Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Đề thi tội phạm học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (136.08 KB, 2 trang )

Đề thi học kỳ 2 năm học 2014-2015
Môn Tội phạm học
Lớp Thương mại 36A
Thời gian làm bài 60 phút
Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài

Câu 1: (4đ) Trình bày khái niệm và phân loại tội phạm ẩn. Phân tích nguyên nhân
dẫn đến tội phạm ẩn.

Câu 2: (6đ) Những nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hệ số của tình hình tội phạm là một loại chỉ số thuộc động thái của tình hình
tội phạm.
Đặc điểm ý thức pháp luật của người phạm tội có nguồn gốc bẩm sinh.
Đặc điểm nạn nhân của tội phạm và mức độ thiệt hại phản ánh tính chất
nghiêm trọng của tình hình tội phạm.
Tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ (Điều 202 BLHS)
có quá trình hình thành động cơ phạm tội khi tội phạm được thực hiện.
Để dự báo tội phạm chỉ cần căn cứ vào số liệu thống kê tình hình tội phạm
trong quá khứ và hiện tại.
Biện pháp kinh tế chỉ có tác dụng phòng ngừa những tội phạm xâm phạm
trật tự quản lý kinh tế.
Hết

*Ảnh đề thi:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×