Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Đề thi môn luật tố tụng hình sự 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.97 KB, 3 trang )

ĐỀ THI LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2013
Trường ĐH Luật TP.HCM
Thời gian làm bài: 75 phút
(Sinh viên được sử dụng Bộ luật tố tụng hình sự)
Lớp DS36A
Câu 1: Anh (chị) hãy phân biệt người bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án hình
sự (3đ).
Câu 2: Những nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao? (4đ)
1. Một người có thể tham gia với hai tư cách tố tụng trong cùng một vụ án
(1đ).
2. Tòa án có quyền áp dụng tất cả các biện pháp ngăn chặn trong TTHS (1đ).
3. Tất cả những người tiến hành tố tụng đều có nghĩa vụ chứng minh (1đ).
4. Người thân thích của bị can, bị cáo không được tham gia là người làm
chứng trong vụ án hình sự (1đ).
Câu 3: Hãy nêu hướng giải quyết và cơ sở pháp lý để áp dụng của Viện kiểm sát
sau khi đã nhận hồ sơ vụ án và đề nghị truy tố của Cơ quan điều tra đã phát
hiện:
a) Quyết định đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra đối với bị can không có căn cứ.
(1,5đ)
b) Có người khác cùng tham gia phạm tội trong vụ án chưa bị khởi tố (1,5đ)
HẾT
Ảnh đề thi :

×