Tải bản đầy đủ

Phân tích thực trạng thù lao lao động ở ngân hàng agribank từ liêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THÙ LAO LAO ĐỘNG Ở NGÂN HÀNG
AGRIBANK TỪ LIÊM.
I. Giới thiệu về Ngân hàng Từ Liêm.

Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Từ Liêm là chi nhánh cấp 1 trực
thuộc Ngân hàng No & PTNT Việt Nam, tiền thân là chi điếm Ngân hàng Nhà
nước Huyện Từ Liêm được thành lập từ tháng 7 năm 1961. Hoạt động chủ yếu
của Ngân hàng là: Huy động vốn và quản lý tiền tệ, cho vay phục vụ sản xuất
kinh doanh nghiệp và làm các dịch vụ ngân hàng.
Trụ sở hiện nay của chi nhánh tại số 10 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình,
Từ Liêm, Hà nội.
Là Chi nhánh đống trên địa bàn Huyện ngoại thành phía Tây Thủ đô Hà
nội, giáp với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Huyện Đan Phượng,
Hoài Đức.
Là cửa ngõ Thành phố với nhiều đầu mối giao thông quan trọng, nhiều
cơ sở sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế. Hiện nay cơ sở hạ tầng
trên địa bàn Huyện đang được nâng cấp cải tạo phục vụ cho kinh tế địa
phương phát triển.


Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Từ Liêm gồm

Ban giám đốc, 07 phòng ban nghiệp vụ và 14 phòng giao dịch.
Số lượng lao động định biên là 155 cán bộ, lao động hợp đồng ngắn hạn
là 37 cán bộ.

II. Vấn đề thù lao lao động tại Ngân hàng No & PTNT Từ Liêm
Thù lao lao động là một trong những yếu tố quan trọng đối với vấn đề
quản trị nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp đặc biệt trong cơ chế thị trường
hiện nay, yếu tố đó ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, sử dụng, thu hút và giữ
chân người tài thông qua các chế độ đãi ngộ tài chính hay phi tài chính của
từng tổ chức vì thế trong một môi trường có tính cạnh tranh cao người ta đã sử
dụng thù lao lao động như một công cụ để kích thích năng suất lao động và tối
đa hóa hiệu quả công việc. Có một chế độ thù lao lao động công bằng, xứng
đáng với mức độ hoàn thành công việc hay những đóng góp của người lao
động cho sự phát triển của tổ chức sẽ là những thành công trong việc quản trị
nguồn nhân lực.
Ngân hàng No & PTNT Việt Nam- Chi nhánh Từ Liêm là đơn vị Nhà
nước kinh doanh về lĩnh vực tiền tệ, để có thể đạt được kết quả kinh doanh tốt
trong những năm qua Chi nhánh đã áp dụng chế độ thù lao lao động hợp lý và
công bằng để chi trả thù lao lao động đối với cán bộ công nhân viên như các
Thông tư hướng dẫn của Bộ lao động Thương binh và Xã hội, các quy định về


bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ ngơi và các khoản thù lao tài
chính phù hợp với các Nghị định của Chính phủ về quy định hệ thống thang,
bảng lương, chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.
Tiền lương, tiền thưởng cho người lao động tại Chi nhánh được phân
theo giá trị cống hiến và chức danh công việc của từng vị trí. Trong đó các vị
trí đảm nhận các chức danh công việc có mức độ phức tạp cao như cán bộ tín
dụng, cán bộ phòng kinh doanh ngoại hối, khối lượng công việc nhiều được
trả lương, thưởng và các đãi ngộ khác cao hơn các vị trí công việc có mức độ
phức tạp thấp như kế toán, ngân quỹ. Chi nhánh Ngân hàng No Từ liêm không
thực hiện việc cào bằng để chi trả thù lao lao động và không trả lương, thưởng
dựa vào thâm niên công tác hay mức lương cơ bản của người lao động.
Chính sách tiền lương, tiền thưởng được gắn với nội dung quản lý nhân
sự khác như: đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhằm thu hút, động viên khuyến
khích và phát triển nguồn nhân lực. Để hình thành được quỹ tiền lương kinh
doanh và cách thức trả lương, hàng năm Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT
Từ Liêm phải phê duyệt theo đơn giá tiền lương chi trả cho người lao động,
quỹ lương làm thêm giờ, quỹ lương dự phòng từ năm trước chuyển sang, quỹ
lương khác theo quy định của Nhà nước.


