Tải bản đầy đủ

Bệnh viện quốc tế hữu nghị thành phố hải dương(2015) ( Đồ án tốt nghiệp XD)

Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sƣ khoá 2010 - 2015

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------

ISO 9001 - 2008

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KIẾN TRÖC
KHÓA: 2010 - 2015
ĐỀ TÀI: BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HỮU NGHỊ ( THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG)
Giáo viên hƣớng dẫn: ThS.KTS. Chu Anh Tú
Sinh viên thực hiện : Vũ Tùng Linh
MSV
: 1012109052
Lớp

: XD1401K
Hải Phòng 2015

Vũ Tùng Linh. MSV:1012109052. Lớp: XD1401K.

Hải Phòng, tháng 7 năm 2015
1


Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sƣ khoá 2010 - 2015

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------

ISO 9001 - 2008

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
(THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNH KIẾN TRÖC
NGÀNH KIẾN TRÖC

Sinh viên
: Vũ Tùng Linh
Ngƣời hƣớng dẫn: ThS.KTS. Chu Anh Tú

Sinh viên
: Vũ Tùng Linh
Ngƣời hƣớng dẫn: ThS.KTS. Chu Anh Tú

HẢI PHÒNG - 2015HẢI PHÒSG - 2015
3

Vũ Tùng Linh. MSV:1012109052. Lớp: XD1401K.

Hải Phòng, tháng 7 năm 2015
1


Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sƣ khoá 2010 - 2015
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

43
44

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (về lý

45

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sinh viên: Vũ Tùng Linh

Mã số : 101210905

35

Lớp: XD1401K

Ngành: Kiến trúc.

36

Tên đề tài: BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HỮU NGHỊ

37

42

46

……………………………………………………………………………..

47

……………………………………………………………………………..

48

……………………………………………………………………………..

49

……………………………………………………………………………..

50

……………………………………………………………………………..

51

……………………………………………………………………………..

52

……………………………………………………………………………..

53

……………………………………………………………………………..

54

( THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG )

38
39
40

luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán :

55

……………………………………………………………………………..

56

……………………………………………………………………………..

57

……………………………………………………………………………..

58

……………………………………………………………………………..

59

……………………………………………………………………………..

60

……………………………………………………………………………..

61

……………………………………………………………………………..

62

……………………………………………………………………………..

63

……………………………………………………………………………..

64

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:

65

……………………………………………………………………………..

66

……………………………………………………………………………..

67

……………………………………………………………………………..

68

……………………………………………………………………………..

69

41

70
71
72
Vũ Tùng Linh. MSV:1012109052. Lớp: XD1401K.

Hải Phòng, tháng 7 năm 2015
2


Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sƣ khoá 2010 - 2015
73

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

75

Họ và tên: .....................................................................................................

103
104
105
106

76

Học hàm, học vị: ..........................................................................................

107

77

Cơ quan công tác: .........................................................................................

108

78

Nội dung hƣớng dẫn: ........................................................................................

79

............................................................................................................................

111

80

............................................................................................................................

112

81

............................................................................................................................

113

82

............................................................................................................................

114

83

............................................................................................................................

84

............................................................................................................................

115
116
117

85

............................................................................................................................

118

86

............................................................................................................................

119

87

............................................................................................................................

74

Cán bộ hƣớng dẫn thứ nhất:

109
110

120
121

88

122

89

Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 06 tháng 4 năm 2015

123

90

Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 18 tháng 07 năm 2015

124
125

91
92
93

Đã nhận nhiệm vụ ĐATN
Sinh viên

Đã giao nhiệm vụ ĐATN

126

Người hướng dẫn

127
128

94

129

95

130

96
97

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2015

98

HIỆU TRƢỞNG

131
132
133
134

99

135

100

136

101

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị

PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Đánh giá chất lƣợng của đồ án (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.A.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 20…
Cán bộ hƣớng dẫn
(họ tên và chữ ký)

137

102

Vũ Tùng Linh. MSV:1012109052. Lớp: XD1401K.

