Tải bản đầy đủ

Cấp số cộng trắc nghiệm

DAYHOCTOAN.VN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 11: BÀI CẤP SỐ CỘNG

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CẤP SỐ CỘNG LỚP 11
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ

Câu 1. Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng, nếu biết u2  4; u14  40 là:
A. S  63

B. S  

43
32

C. S  34

D. S  330

Câu 2. Cho cấp số cộng 1;5;9;13;... Giá trị của u17 là:
A. 29


B.

27
5

C. 27

D. 65

Câu 3. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?
A. un  3n  5

B. un 

5n  1
3

D. un  2n

C. un  n2

Câu 4. Cho cấp số cộng, biết u1  1, u2  5. Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng bao nhiêu?
A. 380

B. 190

C. 95

D. 195

Câu 5. Ba góc của một tam giác lập thành một cấp số cộng, góc lớn nhất gấp 5 lần góc nhỏ nhất. Công
sai d (d > 0) của cấp số cộng đó bằng:
A. d  100

B. d  200

C. d  300

D. d  400Câu 6. Tổng S  2  4  6  ...  200 có giá trị bằng:
A. 10100

B. 10600

C. 12000

D. Kết quả khác

Câu 7. Cho cấp số cộng có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên là S10  100; S100  10. Khi
đó, tổng 110 số hạng đầu tiên là:
A. 90

B. 90

D. 110

C. 110

Câu 8. Ba cạnh một tam giác vuông có độ dài là các số nguyên dương lập thành một cấp số cộng. Thế
thì một cạnh có thể có độ dài bằng:
A. 22

B. 58

C. 81

D. 91

Câu 9. Dãy số nào sau đây không là cấp số cộng:
A. un  3n  1

B. 25; 21;17;13;9;...

C. un   n  1  n2
2

D. un  2n  1

Câu 10. Cho cấp số cộng, biết u1  3 và u8  24 thì u10  ?
A. 26

B. 28

C. 30

Câu 11. Trong dãy số chẵn 2;4;6;8;... Hãy tính số chẵn thứ 200?
DAYHOCTOAN.VN

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ

D. 32


DAYHOCTOAN.VN

A. 400

B. 200

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 11: BÀI CẤP SỐ CỘNG

C.202

D. 398

Câu 12. Một đồng hồ thời gian từ 0 giờ đến 12 giờ đánh chuông như sau lúc 1 giờ đánh 1 tiếng, lúc 2
giờ đánh 2 tiếng, ….,lúc 12 giờ đánh 12 tiếng. Trong thời gian đó, đồng hồ đã đánh tổng cộng bao
nhiêu tiếng?
A. 156

B. 78

C. 36

D. 24

Câu 13. Tổng 17 số hạng đầu của cấp số cộng, nếu biết u3  5; u7  3 là:
A. S  63

B. S  

43
32

C. S  34

D. S  605

Câu 14. Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Góc nhỏ nhất của tam giác đó bằng
bao nhiêu?
A. 150

B. 30 0

C. 450

D. 60 0

Câu 15. Bốn số lập thành một cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 22. Tổng bình phương của chúng
bằng 166. Số nhỏ nhất trong 4 số đó bằng bao nhiêu?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 16. Một cấp số cộng có 11 số hạng. Tổng các số hạng là 176. Hiệu giữa số hạng cuối và đầu là 30.
Công sai d (d > 0) của cấp số cộng đó bằng:
A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 17. Một cấp số cộng có S6  87; S10  245. Công sai của cấp số cộng đó bằng:
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 18. Cho một đa giác có số đo các cạnh tạo một cấp số cộng có công sai d  3cm, chu vi đa giác là
158cm, cạnh dài nhất là 44cm. Thì số cạnh của đa giác là:
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 19. Cho cấp số cộng  un  với un  9  5n thì S100  ?
A. 23450

B. 24350

D. 2435

C. 24350

Câu 20. Xét các câu sau:
(1) Nếu dãy số u1 , u2 , u3 ,... là cấp số cộng với công sai d  d  0  thì uk 
(2) Nếu dãy số u1 , u2 , u3 ,... là cấp số cộng thì: u1  un  uk  unk , k 

*

,2  k  n  1

Trong hai câu trên:
A. Chỉ có (1) đúng

B. Chỉ có (2) đúng

C. Cả hai câu đều đúng

D. Cả hai câu đều sai

DAYHOCTOAN.VN

uk 1  uk 1
,k 
2

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ

*

, k  2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×