Tải bản đầy đủ

Quản lí hoạt động chăm sóc trẻ ở các trường mầm non công lập huyện Đông Anh, Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRƯƠNG THỊ NGA

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC TRẺ
Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP
HUYỆN ĐÔNG ANH HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRƯƠNG THỊ NGA


QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC TRẺ
Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP HUYỆN
ĐÔNG ANH HÀ NỘI
Ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

HÀ NỘI - 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của
riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung
thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Những kết luận khoa
học của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công
trình nào.
Tác giả luận văn

Trương Thị Nga


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.............................................................................................................................. 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC
TRẺ TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON ...................................................................... 11
1.1. Một số vấn đề lí luận về quản lý và quản lý nhà trường mầm non ..................... 11
1.2. Hoạt động chăm sóc trẻ tại các trường mầm non .................................................. 14
1.3. Quản lý hoạt động chăm sóc trẻ tại các trường mầm non .................................... 19
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động chăm sóc trẻ mầm non ................. 25
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ Ở
CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI .... 28
2.1. Khái quát chung về tình hình giáo dục mầm non huyện Đông Anh, thành phố
Hà Nội ................................................................................................................................. 28
2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng .......................................................................... 33
2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng ................................................................................. 36
2.4.Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động chăm sóc trẻ tại các trường


mầm non công lập huyện Đông Anh, Hà Nội................................................................ 50
2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc trẻ tại các trường
mầm non công lập huyện Đông Anh, Hà Nội nguyên nhân của thực trạng hoạt
động này ............................................................................................................................. 52
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC TRẺ TẠI
CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH
PHỐ HÀ NỘI ................................................................................................................... 56
3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc trẻ tại các
trường mầm non công lập huyện Đông Anh, Hà Nội ................................................... 56
3.2.Các biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc trẻ tại các trường mầm non công
lập huyện Đông Anh, Hà Nội .......................................................................................... 57
3.3. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất .................. 67
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................................... 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 79
PHỤ LỤC ........................................................................................................ 83


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý
giáo dục với đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục trẻ ở các trường mầm non
công lập huyện Đông Anh, Hà Nội” tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến
PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá
trình viết luận văn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Tâm lý – Giáo dục,
Học viện khoa học xã hội đã tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức trong
những năm tôi học tập. Những kiến thức được tiếp thu trong quá trình học
không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành
trang quý báu trong việc thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống.
Xin cảm ơn Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Đông Anh, Hà Nội; các
trường mầm non công lập huyện Đông Anh, Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi
để tôi hoàn thành luận văn.
Xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp đã đóng góp những ý
kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này.
Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được các Quý
Thầy, Cô và toàn thể các bạn đóng góp ý kiến.
Xin trân trọng cảm ơn!
Tác giả luận văn

Trương Thị Nga


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Mức độ thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ................................................ 36
Bảng 2.2: Mức độ thực hiện các nội dung hoạt động chăm sóc ............................... 37
Bảng 2.3: Phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ .......................................... 38
Bảng 2.4: Mức độ mức độ thực hiện nội dung quản lý lập kế hoạch tổ chức hoạt
động chăm sóc trẻ ........................................................................................... 40
Bảng 2.5: Mức độ thực hiện nội dung quản lý chỉ đạo xây dựng nội dung,
chương trình chăm sóc trẻ tại các trường mầm non công lập ........................ 42
Bảng 2.6: Mức độ thực hiện chỉ đạo các hình thức tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ ...... 44
Bảng 2.7: Mức độ thực hiện chỉ đạo huy động các nguồn lực thực hiện.................. 46
hoạt động chăm sóc trẻ .............................................................................................. 46
Bảng 2.8: Mức độ thực hiện nội dung quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động ........... 48
chăm sóc trẻ tại các trường mầm non công lập ......................................................... 48
Bảng 2.9: Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới quản lý hoạt động chăm sóc trẻ ... 50
tại các trường mầm non công lập .............................................................................. 50
Bảng 3.1: Mức độ cần thiết của các biện pháp (%) .................................................. 70
Bảng 3.2: Mức độ khả thi của các biện pháp (%) ..................................................... 72


MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, mầm non là cấp học có vai trò quan trọng.
Cấp học nền tảng, đặt nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ
hệ thống giáo dục quốc dân. Chính vì thế, hầu hết các quốc gia và các tổ chức quốc
tế đều coi giai đoạn mầm non là “thời kỳ vàng của cuộc đời”. Giáo dục mầm non là
hoạt động giáo dục trẻ em dưới 6 tuổi, có đặc thù khác với các cấp học, nó đòi hỏi
sự linh hoạt và sáng tạo trong quá trình lao động. Trẻ em càng nhỏ càng giáo dục
khó bởi vì vốn ngôn ngữ, hiểu biết còn hạn chế, cơ thể đang trên đà hoàn thiện và
phát triển nên đòi hỏi giáo viên phải có chức năng vừa chăm sóc, vừa giáo dục vì
thế giáo viên mầm non đóng vai trò quan trọng như người mẹ, người thầy giáo để
có thể đảm bảo được trách nhiệm đối với trẻ.
Trẻ ở lứa tuổi mầm non là thời kỳ tăng trưởng về cơ thể, và phát triển trí tuệ,
tình cảm, xã hội diễn ra rất nhanh. Có thể nói đây là thời kỳ tăng trưởng và phát
triển nhanh nhất so với các giai đoạn sau này của cuộc đời con người. Do đặc điểm
phát triển cơ thể và tâm lý, trẻ ở tuổi mầm non rất cần được quan tâm chăm sóc,
giáo dục đúng định hướng để có thể phát triển tốt nhất, có khả năng đảm nhận trọng
trách xã hội giao cho sau này. Do vậy, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ giáo
dục thì đối với trẻ ở lứa tuổi mầm non rất cần tới sự chăm sóc tại nhà trường một
cách khoa học.
Thực tế hiện nay cho thấy, đa số các bậc phụ huynh khi cho con em mình đi
học tại các trường mầm non đều chú trọng và đặt sự quan tâm, có những yêu cầu
khắt khe hơn đối với giáo viên và các trường mầm non về việc thực hiện nhiệm vụ
chăm sóc các em hơn là nhiệm vụ giáo dục các em. Các bậc phụ huynh mong muốn,
trước hết con em mình phải được chăm sóc khoa học để có thể phát triển sức khoẻ
thể chất tốt sau đó mới kỳ vọng tới việc các em được học gì? Được giáo dục như thế
nào. Đứng trước những yêu cầu của đa số phụ huynh có con em theo học tại các
trường mầm non ngành giáo dục nói chung và các trường mầm non nói riêng đã rất
chú trọng tới việc thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chăm sóc trẻ tại nhà trường và bước
đầu đã khẳng định được chất lượng chăm sóc trẻ tại các trường mầm non. Tuy

