Tải bản đầy đủ

Phương pháp qui nạp qoán học

DAYHOCTOAN.VN

GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC
Câu 1. Biểu thức nào sau đây cho ta giá trị của tổng S  13  23  33  ...  n3
n  n  1 2n  1
B.
6

n  n  1
A.
2

 n  n  1 
D. 

 2 

n  n  1 2n  1 3n  1
C.

24

2

Câu 2. Biểu thức nào sau đây cho ta giá trị của tổng S  1  2  3  4  ...  2n   2n  1
A. 1

B. 0

C. n

D. n + 1

Câu 3. Giả sử Q là tập hợp con của tập các số nguyên dương sao cho
(a) k  Q;

(b) n  Q  n  1 Q, n  k .

A. Mọi số nguyên dương đều thuộc Q;

B. Mọi số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng k đều thuộc Q;

C. Mọi số nguyên bé hơn k đều thuộc Q;

D. Mọi số nguyên đều thuộc Q.

Câu 4. n 

*

thì Sn  13n 1 chia hết cho:

A. 13

B. 6

C. 8

D. 5


Câu 5. Giá trị của tổng Sn  12  22  ...  n2 là:
B.

Câu 6. Với mọi n 

*

n  n  2  2n  1
n  n  1 2n  1
C.
6
6

n  n  1 n  2 
6

A.

A.

n  n2  1
3

B.

D. Đáp số khác

giá trị của tổng Sn  12  32  ....   2n  1 là:
2

n  2n 2  1
3

C.

n  4n 2  1
3

D. Đáp số khác

Câu 7. Bất đẳng thức nào sau đây đúng? Với mọi số nguyên dương n thì:
A. 1 

1
1
 ... 
2 n
2
n

B. 1 

1
1
 ... 
3 n
2
n

C. 1 

1
1
 ... 
2 n
2
n

D. 1 

1
1
 ... 
4 5
2
n

Câu 8. Bất đẳng thức nào sau đây đúng? Với mọi số tự nhiên n thỏa n  3 thì:
A. 2n  n

B. 2 n  2n

C. 2n  n  1

D. 2n  2n  1

Câu 9. Với mọi số nguyên dương n thì Sn  5.23n2  33n1 chia hết cho:
A. 5

DAYHOCTOAN.VN

B. 7

C. 4

D. 19

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC


DAYHOCTOAN.VN

GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ

Câu 10. Với mọi số nguyên dương n thì Sn  n3  2n chia hết cho
A. 3

B. 2

C. 4

D. 7

Câu 11. Với mọi số nguyên dương n > 1. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A.

1
1
1 13

 ... 

n 1 n  2
2n 20

B.

1
1
1 13

 ... 

n 1 n  2
2n 21

C.

1
1
1 13

 ... 

n 1 n  2
2n 17

D.

1
1
1 13

 ... 

n 1 n  2
2n 24

Câu 12. Với mọi số nguyên dương n thì Sn  42n  32n  7 chia hết cho
B. 22.3.7

A. 23.3

C. 2.32.7

D. 2.3.7 2

Câu 13. Với mọi số nguyên dương n, tổng Sn  1  3  5  ...   2n  1 là:
A. n 2

B.  n  1

C.  n  2 

2

2

D. Đáp số khác

Câu 14. Với mọi số nguyên dương n, tổng Sn  1.2  2.3  3.4  ...  n  n  1 là:
A.

n  n  1 n  2  n  3
6

B.

n  n  1 n  2 
3

C.

n  n  1 n  2 
2

D. Đáp số khác

Câu 15. Với mọi số tự nhiên n  2. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?
B. 3n  4n  2

A. 3n  4n  1

D. 3n  3n  5

C. 3n  3n  2

Câu 16. Với mọi số nguyên dương n, tổng Sn  n3  3n2  5n  3 chia hết cho:
A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

Câu 17. Với mọi số nguyên dương n, tổng Sn  n3  11n chia hết cho:
A. 6

B. 4

Câu 18. Với mọi số nguyên dương n, tổng Sn 
A.

1
n 1

B.

n
n 1

C. 9

D. 12

1
1
1

 ... 
là:
1.2 2.3
n  n  1

C.

n
n2

D.

n 1
n2

Câu 19. Với mọi số nguyên dương n, tổng Sn  32n 1 là:
A. 6

DAYHOCTOAN.VN

B. 3

C. 12

D. 8

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×