Tải bản đầy đủ

Trụ sở làm việc công ty nông nghiệp hải dương(2015) ( Đồ án tốt nghiệp XD)

Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001 - 2008

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

SINH VIÊN
MÃ SINH VIÊN
LỚP
GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

: VŨ THÀNH VĨNH
: 091270
: XD1201D
: KS.NGÔ DŨNG
KS.GVC LƢƠNG ANH TUẤN


HẢI PHÒNG 2015

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 1


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

Trụ Sở Làm Việc Công Ty Nông Nghiệp Hải Dƣong

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Sinh viên
Mã sinh viên
Lớp

: VŨ THÀNH VĨNH
: 091270
: XD1201D

Ngƣời hƣớng dẫn

: KS.Ngô Dũng
KS.GVC Lƣơng Anh Tuấn

HẢI PHÒNG 2015

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 2Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng
............................................................................................................ 1
................................................................................................................. 2
............................................................................................... 4
....................................................................... 6
…………………………………………………….6
............................................................................................. 8
................................................................................................ 11
Chƣơng 1
................................................................ 12
.............................................................................................. 12
........................................................................................... 12
.............................................................. 12
) ..................................................................... 13
........................................................................... 13
....................................... 13
..................................... 14
................................................................ 14
................................................................................. 14
...................................................................... 15
Chƣơng 2
........... 16
.............................................................................. 16
............................................................................... 25
Chƣơng 3
4 ............................................................... 27
..................................................................................... 27
.................................................................... 27
................................................................. 29
Chƣơng 4 :
2 ........................................................................... 41
2 ................................................................................... 41
2 ................................................. 43
................................................................................................ 43
1 ......................................................................................................... 49
2 ........................................................................................................ 52
..................................................................................... 57
2 . ............................................................ 60
Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 3


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng

Chƣơng 5

Chƣơng 6

............................................................................................... .60
.................................................................................. .60
3-4............................................................... 63
...................................................... .63
................................................................................. .64
................................................................................. .64
.................................................................................... 75
...................................................................... .75
2.................................................................................. 78

3 : Thi công ............................................................................................. 103
Chƣơng 1
.. .......................................................... 104
....................................................................................... 104
.. ......................................................................... 104
. ........................................................................................ 112
....................................................................................... 123
..............................................................................123
. ....................................................................... 124
................................................................. 133
.......................................................................... 140
. ................................................ 143
Chƣơng 2
................................................................ 150
.................................................................................... 150
............................................................ 151
. .................................................................................. 152
............................................................ 165
.................................................................................... 172
............................................................... .175

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 4


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng

(10%)
:
DƢƠNG
: KS.
:

NH

:
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.

:
Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 5


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng
-

.
.
:
.

-

.
:
:
.
:
.
-

:

.
.
:
.
.
.
:
-

: 35,4 m
2->9 : 3,6m.

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 6


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng
-

: 450 cm.

.
:

.
:
.
:
.

.
:

.
:

:
-

.
.
.
.
.

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 7


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng
:
:

.
:
-

.
-Tho
.
:
:
:
-Xi măng PC 300.
-

.
15
.
1x2cm.
(Ra=230 MPa).
(Ra=280 MPa).
:
:

-

300 300

-

200 300
:

-

ng kem
1,8 m
:

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 8


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng
-

.
:

-

.
.
:

6,8

.

.
:
-

.
-

.
-

:
.
, J, F, W...
.
.
:

phƣơ

.
Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 9


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng

(45 %)

:

-

:
2.
4.
2.
-

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

4-5.

Trang: 10


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng
CHƢƠNG 1.
.
.

:
.

.
.

9.
.

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 11


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng

.
)
(kh

.

.
.
.

).

.
:

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 12


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng
.
.

.
.

:
.
.

.

.
.
.

.
:

.

.
Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 13


Trô së lµm viÖc c«ng ty n«ng nghiÖp h¶I d-¬ng
).

.

:
.
.
(6
>1000 kg/m2.
:
+C

.
.

.
.
:

.
.
.

Sinh viªn: Vò Thµnh VÜnh - Líp: XD1201D
MSSV: 091270

Trang: 14


Đồ án đầy đủ ở file: Đồ án Full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×