Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (415.24 KB, 3 trang )

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT VÀ HỆ BPT MỘT ẨN

DAYHOCTOAN.VN

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ
DAYHOCTOAN.VN
Câu 1. Với giá trị nào của a thì hai bất phương trình sau đây tương đương?

 a  1 x  a  3  0 1
 a  1 x  a  2  0  2 
A. a  1

Câu 2. Bất phương trình
A. x  0

5 x 13 x
9 2x
  

có nghiệm là:
7 21 15 25 35

B. x 

514
440

C. x  

Câu 3. Bất phương trình 5 x  1 


A. x

D. 1  a  1

C. a  1

B. a  5

B. x  2

Câu 4. Cho bất phương trình:

5
2

D. x  5

2x
 3 có nghiệm là gì?
5

C. x  

5
2

D. x 

20
23


x4
2
4x


. Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương
2
x  9 x  3 3x  x 2

trình là:
A. x  2

B. x  1

C. x  2

Câu 5. Các nghiệm tự nhiên lớn hơn 4 của bất phương trình

D. x  1
2x
 23  2 x  16 là:
5

35
x4
8

A. 4; 3; 2; 1;0;1;2;3


B. 

C. 0;1;2;3

D.Một kết quả khác
1
3

Câu 6. Các nghiệm tự nhiên bé hơn 6 của bất phương trình 5 x   12 
A. 2;3;4;5

B. 3;4;5

C. 0;1;2;3;4;5

2x
là:
3

D. 3;4;5;6

Câu 7. Bất phương trình 2  x  1  x  3  x  1  2 x  5 có tập nghiệm là:
A.

B.  ;3, 24 

DAYHOCTOAN.VN

C.  2,12;  


D. 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT VÀ HỆ BPT MỘT ẨN

DAYHOCTOAN.VN
Câu 8. Bất phương trình
A. Vô nghiệm

3x  5
x2
1 
 x có nghiệm là:
2
3

B. Mọi x đều là nghiệm

Câu 9. Bất phương trình x  2  x  1  x 

3
có tập nghiệm là:
2

C.   ;  

1
B.   ;  


A.  2;  

 2

D. x  5

C. x  4,11

3
 2D.  ;  
9
2

Câu 10. Cho bất phương trình x  1  x  4  7. Nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương
trình là:
A. x  4

C. x  6

B. x  5


Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình

D. x  7

x 1
 1 là:
x2

A. S   ; 2     ;  

1
B. S   2;  

1
C. S   ;     2;  

D. S  

1
 22

2


Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình 5  x  1  x  7  x   x 2  2 x là:
A. S  

C. S    ;  
5
 2

B. S 

Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình
A. S   0;1

B. S   ; 2   1;  

Câu 14. Bất phương trình
A. S  1;  

3
B. S   ;    3;  


4

x2 x
 2 là:
x

C. S   ;0   1;   D. S   0;1


C. S   ;1 D. S   ;   \ 1
4
4
3

3

2
8
 . Các nghiệm của bất phương trình là:
x  13 9

B. x  9; x  10

DAYHOCTOAN.VN

D. S   2,6;  

2x 1
 2 có tập nghiệm là:
x 1


Câu 15. Cho bất phương trình
A. x  7; x  8C. x  11; x  12 D. x  13; x  14

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT VÀ HỆ BPT MỘT ẨN

DAYHOCTOAN.VN

3

3x  5  x  2
Câu 16. Hệ bất phương trình 
có nghiệm là:
6
x

3

 2x 1
 2

A. x 

5

2

B.

7
5
x
10
2

C. x 7
10



D. Vô nghiệm
 x 2 x 3 0

Câu 17. Tập nghiệm của hệ bất phương trình 


 x  2  x  3  0


A. S   2; 3 

B. S   2;3

C. S  2;  2    3;3

là:
D. S  

 4x  3
 2 x  5  6
Câu 18. Hệ bất phương trình 
có nghiệm là:
x

1

2
 x  3

A. 3  x 

5
2

5
2

B.  x 


33
8

C. 7  x  3

D. 3  x 

33
8

 4x  5
 6  x  3
Câu 19. Hệ bất phương trình 
có nghiệm là:
7
x

4
2 x  3 

3

A. x 

23
2

C. x  13


B. x  13

D.

23
 x  13
2

x  7  0
Xét các mệnh đề sau:
mx  m  1.

Câu 20. Cho hệ bất phương trình 
(I). Với m  0 hệ luôn có nghiệm
(II). Với 0  m 
(III). Với m 

1
hệ vô nghiệm
6

1
hệ có nghiệm duy nhất
6

Mệnh đề nào đúng?
A. Chỉ (I)

B. (II) và (III)


C. Chỉ (III)

D. (I), (II) và (III)

---HẾT--DAYHOCTOAN.VN

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ×