Tải bản đầy đủ

Đề thi môn luật phá sản và tranh chấp thương mại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

Năm: 2010

--------------------

Môn: Luật phá sản và giải quyết tranh chấp
Thương mại
Thời gian làm bài: 75’
Sinh viên được sử dụng tài liệu
Đề thi số 01:

Câu 1: (3 điểm)
Hãy cho biết nhận định sau đây đúng hay sai? giải thích:
a) Chỉ có các chủ nợ có khoản nợ đến hạn mới có quyền nộp đơn yêu cầu toà
án có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là con nợ
của mình.

b) Với quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc giải
quyết các vụ án dân sự mà đương sự của vụ án là doanh nghiệp, hợp tác xã đang bị
mở thủ tục phá đều phải được đình chị.
c) Giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại phải đảm bảo nguyên tắc
không công khai.
Câu 2: (3 điểm)
Bằng các quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, anh (chị)
hãy làm rõ những vấn đề pháp lý về thoả thuận trọng tài.
Câu 3: (4 điểm)
Theo đơn yêu cầu của 1 số chù thợ không có bảo đảm, ngày 10/06/07 toà án
nhân dân tỉnh A đã mở thủ tục giải quyết phá sản đối với công ty CP xây lắp và sản
xuất vật liệu xây dựng Thắng Lơi.
Hỏi:
a) Để mở thủ tục phá sản đối với công ty Thắng Lợi, toà án cần phải tiến
hành những thủ tục pháp lý gì?


b) Sau khi có quyết định mở thủ tục giải quyết phá sản đối với công ty thắng
lợi thì trong công ty xảy ra các sự kiện sau:
- Các cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần cho nhau.
- Cổ đông yêu cầu chia các khoản phúc lợi của cty theo tỷ lệ cổ phần mà mỗi
cổ đông sở hữu.
- Giám đốc công ty ra quyết định trả lương cho người lao động và các khoản
nợ thuế cho Nhà Nước, đồng thời trích tiền từ tài khoản của cty tại ngân hàng để
trả nợ cho các chủ nợ có bảo đảm.
Hãy cho biết các sự kiện trên có phù hợp với quy định của Luật Phá sản hiện
hành không?

------------------------------------


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

Năm: 2010

--------------------Môn: Luật phá sản và giải quyết tranh chấp
Thương mại
Thời gian làm bài: 75’
Sinh viên được sử dụng tài liệu
Đề thi số 02:

Câu 1: (4 điểm)
Những nhận định sau đây đúng hay sai?
1. Mọi trường hợp tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên đều
làm thay đổi tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong công ty.
2. Chủ DNTN không được làm người quản lí doanh nghiệp ở các doanh
nghiệp khác.
3. Tất cả các thành viên hợp danh của công ty hợp danh đều có số phiếu biểu
quyết như nhau.
4. Chủ nhiệm HTX phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của xã viên HTX.
Câu 2: (2 điểm)
Hãy cho biết giá trị pháp lí của Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Qua
đó phân biệt Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và giấy phép kinh doanh.
Câu 3: (4 điểm)
Hãy cho biết trong những hành vi sau đây, hành vi nào vi phạm Luật doanh
nghiệp hiện hành. Tại sao?
1. Phòng đăng kí kinh doanh thuộc UBND huyện M từ chối nhận hồ sơ đăng
kí kinh doanh của HTX Hoà Bình với lí do việc cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh.
2. HĐQT công ty cổ phần ABC quyết định mua 25% tổng số cổ phần ưu đãi
cổ tức đã bán.


3. Bà H đang là chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Nắng Mới. Bà H cũng
đồng thời là Giám đốc của công ty TNHH Bình Minh.
4. Ông K là thành viên hợp danh của công ty luật hợp danh K và Cộng sự.
Tại thời điểm thành lập cty vào năm 2006, ông đã góp vốn với số tiền 2 tỉ đồng.
Năm 2008, ông K rút 500tr trong số 2 tỉ đồng đã góp vào cty để góp vốn thành lập
công ty TNHH Hoà Bình.

----------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×