Tải bản đầy đủ

KE HOACH cong doan 8 3

LĐLĐ HUYỆN MỎ CÀY NAM

CĐCS TRƯỜNG THCS
PHƯỚC HIỆP

Số:

/KH - CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phước Hiệp, ngày

tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; khởi nghĩa Hai
Bà Trưng và Quốc tế hạnh phúc 20/3
Để lập thành tích chào mừng 108 năm ngày kỉ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3,

1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 5 năm ngày Quốc tế hạnh Phúc. Ban nữ
cơng CĐCS trường THCS Phước Hiệp xây dựng kế hoạch hoạt động cho nữ
CĐV trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH U CẦU
Giúp cho nữ CBGV- NV trường ôn lại truyền thống
đấu tranh chống áp bức, bóc lột đối với lao động nữ
và trẻ em; phân biệt lao động nữ, đòi quyền bình
đẳng của nữ CNLĐ toàn thế giới và khơi lại tinh thần
yêu nước, những chiến công oanh liệt, những vết son
chói lọi đã làm rạng danh các nữ anh hùng dân tộc;
Vận động nữ CBGV-NV trường nâng cao tinh thần
trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu vượt qua
khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng
với những công lao to lớn của những vò anh hùng, liệt
só đã hi sinh đòi quyền bình đẳng cho nữ và giành độc
lập tự do cho dân tộc góp phần đẩy mạnh phong trào
CNVCLĐ và hoạt động nữ công trong thời kỳ CN hóa,
hiện đại hóa đất nước, động viên nữ nhà giáo tiếp tục học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện có hiệu quả
phong trào thi đua”Hai giỏi”, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 20172018.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
- Nêu ý nghóa lòch sử ngày QTPN 8/3 và cuộc khởi
nghóa Hai Bà Trưng và Quốc tế hạnh phúc 20/3, lịch sử
phong trào của “Đội qn tóc dài” của phụ nữ Bến Tre;
- Sự ra đời và phát triển của ĐCS Việt Nam, vai trò
lãnh đạo của Đảng cùng với những thành tựu nổi
bật;
- Tun truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ tồn quốc lần thứ XI; kết quả
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua “hai giỏi” và cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”của nữ nhà giáo;


- Vận động nữ CBGV-NV tích cực hưởng ứng phong
trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ
tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”.
2. Hình thức tổ chức
- Tổ chức họp mặt 8/3;
- Tuyên dương phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của
trường;


- Trao đổi kinh nghiệm trong đới sống.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành phần tham dự:
- BGH, BCH công đoàn trường
- Toàn thể CĐV trường
2. Thời gian:
Lúc 15 giờ ngày 15/3/2018
3. Đòa điểm:
Tại phòng họp trường THCS Phước Hiệp
4. Nghi thức:
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
5. Nội dung:
- Tun truyền ý nghĩa lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3, cuộc khởi
nghĩa Hai Bà Trưng, ngày quốc tế hạnh phúc 20/10 v lịch sử Đội qun
tĩc di tỉnh Bến Tre;
- Báo cáo thành tích của các CĐV nữ trường;
- Vận động tất cả các CĐV nữ của trường đăng kí phong trào thi đua
“giỏi việc nước đảm việc nhà” cùng với phong trào “phụ nữ tích cực
học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”;
- Ý kiến của lãnh đạo;
- Tặng q 8/3 cho các CĐV nữ của trường;
- Tun dương phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nh” của trường;
- Tham gia trị chơi:
+ Ném bóng rổ;
+ Hiểu ý đồng đội.
- Liên hoan
6. Kinh phí:
- Chi trong kinh phí hoạt động của đơn vị từ nguồn kinh phí sẽ phân phối
q I năm 2018 (LĐLĐ tỉnh cấp) CĐ phí q I/ 2018 để tổ chức ngày 8/3
- Dự kiến kinh phí:
1. Q tặng cho CĐV nữ v vợ CĐV nam của trường: 100.000 đ/ phần x
28 phần = 2.800.000 đ;
2. Tun dương phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nh” của trường:
5 CĐV nữ x 100.000/ phần đ = 500.000 đồng;
3. Lin hoan: 28 x 50 000 đ = 1 400 000 đ
4. Tổ chức trị chơi
- Khen thưởng: 550.000
Giải nhất: 200.000đ


Giải nhì: 150.000đ
Giải ba: 100.000 đ
Khuyến khích: 50.000 đ x 2 = 100.000 đ
- Tổng kinh phí: 5.250.000 đ
(Năm triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
- BCH Công Đoàn phối hợp với chính quyền, tham mưu chi bộ thực hiện
kế hoạch;
- Các tổ công đoàn đôn đốc, động viên CĐV thực hiện tốt kế hoạch này.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3;
khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế hạnh phúc 20/3 của CĐCS trường THCS
Phước Hiệp, rất mong sự giúp đỡ của BGH, BCH CĐ và CĐV trường./.
Nơi nhận:
- Chi bộ (báo cáo);
- Chính quyền (để biết);
- Lưu.

TM.BCHCĐ
CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

Bùi Thảo Nguyên
Đỗ Văn Hoàng ViệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×