Tải bản đầy đủ (.doc) (112 trang)

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN, đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in và văn hóa phẩm”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (610.56 KB, 112 trang )

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………..1
LĐ........................................................................................................................vi
Lao động..............................................................................................................vi
NLĐ......................................................................................................................vi
Người lao động....................................................................................................vi
DN........................................................................................................................vi
Doanh nghiệp......................................................................................................vi
TNHH MTV..........................................................................................................vi
Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.................................................................vi
BHYT....................................................................................................................vi
Bảo hiểm y tế.......................................................................................................vi
BHXH...................................................................................................................vi
Bảo hiểm xã hội...................................................................................................vi
KPCĐ...................................................................................................................vi
Kinh phí công đoàn.............................................................................................vi
BHTN...................................................................................................................vi
Bảo hiểm thất nghiệp..........................................................................................vi
SXKD...................................................................................................................vi
Sản xuất kinh doanh............................................................................................vi
HCSN...................................................................................................................vi
Hành chính sự nghiệp.........................................................................................vi
DNNN..................................................................................................................vi
Doanh nghiệp Nhà nước.....................................................................................vi
NSLĐ...................................................................................................................vi
Năng suất lao động.............................................................................................vi


SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

i


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

NVL......................................................................................................................vi
Nguyên vật liệu....................................................................................................vi
CN........................................................................................................................vi
Công nhân...........................................................................................................vi
QLDN...................................................................................................................vi
Quản lý doanh nghiệp.........................................................................................vi
QLPX...................................................................................................................vi
Quản lý phân xưởng...........................................................................................vi

CHƯƠNG I.......................................................................................................3
ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG. VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
TIỀN LƯƠNG. CỦA CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ VĂN
HÓA PHẨM......................................................................................................3
1.1. Đặc điểm lao động của công ty.............................................................3
1.1.1. Số lượng lao động trong công ty..........................................................................3
1.1.2. Tính chất lao động................................................................................................4
1.1.3. Phân loại lao động tại công ty...............................................................................4

1.2. Các hình thức trả lương. của công ty...................................................5
1.2.1. Chế độ tiền lương. theo theo cấp bậc và theo chức danh..................................5
1.2.1.1. Chế độ trả lương. theo cấp bậc.....................................................................5

1.2.1.2. Chế độ trả lương. theo chức danh................................................................6
1.2.1.3. Căn cứ trả lương. của công ty.......................................................................8
1.2.2. Các hình thức trả lương.......................................................................................8
1.2.2.1. Hình thức trả lương. theo sản phẩm trực tiếp...............................................8
1.2.2.2. Hình thức trả lương. thời gian.......................................................................9
1.2.2.3. Các hình thức lương. khác..........................................................................11
1.2.2.4. Xây dựng tổng quỹ lương............................................................................12

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

ii


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

1.3. Chế độ trích lập, nộp, sử dụng các khoản trích theo lương. ở công
ty...................................................................................................................12
1.4. Tổ chức quản lý lao động tiền lương. tại công ty..............................13
1.4.1. Đặc điểm công tác tuyển dụng...........................................................................13
1.4.2. Quy chế trả lương. của công ty..........................................................................14
1.4.3. Các chế độ chính sách của nhà nước về lao động tiền lương. đang áp dụng
trong công ty..................................................................................................................14

1.5. Đặc điểm hệ thống tài khoản và sổ kế toán.......................................15
1.5.1. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán.................................................................15
1.5.2. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán............................................................................16

CHƯƠNG 2.....................................................................................................20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG. TẠI CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN IN VÀ VĂN HÓA PHẨM.....................................................20
2.1. Kế toán tiền lương. tại công ty............................................................20
2.1.1. Chứng từ sử dụng..............................................................................................20
2.1.2. Phương pháp tính lương....................................................................................20
2.1.2.1. Cách tính lương. cho bộ phận văn phòng...................................................21
2.1.2.2. Bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất........................................................22
2.1.3. Tài khoản sử dụng..............................................................................................23
2.1.4. Quy trình hạch toán............................................................................................24
2.1.4.1. Hạch toán ban đầu.......................................................................................24
2.1.4.2. Hạch toán chi tiết.........................................................................................25
2.1.4.3. Kế toán tổng hợp.........................................................................................42

2.2. Kế toán các khoản trích theo lương. tại công ty...............................50
2.2.1. Chứng từ sử dụng..............................................................................................50
2.2.2. Tài khoản sử dụng..............................................................................................50

