Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài tập lượng giác

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học PEN–C N2 Toán trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương)

Hình Oxyz

BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC
Bài tập tự luyện
Giáo viên: Lê Bá Trần Phương
Câu 1. Tìm nghiệm của phương trình  2cos x  1 2sin x  cos x   sin 2 x  sin x

A. x  


3

 k 2 .

B. x  


4


 k 2 . x   3  k 2
C. 
.
 x     k

4 x   3  k 2
D. 
.
 x     k

4

Câu 2. Tìm nghiệm của phương trình 2sin x 1  cos 2 x   sin 2 x  1  2cos x
2

 x   3  k 2
A. 
.
 x    k

4

2

 x  3  k 2
B. 
.
 x    k

4


2

 x   3  k 2
C. 
.
 x     k 2

4

2

 x  3  k 2
D. 
.
 x     k

4

Câu 3. Tìm nghiệm của phương trình  sin 2 x  cos 2 x  cos x  2cos 2 x  sin x  0
A. x 


4

 k .

B. x 


4

k


2

.

C. x 


4

 k 2 .

D. x  


4

 k 2 .

Câu 4. Tìm nghiệm của phương trình sin3 x  3.cos3 x  sin xcos2 x  3 sin 2 x cos x
x  4  k 2
A. 
 x     k

3 x  4  k
B. 
 x     k 2

3
x  4  k 2
C. 
 x     k 2

3 x  4  k
D. 
 x    k 2

3

Câu 5. Tìm nghiệm của phương trình 1  sin 2 x  cos x  1  cos2 x  sin x  1  sin 2 x x   4  k

A.  x  k 2


 x   k 2
2


Hệ thống giáo dục HOCMAI x  4  k

B.  x  k 2


 x   k 2
2
x    k

C.
.
4

 x  k 2

Tổng đài tư vấn: 1900 6933x   k

D.
.
4

 x  k 2

- Trang | 1 -


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học PEN–C N2 Toán trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương)

Câu 6. Tìm nghiệm của phương trình x  4  k
A. 
.
 x    k 2

2

Hình Oxyz

1  sin 2 x  cos 2 x
 2 sin x sin 2 x
1  cot 2 x x  3  k 2
B. 
.
 x    k

2 x  3  k 2
C. 
.
 x    k

4 x  4  k 2
D. 
.
 x    k

2

Câu 7. Tìm nghiệm của phương trình 2sin 2x  cos 2 x  7sin x  2cos x  4x

 k

6
A. 
.
 x  5  k

6x

 k 2

6
B. 
.
 x  5  k 2

6x


 k 2

6
C. 
.
 x   5  k 2

6x


 k 2

6
D. 
.
 x  5  k 2

6

Câu 8. Tìm nghiệm của phương trình sin 2x  2cos 2 x  sin x  4cos x 1  0
A. x 


3

 k 2 .

B. x 

2
 k 2 .
3

C. x  


3

 k 2 .

D. x 


3

 k .

Câu 9. Tìm nghiệm của phương trình cos2 6 x  cos2 4 x  sin 2 5x  sin 2 3xx  k 3
A. 
x  k 

2x  k 9
B. 
x  k 

2x  k 9
C. 
.
x  k 

3x   k

D.
.
9

 x  k

Câu 10. Tìm nghiệm của phương trình cos3x  cos2x  cos x 1  0
2

x
 k 2

A.
3

 x  k

2

x
 k 2

B.
3

 x  kx    k 2

C.
.
3

 x  k

2

x
 k 2

D.
.
3

 x  k

cos2 x  1


Câu 11. Tìm nghiệm của phương trình tan   x   3tan 2 x 
cos 2 x
2


A. x 


4

 k .

Hệ thống giáo dục HOCMAI

B. x  


4

 k .

C. x 


4

 k 2 .

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

D. x  


4

 k 2 .

- Trang | 2 -


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học PEN–C N2 Toán trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương)

Hình Oxyz



Câu 12. Tìm nghiệm của phương trình 2sin 2  x    2sin 2 x  tan x
4

A. x  


4

 k .

B. x  


4

 k .

C. x  k .

4

D. x 


4

 k 2 .

Câu 13. Tìm nghiệm của phương trình 2 cosx  3 sin x cosx  cosx  3 sin x  1 x  3  k 2
A. 
x  k 

3

2

 x  3  k
B. 
 x  k 2

3

2

 x  3  k 2
C. 
.
 x  k 2

3 x  3  k
D. 
.
x  k 

3

Câu 14. Tìm nghiệm của phương trình sin x  cosx sin 2 x  3cos3x  2  cos4 x  sin 3 x  x  6  k 2
A. 
x    k 

42
7 x   6  k 2
B. 
 x    k 2

42
7 x  6  k 2
C. 
.
 x     k 2

42
7

 2  3  cos x  2sin
Câu 15. Tìm nghiệm của phương trình
A. x 


3

 k 2 .

B. x  

4
 k 2 .
3

Câu 16. Tìm nghiệm của phương trình 4sin 2
5
2

 x  18  k 3
A. 
 x   7  k 2

6
3

5
2

 x   18  k 3
B. 
 x  7  k 2

6
3

2

2cos x  1

C. x   x  6  k 2
D. 
.
 x    k 2

42
7

x 
  
 2 4  1


3

 k 2 .

D. x 

4
 k 2 .
3

x
3 

 3cos2 x  1  2cos 2  x 

2
4 2

 x  18  k 3
C. 
.
 x     k 2

6
3


2

 x   18  k 3
D. 
.
 x    k 2

6
3

Câu 17. Tìm nghiệm của phương trình cos2 3x cos 2 x  cos2 x  0
A. x  k


3

.

Hệ thống giáo dục HOCMAI

B. x  k


6

.

C. x  k


2

.

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

D. x  k


4

.

- Trang | 3 -


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học PEN–C N2 Toán trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương)

Hình Oxyz

1  sin x  cos 2 x  sin  x 


Câu 18. Tìm nghiệm của phương trình x  6  k 2
A. 
.
 x  5  k 2

6


4

B. x 


4

A. x 


6

 k .

B. x  


6

1
cos x
2 x  4  k 2
D. 
.
 x  3  k 2

4

cos 2 x
1
 sin 2 x  sin 2 x
1  tan x
2

 k 2 .

Câu 20. Tìm nghiệm của phương trình

 x  6  k 2
C. 
.
 x   7  k 2

6 x   6  k 2
B. 
.
 x  7  k 2

6

 k .


4

1  tan x

Câu 19. Tìm nghiệm của phương trình cot x  1 
A. x 



C. x  


4

 k .

D. x  


4

 k 2 .

cos 4 x  sin 4 x 1
1
 cot 2 x 
5sin 2 x
2
8sin 2 x

 k .

C. x 


6

 k 2 .

D. x  


6

 k .

ĐÁP ÁN
1D

2A

16A 17C

3C

4A

5A

18B

19A 20D

6D

7B

8C

9B

10D 11B

12A 13C

14B

15D

Giáo viên. Lê Bá Trần Phương
Nguồn.

Hệ thống giáo dục HOCMAI

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

Hocmai

- Trang | 4 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×