Bên cạnh đó Ngân hàng No & PTNT Từ Liêm cũng áp dụng xây dựng
các quy định sử dụng quỹ lương như: Trích không quá 17% tổng quỹ tiền
lương để lập quỹ lương dự phòng cho năm sau; Trích không quá 2% tổng quỹ


tiền lương để trả lương cho người lao động có trình độ chuyên môn giỏi. Số
còn lại để trả trực tiếp cho người lao động hàng tháng căn cứ hệ số lương cơ
bản, hệ số lương kinh doanh, các chế độ phụ cấp và mức độ hoàn thành nhiệm
vụ công tác. Tiền lương hàng tháng của người lao động được trả theo 2 phần:
Phần lương cơ bản: Được trả theo hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương
quy định tại Nghị định 205/CP của Chính phủ và phần lương kinh doanh do hệ
thống Ngân hàng No & PTNT Việt Nam quy định.
Lương cơ bản được chi trả cho người lao động là cơ sở để thoả thuận
tiền lương trong Hợp đồng lao động, xây dựng đơn giá tiền lương, thực hiện
chế độ nâng bậc lương theo thoả thuận trong hợp đồng lao động và thoả ước
lao động tập thể, đóng và hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,
trợ cấp thôi việc, trả trợ cấp hưu trí, trợ cấp mất việc làm và giải quyết các
quyền lợi khác theo thoả thuận của người sử dụng lao động với người lao
động theo quy định của pháp luật lao động, theo quy định tại Thoả ước lao
động tập thể của Chi nhánh.
Phần lương kinh doanh được trả theo hệ số lương theo bậc kinh doanh
của cán bộ quy định phù hợp với công việc, chức danh căn cứ vào mức độ
phức tạp, chất lượng thực hiện công việc, hiệu quả công việc, bằng cấp
chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo và thời gian công tác của người lao động.
Hình thức và thời gian trả lương được áp dụng theo thời gian làm việc thực tế
trong tháng.


Cùng với các khoản thù lao tài chính trực tiếp Ngân hàng No & PTNT
Từ Liêm cũng quan tâm đến các khoản thù lao tài chính gián tiếp như: Phụ
cấp độc hại nghề, phụ cấp ăn ca, phụ cấp lưu trú, đi lại và các khoản phụ cấp
khác được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định
của công ty.
Đối với quỹ lương làm thêm giờ, người lao động được trả lương thêm
giờ nhưng phải đảm bảo không quá 04 giờ trong ngày và 300 giờ trong năm,
tiền lương làm thêm giờ chỉ áp dụng cho những trường hợp do công việc phát
sinh đột xuất hoặc do tính chất cấp bách của công việc. Khi yêu cầu làm thêm
giờ, người quản lý trực tiếp phải xác nhận rõ nội dung công việc làm thêm,
thời điểm và tổng số giờ làm thêm. Người lao động làm thêm giờ theo nguyên
tắc như trên sẽ được trả lương làm thêm giờ theo quy định sau:
Đối với lao động làm việc theo giờ hành chính: Khi phải làm thêm giờ
được trả lương so với mức lương giờ của ngày làm việc bình thường như sau:
Làm thêm giờ vào ngày thường được trả bằng 150% mức lương giờ của ngày
làm việc bình thường, làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần được trả bằng
200% mức lương giờ của ngày làm việc bình thường, làm thêm giờ vào ngày
Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả bằng 300% mức lương giờ của
ngày làm việc bình thường.
Về chế độ nghỉ ngơi, người lao động nghỉ chờ việc, chờ giải quyết chế
độ chính sách (trừ nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu trí) được hưởng lương cơ


bản trong thời gian không quá 12 tháng. Từ tháng 13 trở đi được hưởng trợ
cấp bằng mức lương tối thiều do Nhà nước quy định. Giám đốc Chi nhánh có
thể căn cứ vào quỹ lương thực hiện trong năm để trả cho người lao động cao
hơn mức quy định tối thiểu nói trên.
Các trường hợp ngưng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người
lao động được trả đủ lương cơ bản và lương kinh doanh. Ngưng việc do lỗi
của người lao động thì bản thân người đó không được trả lương trong suốt
thời gian ngưng việc. Đối với những người lao động của các bộ phận khác có
liên quan phải ngưng việc thì được trả 70% mức lương cơ bản và 70% mức
lương kinh doanh nhưng không quá 12 tháng. Nếu vì lý do khách quan như
thiên tai hay vì lý do bất khả kháng buộc phải ngưng việc, người lao động
được trả 70% mức lương cơ bản và 70% mức lương kinh doanh. Từ tháng thứ
2 trở đi được trả 50% mức lương cơ bản và 50% mức lương kinh doanh
nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.
Người lao động nghỉ ốm, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,
tai nạn rủi ro được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tai nạn, bồi thường
tai nạn... sẽ được trả lương theo chế độ hiện hành của Nhà nước và được chi
trả từ quỹ Bảo hiểm xã hội. Những trường hợp nghỉ thai sản trong tiêu chuẩn
được Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Từ Liêm hỗ trợ thêm từ quỹ lương
hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản theo chế độ bằng mức 50% tiền lương
thực lĩnh của tháng trước khi sinh con. Đối với người lao động ký hợp đồng


theo một số công việc nhất định, theo thời vụ thì việc trả lương, trả thưởng sẽ
thỏa thuận bằng hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao
động.
Trả lương trong thời gian thử việc được trả ít nhất bằng 80% (Lương
theo Nghị định của Chính Phủ. Thời gian thử việc theo quy định hiện hành
của Nhà nước và thời gian tập sự do Chi nhánh Ngân hàng quy định là 02
tháng, sau khi hết thời gian thử việc, tập sự Hội đồng lương của Chi nhánh sẽ
xét duyệt việc chi trả lương theo quy định của ngành và vi trí công tác mà
người lao động đảm nhận công việc.
Thù lao của người lao động được xếp theo nguyên tắc làm công việc gì
hưởng thù lao theo công việc đó, khi thay đổi vị trí công việc thì người lao
động được xếp lại lương cho phù hợp với chức danh công việc đảm nhận, cụ
thể: Đối với lao động quản lý: cơ sở xếp lương là chức vụ bổ nhiệm. Đối với
lao động chuyên môn, nghiệp vụ và thừa hành phục vụ: cơ sở xếp lương là
chức danh công việc đảm nhận và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với
lao động sản xuất kinh doanh trực tiếp: cơ sở xếp lương là chức danh công
việc đảm nhận và tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật. Đối với người lao động tuyển
dụng mới: căn cứ vào kết quả thử việc, tập sự của người lao động Tổng giám
đốc Công ty sẽ quyết định.
Quỹ khen thưởng được hình thành từ lợi nhuận sau thuế trên cơ sở hiệu
quả kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo quy định hiện hành của