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

iii


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

2.2.3. Quy trình hạch toán............................................................................................51
2.2.3.1. Kế toán chi tiết.............................................................................................52
2.2.2.2. Kế toán tổng hợp.........................................................................................60


CHƯƠNG 3.....................................................................................................63
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG. TẠI CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ VĂN HÓA
PHẨM.............................................................................................................63
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương. và các khoản
trích theo lương. tại công ty. và phương hướng hoàn thiện...................63
3.1.1. Ưu điểm..............................................................................................................64
3.1.1.1. Kế toán tiền lương.......................................................................................64
3.1.1.2. Kế toán các khoản trích theo lương............................................................68
3.1.2. Mặt hạn chế........................................................................................................69
3.1.2.1. Về hạch toán tiền lương..............................................................................69
3.1.2.2. Về hình thức trả lương................................................................................70

C, Nguyên nhân tồn tại..............................................................................73
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện.................................................................................74

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương. và các khoản trích
theo lương. tại công ty. In và văn hóa phẩm............................................75
3.2.1. Về hình thức tính lương. và phương pháp tính lương......................................75
3.2.1.1. Về phương pháp tính lương........................................................................75
3.2.1.2. Về hình thức tính lương...............................................................................82
3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán................................................85
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ..............................................................85
3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp........................................................86
3.2.5. Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương. và các khoản trích theo lương. 87
3.2.6. Các kiến nghị khác.............................................................................................87

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B


iv


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

3.2.7. Điều kiện thực hiện các giải pháp......................................................................91

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

v


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


Lao động

NLĐ.

Người lao động.

DN

Doanh nghiệp


TNHH MTV

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

BHYT.

Bảo hiểm y tế

BHXH.

Bảo hiểm xã hội

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

SXKD

Sản xuất kinh doanh

HCSN

Hành chính sự nghiệp

DNNN


Doanh nghiệp Nhà nước

NSLĐ

Năng suất lao động

NVL

Nguyên vật liệu

CN

Công nhân

QLDN

Quản lý doanh nghiệp

QLPX

Quản lý phân xưởng

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

vi


Chuyên đề thực tập chuyên ngành


GVHD: Trần ĐứcVinh

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
CHƯƠNG I.......................................................................................................3
ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG. VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
TIỀN LƯƠNG. CỦA CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ VĂN
HÓA PHẨM......................................................................................................3
1.1. Đặc điểm lao động của công ty.............................................................3
1.1.1. Số lượng lao động trong công ty..........................................................................3
1.1.2. Tính chất lao động................................................................................................4
1.1.3. Phân loại lao động tại công ty...............................................................................4

1.2. Các hình thức trả lương. của công ty...................................................5
1.2.1. Chế độ tiền lương. theo theo cấp bậc và theo chức danh..................................5
1.2.1.1. Chế độ trả lương. theo cấp bậc.....................................................................5
1.2.1.2. Chế độ trả lương. theo chức danh................................................................6
1.2.1.3. Căn cứ trả lương. của công ty.......................................................................8
1.2.2. Các hình thức trả lương.......................................................................................8
1.2.2.1. Hình thức trả lương. theo sản phẩm trực tiếp...............................................8
1.2.2.2. Hình thức trả lương. thời gian.......................................................................9
1.2.2.3. Các hình thức lương. khác..........................................................................11
1.2.2.4. Xây dựng tổng quỹ lương............................................................................12

1.3. Chế độ trích lập, nộp, sử dụng các khoản trích theo lương. ở công
ty...................................................................................................................12
1.4. Tổ chức quản lý lao động tiền lương. tại công ty..............................13
1.4.1. Đặc điểm công tác tuyển dụng...........................................................................13
1.4.2. Quy chế trả lương. của công ty..........................................................................14
1.4.3. Các chế độ chính sách của nhà nước về lao động tiền lương. đang áp dụng
trong công ty..................................................................................................................14


SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

vii


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

1.5. Đặc điểm hệ thống tài khoản và sổ kế toán.......................................15
1.5.1. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán.................................................................15
1.5.2. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán............................................................................16