1


nhiên, để việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ tại các trường mầm non đạt chất
lượng tốt nhất thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó yếu tố quản lý hoạt động
này có vai trò quyết định. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Quản lí hoạt động chăm
sóc trẻ ở các trường mầm non công lập huyện Đông Anh, Hà Nội ” là rất cần thiết
trong giai đoạn hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
2.1.Các nghiên cứu về hoạt động chăm sóc trẻ ở các trường mầm non
Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, vấn đề chăm sóc trẻ tại các trường mầm
non là vấn đề thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Do đó, các
nghiên cứu về vấn đề này khá đa dạng và phong phú. Các nghiên cứu về chăm sóc
trẻ tại trường mầm non gồm cả những nghiên cứu lý luận, các nghiên cứu thực tiễn
hoạt động này tác các trường mầm non trên các địa bàn khác nhau, các lứa tuổi và
nền giáo dục khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ nêu dẫn cụ thể các nghiên cứu này.
2.1.1.Các nghiên cứu trên thế giới
Việc nghiên cứu và đề xuất các phương pháp giáo dục trẻ mầm non được tác
giả Maria Montessori đặc biệt quan tâm. Các kết quả nghiên cứu của bà đã được
đáng giá cao và đã được áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả cao. Các nghiên cứu của
bà tập trung vào việc đưa ra hệ thống các quan điểm, phương pháp giáo dục trẻ
mầm non và các phương pháp giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm của bà có tên
là phương pháp Montessori. Điểm cốt lõi thể hiện tư tưởng, quan điểm của bà trong
phương pháp Montessori đó là đề cao sự phát triển, nền tảng sẵn có của trẻ, nhu
cầu, hứng thú, năng lực của trẻ trong quá trình giáo dục cũng như sử dụng các
phương pháp để giáo dục trẻ. Hiện nay, ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu cụ thể
về giáo dục trẻ mầm non đã áp dụng lý thuyết và phương pháp này và bước đầu đã
cho thấy hiệu quả nhất định [Dẫn theo 16].
Hai nhà nghiên cứu Moss và Pence (1999), trong cuốn sách: “Xác định giá
trị chất lượng trong dịch vụ trẻ em: Phương pháp tiếp cận mới để xác định chất
lượng” đã trình bầy rõ lý thuyết cũng như quan điểm của mình về chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ tại trường mầm non. Trong đó, các nhà nghiên cứu khẳng định,
muốn đạt được hiệu quả cao trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ tại các trường mầm

2


non thì rất cần thiết tới việc quan tâm đặc biệt tới các dịch vụ chăm sóc giáo dục trẻ
mà nhà trường đang cung cấp [48].
Bàn về chất lượng hoạt động chăm sóc trẻ tại các trường mầm non, tác giả
Sower Michelle Denise trong công trình nghiên cứu: “Đánh giá hiệu quả của một
chương trình nuôi dạy chất lượng áp dụng trên một số trẻ em ở các gia đình bình
thường” đã tiến hành nghiên cứu lý luận, xây dựng các tiêu chí để khảo sát, đánh
giá thực trạng hoạt động chăm sóc trẻ tại các trường mầm non tại các gia đình có
chất lượng cuộc sống ở mức độ bình thường. Nghiên cứu này được thực hiện tại Mỹ
với sự tham gia của nhiều trường mầm non và các gia đình có con lứa tuổi mầm non
tại Mỹ [49].
Bàn về chất lượng các dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non tại các trường mầm
non Mỹ, tác giả Callahan Darragh (Trường Walden University- Mỹ) trong công
trình nghiên cứu về: “Chất lượng trong dịch vụ nuôi dạy trẻ: vấn đề chất lượng
chính là chìa khóa để đánh giá và quyết định lựa chọn trên thực tiễn” đã khẳng
định: đối với trẻ mầm non, nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục là vô cùng quan trọng,
nó đánh dấu sự trưởng thành, phát triển hay sự thụt lùi của mỗi cá nhân trong suốt
cuộc đời. Do vậy, chất lượng cung cấp các dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ tại các
trường mầm non là hết sức quan trọng [46].
Như vậy, tổng quan các nghiên cứu về chăm sóc trẻ tại các trường mầm non
nêu trên cho thấy, các nghiên cứu về vấn đề này được đặc biệt quan tâm. Các
nghiên cứu đều khẳng định, nhiệm vụ giáo dục và chăm sóc trẻ tại các trường mầm
non là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần được đặc biệt quan tâm.
2.1.2.Các nghiên cứu ở Việt Nam
Các nghiên cứu về vấn đề chăm sóc giáo dục trẻ tại các trường mầm non
cũng được quan tâm nghiên cứu khá nhiều. Các nghiên cứu tập trung vào việc phân
tích và khẳng định vai trò của chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đối với sự phát triển
của trẻ; các nghiên cứu về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và các nghiên cứu về
biện pháp nâng cao chất lương chăm sóc và giáo dục trẻ. Dưới đây chúng tôi sẽ nêu
dẫn cụ thể các nghiên cứu này.