Hải Phòng, tháng 7 năm 2015
3


Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sƣ khoá 2010 - 2015

MỤC LỤC

138

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị
165

3. Giải pháp kỹ thuật điện nƣớc

166

4. Giải pháp kết cấu và hoàn thiện

139

PHẦN I. THUYÊT MINH KIẾN TRÖC

140

141 CHƢƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG
142

A. PHẦN MỞ ĐẦU

167

F. THIẾT KẾ KHỐI KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ-KHỐI CẬN LÂM SÀNG

168 I.

NỘI DUNG
BỘ PHẬN CẤP CỨU

143 I.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

169 II.

144 II.

SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG BỆNH VIỆN

170 III. VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

145 III. BỆNH VIỆN ĐƢỢC XÂY DỰNG NHƢ THẾ NÀO?
146

B. ĐÁNH GIÁ VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HIỆN NAY

171 IV. NGHIÊN CỨU BỆNH HỌC
172 V.

KHOA XÉT NGHIỆM

147 I.

ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN TẠI VIỆT NAM

173 VI. NGÂN HÀNG MÁU

148 II.

ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI

174 VII. KHOA DƢỢC

149
150

C. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH
VIỆN

151 I.

KHÁI NIỆM CHUNG

152 II.

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH VIỆN

153

175 CHƢƠNG II. QUY MÔ THIẾT KẾ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
176

PHẦN II. THUYẾT MINH KỸ THUẬT

177

D. PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CỦA HẢI DƢƠNG

154 I.

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

155 II.

ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI

156 III. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ
157

E. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KINH TẾ

158 I.

MỤC DÍCH

159 II.

YÊU CẦU KINH TẾ

160 III. NHỮNG YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
161

1. Phòng cháy chữa cháy

162 a) Phòng cháy chữa cháy ngoài nhà
163 b) Phòng cháy chữa cháy trong nhà
164

2. Các giải pháp chiếu sáng và thông gió
Vũ Tùng Linh. MSV:1012109052. Lớp: XD1401K.

Hải Phòng, tháng 7 năm 2015
4


Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sƣ khoá 2010 - 2015
208 1.4. Vị trí, ranh giới, quy mô đề tài.

178

PHẦN I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

179
180 1.1. Mở đầu
181

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị

Trong suốt 5 năm hoc tại giảng đƣờng trƣờng đại học Dân lập Hải Phòng, sinh viên

209

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị đƣợc xây dựng trên trục đƣờng Trƣờng Chinh với diện tích

210

là 9,9 ha, nằm trong vùng quy hoạch mới cửa dự án phát triển mở rộng trung tâm thành phố

211

Hải Dƣơng đên năm 2020, quy mô bệnh viện 700 giƣờng bệnh, nhằm khám và chữa bệnh

212

cho dân cƣ trong tỉnh và trong khu vực, khắc phục một số nhƣợc điểm mà các bệnh việnh

213

khác kkhông đủ khả năng đáp ứng, là trung tâm đào tạo cán bộ nghành y .v.v.

182

kiến trúc đƣợc tiếp xúc nhiều với các công trình từ đồ án cho đến thực tế, với bài giảng

183

của thầy cô của sách vở em cũng phần nào nắm đƣợc nội dung cũng nhƣ tính chất của

184

một số đề tài , một số công trình. Hiện nay kiến trúc bệnh viện cũng dƣợc quan tâm

214 1.5. Kết luận.

185

nhiều, và có sự đầu tƣ lớn do nhu cầu sức khoẻ, nhu cầu mƣu sinh.

215 Với công việc thiết kế bệnh viện, các KTS luôn gặp phải những khó khăn phức tạp của giao

186

188

Bệnh viện cũng là bộ mặt và cũng là thƣớc đo của sự phát triển xã hội của một quốc 216 thông , của dây chuyền công nghệ, và vấn đề ở đây cung gặp một khó khăn nũa là điều kiện tự
gia so với thế giới, vì vậy với đề tài tốt nghịêp là : “thiết kế bệnh viện đa khoa Quốc
217 nhiên của vùng, với nắng gió và thiên tai vì vậy trong công trình cần phải có những giải pháp
tế” sẽ mang lại cho em thêm những kiến thức hã hội của một kiến trúc sƣ khi hành
218 kiến trúc để khắc phục bớt những điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên

189

nghề.