CHƯƠNG 2.....................................................................................................20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG. TẠI CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN IN VÀ VĂN HÓA PHẨM.....................................................20
2.1. Kế toán tiền lương. tại công ty............................................................20
2.1.1. Chứng từ sử dụng..............................................................................................20
2.1.2. Phương pháp tính lương....................................................................................20
2.1.2.1. Cách tính lương. cho bộ phận văn phòng...................................................21
2.1.2.2. Bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất........................................................22
2.1.3. Tài khoản sử dụng..............................................................................................23
2.1.4. Quy trình hạch toán............................................................................................24
2.1.4.1. Hạch toán ban đầu.......................................................................................24
2.1.4.2. Hạch toán chi tiết.........................................................................................25
2.1.4.3. Kế toán tổng hợp.........................................................................................42

2.2. Kế toán các khoản trích theo lương. tại công ty...............................50

2.2.1. Chứng từ sử dụng..............................................................................................50
2.2.2. Tài khoản sử dụng..............................................................................................50
2.2.3. Quy trình hạch toán............................................................................................51
2.2.3.1. Kế toán chi tiết.............................................................................................52
2.2.2.2. Kế toán tổng hợp.........................................................................................60

CHƯƠNG 3.....................................................................................................63

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

viii


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG. TẠI CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ VĂN HÓA
PHẨM.............................................................................................................63
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương. và các khoản
trích theo lương. tại công ty. và phương hướng hoàn thiện...................63
3.1.1. Ưu điểm..............................................................................................................64
3.1.1.1. Kế toán tiền lương.......................................................................................64
3.1.1.2. Kế toán các khoản trích theo lương............................................................68
3.1.2. Mặt hạn chế........................................................................................................69
3.1.2.1. Về hạch toán tiền lương..............................................................................69
3.1.2.2. Về hình thức trả lương................................................................................70

C, Nguyên nhân tồn tại..............................................................................73

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện.................................................................................74

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương. và các khoản trích
theo lương. tại công ty. In và văn hóa phẩm............................................75
3.2.1. Về hình thức tính lương. và phương pháp tính lương......................................75
3.2.1.1. Về phương pháp tính lương........................................................................75
3.2.1.2. Về hình thức tính lương...............................................................................82
3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán................................................85
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ..............................................................85
3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp........................................................86
3.2.5. Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương. và các khoản trích theo lương. 87
3.2.6. Các kiến nghị khác.............................................................................................87
3.2.7. Điều kiện thực hiện các giải pháp......................................................................91
LĐ........................................................................................................................vi
Lao động..............................................................................................................vi
NLĐ......................................................................................................................vi

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

ix


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

Người lao động....................................................................................................vi
DN........................................................................................................................vi
Doanh nghiệp......................................................................................................vi
TNHH MTV..........................................................................................................vi

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.................................................................vi
BHYT....................................................................................................................vi
Bảo hiểm y tế.......................................................................................................vi
BHXH...................................................................................................................vi
Bảo hiểm xã hội...................................................................................................vi
KPCĐ...................................................................................................................vi
Kinh phí công đoàn.............................................................................................vi
BHTN...................................................................................................................vi
Bảo hiểm thất nghiệp..........................................................................................vi
SXKD...................................................................................................................vi
Sản xuất kinh doanh............................................................................................vi
HCSN...................................................................................................................vi
Hành chính sự nghiệp.........................................................................................vi
DNNN..................................................................................................................vi
Doanh nghiệp Nhà nước.....................................................................................vi
NSLĐ...................................................................................................................vi
Năng suất lao động.............................................................................................vi
NVL......................................................................................................................vi
Nguyên vật liệu....................................................................................................vi
CN........................................................................................................................vi
Công nhân...........................................................................................................vi
QLDN...................................................................................................................vi
Quản lý doanh nghiệp.........................................................................................vi

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

x


Chuyên đề thực tập chuyên ngành


GVHD: Trần ĐứcVinh

QLPX...................................................................................................................vi
Quản lý phân xưởng...........................................................................................vi

CHƯƠNG I.......................................................................................................3
ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG. VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
TIỀN LƯƠNG. CỦA CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ VĂN
HÓA PHẨM......................................................................................................3
1.1. Đặc điểm lao động của công ty.............................................................3
1.1.1. Số lượng lao động trong công ty..........................................................................3
1.1.2. Tính chất lao động................................................................................................4
1.1.3. Phân loại lao động tại công ty...............................................................................4

