị trường OTC Việt Nam giai đoạn 2005 – 2006


2.4. Thị trường UPCOM – Giải pháp cho thị trường OTC

2.4.1. Sự ra đời thị trường UPCOM

Ngày 20/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết
định số 108/2008-QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế
tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại
chúng (CtyĐC) chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội (HaSTC). Chính phủ đã thành
lập thị trường UPCOM (thị trường giao dịch cổ phiếu
của công ty đại chúng chưa niêm yết) nhằm giải quyết
những khó khăn từ thị trường OTC.


2.4. Thị trường UPCOM – Giải pháp cho thị trường OTC

2.4.2 Hiệu quả từ thị trường UPCOM


2.5 Thị trường OTC Việt Nam giai đoạn 2010-2015

-

Đây là giai đoạn thăng trầm của TTCK.


Bước sang năm 2014 khi thị trường có mức

Giá cổ phiếu bị tụt mạnh

tăng trưởng ấn tượng từ 530 điểm lên trên

Thị trường OTC đóng băng tại hầu hết các

600 điểm, nhiều DN đã khởi động lại kế

cổ phiếu trong bối cảnh thị trường tập trung

hoạch lên sàn.

suy giảm.

-

-

-

Năm 2016 thì thị trường OTC dậy sóng,

Năm 2013 có 2 đợt tụt sụt giảm mạnh là

nhiều nhà đầu tư bắt đầu gom mua cổ

vào tháng 5 và tháng 11


phiếu OTC


PHẦN 3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG Ở
VIỆT NAM

Trong những năm 2006-2007 thị trường OTC vô

Thời điểm hiện tại OTC chiếm tỷ trọng lớn

cùng hung thịnh, được coi là cỗ máy in tiền. Tuy

trên thị trường, và được gọi là thị trường của

nhiên cuộc vui nào cũng nhanh tàn, năm 2008

những tin đồn. Là một phần không thể tách

cổ phiếu bị tụt mạnh

rời của nền kinh tế hiện nay.


Thuận lợi

Khó khăn

-

Tình hình chính trị - xã hội an ninh nước ta ổn định


-

quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam còn quá nhỏ.

-

Cơ sở hạ tầng nước ta trong những năm qua được cản thiện rõ rệt.

-

thị trường tự do có độ rủi ro cao gây bất lợi cho các nhà đầu tư.

-

Chính phủ đã ban hành ba bộ luật lớn là Luật Chứng khoán, Luật

-

, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn chưa xây dựng

Đầu tư và Luật Doanh nghiệp từng bước hoàn thiện khung pháp lý.

được hệ thống các nhà tạo lập thị trường trong khi hoạt động trên
thị trường OTC đòi hỏi nghiệp vụ này phải thành thạo.

-

Trình độ nhận thức của nhà đầu tư được nâng cao đã đóng góp tích
cực thúc đầy thị trường chứng khoán phát triển.


-

TTCK ở Việt Nam về mặt pháp lý còn nhiều hạn chế


Giải pháp

Tạo dựng cơ sở vật
Hoàn thiện hệ thống

Tạo lập hàng hoá cho

chất kỹ thuật, cơ sở

văn bản pháp lý

TTCK OTC

hạ tầng cho TTCK
OTC

Tăng cường giám sát

Tăng cường công

của cơ quan quản lý

khai minh bạch hoạt


nhà nước

động của các công ty
×