187

190

Về bệnh viện , mục tiêu đạt đƣợc là nâng cấp , quy mô khám và chữa bệnh cho cƣ

219

191

dân trong tỉnh và trong khu vực, đào tạo cán bộ nghành y khoa và chăm sóc sức khoẻ

220

192

cho mọi ngƣời.

221
222

193 1.2.Đề tài thiết kế.
194

Thiết kế bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị quy mô 700 giƣờng bệnh.

195 1.3. Các cơ sở thực hiện đề tài.
196
197
198

Các tiêu chuẩn quy phạm về thiết kế bệnh viện.

Tiêu chuẩn thiết kế :

199
200

203

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

224

không thể thiếu đƣợc trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của bất kỳ một quốc gia

225

nào. các công trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe là yếu tố thể hiện bộ mặt văn hóa-xã hội

226

và sự phát triển của nền kinh tế mỗi quốc gia. Ngày nay công nghệ khám chữa bệnh
không ngừng thay đổi,để phù hợp với trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật và những
đòi hỏi của xã hội phát triên ngày càng cao...
Nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kỹ thuật chuyên nghành y tế đáp ứng đƣợc yêu

- nhà ở và công tình công cộng

229

- Công trình công nghiệp

230

cầu rất lớn của xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và chữa bệnh

231

cho nhân dân.

- Hồ sơ thiết kế bệnh viện 108. trung tâm công nghệ cao (thầy:Đỗ Trọng

202

I.

Vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phục vụ ytế cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng

228

Tài liệu tham khảo:

201

G. PHẦN MỞ ĐẦU

223

Tham khảo tiêu chuản thiết kế bệnh viện “tuyển tập tiêu chuản xây dựng của việt 227
nam” tập 4

GIỚI THIỆU CHUNG

Chung)

232

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, y tế là một trong những nghành có bề

233

dày lịch sử lâu dài nhất và có nội dung khoa học công nghệ phong phú. Y tế giữ vai trò

204

- bệnh viện kiên giang:( bộ quốc phòng)

234

quan trọng trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho con ngƣời và tham gia sự nghiệp

205

- các tạp chí kiến trúc của việt nam

235

xây dựng bảo vệ tổ quốc,phát triển đất nƣớc. Do phục vụ sự nghiệp trên mà Y tế là một

206

-hospital design (bungari) . . . Và một số tài liệu khác

236

nghành đƣợc đặc biệt quan tâm hàng đầu.

207
Vũ Tùng Linh. MSV:1012109052. Lớp: XD1401K.

Hải Phòng, tháng 7 năm 2015
5


Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sƣ khoá 2010 - 2015

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị

Cùng với giáo dục,Y tế là một trong những chính sách đang đƣợc nhà nƣớc ta đặc 266 III. BỆNH VIỆN ĐƢỢC XÂY DỰNG NHƢ THẾ NÀO ?

237
238

biệt quan tâm.

239

Ngày nay gắn liền với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, với những tiến bộ 268
của khoa học công nghệ và ý tức coi trọng sức khỏe ngày cang cao của con ngƣời
269

những Tu viện hình thành không gian lớn và trong đó có tất cả những bệnh nhân truyền

241

Y học đã có những bƣớc phát triển quan trọng nhƣng bên cạnh đó cũng có thêm

270

nhức nhối mà ngƣời ta muốn chon đi.Bệnh nhân tự tách rời để khỏi gây phiền hà cho xã

242

những mầm bệnh mới ý thức đƣợc điều đó nên việc đầu tƣ xây dƣng những bệnh

271

hội và tự tập trung ở những khoảng không gian kín đó.Dần dần ,khoa học phát triển,việc

243

viện hiện đại,có quy mô đang đƣợc nhà nƣớc chú trọng quan tâm.