1.2. Các hình thức trả lương. của công ty...................................................5
1.2.1. Chế độ tiền lương. theo theo cấp bậc và theo chức danh..................................5
1.2.1.1. Chế độ trả lương. theo cấp bậc.....................................................................5
1.2.1.2. Chế độ trả lương. theo chức danh................................................................6
1.2.1.3. Căn cứ trả lương. của công ty.......................................................................8
1.2.2. Các hình thức trả lương.......................................................................................8
1.2.2.1. Hình thức trả lương. theo sản phẩm trực tiếp...............................................8
1.2.2.2. Hình thức trả lương. thời gian.......................................................................9
1.2.2.3. Các hình thức lương. khác..........................................................................11
1.2.2.4. Xây dựng tổng quỹ lương............................................................................12

1.3. Chế độ trích lập, nộp, sử dụng các khoản trích theo lương. ở công
ty...................................................................................................................12
1.4. Tổ chức quản lý lao động tiền lương. tại công ty..............................13
1.4.1. Đặc điểm công tác tuyển dụng...........................................................................13

1.4.2. Quy chế trả lương. của công ty..........................................................................14
1.4.3. Các chế độ chính sách của nhà nước về lao động tiền lương. đang áp dụng
trong công ty..................................................................................................................14

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

xi


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

1.5. Đặc điểm hệ thống tài khoản và sổ kế toán.......................................15
1.5.1. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán.................................................................15
1.5.2. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán............................................................................16

CHƯƠNG 2.....................................................................................................20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG. TẠI CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN IN VÀ VĂN HÓA PHẨM.....................................................20
2.1. Kế toán tiền lương. tại công ty............................................................20
2.1.1. Chứng từ sử dụng..............................................................................................20
2.1.2. Phương pháp tính lương....................................................................................20
2.1.2.1. Cách tính lương. cho bộ phận văn phòng...................................................21
2.1.2.2. Bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất........................................................22
2.1.3. Tài khoản sử dụng..............................................................................................23
2.1.4. Quy trình hạch toán............................................................................................24
2.1.4.1. Hạch toán ban đầu.......................................................................................24
2.1.4.2. Hạch toán chi tiết.........................................................................................25

2.1.4.3. Kế toán tổng hợp.........................................................................................42

2.2. Kế toán các khoản trích theo lương. tại công ty...............................50
2.2.1. Chứng từ sử dụng..............................................................................................50
2.2.2. Tài khoản sử dụng..............................................................................................50
2.2.3. Quy trình hạch toán............................................................................................51
2.2.3.1. Kế toán chi tiết.............................................................................................52
2.2.2.2. Kế toán tổng hợp.........................................................................................60

CHƯƠNG 3.....................................................................................................63

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

xii


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG. TẠI CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ VĂN HÓA
PHẨM.............................................................................................................63
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương. và các khoản
trích theo lương. tại công ty. và phương hướng hoàn thiện...................63
3.1.1. Ưu điểm..............................................................................................................64
3.1.1.1. Kế toán tiền lương.......................................................................................64
3.1.1.2. Kế toán các khoản trích theo lương............................................................68
3.1.2. Mặt hạn chế........................................................................................................69
3.1.2.1. Về hạch toán tiền lương..............................................................................69

3.1.2.2. Về hình thức trả lương................................................................................70

C, Nguyên nhân tồn tại..............................................................................73
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện.................................................................................74

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương. và các khoản trích
theo lương. tại công ty. In và văn hóa phẩm............................................75
3.2.1. Về hình thức tính lương. và phương pháp tính lương......................................75
3.2.1.1. Về phương pháp tính lương........................................................................75
3.2.1.2. Về hình thức tính lương...............................................................................82
3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán................................................85
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ..............................................................85
3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp........................................................86
3.2.5. Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương. và các khoản trích theo lương. 87
3.2.6. Các kiến nghị khác.............................................................................................87
3.2.7. Điều kiện thực hiện các giải pháp......................................................................91

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

xiii


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

DANH MỤC CHỨNG TỪ TIỀN LƯƠNG. CỦA
CÔNG TY.
LĐ........................................................................................................................vi
Lao động..............................................................................................................vi

