Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ THI HS KHUYẾT tật lớp 3b CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (49.11 KB, 3 trang )

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ QUẢNG YÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HẢI

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT
NĂM HỌC: 2017 – 2018
MÔN: TOÁN – LỚP 3
(Thời gian làm bài 40 phút)

Họ và tên: ..........................................
Lớp:................................................ Trường Tiểu học Yên Hải.
Điểm

Nhận xét của giáo viên
Người coi
...............................................................................
………………
...............................................................................
……………….
...............................................................................

Người chấm
……………
……………

A/ TRẮC NGHIỆM: 6 điểm
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (câu 1, 2, 3, 4, 5,6,7)
Câu 1: Số liền sau của số 54 829 là:
A. 54 828.


B. 54 839.

C. 54 830.

D. 54 819.

Câu 2: Số liền trước của số 26391 là:
A. 26 392

B. 26 301

C. 26 390

D. 26 401

Câu 3. Số bé nhất trong các số 6759; 6760; 6699; 7023
A. 6759

B. 6760

C. 6699

D. 7023

Câu 4. Số tám nghìn không trăm mười lăm viết là:
A. 8015

B. 8150

C. 8051


D. 8105

Câu 5: Kết quả của phép tính cộng 6475 + 347 là:
A. 9945

B. 6822

C. 6812

D. 6722

Câu 6. Kết quả của phép tính trừ 9356 - 6837 là:

A. 3519
Câu 7.

B. 3529

C. 2519

D. 2529

2 giờ = ………….phút

A. 60 phút

B. 100 phút

B. TỰ LUẬN: 4 điểm


C. 120 phút

D. 80 phút


Câu 8:

A

B

Hình chữ nhật ABCD có .........góc vuông
C

D

Câu 9. Tính :
7000 + 2000 = ………..

5000 x 2 =……………

3000 – 2000 = …………

4000 : 4 =…………….

Câu 10: Đặt tính rồi tính:
7386 + 9548

6732 – 4528


……………………………

………………………………..

……………………………

………………………………..

……………………………

………………………………..

Người ra đề

Ngô Thị Minh Thùy

ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 3


DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT - NĂM HỌC 2017 – 2018

Câu

Đáp án đúng

Điểm

Câu 1


C

0,5 điểm

Câu 2

C

0,5 điểm

Câu 3

C

1 điểm

Câu 4

A

1 điểm

Câu 5

B

1 điểm

Câu 6


C

1 điểm

Câu 7

C

1 điểm

Câu 8

Câu 9

Hình chữ nhật ABCD có 4 góc vuông
7000 + 2000 = 9000

5000 x 2 = 10000

3000 – 2000 = 1000

4000 : 4 = 1000

7386
+
Câu 10

1 điểm

2 điểm


6732


9548

4528

16934

2204

1 điểm

Người ra đề

Ngô Thị Minh Thùy×