Tải bản đầy đủ

giao an vai tro cua thuc tien doi voi nhan thuc

Giáo án số: 03

Thời gian thực hiện: 60 phỳt
Bài học trớc: Nhn thc lun khoa hc
Thực hiện từ ngày.............đến ngày
/10/2017

Tên bài: Thc tin v vai trũ ca nú i vi nhn thc
Mục tiêu của bài:
Sau khi hc xong bi hc ny, hc sinh cú kh nng:
- V kin thc:
+ Trỡnh by c khỏi nim: thc tin.
+ Nờu c vai trũ ca thc tin i vi nhn thc.
- V k nng: Gii thớch c mi s hiu bit ca con ngi u bt ngun t
thc tin.
- V thỏi : Cú ý thc tỡm hiu thc t v khc phc tỡnh trng ch cú hc lý
thuyt m khụng thc hnh, luụn vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Phũng hc chuyờn mụn: Phũng hc lý thuyt.
- Trang thit b mỏy múc: Mỏy tớnh, mỏy chiu PROJECTOR.
- Hc liu, dng c, nguyờn vt liu: Ti liu tham kho.

HèNH THC T CHC DY HC: T chc dy hc trong lp:

- Dy hc ton lp
- Dy hc theo nhúm
- Dy hc cỏ nhõn
I. ổn định lớp học:
gian: 01 phỳt
- Kim tra s s lp hc:
- Ni dung nhc nh hc sinh: luụn gi trt t trong gi hc.
Kim tra bi c:
Thời gian: 05 phỳt
S
H v tờn
th
hc sinh
Ni dung (cõu hi, bi tp) kim tra
t
01
Cõu 01: Anh (ch) hóy trỡnh by khỏi nim bn
cht nhn thc theo quan im trit hc Mỏc
Lờnin?

Thời

im

Tr li: Bn cht ca nhn thc l s phn
ỏnh th gii khỏch quan vo trong u úc con
ngi. Nhng ú khụng phi l s phn ỏnh gin
n, th ng, m l s phn ỏnh ch ng, tớch
1


cc, sỏng to ca ch th trc khỏch th.
Cõu 02. Theo quan im trit hc Mỏc Lờnin thỡ
ch th ca nhn thc l:
A. Con ngi
B. Tri thc ca con ngi
C. B úc ca con ngi
D. Hin thc khỏch quan


Cõu 01: Anh (ch) hóy cho vớ d chng minh khỏi
nim bn cht nhn thc theo quan im trit hc
Mỏc Lờnin?

02

Tr li: Vớ d: con ngi nhỡn thy loi chim
bay, nhn thc phỏt minh ra mỏy bay; thy chic lỏ
trụi trờn dũng sụng, nhn thc phỏt minh ra
thuyn, tu,
Cõu 02. Theo quan im trit hc Mỏc Lờnin thỡ
khỏch th ca nhn thc l:
A. Con ngi
B. Tri thc ca con ngi
C. B úc ca con ngi
D. Hin thc khỏch quan
II. thực hiện bài học
TT
1

Nội dung
Dẫn nhập

Hoạt động dạy học
Thời
Hoạt động của
Hoạt động của
gian
giáo viên
học sinh
- Phỏt vn: Anh (Ch) - c cỏc cõu th, 05
hóy c nhng cõu ca dao, tc ng.
phỳt
th tc ng, ca dao,
kinh nghim sng m
anh ch bit v cho
bit t õu m cú
nhng cõu tc ng,
ca dao, kinh nghim
sng ú?
- Nhn xột hc sinh - Tr li: Theo s
tr li v thuyt gi mi ca giỏo
trỡnh:
viờn: xut phỏt t
2


TT

2

Néi dung

Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
gi¸o viªn
häc sinh
Ví dụ:
thực tiễn”
+ “Nhất nước, nhì - Lắng nghe giáo
phân, tam cần, tứ viên giảng.
giống”
+ “Chuồn chuồn bay
thấp thì mưa, bay cao
thì nắng, bay vừa thì
râm”
ðNhững câu tục
ngữ, ca dao, kinh
nghiệm sống đều
xuất phát từ thực
tiễn. Như vậy, thực
tiễn là gì? Vai trò của
thực tiễn như thế nào
đối với nhận thức?
Chúng ta cùng đi vào
phân tích để làm rõ
vấn đề này.

