Tải bản đầy đủ

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

DAYHOCTOAN.VN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ
DAYHOCTOAN.VN
Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình x  x  5  x  x 2  2  là:
A.  ;1   4;  

B. [1; 4]

C.  ;1   4;  

D. Một đáp số khác

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  4 x  3  0 là:
A.  ;1   3;  

B. 1;3


C.  ;1  3;  

D. [1;3]

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình 2 x 2  7 x  15  0 là:
3
A.  ;    5;  


3
B.  ;5

 2 

2

C.  ; 5   ;  
3
23
D.  5; 


2

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình  x 2  6 x  7  0 là:
A.  ; 1  7;  

B. [  1;7]

C.  ; 7  1;  

D. [  7;1]

x 2  3x  1
 3 có nghiệm là:
Câu 5. Bất phương trình 2


x  x 1


3  5
x 
2
B. 

3  5
x 

2


3 5
x 
2
A. 

3 5
x 

2

Câu 6. Bất phương trình
8


5  3
x 
2
D. 

5  3
x 

2


5 3
x 
2
C. 

5 3
x 

2

x2  5x  4
 1 có tập nghiệm là:
x2  4
585

A. S   ;0   ;2    2; 
5
2

B.  ;    2; 
5  2


8
C.  ; 2   0; 

D.  2;0   ;  5
2

 5
 x 2  2 x  3  0
Câu 7. Hệ bất phương trình  2
có tập nghiệm là:
 x  11x  28  0

A.  ; 1   3;4  7;  

B.  ;4  7;  

C.  ; 1  7;  

D. Một đáp số khác

DAYHOCTOAN.VN

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ


DAYHOCTOAN.VN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

 x2  4 x  5

Câu 8. Hệ bất phương trình 

x 1  3

có tập nghiệm là:

B.  1;1

A.  4; 1

 x2  5x  6

Câu 9. Hệ bất phương trình 

x 1  2

C. 1;2 
có tập nghiệm là:

B.  ; 6 

A.  6; 3

D.  2;5

C.  2; 1

D.  1;0 

 x 2  x  1  0
Câu 10. Hệ bất phương trình  2
có tập nghiệm là:
 x  x  2  0

A.  ; 1   2;  

B.  1;2 

C. S  

D.Một đáp số khác

 x 2  6 x  8  0
có tập nghiệm là đoạn trên trục số có độ dài bằng bao
2
 x  4 x  3  0

Câu 11. Hệ bất phương trình 
nhiêu?
A. 2

B.

5
4

C. 5

D. 1

2

x  6x  5  0
Câu 12. Cho hệ bất phương trình  2
Để hệ bất phương trình có nghiệm, giá trị
2
x

2
a

1
x

a

1

0

thích hợp của tham số a là:
A. 0  a  2

B. 0  a  4

C. 2  a  4

D. 0  a  8

2
2
2

 x   2  3m  x  6m  0
Câu 13. Cho hệ bất phương trình: 
Để cho hệ bất phương trình có
2
2
x

2
m

5
x

m

5
m

6

0

nghiệm, các giá trị cần tìm của tham số m là:
B. 4  m  

A. 5  m  4

2
3

2
3

C.   m  1

D. m 

 x 2  7 x  8  0
Để hệ bất phương trình là vô nghiệm thì giá trị
2
ax  1  3   3a  2  x

Câu 14. Cho hệ bất phương trình 
của tham số a là:
A. a   ;0    2;  

DAYHOCTOAN.VN

B. a   0;1

C. a  1;2 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ

D. a   0;3


DAYHOCTOAN.VN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

 x2  4 x  3  0

Câu 15. Hệ bất phương trình 3x 2  10 x  3  0 có tập nghiệm:
4 x 2  x  3  0


3 1
B. S    ; 

A. S  

 4 3

C. S   ;1

1
3 

D. S  1;3

 2x 1 x  2


Câu 16. Với giá trị nào của tham số m thì hệ bất phương trình  x
x  1 có nghiệm:
3x 2  4 x  m  0


A. 0  m  1

B. 0  m  1

C. 0  m 

4
3

D. m 

4
3


x2  9
  x 2  3x  12  0
Câu 17. Hệ bất phương trình 
có tập nghiệm là:
 x  7  3x  1  0
 x  5
2

A. S   ; 3  1;  

B. S   3;5

C. S  1;3

D. S  1;3

 x2  5x  7
 2 x 2  3 x  2  0
Câu 18. Hệ bất phương trình  2
có tập nghiệm là:
 x  5x  6  0
 x 2  11x  30

 1

B. S   2;3

A. S    ;2 
2

D.  ;1
3

C. S   ;2
3 

2

1

 16  4 x
 x 2  x  12  4
Câu 19. Hệ bất phương trình 
có tập nghiệm là:
 1  1 1
 x  2 x  1 x A. S   2;0  1; 2   2;4 

B. S   4; 3   0;1 

2;2

D. S  4;  2  1;  

C. S  3;  2   4;  

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình 2 x 2  3 x  4  0 là:
A. S 

B. S  

C. S   1;2 
---HẾT---

DAYHOCTOAN.VN

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ

D. S   1;  


DAYHOCTOAN.VN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

DAYHOCTOAN.VN

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×