Tải bản đầy đủ

Đề thi môn luật tố tụng hình sự 1

ĐỀ THI LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2014
Trường ĐH Luật TP.HCM
Thời gian làm bài: 75 phút
(Sinh viên được sử dụng Bộ luật tố tụng hình sự)
Lớp QTL K37
Câu 1: Những nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao?
1. Quan hệ phát sinh giữa Điều tra viên và người bị hại trong quá trình giải
quyết vụ án hình sự là quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật tố tụng
hình sự.
2. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải từ chối tiến hành tố tụng nếu là người
thân thích với người làm chứng trong vụ án đó.
3. Tòa án không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ trong tố tụng hình sự (1đ).
4. Biện pháp tạm giam không được áp dụng đối với bị can là người chưa
thành niên phạm tội nghiêm trọng.
Câu 2: Bài tập
1. Anh, chị hãy nêu hướng giải quyết và cơ sở pháp lý để áp dụng của Viện
Kiểm Sát trong các trường hợp sau: (3đ)
a) Khi nghiên cứu hồ sơ trong giai đoạn truy tố phát hiện Điều tra viên trong vụ án là
người thân thích với người bị hại.
b) Khi nghiên cứu hồ sơ trong giai đoạn truy tố phát hiện bị can chưa đủ tuổi chịu
trách nhiệm hình sự.(1,5đ)

Câu 3: : Anh, chị hãy nêu hướng giải quyết và cơ sở pháp lý để áp dụng của Hội
đồng xét xử trong các trường hợp sau: (3đ)
a) Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định có căn cứ để sửa án theo hướng tăng nặng
hình phạt đối với bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt (Không có kháng
cáo, kháng nghị nào khác).
b) Hội đồng xét xử phúc thẩm phát hiện phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tiến hành với
thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm không đúng Luật định.
HẾT


Ảnh

đề

thi

:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×