Tải bản đầy đủ

khóa luận tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA KINH TẾ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên nghành: Quản Trị Kinh Doanh

Đề tài: “Hoàn thiện Công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Dệt Nhuộm Hưng Yên”.

Giảng viên hướng dẫn:

Vũ Thị Huyền

Họ và tên sinh viên

:

Dương Thị Cẩm Chi

Lớp

:


QTK12.1

HƯNG YÊN, NĂM 2018


KẾt CẤU KHÓA LUẬNTỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨUCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆPKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY THNN DỆT VÀ NHUỘM HƯNG YÊNKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Mục
Mục tiêu
tiêu

Thứ nhất: Hệ thống hóa cơ sở lý luậnThứ hai:Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng

Thứ ba: Phân tích những thành tựu, hạn chế

Thứ tư: Đề xuất giải pháp hoàn thiện


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Đối
Đối tượng
tượng

Công
Công tác
tác tuyển
tuyển dụng
dụng nhân
nhân sự
sự tại
tại Công
Công ty
ty TNHH
TNHH Dệt
Dệt và
và nhuộm
nhuộm
Hưng
Hưng Yên.
Yên.

Đối
Đối tượng
tượng và
và phạm
phạm vi
vi nghiên
nghiên
cứu
cứu
Không
Không gian
gian

Phạm
Phạm vi
vi nghiên
nghiên cứu
cứu

Thời
Thời gian
gian


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Phương
Phương pháp
pháp quan
quan sát
sát

Phương
Phương pháp
pháp thu
thu thập
thập dữ
dữ liệu
liệu và
và tổng
tổng hợp
hợp dữ
dữ liệu
liệu
Phương
Phương pháp
pháp nghiên
nghiên cứu
cứu

Phương
Phương pháp
pháp thống
thống kê
kê và
và so
so sánh
sánh


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Khái
Khái niệm
niệm và
và vai
vai trò
trò của
của tuyển
tuyển dụng
dụng nhân
nhân sự
sự trong
trong doanh
doanh nghiệp
nghiệp

Một
Một số
số tiêu
tiêu chí
chí đánh
đánh giá
giá công
công tác
tác tuyển
tuyển dụng
dụng nhân
nhân sự
sự trong
trong doanh
doanh nghiệp
nghiệp

Quy
Quy trình
trình tuyển
tuyển dụng
dụng nhân
nhân sự
sự trong
trong doanh
doanh nghiệp
nghiệp

Ý
Ý nghĩa
nghĩa của
của công
công tác
tác tuyển
tuyển dụng
dụng đối
đối với
với doanh
doanh nghiệp
nghiệp

Những
Những nhân
nhân tố
tố ảnh
ảnh hưởng
hưởng tới
tới quá
quá trình
trình tuyển
tuyển dụng
dụng nhân
nhân sự
sự


CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT VÀ NHUỘM
HƯNG YÊN

GIỚI THIỆU:
Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng yên
Tên tiếng anh: Hung Yen Knitting & Dyeing Co., LTD
Điện thoại: (+84) 0221 6273 142/ 150
Fax: (+84) 0221 6273 140 
Địa chỉ: Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.


Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên


Bảng 3.1 : Bảng tình hình lao động của công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên qua các năm 2015 – 2017
Nguồn: Phòng Hành chính Tổ chức công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên

Năm

Chỉ tiêu

(Đơn vị: Người)

Năm 2015

Số lượng

Năm 2016

Tỷ lệ(%)

Số lượng

Năm 2017

Tỷ lệ(%)

Số lượng

476

Tỷ lệ(%)

1. Tổng số lao động

350

500

- Lao động gián tiếp

47

13,43

55

11,55

60

12

- Lao động trực tiếp

303

86,57

421

88,45

440

88

- Nam

68

19,43

89

18,70

95

19

- Nữ

282

80.57

387

81,30

405

81

2. Giới tính

3. Độ tuổi

-

Từ 18 đến 30

215

61,43

302

63,45

317

63,4

-

Từ 30 đến 40

112

32

140

29,41

145

29

-

Trên 40

23

6,57

34

7,14

38

7,6

- Đại học, trên Đại học

27

7,71

38

7,98

46

9,20

- Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

39

11,14

59

12,39

62

12,40

- Phổ thông trung học

284

81,14

379

79,6

392

78,4

3. Trình độ học vấn


Bảng 3.2: Bảng một số kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên năm 2015 -2017
Nguồn: Phòng Kế toán tài chính Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên

( Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

1. Tổng sản lượng( sản phẩm)

11.123.750

11.325.680

11.643.720

187,719

204,246

214,902

Doanh thu gia công

164,064

180,782

192,963

Doanh thu của các đơn vị

10,850

10,659

10,092

Bán sản phẩm tồn kho

1,232

1,126

1,205

Doanh thu dịch vụ khác

11,573

11,679

10.642

166,451

177,527

183,775

Giá vốn hàng bán

143,230

153,076

157,283

Chi phí quản lý

15,131

16.528

17,920

Chi phí bán hàng

8,090

7,923

8,572

4. Thu nhập từ hoạt động tài chính

0,162

0,153

0,141

Lợi nhuận trước thuế

22,895

26,872

31,268

Lợi nhuận sau thuế

17,171

20,154

23,451

2. Doanh thu

3. Chi phí


Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên
Quy trình tuyển mộ tại công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên
Sơ đồ 3.2 Quy trình tuyển mộ nhân lực

Xây dựng kế hoạch tuyển mộ

Xác định nguồn, phương pháp tuyển mộ

Thông báo tuyển dụng

Nhận hồ sơ

(Nguồn:phòng Hành chính tổ chức công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên)


Bảng 3.5: Bảng kết quả tuyển mộ của Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên các năm 2015 - 2017
( Nguồn: Phòng Hành Chính Tổ Chức Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên)
( Đơn vị : Người )

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Nhu cầu tuyển dụng

50

150

38

Số hồ sơ xin việc

43

125

28

Nhu cầu tuyển dụng

3

9

9

Số hồ sơ xin việc

4

12

9

1. Lao động trực tiếp

2. Lao động gián tiếp


Quy trình tuyển chọn
Sơ đồ 3.3 Quy trình tuyển chọn lao động gián tiếp của Công ty TNHH Dệt và
Nhuộm Hưng Yên
Tiếp nhận và đánh giá hồ sơ

Tổ chức thi trắc nghiệm

Phỏng vấn trực tiếp

Quyết định thử việc

Ra quyết định tuyển chọn

Nguồn: Phòng Hành chính Tổ chức Công ty TNHH Dệvà Nhuộm Hưng Yên


Bảng 3.10: Kết quả tuyển chọn nhân lực theo nguồn tuyển dụng tại Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên các năm 2015 - 2017
( Đơn vị: Người)

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Nhu cầu tuyển dụng

3

12

9

Kết quả tuyển dụng

2

8

5

Nguồn: Phòng Hành Chính tổ chức của Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên


Sơ đồ 3.4 : Quy trình tuyển chọn đối với lao động trực tiếp tại Công ty TNHH
Tiếp nhận và đánh giá hồ sơ

Dệt và Nhuộm Hưng Yên

Phỏng vấn trực tiếp

(Nguồn: Phòng Hành Chính tổ chức của Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên)

Ra quyết định tuyển dụng

Bảng 3.13: Bảng kết quả tuyển dụng lao động trực tiếp

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

trong 3 năm gần nhất
Đơn vị tính: người
(Nguồn : phòng Hành chính tổ chứccủa Công ty)

Nhu cầu tuyển dụng

50

150

40

Kết quả tuyển dụng

35

118

19


Bảng 3.15 : Bảng chi phí tuyển dụng bình quân một lao động giai đoạn 2015 – 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

1.Số lao động tuyển vào( người)

37

126

24

Lao động gián tiếp

35

118

19

lao động trực tiếp

2

8

5

2.Tổng chi phí tuyển dụng(đồng)

18.350.000

59.276.000

11.865.000

+ Chi phí tuyển dụng lao động gián tiếp

1.229.000

4.823.000

2.946.000

+ Chi phí tuyển dụng lao động trực tiếp

17.121.000

54.453.000

8.919.000

+ Chi phí tuyển dụng lao động gián tiếp

614.500

602.875

589.200

+ Chi phí tuyển dụng lao động trực tiếp

489.171,43

461.466,1

469.421,05

3.Tổng chi phí tuyển dụng bình quân

( Nguồn: Phòng Hành chính tổ chức của Công ty)


Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên

Những mặt đạt được

 Về công tác tuyển mộ


Xác định nhu cầu tuyển dụng nhanh chóngCông tác tuyển mộ của Công ty được lập kế hoạch một
cách rõ ràng và bài bản

 Về công tác tuyển chọn
 Công tác tuyển chọn của công ty diễn ra theo các bướcCông ty kết hợp và khai thác được từ hai nguồn nhân lực

Tận dụng các phương tiện truyền thông để đăng thông tin
tuyển mộmột cách khoa học
Các bước trong quá trình tuyển chọn được thực hiện theo
kế hoạch nhất định, mỗi bước lại có thời gian quy định
riêng nhằm giảm chi phí và thời gian của cả ứng viên và
công ty.
Những cán tuyển dụng là người có kinh nghiệm


