Tải bản đầy đủ

Phép đếm

WWW.DAYHOCTOAN.VN

ĐỀ LUYỆN TẬP PHÉP ĐẾM
MÔN: ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11
Thời gian làm bài: 20 phút;
(10 câu trắc nghiệm)

Lớp: 11.

Mã đề 1

Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh: .............................
Câu 1: Từ các số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
A. 24
B. 12
C. 8
D. 6
Câu 2: Từ các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có bao nhiêu cách chọn một số hoặc là số chẵn hoặc là số nguyên tố?
A. 4
B. 5
C. 6

D. 7
Câu 3: Số các số chẵn có hai chữ số là:
A. 50
B. 45
C. 40
D. 35
Câu 4: Số các số lẻ có hai chữ số khác nhau là:
A. 40
B. 30
C. 20
D. 10
Câu 5: Từ các chữ số 0, 1, 3,4 số các số có 7 chữ số trong đó chữ số 4 có mặt đúng 3 lần8, các chữ số
khác có mặt đúng 1 lần là:
A. 1440
B. 720
C. 360
D. 240
Câu 6: Số các số nguyên dương gồm 3 chữ số khác nhau là:
A. 810
B. 648
C. 729
D. Các đáp số A, B, C đều sai
Câu 7: Cho X  0;1;2;3;4;5. Từ X chọn được số các số có ba chữ số khác nhau mà chia hết cho 5 là :
A. 320
B. 40
C. 36
D. Các kết quả A, B, C đều sai
Câu 8: Người ta muốn xếp 3 nam và 3 nữ vào một ghế dài sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ thì số cách
xếp là :
A. 144
B. 72
C. 36
D. 18
Câu 9: Có 10000 vé số được đánh số từ 0000 đến 9999 . Số vé có 4 chữ số khác nhau là :
A. 4536
B. 5040
C. 104
D. 9000
Câu 10: Cho X  0;1;2;3. Từ X có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số mà chữ số 1 có mặt đúng 3
lần còn các chữ số khác có mặt đúng 1 lần:
A. 100
B. 300
C. 60
D. Các đáp số A, B, C đều sai
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

WWW.DAYHOCTOAN.VN

Trang 1/1 - TOÁN 11-PHÉP ĐẾMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×