272

chăm sóc bệnh nhân tốt hơn và đƣợc tổ chức lại.

244 II.

SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

273

240

245

Hải Dƣơng là một tỉnh vùng Đông bắc bộ và là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh

Trong nhiều thế kỷ Bệnh viện đƣợc xây dựng bên ngoài thành phố theo kiểu

267

nhiễm nhƣ: hủi,bệnh hoa liệu,những ngƣời điên và những ngƣời già nghèo khó,một sự

Bệnh viện,một yếu tố tạo nên sức khoẻ con ngƣời cần phải đƣợc xây dựng giữa

274

mọi ngƣời trong thành phố,và đƣợc mọi ngƣời biết đến.Nhƣ vậy,nó sẽ mất đi vẻ huyền

246

tế trọng điểm Bắc bộ, ở khu vực này dân số tập trung rất đông, mặc dù dân số tập

275

bí và dấu hiệu “cái chết của tƣơng lai” đƣợc báo trƣớc mỗi khi ngƣời bệnh bị chuêyn đến

247

trung lớn nhƣng ở khu vực này điều kiện kinh tế phát triển chƣa cao, vấn đề Y tế

276

bệnh viện-tu viện này.Thành phố ở ngay sát cạnh sẽ thu hút lôi cuốn những ngƣời nằm

248

còn nhiều điều cần phải quan tâm.

277

trong bệnh viện.Bệnh viện sẽ trở thành dấu hiệu của sự chữa khỏi,dấu hiệu của sự

278

sống.Nằm viện đã trở thành cần thiết với mọi ngƣời và cả ngƣời trị bệnh khác nữa.

249

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị là dự án xây mới một bệnh viện cấp tỉnh với quy

250

mô trung bình từ 600 – 700 giƣờng bệnh trên khu đất 9,9 ha, sau khi xây dựng

279

húng ta.Bệnh viện cho phép khẳng định sự hùng mạnh của một nƣớc,là công trình chứng

251

xong đây sẽ là một trong những trung tâm Y tế và giáo dục chuyên môn hàng đầu

280

minh cho sự văn minh của nƣớc đó,làm cho chúng ta they rõ sự quan tâm hàng đầu của

252

của tỉnh Hải Dƣơng. Để xứng đáng với một bệnh viện có quy mô Quốc tế Bệnh

281

một nƣớc đến sức khoẻ con ngƣời và làm cho con ngƣời sống hạnh phúc hơn.

253

viện Quốc tế Hữu Nghị cần đƣợc xây dựng với quy mô lớn, có đầy đủ các chuyên

282

254

khoa, với hệ thống trang thiết bị hiện đại,các bác sĩ có chuyên môn cao để có thể

283 I.

255

đáp ứng đƣợc nhu cầu khám chữa bênh của ngƣời dân. ngoài việc chăm sóc sức

284

256

khỏe, khám và chữa bệnh cho nhân dân,bệnh viện còn góp phần đào tạo và bồi

285

vực kinh tế đời sống xã hội. Những năm gần đây bằng những nguồn vốn khác nhau,

257

dƣỡng Y – Bác sĩ cho tỉnh.

286

nhiều dự án bệnh viện đƣợc xây dựng từ trung tâm cơ sở đến bệnh viện lón của các tỉnh

258
259

Đây là một dự án quan trọng trong chính sách phát triển xây dựng kinh tế – xã hội 287
của tỉnh. Sau khi dự án này hoàn thành nó sẽ góp phần quan trọng vào việc chăm
288

260

sóc,bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và giảm đƣợc tình trạng quá tải của một số bệnh

289

Không phải chỉ trong một thời gian ngắn có thể giải quyết mọi vấn đề đƣợc đặt ra mà

261

viện khác trong tỉnh,quan trọng nhất là nó có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời

290

đòi hỏi có một chƣơng trình tổng quan. Trong vòng từ 10-30 năm, từ chế độ bao cấp với