NLĐ......................................................................................................................vi
Người lao động....................................................................................................vi
DN........................................................................................................................vi
Doanh nghiệp......................................................................................................vi
TNHH MTV..........................................................................................................vi
Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.................................................................vi
BHYT....................................................................................................................vi
Bảo hiểm y tế.......................................................................................................vi
BHXH...................................................................................................................vi
Bảo hiểm xã hội...................................................................................................vi
KPCĐ...................................................................................................................vi
Kinh phí công đoàn.............................................................................................vi
BHTN...................................................................................................................vi
Bảo hiểm thất nghiệp..........................................................................................vi
SXKD...................................................................................................................vi
Sản xuất kinh doanh............................................................................................vi
HCSN...................................................................................................................vi
Hành chính sự nghiệp.........................................................................................vi
DNNN..................................................................................................................vi
Doanh nghiệp Nhà nước.....................................................................................vi
NSLĐ...................................................................................................................vi
Năng suất lao động.............................................................................................vi

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

xiv


Chuyên đề thực tập chuyên ngành


GVHD: Trần ĐứcVinh

NVL......................................................................................................................vi
Nguyên vật liệu....................................................................................................vi
CN........................................................................................................................vi
Công nhân...........................................................................................................vi
QLDN...................................................................................................................vi
Quản lý doanh nghiệp.........................................................................................vi
QLPX...................................................................................................................vi
Quản lý phân xưởng...........................................................................................vi

CHƯƠNG I.......................................................................................................3
ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG. VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
TIỀN LƯƠNG. CỦA CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ VĂN
HÓA PHẨM......................................................................................................3
1.1. Đặc điểm lao động của công ty.............................................................3
1.1.1. Số lượng lao động trong công ty..........................................................................3
1.1.2. Tính chất lao động................................................................................................4
1.1.3. Phân loại lao động tại công ty...............................................................................4

1.2. Các hình thức trả lương. của công ty...................................................5
1.2.1. Chế độ tiền lương. theo theo cấp bậc và theo chức danh..................................5
1.2.1.1. Chế độ trả lương. theo cấp bậc.....................................................................5
1.2.1.2. Chế độ trả lương. theo chức danh................................................................6
1.2.1.3. Căn cứ trả lương. của công ty.......................................................................8
1.2.2. Các hình thức trả lương.......................................................................................8
1.2.2.1. Hình thức trả lương. theo sản phẩm trực tiếp...............................................8
1.2.2.2. Hình thức trả lương. thời gian.......................................................................9
1.2.2.3. Các hình thức lương. khác..........................................................................11
1.2.2.4. Xây dựng tổng quỹ lương............................................................................12


SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

xv


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

1.3. Chế độ trích lập, nộp, sử dụng các khoản trích theo lương. ở công
ty...................................................................................................................12
1.4. Tổ chức quản lý lao động tiền lương. tại công ty..............................13
1.4.1. Đặc điểm công tác tuyển dụng...........................................................................13
1.4.2. Quy chế trả lương. của công ty..........................................................................14
1.4.3. Các chế độ chính sách của nhà nước về lao động tiền lương. đang áp dụng
trong công ty..................................................................................................................14

1.5. Đặc điểm hệ thống tài khoản và sổ kế toán.......................................15
1.5.1. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán.................................................................15
1.5.2. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán............................................................................16

CHƯƠNG 2.....................................................................................................20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG. TẠI CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN IN VÀ VĂN HÓA PHẨM.....................................................20
2.1. Kế toán tiền lương. tại công ty............................................................20
2.1.1. Chứng từ sử dụng..............................................................................................20
2.1.2. Phương pháp tính lương....................................................................................20
2.1.2.1. Cách tính lương. cho bộ phận văn phòng...................................................21

2.1.2.2. Bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất........................................................22
2.1.3. Tài khoản sử dụng..............................................................................................23
2.1.4. Quy trình hạch toán............................................................................................24
2.1.4.1. Hạch toán ban đầu.......................................................................................24
2.1.4.2. Hạch toán chi tiết.........................................................................................25
2.1.4.3. Kế toán tổng hợp.........................................................................................42

2.2. Kế toán các khoản trích theo lương. tại công ty...............................50
2.2.1. Chứng từ sử dụng..............................................................................................50
2.2.2. Tài khoản sử dụng..............................................................................................50

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

xvi


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

2.2.3. Quy trình hạch toán............................................................................................51
2.2.3.1. Kế toán chi tiết.............................................................................................52
2.2.2.2. Kế toán tổng hợp.........................................................................................60

CHƯƠNG 3.....................................................................................................63
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG. TẠI CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ VĂN HÓA
PHẨM.............................................................................................................63
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương. và các khoản
trích theo lương. tại công ty. và phương hướng hoàn thiện...................63

