Tải bản đầy đủ

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình quốc tế ninh bình(2015)( Đồ án tốt nghiệp XD)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

ISO 9001 - 2008

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KIẾN TRÚC
KHÓA: 2010 - 2015
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BỆNH VIỆN CHẤN THƢƠNG CHỈNH HÌNH
QUỐC TẾ NINH BINH
Giáo viên hƣớng dẫn: THS,KTS Nguyễn Trí Tuệ
Sinh viên thực hiện : TRẦN VĂN PHƢƠNG

MSV
Lớp

: 1012109068
: XD1401K
Hải Phòng 2015
1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

ISO 9001 - 2008

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KIẾN TRÚC

Sinh viên

: Trần Văn Phƣơng

Ngƣời hƣớng dẫn: THS, KTS Nguyễn Trí Tuệ

HẢI PHÒNG - 2015

2


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

BỆNH VIỆN CHẤN THƢƠNG CHỈNH HÌNH
QUỐC TẾ NINH BÌNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNH KIẾN TRÚC

Sinh viên

: Trần Văn Phƣơng

Ngƣời hƣớng dẫn: THS, KTS Nguyễn Trí Tuệ

HẢI PHÒNG - 2015

3BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Trần Văn Phƣơng
Lớp:

XD1401K

.Mã số:1012109068
Ngành: Kiến trúc.

Tên đề tài: Bệnh Viện Chấn Thƣơng Chỉnh Hình Quốc Tế Ninh Bình

4


NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp
(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán :
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

5


CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Cán bộ hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: .....................................................................................................
Học hàm, học vị: ..........................................................................................
Cơ quan công tác: .........................................................................................
Nội dung hƣớng dẫn: .........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 06 tháng 4 năm 2015
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 18 tháng 07 năm 2015
Đã nhận nhiệm vụ ĐATN
Sinh viên

Đã giao nhiệm vụ ĐATN
Người hướng dẫn

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2015
HIỆU TRƢỞNG

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị

6


PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Đánh giá chất lƣợng của đồ án (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.A.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu…):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 20…
Cán bộ hƣớng dẫn
(họ tên và chữ ký)

7


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M

T

N TỐT NGHIỆP
----------------------------***-----------------------------

TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BỆNH VIỆN CHẤN THƢƠNG CHỈNH HÌNH
QUỐC TẾ NINH BÌNH

ĐỊA ĐIỂM : Nam Thành, tp. Ninh Bình, Ninh Bình

GVHD

:THS.KTS. NGUYỄN TRÍ TUỆ

SVTH

: TRẦN VĂN PHƢƠNG

8


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CĂN CỨ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
I.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU XÂY DỰNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN

BỆNH VIỆN CHẤN THƢƠNG CHỈNH HÌNH QUỐC TẾ NINH BÌNH .

1. Giới thiệu chung
Bệnh viện Chấn Thƣơng Chỉnh Hình Quốc Tế – thành phố Ninh Bình là hạt
nhân trong mạng lƣới các bệnh viện về Chấn thƣơng Chỉnh Hình của cả nƣớc,
với nhiệm vụ hàng đầu là điều trị chuyên khoa sâu về lĩnh vực này cho ngƣời
dân và các vận động viên gặp phải các vấn đề về cơ, xƣơng, khớp.
2. Vai trò chính.
- Điều trị chuyên khoa sâu về Chấn thƣơng Chỉnh hình
- Giảng dạy và thực tập của trƣờng Đại học Y dƣợc của các thành phố trong khu
vục và Bệnh viện Đào tạo Bồi dƣỡng Cán bộ Y tế thành phố
- Nghiên cứu về cơ xƣơng khớp có quan hệ đa ngành.
3. Lý do thiết kế:
Các chấn thƣơng về hệ vận động thƣờng gặp trong cuộc sống từ những va chạm
thông thƣờng đến những chấn thƣơng phức tạp do tai nạn giao thông, tai nạn
nghền ghiệp, chấn thƣơng thể thao đƣợc phân hóa và xử trí trong các khoa
chuyên biệt củ abệnh viện.
Để công tác điều trị cho ngƣời bệnh đƣợ chiệu quả, bệnh viện không ngừng
nâng cao trình độ chuyên môn của y bác sĩ, ứng dụng các phƣơng pháp điều trị
mới, hợp tác nghiên cứu khoa học với các bệnh viện trong và ngoài nƣớc. Hiện
nay bệnh viện đang thực hiện các phƣơng pháp điều trị bằng kỹ thuật hiện đại
mà các đồng nghiệp nƣớc ngoài chuyển giao nhƣ: ghép xƣơng có cuống mạch
máu trong điều trị gãy cũ hoại tử xƣơng thuyền, phẫu thuật Ban Kart – Jobet
rong điều trị trật khớp vai tái hồi cùng các kỹ thuật kết hợp xƣơng, nối ghép gân
và tạo hình bàn tay.

9


c bit k thut vi phu c ng dng vo chuyờn ngnh Chn thng Chnh
hỡnh, giỳp tỏi to v ph chi chc nng, chuyn ghộp xng mỏc t do, chuyn
ngún chõn lờn bn tay thay th ngún tay cỏi, chuyn khp ngún chõn lờn ngún
tay v thay th khp khuu p hc hi chc nng, õy l k thut m hin
nay khụng nhiu bnh vin thc hin c. Cng bng chớnh k thut ny m
trong thi gian gn õy, bnh vin chn thng chnh hỡnh ó c quan tõm
hn,nhm mang li s sng cho rt nhiu ca bnh khú.S quỏ ti ca bnh vin
hin nay cho thy cn thit lm nhng bnh vin chuyờn sõu nh chn thng
chnh hỡnh ỏp ng c nhu cu ca ngi dõn.
4.

M

:
bnh vin CHN THNG CHNH HèNH

QUC T Ninh Bỡnh

cha bnh ca tnh

.
-

Xỏc nh phm vi ranh gii, din tớch khu vc thit k quy hoch chi tit.

-

ỏnh giỏ thc trng khu vc thit k bnh vin, xỏc nh cỏc nhu cu thit k.
nh vin CHN THNG

CHNH HèNH QUC T
.
-

h.
II. CC CN C XY DNG NHIM V BNH VIN CHN
THNG CHNH HèNH QUC T NINH BèNH
1. C s phỏp lý:
a. - Lut xõy dng nm 2005
b. - Nghị định 12/2009/NĐ- CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý
dự án đầu t- xây dựng công trình.
c.

- Nghị định số 209/2004/NĐ- CP ngày 16/12/2004 cuả Chính phủ về quản
lý chất l-ợng công trình xây dung

d. TCXDVN 365: 2007

10


Đồ án đầy đủ ở file: Đồ án Full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×