Những hạn chế

Về công tác tuyển mộ

Về công tác tuyển chọn

- Công ty quá chú trọng việc sử dụng nguồn nhân lực bên trong
- Có nhiều phương pháp tuyển mộ mà công ty vẫn chưa khai thác hết
- Phương pháp tuyển mộ quá sơ sài, chưa thu hút được các ứng viên
- Không có bản mô tả công việc, thể hiện những công việc, những yêu

-Quá trình thông báo kết quả của ứng viên qua các bước không được

cầu mà ứng viên cần làm khi được tuyển dụng vào công ty

thông báo một cách công khai qua danh sách trúng tuyển

-Quá trình thử việc của các ứng viên không được giám sát và quan tâm
đúng mức

-Nội dung của các bài kiểm tra còn chậm thay đổi, quá nghèo nàn về câu
hỏi và được sử dụng lặp đi lặp lại qua các kỳ tuyển dụng khác nhau tại
Công ty

-Việc kiểm tra sức khỏe của các ứng viên trúng tuyển chưa được Công ty
quan tâm và thực hiện


Nguyên nhân của những hạn chế

Công
Công ty
ty chưa
chưa chú
chú trọng
trọng đầu
đầu tư
tư vào
vào công
công tác
tác tuyển
tuyển mộ
mộ

Các
Các công
công ty
ty xung
xung quanh
quanh đã
đã đưa
đưa ra
ra các
các hình
hình thức
thức tuyển
tuyển dụng,
dụng, điều
điều kiện
kiện hấp
hấp dẫn
dẫn về
về lương,
lương, môi
môi trường
trường làm
làm việc
việc để
để thu
thu hút
hút ứng
ứng viên
viên chất
chất lượng
lượng
đến
đến làm
làm việc
việc

Môi
Môi trường
trường làm
làm việc
việc tại
tại Công
Công ty
ty vẫn
vẫn còn
còn hạn
hạn chế
chế về
về cơ
cơ sở
sở vật
vật chất
chất

Chế
Chế độ
độ phúc
phúc lợi
lợi của
của công
công ty
ty như
như lương,
lương, thưởng…
thưởng… chưa
chưa được
được Công
Công ty
ty quan
quan tâm
tâm đúng
đúng mức
mức


 Phương hướng phát triển


Thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách bài
bản

Nâng cao công nghệ, đầu tư trang bị một số máy móc hiện đại
Phát triển và tăng trưởng bền vững, tăng doanh thu và lợi nhuận

Kế hoạch tuyển dụng nhân lực

Mở rộng quy mô công ty
Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên
trong Công ty.
Các chế độ đãi ngộ người lao động được chú trọng và nâng cao
hơn

Về quy mô nguồn nhân lực

Về chất lượng nguồn nhân lực

Về kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực


Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn

Kết quả tuyển chọn thông báo công khai, minh bạch
Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng

Thực hiện chính sách giám sát, đánh giá quá trình thử
việc
Đa dạng phương pháp tuyển mộ

Thực hiện khám sức khỏe cho ứng viên trúng tuyển

Bổ sung thêm thông tin trên thông báo tuyển mộ của
công ty
Đổi mới nội dung và hình thức của các bài thi tuyển


Một số biện pháp khácĐào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyển dụngKiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tuyển dụng nhân sự:Tăng cường nâng cao uy tín của công ty trên thị trườngKết hợp chặt chẽ với các công tác khác trong quản lý nhân lực


CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận
Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về quy trình tuyển dụng của công ty em đã nắm bắt được
những thông tin cơ bản, quan trọng về vấn đề tuyển dụng của nhân sự tại công ty. Em đã nêu ra thực
trạng công tác tuyển dụng tại công ty và có đưa ra một số giải pháp để giúp công ty hoàn thiện hơn nữa
quy trình tuyển dụng của mình.


Kiến nghị

Về
Về phía
phía nhà
nhà nước
nước

Hoàn thiện hơn các bộ luật của mình

Về
Về phía
phía công
công ty
ty

Chính sách lương thưởng phù hợp và phải được phát huy tốt
hơn

Quan tâm hơn nữa đến giáo dục

Nên phát huy tốt hơn nữa nguồn tuyển dụng bên ngoài
Quản lý chặt chẽ hơn các trung tâm giới thiệu việc làm

Xem xét cải thiện mức lương bổng và các khoản khen thưởng
Nâng cao hơn nữa hệ thống giáo dục và đào tạo để nâng cao
dân trí, nâng cao ý thức xã hội

phúc lợi


Em x

in ch
ân th

ành

cảm

ơn!


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×