Tải bản đầy đủ

Trường THPT quốc tế RMIT hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001 - 2008

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KIẾN TRÚC
KHÓA: 2010 - 2015
ĐỀ TÀI: TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ RMIT – HẢI PHÒNG
Giáo viên hướng dẫn: THS.KTS CHU ANH TÚ
Sinh viên thực hiện: ĐẶNG THỊ HOA
MSV:1012109026
Lớp: XD1401K
Hải Phòng 2015
1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------


ISO 9001 - 2008

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNHKIẾN TRÚC

Sinh viên
:ĐẶNG THỊ HOA
Người hướng dẫn:THS.KTS CHU ANH TÚ

2


HẢI PHÒNG - 2015

3


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNHKIẾN TRÚC

Sinh viên
: Đặng Thị Hoa
Người hướng dẫn:THS.KTS Chu Anh Tú

4


5


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Đặng Thị Hoa.Mã số: 1012109026
Lớp: XD1401KNgành: Kiến trúc.
Tên đề tài: TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ

RMIT – HẢI PHÒNG

6


NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (về lý
luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán :
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Cán bộ hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: .......................................................................................................
Học hàm, học vị: ............................................................................................
Cơ quan công tác: ..........................................................................................
Nội dung hướng dẫn: .........................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 06 tháng 4 năm 2015
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 18 tháng 07 năm 2015
Đã nhận nhiệm vụ ĐATN
Sinh viên

Đã giao nhiệm vụ ĐATN
Người hướng dẫn

7


Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị

PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Đánh giá chất lượng của đồ án (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.A.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 20…
Cán bộ hướng dẫn
(họ tên và chữ ký)

8


MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do thiết kế quy hoạch
1.2. Mục tiêu của đồ án
1.3. Cơ sở thiết kế quy hoạch
II. HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
2.1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên
2.2. Hiện trạng sử dụng đất
2.3. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan
2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
III.ĐÁNH GIÁ CHUNG
V. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
VI. BẢN VẼ

9


I –PHẦN MỞ ĐẦU
Thứ nhất : Trường học là nhóm công trình được xây dựng nhiều nhất trong thể loại công
trình công cộng. Sự phát triển của trường học luôn đi kèm với sự hình thành các khu dân cư,
các khu đô thị mới.Trong quần thể kiến trúc khu ở, trường học được xem như là một điểm
nhấn kiến trúc bởi đặc tính cộng đồng và vị trí trung tâm của nó.
Trường học là nơi bồi dưỡng về trí tuệ tinh thần và thể chất của các thế hệ công đồng bởi vậy
nó luôn được nghiên cứu đổi mới để tiến đến một môi trường giáo dục lý tưởng.
Thứ hai: Quá trình khả o sát hiện trạ ng và tình hình thực tế tại Hải Phòng cho ta thấy
tình hình văn hóa, kinh tế, địa lý tự nhiên, khí hậu, … cũng đảm bảo cho quá trình xây dựng
và tiến hành làm dự án được thuận lợi. Điều này xin được phân tích và đánh giá ở các phần
sau
1.2. Mục tiêu, yêu cầu của đồ án quy hoạch


Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Trung Học Phổ Thông Rmit thành một trường quốc tế
trọng điểm Quốc gia.quy hoạch theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng lĩnh vực giáo
dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ , nghệ thuật.Trương trung học phổ thông quốc tế rmit một mô hình trường đào tạo chuẩn bị các chuyên
ngành bậc Đại học .

1.3. Cơ sở thiết kế quy hoạch


Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009 ngày 17/6/2009.Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây
dựng.Nghị định số 37/2010 NĐ-CP của chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy
hoạch ngày 07/4/2010.Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 01/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn
lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.Văn bản 4403/VPCP - QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 24/6/2010 về việc danh mục
vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 – 2010.

10


Đồ án đầy đủ ở file: Đồ án FullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×