Nhà nước, bao gồm quỹ khen thưởng chung: Trích 90% quỹ tiền thưởng để trả
thưởng cho người lao động. Trích 10% quỹ tiền thưởng để giám đốc điều
hành trả thưởng cho cá nhân, đơn vị trong và ngoài Chi nhánh có thành tích
xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản kinh doanh.
Ban giám đốc Chi nhánh căn cứ vào quỹ tiền thưởng và hiệu quả sản
kinh doanh, xem xét thưởng cho tập thể người lao động và cá nhân người lao
động. Ngoài ra, Ban giám đốc có thể thưởng đột xuất, thưởng các đợt thi đua,
thưởng theo các danh hiệu thi đua cuối tháng, quý, năm. Căn cứ để tính
thưởng là thời gian công tác thực tế tại Chi nhánhvà kết quả xếp hạng thành
tích A, B,C. Tiêu chuẩn xếp hạng A, B,C được quy định cụ thể trong việc xếp
loại lao động hàng tháng, quý và theo quy trình đánh giá hiệu quả công việc
để bình xét thi đua khen thưởng của các phòng ban tại Chi nhánh Ngân hàng
No&PTNT Từ liêm.
Như vậy với thực trạng trả thù lao lao động của Chi nhánh Ngân hàng
No &PTNT Từ liêm dựa trên cơ sở áp dụng các quy chế, quy định của pháp
luật và đưa ra các chính sách thù lao được công ty đãi ngộ theo các vị trí công
việc và trách nhiệm công tác hay theo các mức độ hoàn thành công việc theo
chấm điểm xếp thứ hạng, phân chia quỹ lương, chính sách hỗ trợ thất nghiệp...
để thu hút nhân tài và khuyến khích người lao động phấn đấu trong thực hiện
nhiệm vụ công tác là những mặt mạnh trong vấn đề quản lý, sử dụng và phát
triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh. Tuy nhiên để hoạt động chi trả thù lao lao


động của công ty được tốt hơn thì cần phải khắc phục một số hạn chế nhằm
tìm ra giải pháp bổ sung rõ nét hơn trong vấn đề chi trả thù lao tài chính trực
tiếp và gián tiếp thêm vào đó cũng cần có những quy định về các khoản thù
lao phi tài chính cụ thể như sau:
- Trong quy định thù lao lao động còn quá cứng nhắc về vấn đề quản lý
thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi vì thế cần phải có chế độ thời gian linh
hoạt, để cân bằng công việc và cuộc sống của người lao động giúp cho người
lao động có thể thực hiện chế độ nén thời gian để hoàn thành công việc bù vào
các dịp nghỉ khi cần thiết.
- Các quy định về đánh giá xếp hạng mức độ hoàn thành công việc của
các phòng ban cần được thực hiện theo các phương pháp khác nhau có thể
theo xếp hạng, phân loại hay tính điểm, so sánh hay lập biểu đồ thông qua
phân tích và mô tả công việc của từng vị trí.
- Ngoài các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật Chi nhánh cần
xây dựng chính sách ưu đãi và hỗ trợ thêm mức thù lao tài chính trực tiếp và
gián tiếp dành cho người lao động để họ yên tâm và gắn bó trách nhiệm cũng
như trung thành với tổ chức.
- Trong các quy định về thù lao lao động cần nêu rõ việc ưu tiên theo
các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành và cống hiến đối với công việc để
được hưởng các khoản thù lao tài chính trực tiếp như lương thưởng và các
khoản phụ cấp, thù lao tài chính gián tiếp như quyền mua cổ phần, cổ phiếu.


Thù lao phi tài chính như tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt tại Chi nhánh,
đánh giá, ghi nhận kết quả và cơ hội thăng tiến cho nhân viên hay các xây
dựng các chương trình, kế hoạch phúc lợi theo yêu cầu...
Như vậy, có thể thấy rằng một môi trường làm việc được xem là lý
tưởng nếu đáp ứng ba yếu tố chính: quan hệ giữa các đồng nghiệp thân thiện,
tin cậy; mức thu nhập tương ứng năng lực; có cơ hội học hỏi và phát triển, tổ
chức nào luôn bảo đảm ba tiêu chí trên sẽ tạo ra môi trường tốt để giữ nhân
viên và thu hút nhân tài. Chính vì vậy, ngày nay nhiều bạn trẻ thích chọn làm
việc tại các công ty có sự cạnh tranh dù "khốc liệt" nhưng lại công bằng và
dựa trên năng lực mỗi người.


The endTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×