3.1.1. Ưu điểm..............................................................................................................64
3.1.1.1. Kế toán tiền lương.......................................................................................64
3.1.1.2. Kế toán các khoản trích theo lương............................................................68
3.1.2. Mặt hạn chế........................................................................................................69
3.1.2.1. Về hạch toán tiền lương..............................................................................69
3.1.2.2. Về hình thức trả lương................................................................................70

C, Nguyên nhân tồn tại..............................................................................73
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện.................................................................................74

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương. và các khoản trích
theo lương. tại công ty. In và văn hóa phẩm............................................75
3.2.1. Về hình thức tính lương. và phương pháp tính lương......................................75
3.2.1.1. Về phương pháp tính lương........................................................................75
3.2.1.2. Về hình thức tính lương...............................................................................82
3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán................................................85
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ..............................................................85
3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp........................................................86
3.2.5. Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương. và các khoản trích theo lương. 87
3.2.6. Các kiến nghị khác.............................................................................................87

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

xvii


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh


3.2.7. Điều kiện thực hiện các giải pháp......................................................................91

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

xviii


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

LỜI MỞ ĐẦU
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động
biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm đáp ứng cho nhu cầu sinh
hoạt của con người. Một DN, một xã hội được coi là phát triển khi LĐ có
năng suất, chất lượng, và đạt hiệu quả cao. LĐ là điều kiện đầu tiên, cần thiết
cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, là yếu tố cơ bản quyết định
trong quá trình sản xuất. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế đang dần
chuyển sang nền kinh tế tri thức thì LĐ có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật
cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo ra năng suất cũng như chất
lượng. Trong quá trình LĐ, NLĐ. đã hao tốn một lượng sức LĐ nhất định, do
đó muốn quá trình SXKD diễn ra liên tục thì NLĐ. phải được tái sản xuất sức
LĐ. Trên cơ sở đó, chủ DN sẽ tính toán giữa sức LĐ mà NLĐ. bỏ ra với
lượng sản phẩm tạo ra cũng như doanh thu thu về từ những sản phẩm đó, DN
trích ra một phần để trả cho NLĐ. đó chính là tiền lương. của NLĐ..
Như vậy, trong các chiến lược kinh doanh của DN, yếu tố con người
luôn đặt ở vị trí hàng đầu. NLĐ. chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức
LĐ mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương.. Cùng với tiền
lương. là các khoản trích theo lương. gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội và doanh

nghiệp thể hiện sự quan tâm đến NLĐ..
Có thể nói rằng, tiền lương. và các khoản trích theo lương. là một
trong những vấn đề được cả DN và NLĐ. quan tâm. Vì vậy việc hạch toán,
phân bổ chính xác tiền lương. cùng các khoản trích theo lương. vào giá
thành sản phẩm sẽ một phần giúp cho DN có sức cạnh tranh trên thị trường
nhờ giá cả hợp lý. Qua đó cũng góp cho NLĐ. thấy được quyền và nghĩa vụ
của mình trong việc tăng NSLĐ, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng LĐ
của DN. Mặt khác việc tính đúng, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương.
SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

1


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

cho NLĐ. cũng là động lực thúc đẩy họ hăng say sản xuất và yên tâm tin
tưởng vào sự phát triển của DN.
Là một công ty. gặt hái được nhiều thành công trong ngành công nghiệp
in trong nước cũng như ngoài nước, công ty. TNHH MTV In và văn hóa phẩm
cũng có nhiều biện pháp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, khuyến khích
tinh thần làm việc hăng say của người lao động., cùng với đó cũng chú trọng
nhiều đến việc tăng lương. đều đặn cho NLĐ., quan tâm nhiều hơn đến đời
sống vật chất tinh thần của người lao động.. Tuy nhiên trong công ty. vẫn còn
nhiều vấn đề bất cập trong việc tính và trả lương. cho công nhân viên.
Nhận thức được những vấn đề trên, em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện kế
toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên in và văn hóa phẩm”.
Chuyên đề gồm 3 phần:

Chương I: Đặc điểm lao động tiền lương. và quản lý lao động tiền
lương. của công ty. TNHH MTV In và văn hóa phẩm.
Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương. và các khoản trích theo
lương. tại công ty. TNHH MTV In và văn hóa phẩm.
Chương III: Hoàn thiện kế toán tiền lương. và các khoản trích theo
lương. tại công ty. TNHH MTV In và văn hóa phẩm.
Trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm tài liệu em đã được sự quan tâm
hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện tốt của giảng viên Trần Đức Vinh và quý
công ty. đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn và
mong nhận được sự góp ý của thầy để nâng cao thêm chất lượng của đề tài.