3


Tác giả Nguyễn Hữu Châu và nhóm tác giả đã bàn tới vấn đề chăm sóc trẻ mầm
non trong cuốn sách: “Chất lượng giáo dục những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Trong
đó, các tác giả đề cập tới những vấn đề về chất lượng giáo dục bậc học mầm non và
đưa ra tiêu chí đánh giá và xác định chất lượng chăm sóc trẻ mầm non [9].
Cùng bàn về chất lượng giáo dục bậc học mầm non và tiêu chí đánh giá chất
lượng giáo dục mầm non Tác giả Tạ Ngọc Thanh trong cuốn sách: “Đánh giá chất
lượng giáo dục mầm non” đã nêu dẫn và khẳng định rất rõ, cần có những tiêu chí cụ
thể để đánh giá chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non và tác giả cũng đã
đưa ra bộ công cụ đánh giá chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non
trọng điểm. Trong đó, bao gồm các tiêu chí đánh giá cụ thể cho khối nhà trẻ và khối
mẫu giáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể về chất lượng chăm sóc và giáo dục ở khối nhà
trẻ và khối mẫu giáo là khác nhau [39].
Các đề tài các cấp cũng nghiên cứu về vấn đề này khá nhiều và tương đối
toàn diện. Lê Thu Hương đã tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên
cứu cơ sở khoa học cho việc nâng cao chất lượng chương trình chăm sóc, giáo dục
trẻ 3-6 tuổi trong trường mầm non”. Đề tài đã nghiên cứu lí luận và thực tiễn của
việc chăm sóc và giáo dục trẻ 3-6 tuổi tại trường mầm non cũng như các yếu tố ảnh
hưởng tới nâng cao chất lượng chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ 3- 6 tuổi tại
trường mầm non. Từ kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn tác giả đã đề xuất cơ sở
khoa học cho việc nâng cao chất lượng chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ 3-5 tuổi
tại trường mầm non [24].
Cùng với hướng nghiên cứu này, tác giả Trần Thị Bích Trà và nhóm nghiên cứu
đã tiến hành nghiên cứu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo ngoài công lập”. Đề tài đã triển
khai nghiên cứu khá toàn diện từ lí luận đến thực tiễn và đề xuất các biện pháp nâng cao
chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo ngoài công lập [40].

2.2.Các nghiên cứu về quản lý hoạt động chăm sóc trẻ ở các trường mầm non
2.2.1.Các nghiên cứu trên thế giới
Các nghiên cứu về quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường
mầm non cũng rất đa dạng và phong phú. Các nghiên cứu đã tập trung voà việc giải

