Tải bản đầy đủ (.docx) (7 trang)

Hệ-thống-thông-tin-quản-lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.94 KB, 7 trang )

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
I,Khái quát về hệ thống thông tin kế toán.
1.Khái niệm hệ thống thông tin kế toán.
Hệ thống thông tin kế toán là hệ thống thông tin thu thập, ghi chép, bảo quản, xử
lý và cung cấp dữ liệu, thông tin liên quan đến kế toán, tài chính.
2.Chức năng của hệ thống thông tin kế toán.
 Ghi nhận, lưu trữ các dữ liệu của các hoạt động hàng ngày của doanh
nghiệp.
 Lập và cung cấp các báo cáo cho các đối tượng bên ngoài.
 Hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý doanh nghiệp.
 Hoạch định và kiểm soát.
 Thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ.
II, Các hoạt động về quản lý kế toán của công ty cổ phần gas petrolimex.
1. Giới thiệu về tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex
Tên công ty: công ty cổ phần Gas Petrolimex
Địa chỉ: 775 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Công ty cổ phần Gas Petrolimex
Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex với mạng lưới hoạt động khắp cả nước,
hoạt động trong lĩnh vực:
 Xuất nhập khẩu và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại khí hóa
lỏng.
 Nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai, xe bồn.
 Bán khí dầu mỏ hóa lỏng cho oto.
 Bán khí dầu mỏ hóa lỏng bằng đường ống.
 Kiểm định, bảo dưỡng các loại vỏ bình gas.
 Kinh doanh địa ốc và bất động sản.
 Dịch vụ thương mại.
 Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt và
các dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến phục vụ kinh doanh
gas.
 Kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện.


2. Các hoạt động về quản lý kế toán
Phòng tài chính kế toán của công ty bao gồm 7 nhân viên kế toán với trình
độ chuyên môn cử nhân đại học chuyên ngành tài chính kế toán.
- Kế toán trưởng(Trưởng phòng): người phụ trách chung, chịu trách
nhiệm trước Giám đốc công ty về công tác kế toán, thống kê chung
toàn công ty.


- Kế toán tổng hợp, TSCĐ (Phó trưởng phòng kế toán): có nhiệm vụ
tổng hợp số liệu, tổng hợp các báo cáo quyết toán, kế hoạch; theo dõi
kịp thời chính xác tình hình tăng, giảm TSCĐ, trích khấu hao, thực
hiện kiểm kê TSCĐ theo định kỳ bảo quản và lưu hồ sơ từng loại
TSCĐ.
- Kế toán công nợ: có nhiệm vụ theo dõi phản ánh chi tiết, chính xác kịp
thời các khoản phải thu của khách hàng, phải trả cho người bán. Đôn
đốc thu hồi công nợ của khách hàng.
- Kế toán thuế, doanh thu: có nhiệm vụ theo dõi phản ánh các khoản
doanh thu, thuế phải nộp Nhà nước.
- Kế toán chi phí, tiền lương: có nhiệm vụ theo dõi và tập hợp các khoản
chi phí phát sinh, theo dõi các khoản lương phụ cấp cho cán bộ công
nhân viên, trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN,.. kinh phí công
đoàn của công nhân theo chế độ.
- Kế toán hàng tồn kho, thanh toán: có nhiệm vụ theo dõi và hạch toán
nhập, xuất, tồn kho hàng.
- Thủ quỹ: thu chi cân đối quỹ.
3. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty
Kết Quả Kinh Doanh
Doanh thu thuần

2016

2,378,572

2015
2,569,974

Giá vốn hàng bán

1,779,241

2,052,912

Lợi nhuận gộp
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính
Trong đó: chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Tổng chi phí hoạt động
Tổng doanh thu hoạt động tài
chính
Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Lợi ích của cổ đông thiểu số


599,331

517,061

2014
3,018,09
3
2,578,00
1
440,091

44,433
43,595
334,875
137,902
517,210
49,227

41,555
36,915
292,663
117,926
452,144
48,204

41,626
36,236
264,192
75,999
381,817

46,377

131,347

113,121

104,652

5,467
136,814

13,086
126,207

5,606
110,258

27,299
116
10,385

28,957
-23
8,703

25,252
-129
1,625Tổng Chi phí lợi nhuận
37,800
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 99,014
nghiệp

37,637
88,570

26,748
83,509

4. Bảng cân đối kế toán
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tài Sản
Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương
tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn
hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN

2016

2015

2014


60,349

55,825

170,367

702,610

411,000

762,324

278,567
124,195

263,878
126,887

271,996
109,930

23,343
1,189,064

14,900
872,489

Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
Bất động sản đầu tư

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Tổng tài sản dài hạn khác
Lợi thế thương mại
TỔNG TÀI SẢN

800
433,719
7,556
N/A
362,119

948
401,628
7,739
397,000
340,496

34,948
1,349,56
6
N/A
356,316
7,922
1,000
318,399

N/A
1,999,000

N/A

2,034,561

N/A
2,040,73
2

Nợ Phải Trả
Nợ ngắn hạn

1,089,733

1,229,274

Nợ dài hạn
Tổng Nợ

161,261
1,250,994

156,319
1,385,592

1,255,03
3
156,983
1,412,01
6

748,006


648,969

628,716

N/A
748,006
N/A
1,999,000

N/A
648,969
N/A
2,034,561

N/A
628,716
N/A
2,040,73
2

Nguồn Vốn
Vốn chủ sở hữu
Nguồn kinh phí và quỹ khác
Tổng Nguồn Vốn
Lợi ích của cổ đông thiểu số
TỔNG NGUỒN VỐN


II.Phần mềm kế toán Tony Accounting
1.Khái niệm:

Là ứng dụng phần mềm để ghi lại và xử lý các nghiệp vụ kế toán với nhiều phân
hệ chức năng
+Phần mềm kế toán Tony phù hợp với tất cả loại hình doanh nghiệp, đa ngành
nghề: thương mại, dịch vụ, cung ứng, thiết kế.
+Kế toán TONY được thiết kế dựa trên kỹ thuật NET của Microsoft với rộng rãi
tính năng nổi trội hơn, hỗ trợ nhập liệu dễ dàng, xử lý báo cáo nhanh chóng, khả
năng tích hợp cao có những ứng dung khác.
2.Mô tả hệ thống thông tin kế toán
Các thành
phần
1.Phần cứng

Mô tả

Vai trò

-Có 7 máy tính và các công
cụ khác như: con chuột,
máy in, máy fax,máy
photo…

- Nhập xuất dữ liệu
- Phục vụ các hoạt động của
phòng kế toán

2.Phần mềm

-Hệ điều hành
-Các phần mềm đa năng:
word,excel

-Phần mềm kế toán: +Tony
accounting là ứng dụng
phần mềm để ghi lại và xử
lý các nghiệp vụ kế toán với
nhiều phân hệ chức năng
+Tony Accounting có giao
diện thân thiện dễ sử dụng
-Phần mềm tiện ích khác
như: gmail
Internet,LAN

-Chạy các chương trình của
máy tính
-Xử lí các thao tác liên quan
đến dữ liệu
- Phục vụ cho việc quản lý các
hoạt động kinh tế phát sinh
trong doanh nghiệp

3.Mạng
truyền thông
4.Nhân lực

Cán bộ nhân viên phòng kế
toán gồm:
-Kế toán trưởng (Trưởng

-Giúp các cá nhân trong phòng
chia sẻ thông tin cho nhau và
chia sẻ thông tin cho các bộ

phận khác
- Quản lí các hoạt động liên
quan đến kế toán như:xuất nhập
kho,mua bán hàng,tiền gửi,tiền


5.Cơ sở dữ
liệu

phòng)
-Kế toán tổng hợp, TSCĐ
(Phó trưởng phòng kế toán)
-Kế toán công nợ
-Kế toán thuế, doanh thu
-Kế toán chi phí, tiền lương
-Kế toán hàng tồn kho,
thanh toán.
-Thủ quỹ
-Kế toán tiền mặt, tiền gửi
-Kế toán công nợ
-Kế toán bán hàng, mua
hàng
-Kế toán kho,
-Kế toán tổng hợp
-Kế toán tài sản cố định
-Phân bổ chi phí trả trước,
báo cáo thuế, báo cáo tài
chính, ...

lương…

- Quản lí các thông tin liên
quan đến kế toán: các thông
tư,bộ luật do Nhà nước ban
hành

Phản ánh hoạt động của doanh
nghiệp giúp nhà quản lí đưa ra
các quyết định đối với hoạt
động của doanh nghiệp