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

2


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG. VÀ QUẢN LÝ LAO
ĐỘNG TIỀN LƯƠNG. CỦA CÔNG TY. TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN IN VÀ VĂN HÓA PHẨM
1.1. Đặc điểm lao động của công ty.
1.1.1. Số lượng lao động trong công ty.
Với lực lượng lao động khoảng 600 người đây là lực lượng nòng cốt góp phần
vào sự phát triển của công ty..
Bảng 1.1: Số lượng lao động của công ty. giai đoạn 2010- 2013
Đơn vị: người

STT

Bộ phận

2011

Số lao động
2012

2013

1

Phân xưởng chế bản

95

95

95

2
3
4
5
6
7
8
9
10


Phân xưởng in
Phân xưởng sách
Quản lý phân xưởng
Phòng tổ chức hành chính
Phòng vật tư
Phòng điều hành sản xuất
Phòng tài vụ
Phòng kỹ thuật
Phòng xuất nhập khẩu
Tổng

185
163
15
40
6
10
8
6
8
536

190
169
15
42
6
14
8

6
8
553

190
180
15
42
6
18
8
6
8
568

Nguồn: Phòng tổ chức hành chính


Số lao động: tăng qua các năm, năm 2012 tăng 17 người, ứng với

3,17% so với năm 2011; năm 2013 tăng 15 người, ứng với 2,7% so với năm

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

3


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh


2012. Cùng với mở rộng quy mô SXKD thì công ty. đã thuê thêm lao động để
quá trình sản xuất diễn ra được dễ dàng hơn, không bị gián đoạn.


Lao động của công ty. tập trung chủ yếu vào các phân xưởng sản xuất,

chiếm đa số lao động; và sự biến động tăng lao động cũng chủ yếu ở bộ phận
này để đảm bảo quá trình sản xuất, mở rộng quy mô.


Số lượng lao động ở phòng điều hành sản xuất cũng tăng là để phù hợp

với việc DN mở rộng quy mô sản xuất nên phải tăng cường người quản lý sản
xuất và tăng cường quản lý vật tư.
1.1.2. Tính chất lao động
- Tính chất lao động là ổn định, hầu như số lao động không thay đổi qua các
năm. DN có chế độ đãi ngộ khá tốt đã giữ chân được người lao động. làm việc
tại DN.
- Phần nhỏ số lao động là lao động trí óc, thuộc bộ phận quản lý, hành chính.
- Phần lớn số lao động là lao động chân tay thuộc các phân xưởng.
1.1.3. Phân loại lao động tại công ty.
Bảng 1.2: Tình hình lao động công ty. in và văn hóa phẩm năm 2013
Tiêu thức
Phân theo giới tính
Nam
Nữ
Phân theo trình độ chuyên môn
Đại học
Cao đẳng

Trung cấp
Công nhân kỹ thuật
Chưa đào tạo

Số lượng
568
394
174
568
40
15
220
283
10
Nguồn: Phòng tổ chức hành chính

Nhận xét:


Cơ cấu lao động theo giới tính của DN thì chủ yếu là lao động nam vì

hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của DN là hoạt động ở phân xưởng in,

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

4


Chuyên đề thực tập chuyên ngành


GVHD: Trần ĐứcVinh

khá là độc hại nên thuê nhiều lao động nam hơn, chiếm 69,3% tổng lao động,
còn lao động nữ chỉ chiếm 30,7% và tập trung ở bộ phận hành chính, điều
hành.


Phân loại theo trình độ chuyên môn thì lao động chủ yếu là công nhân

kỹ thuật chiếm 49,8% tổng lao động, sau đó đến công nhân trung cấp chiếm
38,7%, lao động đại học, cao đẳng, và chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng khá
thấp trong cơ cấu lao động lần lượt là 7,04%; 2,64%; 1,82%. Lao động của
công ty. chủ yếu là lao động chân tay trong các phân xưởng, còn lại là lao
động trí óc tại bộ phận điều hành, quản lý.
1.2. Các hình thức trả lương. của công ty.
1.2.1. Chế độ tiền lương. theo theo cấp bậc và theo chức danh
1.2.1.1. Chế độ trả lương. theo cấp bậc
* Chế độ tiền lương. cấp bậc được áp dụng cho công nhân sản xuất của công
ty.. Chế độ tiền lương. cấp bậc bao gồm 3 bộ phận hợp thành:
+ Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật: là văn bản quy định về mức độ phức tạp của
công việc và yêu cầu về trình độ lành nghề của công nhân.
+ Thang lương.: bảng xác định mối quan hệ về tiền lương. giữa các công
nhân cùng nghề (nhóm nghề) theo trình độ cấp bậc của họ:

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

5


Chuyên đề thực tập chuyên ngành


GVHD: Trần ĐứcVinh

Bảng 1.3: Thang lương. ngành văn hóa (ngành in, quảng cáo...)
Nhóm
lương.
Nhóm I

1
1,45

2
1,71

3
2,03

Bậc
4
2,39

Nhóm II

1,55

1,83

2,16

2,55


Nhóm III

1,67

1,96
2,31
2,71
3,19
3,74
4,4
Nguồn: NĐ số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004

5
2,83

6
3,34

7
3,95

3,01

3,56

4,2

+ Mức lương. tối thiểu: Mức tiền lương. tháng trả cho người lao động. làm
công việc đơn giản nhất. Cơ cấu mức tiền lương. tối thiểu bao gồm tiền trả

cho các khoản ăn ở, mặc, đồ dùng trong nhà, đi lại, chữa bệnh, chi phí nuôi
một người ăn theo,... từ năm 2013 là 1.150.000 đồng (theo nghị định
66/2013/NĐ- CP).
1.2.1.2. Chế độ trả lương. theo chức danh
* Chế độ tiền lương. theo chức danh được áp dụng cho các nhà quản lý và
các cán bộ được đào tạo kỹ thuật ở trình độ nhất định của DN. Chế độ tiền
lương. chức danh cũng gồm 3 bộ phận:
+ Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức và tiêu chuẩn xếp hạng DN
+ Bảng hệ số chức danh
+ Mức lương. tháng tối thiểu
Những người hưởng lương. chức danh cũng được hưởng thêm các khoản phụ
cấp thích hợp với điều kiện, môi trường làm việc riêng của họ. Dưới đây là
các bảng lương. cho nhân viên mà công ty. đang áp dụng:

SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

6


Chuyên đề thực tập chuyên ngành

GVHD: Trần ĐứcVinh

Bảng 1.4: Bảng lương. viên chức chuyên môn ở các công ty. nhà nước
(Ban hành kèm theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của CP)
Chức danh

1

1, CV cao cấp, KTV

cao cấp, KS cao cấp
- Hệ số
- Mức lương.
(1000đ) (1/10/2004)
2, CV chính, KTV
chính, KS chính
- Hệ số
- Mức lương.
(1000đ)
(1/10/2004)
3, CV, KTV, KS
- Hệ số
- Mức lương.
(1000đ)
( 1/10/2004)

2

Hệ số, mức lương.
4
5

3

6

5,58
1618,2

5,92

1716,8

6,26
1815,4

6,6
1914,0

4,00
1160,0

4,33
1255,7

4,66
1351,4

4,99
1447,1

5,32
1542,8

5,65
1638,5

2,34
678,6

2,65

768,5

2,96
858,4

3,27
948,7

3,58
1038,5

3,89
1128,1

7

8

4,2
1218,0

4,51
1307,9

Bảng 1.5: Bảng nhân viên thừa hành, phục vụ ở các công ty. nhà nước
(theo NĐ số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của CP)
Chức danh

Hệ số, mức lương.
1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,53

1,71

1,89

2,07


2,25

2,43

2,61

2,79

2,97

3,15

3,33

-Mức
391,5
lương.
(1/12/2004)
2. Nhân viên phục vụ

443,7

495,9

548,1

600,3

652,5


704,7

756,9

809,1

861,3

913,5

956,7

- Hệ số

1,00

1,18

1,36

1,54

1,72

1,9

2,08

2,26


2,44

2,62

2,8

2,98

- Mức
lương.
(1/12/2004)

290,0

342,2

394,4

446,6

498,8

551,0

603,2

655,4

707,6


759,8

812

864,2

1, Nhân viên văn thư
- Hệ số

1,35

Bảng 1.6: lương. chức vụ quản lý doanh nghiệp
SV: Trần Thị Khánh Linh - Kế toán tổng hợp 53B

7


×