4


quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn cũng nưh đề xuất các biện pháp quản lý hoạt
động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường mầm non tốt hơn. Đại diện cho các
nghiên cứu này là các tác giả Alison Elliott; Chrishana M. Loyd, Michael Bangser.
Tác giả Alison Elliott (2006), đã nghiên cứu về chất lượng trong chăm sóc và
giáo dục trẻ mầm non. Kết quả nghiên cứu về vấn đề này đã được trình bầy chi tiết
tại cuốn sách: “Giáo dục mầm non hướng tới chất lượng và sự công bằng cho mọi
trẻ em”. Trong cuốn sách này, tác giả đã đi sâu vào việc phân tích và bàn luận về
chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Tác giả khẳng định, muốn hoạt động
chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non đạt hiệu quả thì rất cần tới việc thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ acuar hoạt động quản lý vấn đề này [45].
Cùng với hướng nghiên cứu này các tác giả Chrishana M. Loyd, Michael
Bangser cũng đã tập trung vào việc nghiên cứu lí luận và thực tiễn về “Nâng cao chất
lượng giáo dục mầm non thông qua quản lý hiệu quả trong lớp học”. Các kết quả
nghiên cứu lí luận và thực tiễn của nhóm tác giả đã được trình bầy rất cụ thể và chi tiết
trong công trình này. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định, việc quản lý lớp học hiệu quả
đã giúp rất nhiều cho việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non [47].
2.2.2.Các nghiên cứu ở Việt Nam
Ở Việt Nam các nghiên cứu về quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở
các trường mầm non cũng được nghiên cứu rất kĩ từ lí luận tới thực tiễn. Có thể nêu
dẫn cụ thể các nghiên cứu sau đây:
Tác giả Phan Văn Kha trong tác phẩm: “Đổi mới quản lý giáo dục Việt NamMột số vấn đề lý luận và thực tiễn” đã bàn luận rất sâu sắc về các giải pháp vi mô
và vĩ mô trong quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục
ngoài công lập. Các giải pháp vĩ mô bao gồm: Nâng cao nhận thức của toàn xã hội
về giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; xây dựng và tổ
chức thực hiện các quy chế trong hoạt động quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập;
thực hiện tốt việc phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công
lập,…Các giải pháp vi mô gồm có: tổ chức thực hiện đúng các văn bản của nhà
nước về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; xây dựng và tổ chức
thực hiện các quy chế trong hoạt động quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài

5


công lập; đổi mới công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập của
Hiệu trưởng; tăng cường vai trò giám sát quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài
công lập của mọi lực lượng có liên quan,…[29].
Tác giả Trần Thị Bích Trà (2001), đã tiến hành nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu
các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo
ngoài công lập” Đề tài cấp Bộ, Mã số B2000 - 52 - 46, Viện Chiến lược và Chương
trình Giáo dục. Trong nghiên cứu này tác giả đã bàn luận rất cụ thể và chi tiết về lí luận
chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo ngoài công lập, cũng như phân tích và chỉ
ra thực trạng chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo ngoài công lập. Từ kết quả
nghiên cứu lí luận và thực tiễn tác giả đã đề ra được các giải pháp cụ thể nâng cao chất
lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo ngoài công lập [40].
Tác giả Lê Thu Hương (2004), cũng thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ:
“Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc nâng cao chất lượng chương trình chăm sóc,
giáo dục trẻ 3-6 tuổi trong trường mầm non”. Đề tài cấp Bộ, Viện Chiến lược và
Chương trình Giáo dục. Đã tài đã phân tích và chỉ ra cơ sở khoa học cho việc nâng
cao chất lượng chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi tại trường mầm
non. Tác giả cho rằng, cần phải bám sát vào mục tiêu của giáo dục mầm non, sự
phát triển tâm lý và thể chất của trẻ mầm non, điều kiện riêng của các trường mầm
non, điều kiện kinh tế của địa phương và đất nước để xác định chương trình chăm
sóc và giáo dục trẻ mầm non. Việc nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ
mầm non cần phải được thực hiện đồng bộ, linh hoạt [24].
Tác giả Lê Thị Thu Ba đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này
đăng trên tạp chí khoa học. Cụ thể như: Lê Thị Thu Ba (2015), với bài viết: “Chỉ
đạo giáo dục văn hóa cho trẻ mầm non qua việc tổ chức bữa ăn vui vẻ và sức khỏe
ở các trường mầm non Việt Mỹ Úc”. Bài viết cũng đã tập trung vào việc phân tích
những vấn đề cơ bản về việc giáo dục văn hoá cho trẻ mầm non thông qua các hoạt
động cụ thể như trong bữa ăn, trong chăm sóc sức khoẻ. Kết quả nghiên cứu cho
thấy, việc giáo dục văn hoá cho trẻ mầm non thông qua các hoạt động cụ thể như
trong bữa ăn, trong chăm sóc sức khoẻ đem lại hiệu quả tốt [1]. Bên cạnh bài viết
này, tác giả Lê Thị Thu Ba (2016), cũng đã viết và công bố bài báo khoa học với

6


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×