262

dân vì một số bệnh viện hiện tại còn lac hậu, chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ đúng

291

các dịnh vụ Y tế cho không đang tiến dần đến đến dịch vụ Y tế theo yêu cầu. Với mạng

263

mức, hiện tại có những bệnh mà bệnh viện ở đây chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của

292

lƣới rộng khắp, chât lƣợng thích hợp,đòi hỏi nhu cầu sống cao hơn, đồng thời đảm bảo

264

ngƣời dân vì vậy việc xây dựng bệnh viện này là điều cần phải quan tâm hàng

293

tính ƣu việt,nhân đạo trong cộng đồng và trong xã hội văn minh.

265

đầu..

294

Vũ Tùng Linh. MSV:1012109052. Lớp: XD1401K.

H. ĐÁNH GIÁ VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HIỆN NAY
ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN TẠI VIỆT NAM.

Cùng với sự phát triển chung của của công cuộc xây dựng đất nƣớc trên nhiều lĩnh

và trung ƣơng, với nhu cầu về số lƣợng và quy mô toàn quốc và chất lƣợng công trình Y
tế ngày càng cao.

Hải Phòng, tháng 7 năm 2015
6


Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sƣ khoá 2010 - 2015
295 II.

ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÊN THẾ GIỚI

Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị
327

tầm nhìn tốt, có cây xanh và sân vƣờn phù hợp với tác dụng điều trị,có tác dụng chống
òn,chống bụi.

296

Ngày nay ,trên thế giới ngƣời ta đến bệnh viện theo nhu cầu của các bác sĩ

328

297

riêng. Các văn phòng bác sĩ thƣờng đƣợc bố trí ở khu trung tâm,nơi mà ngƣời ta

329

298

thƣờng tới để mua bán - một lý do xã hội và văn hoá xã hội hay là vì một lý do nào 330

điều kiện dân số,điều kiện địa hình ( để đảm bảo cao ráo,thoát nƣớc tốt,có tính độc lập

299

khác.

331

với khu vực quanh nó và có hƣớng gió tốt, lối ra vào phù hợp với hƣớng gió chủ đạo).

Ngày nay về nguyên tắc thì Bệnh viện là một trung tâm y tế,trung tâm đào tạo

300

332

Bệnh viện phải nằm trong một mạng lƣới chung phụ thuộc vào điều kiện địa phƣơng,

Về đơn thể công trình, bệnh viện phải đáp ứng đƣợc một loạt các yêu cầu kỹ thuật

301

các chuyên gia của nghành Y.Do đó,khu vực phục vụ y tế phải có ranh giới nhƣ một 333

phức tạp nhƣ chống nổ ( trong phòng mổ có dùng oxy hay dùng ête áp lực lớn), chống

302

trung tâm thƣơng mại và nơi cƣ trú của bệnh nhân.Bệnh viện gắn liền với đô thị nhƣ 334

nhiễu,(khi dùng máy điện tử và vi điện tửđể thăm dò chức năng đòi hỏi chính xác), chống

303

một nhƣ một công trình xã hội của đô thị mà ngƣời ta đến bệnh viện không cú đơn

304

thuần khi chữa bệnh mà nhƣ một nhu cầu của cuộc sống và nhu cầu đòi hỏi sự quan 336

trúc,máy siêu cắt). Không khí trong lành ,cũng nhƣ điều kiên yên tĩnh trong bệnh việnlà

305

tâm sức khoẻ đến cá nhân. Nó là lý do rất nhiều Bệnh viện trến thế giới ngày càng

337

những yêu cầu không thể thiếu đƣợc vì nếu không khí không trong lành sẽ làm cho bênh

306

gắn bó với đô thị và là một phần không thể thiếu của đô thị.Thay đổi cách nghĩ của

338

nhân tăng nhiệt độ có thể co giật, làm cho bác sỹ mất tập trung trong khi làm việc...

