Tải bản đầy đủ

Đề thi môn luật tố tụng hình sự

Đề thi môn Luật tố tụng hình sự
Năm học 2013-2014
Lớp Hình sự K37
Thời gian làm bài 75 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên chỉ được sử dụng BLHS, BLTTHS, Luật THAHS khi làm bài)
Câu 1: Anh (chị) hãy cho ý kiến về quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện
hành về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Đồng thời
nêu định hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. (5đ)
Câu 2: Hãy xác định những nhận định sau đây đúng hay sai. Tại sao?
a)
b)
c)
d)
e)

Quan hệ giữa người làm chứng và bị can, bị cáo trong quá trình chứng minh
VAHS là quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. (1đ)
Trong mọi trường hợp người bào chữa có quyền kháng cáo phần bản án,
quyết định của Tòa án liên quan đến bị cáo là thân chủ của mình. (1đ)
Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú không áp dụng với bị can, bị
cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. (1đ)

Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu có quyền xét xử
sơ thẩm đối với mọi loại tội phạm. (1đ)
Người bị kết sn có quyền kháng cáo bản án đã có hiệu lực pháp luật. (1đ)
HếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×