Tải bản đầy đủ

Luật tổ chức quốc tế

Các nghị quyết của HĐBA liên quan đến tổ chức khủng bố ISIS
- Việc HĐBA nhận diện xác định mối đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế
trong vấn đề này ntn?
- Các biện pháp tạm thời được đề cập ntn?
- Các biện pháp cưỡng chế phi quân sự được xác định tổ chức thực hiện
đảm bảo ntn?
 Đánh giá nhận xét về
- Hiệu quả, tác động của nghị quyết tới vấn đề
- Những đóng góp mới của nd việc thực hiện các nghị quyết đối với sự
phát triển HĐBA và lpqt
- Những tranh cãi, bất đồng quan điểm nếu có ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×