Tải bản đầy đủ

Nationalities and countries

NATIONALITIES AND COUNTRIES
1. Countries (quốc gia):


2. Nationalities (quốc tịch):Below link is the website where you can find names of other countries and
nationalities (including audio how to say it in English):

https://www.espressoenglish.net/english-vocabulary-countries-nationalities-and-languages/

3. Match the country with the nationality:


4. How to say it?Where are you from? = Where do you come from?

I am from… = I come from…
What is your nationality?
I am…

5. Extra information: Country, language and nationality


Greece (n)
 Greek (n, adj)

/ɡriːs/
/ɡriːk/

Hungary (n)
 Hungarian (n, adj)

/ˈhʌŋ.ɡər.i/
/hʌŋˈɡer.i.ən/

*Egypt (n)
 Egyptian (n, adj)

/ˈiː.dʒɪpt/
/iˈdʒɪp.ʃən/

 Arabic (n)

/ˈer.ə.bɪk/

nước Hy Lạp
 quốc tịch Hy Lạp
ngôn ngữ Hy Lạp
thuộc về Hy Lạp
nước Hung-ga-ry
 quốc tịch Hung-ga-ry
ngôn ngữ Hung-ga-ry
thuộc về Hung-ga-ry
nước Ai Cập
 quốc tịch Ai Cập
thuộc về Ai Cập


 ngôn ngữ Ai Cập

Examples: Where do you come from? What is your nationality? What language do you speak?
A. Jean is from France. He is French. His language is French.
(Jean đến từ nước Pháp. Anh ấy là người Pháp. Ngôn ngữ của anh ấy là tiếng Pháp)
B. A person from Japan speaks Japanese. His nationality is Japanese.
C. People from Mexico* are Mexican*. They speak Spanish*.
*Note: The word * for the nationality and language are different. These languages came from other
countries. (ghi chú có dấu * nghĩa là quốc gia đó có tên gọi cho quốc tịch và ngôn ngữ sử dụng khác
nhau)

Examples: Muốn nói hàng hoá, vật dụng có nguồn gốc từ nước nào?
Vietnamese bread: bánh mì Việt Nam (Vietnamese làm tính từ, bổ nghĩa cho danh từ bread)
American beef: thịt bò Mỹ (American làm tính từ, bổ nghĩa cho danh từ beef)
Japanese bike: xe đạp Nhật Bản (Japanese làm tính từ, bổ nghĩa cho danh từ bike)
*Note: Trong tiếng Anh, các từ dùng để chỉ quốc gia, quốc tịch, ngôn ngữ, nguồn gốc hàng hoá đều là
các danh từ riêng, do đó đều phải viết hoa các chữ cái đầu.


SPEAKING TASK: TALK ABOUT A FOREIGN COUNTRY
1. Have you ever travelled abroad? If yes, what country was it?

2. Where is that country located?

3. What is it famous for?

4. What are the special food and drinks of that country?

5. What do you like about that country?

6. How many citizens are there in that country?

7. What language do people there speak?

8. Do you want to go back there again?

9. Why do people like to travel abroad?

10. What is your nationality?

11. What is your mother tongue?

12. If you have a chance to travel to a foreign country that you have never been to,
which country do you choose and why?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×