Tải bản đầy đủ

Đề thi luật ngân hàng

Đề thi Luật Ngân hàng năm 2015
(Cô Tuyết Minh, lớp AUF37 ĐH Luật TP.HCM)
1. Nêu điểm giống và khác nhau của lịch sử hoạt động ngân hàng trên thế giới và
Việt Nam (2.5đ)
2. So sánh cho thuê tài chính và cho thuê tài sản. Tại sao cho thuê tài chính là hoạt
động cấp tín dụng. Nêu đặc trưng của cho thuê tài chính(3đ)
3. Bài tập
Ý 1: 2 ngân hàng cùng nhận 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản bảo
đảm cho khoản vay của công ty C là đúng hay sai? Tại sao pháp luật lại quy định
như vậy? (Giá trị đất tại thời điểm đó nhỏ hơn tổng giá trị hai khoản vay) (2đ)
Ý 2: tư vấn cho công ty C (đây là công ty kinh doanh bất động sản) các phương
thức khác ngoài vay vốn để tiếp cận nguồn vốn từ các Tổ chức tín dụng? (2.5đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×