Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề thi luật kinh doanh hoc vien buu chinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (48.6 KB, 1 trang )

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN: KINH TẾ
________________

(Hình thức thi viết)

Học phần: LUẬT KINH DOANH
Lớp: D10TXQT01, 02-N
Hệ đào tạo: Từ xa

Câu 1: (6điểm)
Căn cứ vào nội dung của pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh,
anh (chị) hãy vẽ sơ đồ về các trình tự, thủ tục sau đây:
a)

Trình tự thủ tục tố tụng trọng tài.

b)

Trình tự thủ tục tố tụng ở toà án.

c)

Trình tự thủ tục tố tụng dân sự.

Câu 2: (4 điểm)
Anh (chị) hãy phân biệt giữa phá sản và giải thể. Vẽ sơ đồ về trình tự giải quyết


thủ tục phá sản doanh nghiệp, trong đó từng thủ tục về phá sản doanh nghiệp cần nêu
các điều Luật Phá sản tương ứng để chứng minh.
Ghi chú:
DUYỆT ĐỀ THI

Hà nội, ngày tháng năm 2011
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Lệ Chi

ThS. Nguyễn Đức Quyền×