307

con ngƣời về bệnh viện nhƣ một cáI máy chữa bệnh.Bệnh viện là một công trình

339

308

kiến trúc phục vụ con ngƣời nhƣ bất kỳ một công trình nào khác:Nhà ở,công

340

là một trong những loại công trình xây dựng tốn kém nhất.

309

viên,trung tâm thƣơng mại,trƣờng học . Ngoài các chức năng chữa bệnh còn có

341 II.

VÀI NÉT CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN

310

mang các chức năng khác phục vụ cho nhu cầu đời sống của con ngƣời,ăn,ở,giao

342

Trong thế kỷ XX, bệnh viện thay đổi rất nhanh do y học và khoa học kỹ thuật phát

311

tiếp,học tập.

343

triển. ậ tất cả các nƣớc phát triển,một trong những đối tƣợng đƣợc chú ý là đẩy mạnh việc

344

xây dựng bệnh viện hiện đại, còn ở những nƣớc đang phát triển,quá trình hiện đại hoá ít

345

hay nhiều cũng đang đƣợc đặt ra. Tiến đén những kiến trúc hiện đại nhƣ ngày nay,con

346

ngƣời đã phảI bỏ ra hàng ngàn năm kể từ khi xuất hiện những loại công trình y tế đầu
tiên.

312
313

I. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN

314 I.

KHÁI NIỆM CHUNG

335

315

Bệnh viện là một loại nhà công cộng có chức năng quan trọng,ngƣời ta còn ví

347

316

bệnh viện nhƣ một cái nhà máy để chữa bệnh vì nó đòi hỏi nhiều trang thiết bị và

348

317

phải mang tính chính xác cao,bệnh viện ứng dụng rộng rãi những thành quả của

349

318
319

khoa học hiện đại và mang chức năng tái sản xuất sức sản xuất lao động cho xã hội, 350
làm cho bệnh nhân khỏi bệnh và trở về với vị trí công tác của mình.
351

320

Bệnh viện còn mang tính chất văn hoá xã hội vì nó không phảI chỉ giành cho bệnh

352

321

nhân mà còn liên quan đến những ngƣời thân của họ,do đó thiết kế bệnh viện là

353

322

một vấn đề xã hội.

354

tia phóng xa. (tia X,tia coban,đồng vịphóng xạ), chống rung(xet nghiệm siêu cấu

Chính vì bệnh viên là môt cơ cấu phức tạp, đa dạng nhƣ vậy nên về kinh tế,bệnh viện

Vào thời kì cổ đại đã có những thầy thuốc nhƣng chƣa có bệnh viện mà ngƣời ta hành
nghề y trong nhà ở. đên thời kỳ trung cổ nhà thờ đã tham gia vào việc chữa bệnh và các
công trình y tế đầu tiên đã hình thành với hình thức sơ khai của nó là những tu viện gắn
bó với nhà thờ.
Đến thế kỷ XIX,đã có những bệnh viện quy mô tƣơng đối lớn nhƣng hình thức kiến
trúc phân tán do một số quan niệm y học còn chƣa phát triển lắm.
Sang thế kỷ XX,bệnh viện đã trở thành những trung tâm y tế hữu hiệu với những loại

323

Do nền sản xuất và khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, đời sống xã hội

355

hình khác nhau,bao gồm các loại bệnh viện kiểu tập trung,kiểu phân tán mới hoạc kiểu

324

nâng cao,náy sinh ra những vấn đề nhƣ: tai nạn lao động,tai nạn giao thông,bệnh

356

hỗn hợp,bệnh viện thực sự trở thành một trung tâm y tế mang tính nhân văn và tính khoa

325

nghề nghiệp, bệnh xã hội,.nên bệnh viện hiện đại có những yêu cầu rất cao về môi 357
trƣờng, về quy hoạch thành phố. Môi trƣờng đặt bệnh viện phải thông thoáng, có

326

học rất cao.

358
Vũ Tùng Linh. MSV:1012109052. Lớp: XD1401K.

Hải Phòng, tháng 7 năm 2015
7


Đồ án đầy đủ ở file: Đồ án Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×