Tải bản đầy đủ

Slide thương mại quốc tế

*Thảo luận tác nghiệp
Thương mại Quốc tế

Giáo viên:
Trình bày: Nhóm 4


Chương I

Tổng quan về ngành thủy sản trên thế giới

Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
Chương II
thời gian qua

Chương III

Trình bày quy trình tổ chức xuất khẩu thủy sản


*


Chương I: Tổng quan về ngành thủy sản trên thế giới

*

II ,, Nguồn
Nguồn cung
cung thủy
thủy sản
sản trên
trên thế
thế giới
giới

*Các thị trường lớn Trung quốc, Ấn độ, Indonesia, EU ,
Canada, Việt Nam, My

*Trung Quốc vừa là nhà xuất khẩu thủy sản đồng thời cũng
là nhà nhập khẩu lớn, xuất khẩu đạt 20 tỷ USD

* Na Uy là nước XK lớn thứ hai trên thế giới cho thấy giá
trị XK đạt kỷ lục trong năm 2015

*Năm 2014, Việt Nam là nước XK lớn thứ ba, vượt Thái
Lan

*Canada: xuất khẩu cá hồi Đại Tây Dương lớn thứ năm

trên thế giới, và xuất khẩu khối lượng lớn các loại vẹm
nuôi, hàu nuôi và cá hồi trout


*

Chương I: Tổng quan về ngành thủy sản trên thế giới

*

II,
II, Nhu


Nhu cầu
cầu tiêu
tiêu dùng
dùng thủy
thủy sản
sản của
của thế
thế giới
giới

* Thương mại thủy sản (TMTS) thế giới
tăng trưởng đáng kể

* Sản xuất thủy sản tiến tới thị trường

toàn cầu. Năm 2014, hơn 200 nước đã
tham gia xuất nhập khẩu thủy sản và
các sản phẩm thủy sản.

* Năm 2014, NKTS của ba thị trường

này chiếm 63% về giá trị và 59% về
khối lượng Cho đến nay, EU là thị
trường NKTS lớn nhất, 54 tỷ USD,tăng
6% so với năm 2013.


Chương I

Tổng quan về ngành thủy sản trên thế giới

Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
Chương II
thời gian qua

Chương III

Trình bày quy trình tổ chức xuất khẩu thủy sản


*

Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

I,
I, Tình
Tình hình
hình sản
sản xuất,
xuất, chế
chế biến
biến thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*Sản lượng thủy sản Việt

Nam đã duy trì tăng trưởng
liên tục trong 17 năm qua
với mức tăng bình quân là
9,07%/năm

*Có những bước phát triển
mạnh, sản lượng liên tục
tăng cao trong các năm
qua, bình quân đạt
12,77%/năm


*

Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

I,
I, Tình
Tình hình
hình sản
sản xuất,
xuất, chế
chế biến
biến thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

1.
1. Tình
Tình hình
hình sản
sản xuất
xuất thủy
thủy sản
sản

+ Khai thác thủy sản

+ Nuôi trồng thủy sản

Năm 2017 : tình hình thời tiết trên biển không
thuận lợi
Ủy ban Châu Âu chính thức cảnh báo thẻ vàng
với thủy sản Việt Nam ngày 23/10
Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 3.421
ngàn tấn, tăng 5,7% so với năm 2016

Sản lượng năm 2017 ước đạt 3.858 ngàn
tấn, tăng 5,5% so với năm 2016
+ Cá Tra: diện tích nuôi cá tra ước đạt
5.227 ha, tăng 3,5%
+ Tôm: diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước
đạt 721,1 nghìn ha; tăng 3,8%


*

Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

I,
I, Tình
Tình hình
hình sản
sản xuất,
xuất, chế
chế biến
biến thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

2.
2. Tình
Tình hình
hình chế
chế biến
biến thủy
thủy sản
sản

Ngành chế biến thủy sản ở Việt Nam hiện nay phát triển thành một ngành kinh
tế mũi nhọn, ngành sản xuất hàng hóa lớn, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong giai đoạn gần đây, xuất khẩu thủy sản việt nam tăng nhanh về cả giá trị và
khối lượng.

Quy mô công suất các nhà máy lớn tăng nhanh, vượt xa tốc độ tăng giá trị kim
ngạch xuất khẩu

Tỷ lệ sử dụng máy móc thiết bị của các dây chuyền chế biến thủy sản đông lạnh
chỉ đạt 50 – 70%: đây là hạn chế trong sử dụng vốn đầu tư, trình độ quy hoạch
còn xa thực tế.Về sản phẩm chế biến xuất khẩu: tỷ lệ sản phẩm giá trị gia tăng ngày càng
tăng, đạt khoảng 35


*

Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

II,
II, Tình
Tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

1.
1. Kim
Kim ngạch,
ngạch, khối
khối lượng
lượng xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản

Sau 12 năm, kim ngạch
xuất khẩu thủy sản tăng
gấp hơn 4 lần

Năm 2016 đạt 7,05 tỷ
USD, tăng 7,3%

Năm 2017 vẫn cán đích
trên 8,3 tỷ USD, tăng 18%


*

Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

II,
II, Tình
Tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

2.
2. Cơ
Cơ cấu,
cấu, chủng
chủng loại
loại các
các mặt
mặt hàng
hàng thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

Tôm
Mực, bạch
tuộc

Cá tra
Cá ngừ


*

Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

II,
II, Tình
Tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

3,
3, Thị
Thị trường
trường và
và giá
giá cả
cả xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản,
sản, thống
thống kê
kê các
các doanh
doanh nghiệp
nghiệp
xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

 Tiêu thụ ở hơn 160 thị trường. 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của
thủy sản Việt Nam: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm
55,3% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.
 Tỉ trọng xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU tháng 10 đạt 168,803
triệu USD, tăng
 Trong xuất khẩu thủy sản năm 2017, Trung Quốc đã vượt Mỹ trong Top
thị trường nhập khẩu cá tra và tôm của Việt Nam.
 Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giữ vững ở mức cao, giá cá tra giống có xu
hướng tăng giá do nhu cầu thả nuôi tăng cao.
 Giá tôm nguyên liệu có chiều hướng tăng, nhất là mặt hàng tôm sú.


