Tải bản đầy đủ

Đề thi kết thúc học phần luật lao động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA: KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 02
NĂM HỌC 2011-2012
Tên học phần: Luật Lao động
Ngành học: Kinh doanh + Kế toán
Thời gian làm bài: 90 phút
Được sử dụng tài liệu: X
Họ và tên giáo viên ra đề: Ths.Nguyễn Thị Hà

Số tín chỉ: 2
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận
Không được sử dụng tài liệu:
Chữ ký:…………………………….

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
Phần I. Tự luận
Câu 1. (4 điểm)
Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động cần lưu ý những vấn đề nào?

Câu 2. (2 điểm)
Vì sao quỹ bảo hiểm xã hội là một quỹ an toàn về tài chính?
Phần II. Bài tập
Bài 1. (2 điểm)
Bác Trần Thị Châu 55 tuổi, có 34 năm đóng BHXH và đã có quyết định được nghỉ
hưu. Em hãy tính chế độ hưu trí của bác Châu, giả sử mức lương 6 năm cuối trước khi nghỉ
hưu của bác như sau:
a. Hệ số lương: 4,98
b. Hệ số lương: 4,98, phụ cấp thâm niên vượt khung: 5%
(Cho mức lương tối thiểu: 830.000 đồng/tháng)
Bài 2. (2 điểm)
Anh Lê Văn Xuân làm việc trong một công ty TNHH từ ngày 01/5/1995, ngày
01/5/2010, công ty đã cho anh Xuân nghỉ việc hợp pháp. Trong suốt thời gian làm việc tại
công ty, anh Xuân đã tham gia bảo hiểm bắt buộc và tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày
01/01/2009 cho đến khi nghỉ.
1. Em hãy tính giúp trợ cấp mất việc cho anh Xuân, biết rằng hệ số lương của 6 tháng
liền kề trước khi nghỉ việc là 4,32
2. Tính thanh toán BHXH một lần cho anh Xuân, giả sử mức lương 6 năm cuối trước
khi nghỉ của anh là:
a. Hệ số lương: 3,99
b. Hệ số lương: 4,32
(Cho mức lương tối thiểu: 1.400.000 đồng/tháng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×