3.Các tính năng của phần mềm
III.Ưu nhược điểm và giải pháp
1.Ưu,nhược điểm
*Ưu điểm:
Phần mềm kế toán Tony Accounting là giải pháp phần mềm kế toán phù hợp với
mọi loại hình doanh nghiệp: thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, … Cho
phép tạo nhiều hệ thống sổ sách khác nhau phù hợp cho cá nhân sử dụng phần
mềm vào dịch vụ kế toán. Hỗ trợ nhiều hình thức kế toán. Đúng chuẩn mực kế
toán. Hỗ trợ công tác kế toán quản trị tốt nhất. Đơn giản trong sử dụng. Nhiều
công cụ hỗ trợ: tự động khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, giá
thành, kết chuyển.
Kế toán quản trị đích thực:
 Hạch toán chi tiết đến từng đối tượng khách hàng, hàng hóa, khoản mục,
yếu tố.
 Cho phép dễ dàng thay đổi theo yêu cầu của kế toán quản trị, sự phát triển
của doanh nghiệp hay sự thay đổi của chế độ kế toán.
 Cho phép người sử dụng chọn đối tượng theo dõi chi tiết theo từng tại
khoản.
 Theo dõi chi tiết công nợ của từng lần trả, thu hoặc tạm ứng và tính toán
tuổi nợ. Tính giá thành chi tiết đến từng sản phẩm, dịch vụ theo nhiều khoản mục
chi phí khác nhau.
 Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng.
Thỏa mãn yêu cầu của người làm kế toán:
 Phần mềm được tổ chức thành nhiều phân hệ: kế toán tiền mặt, kế toán
tiền gửi, kế toán bán hàng, kế toán công nợ, kế toán nhập xuất tồn, kế toán
tài sản cố định, kế toán sản xuất-chi phí-giá thành, kế toán tổng hợp, báo
cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị.
 Hệ thống báo cáo đầy đủ theo quy định của Bộ Tài chính.
 Tự động trích khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ.
 Hạch toán đa tiền tệ: tính chênh lệch tỷ giá, điều chỉnh số dư ngoại tệ cuối
tháng.
 Tự động định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh, tự động cập nhật sổ
sách báo cáo.Báo cáo, tổng hợp số liệu tại bất cứ thời điểm nào.
 Cho phép kết xuất dữ liệu ra nhiều dạng tập tin khác nhau: Excel, Pdf,
Html, …
Đơn giản, dễ sử dụng và ổn định:
 Phần mềm được thiết kế đặc biệt, rất linh hoạt và thích ứng dễ dàng với
nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau và
đặc biệt là các yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Phần mềm có thể
đưa vào sử dụng ngay mà không phải điều chỉnh nhiều.
 Phần mềm được thiết kế với giao diện đơn giản, khoa học, tối ưu hóa thao
tác nhập liệu. Giao diện và dữ liệu sử dụng font chữ Unicode.
 Quản lý số liệu nhiều năm liên tiếp trên cùng một nguồn dữ liệu, không
cần phải tách sổ khi sang năm khác.
 Phần mềm được đánh giá cao về bảo mật, an toàn, ổn định và tính tin cậy.
Phần mềm có thể quản lý nhiều người dùng với các phân quyền khác nhau
tùy theo chức năng do kế toán trưởng hoặc quản lý hệ thống qui định.

Nhiều công cụ hỗ trợ:
 Công cụ sao lưu dữ liệu tự động do người sử dụng thiết lập.

Công cụ tìm kiếm chứng từ đa dạng và thuận lợi.
Công cụ tìm, lọc, sắp xếp, nhóm, cộng tổng trong một danh sách.
Công cụ kiểm soát, hỗ trợ quá trình nhập và xử lý số liệu.
Nhiều tùy chọn cho phép người sử dụng “thay đổi những gì hay thay đổi”.

Dựa trên công nghệ tiên tiến nhất:
Được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net hiện đại của Microsoft. Điều đó
cho phép phần mềm có nhiều tính năng nổi trội, trợ giúp việc nhập liệu, xử lý và
xem báo cáo trở nên nhanh chóng và đơn giản. Khả năng tích hợp cao với các
ứng dụng khác.


*Nhược điểm:
 Đòi hỏi máy tính cài đặt có cấu hình máy tương đối cao, nếu bạn sử dụng
máy yếu thì chương trình chạy rất chậm.
 Tốc độ xử lý dữ liệu rất chậm đặc biệt là khi cập nhật giá xuất hoặc bảo trì
dữ liệu hệ thống.
 Phân hệ tính giá thành sản phẩm chưa được nhà sản xuất chú ý phát triển.
 Các thống kê, báo cáo khi kết xuất ra excell thì sắp xếp không theo thứ
tự, điều này làm tốn thời gian của nhân viên phải chỉnh sửa lại báo cáo.
2.Giải pháp
×