*

Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

II,
II, Tình
Tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

4.
4. Chính
Chính sách
sách thuế
thuế và
và những
những quy
quy định
định xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản

*

a.
a. Chính
Chính sách
sách thuế
thuế
Bãi bỏ thuế khai thác tài nguyên và thuế thu TNDN cho tàu thuyền
khai thác thủy sản, giảm 50% thuế trước bạ cho đóng , thay mới tàu
đánh cá xa bờ.
Các dự án, chương trình về xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm
thủy sản khai thác và nuôi trồng của Việt Nam đã được triển khai
Hỗ trợ đầu tư từ Quy Hỗ trợ phát triển đối với các dự án sản xuất,
chế biến hàng xuất khẩu và các dự án sản xuất nông nghiệp


*

Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

II,
II, Tình
Tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

4.
4. Chính
Chính sách
sách thuế
thuế và
và những
những quy
quy định
định xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản

*

b,
b, Quy
Quy trình
trình tổ
tổ chức
chức xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản

Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào
các thị trường nước ngoài.

Những quy định mới của EU


*

Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

II,
II, Tình
Tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

5.
5. Đánh
Đánh giá
giá tình
tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản

2014

vượt
vượt mốc
mốc 77 tỷ
tỷ
USD
USD
đạt
đạt 7,84
7,84 tỷ
tỷ
USD
USD tăng
tăng
16,5%
16,5%

2015

đạt
đạt 6,7
6,7 tỷ
tỷ
USD,
USD, giảm
giảm
14,5%
14,5%

2016

đạt 7,05 tỷ
USD, tăng
7,31%

2017

cán mốc 8,3
tỷ USD đạt
trên 8,3 tỷ
USD, tăng
18%


Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

II,
II, Tình
Tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

5.
5. Đánh
Đánh giá
giá tình
tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản

Tồn tại, hạn chế

*

-Về khâu sản xuất và chế biến
-Về khâu đánh bắt và nuôi trồng
-Về việc tìm kiếm thị trường
-Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập quốc tế


Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

II,
II, Tình
Tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

5.
5. Đánh
Đánh giá
giá tình
tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản

Nguyên
Nguyên nhân
nhân tồn
tồn
tại
tại những
những hạn
hạn ch
chếế

*

--------

Chất
Chất lượng
lượng nhà
nhà máy
máy
Giá
Giá trị
trị hàng
hàng hóa
hóa
Diện tích
Chính
Chính sách
sách thuế,
thuế, luật
luật pháp
pháp
Phương
Phương tiện
tiện đánh
đánh bắt
bắt
Thiết
Thiết bị
bị bảo
bảo quản
quản
……..
……..


Chương II: Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
thời gian qua

*

II,
II, Tình
Tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản ở
ở nước
nước ta
ta

*

5.
5. Đánh
Đánh giá
giá tình
tình hình
hình xuất
xuất khẩu
khẩu thủy
thủy sản
sản
Đẩy
Đẩy mạnh
mạnh ứng
ứng dụng
dụng công
công nghệ
nghệ 4.0
4.0 và
và công
công nghệ
nghệ tiên
tiên tiến
tiến trong
trong
nuôi
nuôi trồng
trồng thủy
thủy sản
sản tại
tại Việt
Việt Nam
Nam

Giải pháp

*

Tuân
Tuân thủ
thủ nghiêm
nghiêm các
các quy
quy định
định đánh
đánh bắt
bắt thủy
thủy sản
sản
Nâng
Nâng cao
cao chất
chất lượng
lượng môi
môi trường
trường nước
nước
Phát
Phát triển
triển thị
thị trường
trường và
và xúc
xúc tiến
tiến thương
thương mại
mại
Tăng
Tăng cường
cường công
công tác
tác quản
quản lý
lý nhà
nhà nước,
nước, hoàn
hoàn thiện
thiện hệ
hệ thống
thống tổ
tổ
chức
chức quản
quản lý
lý nhà
nhà nước
nước ngành
ngành Thủy
Thủy sản
sản từ
từ Trung
Trung ương
ương đến
đến địa
địa
phương
phương


Chương I

Tổng quan về ngành thủy sản trên thế giới

Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
Chương II
thời gian qua

Chương III

Trình bày quy trình tổ chức xuất khẩu thủy sản


* Quy trình thực hiện hợp đồng thương mại
quốc tế

**-

Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng TMQT

*•
*•
*•
*•
*•
*•
*•
*•

Xin giấy phép xuất khẩu

Bên phía công ty sẽ căn cứ vào hợp đồng, chuẩn bị và lập ra kế
hoạch, bao gồm các bước thực hiện cơ bản sau :
Thực hiện bước đầu thanh toán
Chuẩn bị, kiểm tra hàng
Thuê phương tiện vận tải nội địa từ kho đến cảng Đà Nẵng
Làm thủ tục hải quan xuất khẩu
Thanh toán phần tiền còn lại với bên mua trước khi giao hàng
Giao hàng cho bên vận chuyển tại cảng Đà Nẵng
Xử lý tranh chấp


The end
Thank you for listening
^^Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×