Híng dÉn ban
®Çu
1. Phạm trù thực tiễn - Thuyết trình, diễn Học sinh nghiên
a. Quan điểm trước giảng
cứu thêm tài liệu,
Mác về thực tiễn:
lắng nghe giáo viên
giảng, thuyết trình
và chép bài
b. Quan điểm triết học - Phát vấn: Anh (chị) - Trả lời: Theo sự
Mác về thực tiễn:
hãy nêu khái niệm gợi mởi của giáo
- Khái niệm: Thực tiễn thực tiễn?
viên
là toàn bộ hoạt động - Nhận xét học sinh - Lắng nghe giáo
vật chất – cảm tính có trả lời và thuyết viên thuyết trình
tính chất lịch sử - xã trình, giảng dạy.
diễn giảng và ghi
hội của con người,
chép bài.
nhằm cải tạo thế giới
trong hiện thực.
- Phát vấn: Trên cơ - Trả lời: Theo sự
- Hoạt động thực tiễn sở, tìm hiểu khái gợi mởi của giáo

Thêi
gian

05
phút

09
phút

3


TT

3

Néi dung

Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
gi¸o viªn
häc sinh
niệm thực tiễn, anh viên.
(chị) hãy cho biết
hoạt động thực tiễn
bao gồm những
hình thức nào và
cho ví dụ chứng
minh?
- Nhận xét học sinh - Lắng nghe giáo
trả lời và thuyết viên thuyết trình
trình, diễn giảng
diễn giảng và ghi
chép bài.

bao gồm ba hình thức
cơ bản sau:
+ Hoạt động sản xuất
vật chất.
+ Hoạt động chính trị
xã hội.
+ Hoạt động thực
nghiệm khoa học.
Trong 3 hình thức trên
của hoạt động thực tiễn
thì hoạt động sản xuất
vật chất là quan trọng
nhất
Híng dÉn thêng
xuyªn
Vai trò của thực tiễn
đối với nhận thức:
a. Thực tiễn là cơ sở, - Diễn giảng thực
nguồn gốc của nhận tiễn là cơ sở, nguồn
thức:
gốc của nhận thức và
phát vấn: Anh (chị)
hãy cho ví dụ chứng
minh?
- Mọi nhận thức của - Nhận xét học sinh
con người đều xuất phát trả lời và thuyết
từ thực tiễn.
trình, diễn giảng:
- Bằng hoạt động thực - Ví dụ: Hội thi khoa
tiễn con người trực tiếp học và kỹ thuật quốc
tác động vào thế giới tế (3)
khách quan, bắt đối
tượng phải bộc lộ ra
những đặc trưng, những
thuộc tính để con người
nhận thức.
- Ví dụ: nhờ lao
- Thực tiễn phát triển động, con người biết
làm cho nhận thức của được đất thuận lợi
con người cũng phát cho trồng lúa, cây

- Trả lời: Theo sự
gợi mởi của giáo
viên

Thêi
gian

09
phút

- Lắng nghe giáo
viên thuyết trình
diễn giảng và ghi
chép bài.

4


Ho¹t ®éng d¹y häc
Thêi
TT
Néi dung
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
gian
gi¸o viªn
häc sinh
triển.
công nghiệp,…
- Ví dụ: xưa kéo cày
bằng trâu, nay dùng
- Thông qua hoạt động máy cày,..
thực tiễn, con người đã
sáng tạo nhiều công cụ - Ví dụ: xưa cắt lúa
tinh xảo hơn; con người bằng tay, nay cắt lúa
càng hoàn thiện mình bằng máy
hơn.
b. Thực tiễn là động - Giao cho học sinh
09
lực, mục đích của quan sát phim trên
phút
nhận thức:
màn chiếu.
- Thực tiễn thường - Phát vấn: Qua hai - Trả lời: Theo sự
xuyên vận động phát đoạn phim trên, anh gợi mởi của giáo
triển, nên nó luôn đặt ra (chị) hãy cho biết do viên
những nhu cầu đòi hỏi đâu mà từ 1986 Đảng - Lắng nghe giáo
con người phải nhận ta đã thực hiện viên thuyết trình
thức.
đường lối đổi mới diễn giảng và ghi
- Hoạt động của con đất nước từ cơ chế tự chép bài.
người bao giờ cũng có cung tự cấp chuyển
mục đích, phương sang cơ chế thị
hướng, biện pháp.
trường xã hội chủ
nghĩa?
-- Mục đích nhận thức - Nhận xét học sinh - Lắng nghe giáo
của con người không trả lời và thuyết viên thuyết trình
phải là để nhận thức mà trình, diễn giảng
diễn giảng và ghi
suy đến cùng là để cải
chép bài.
tạo thực tiễn, cải tạo xã - Diễn giảng thực - Trả lời: Theo sự
hội theo nhu cầu của tiễn là động lực, mục gợi mởi của giáo
con người.
đích của nhận thức viên
- Sự phát triển không và phát vấn: Anh
ngừng của nhận thức, (chị) hãy cho ví dụ
của khoa học là để phục chứng minh?
- Lắng nghe giáo
vụ sản xuất, đấu tranh - Nhận xét học sinh viên thuyết trình
cải tạo xã hội.
trả lời và thuyết diễn giảng và ghi
trình, diễn giảng:
chép bài.
c. Thực tiễn là tiêu - Diễn giảng thực - Trả lời: Theo sự
05
5


TT

Néi dung
chuẩn của chân lý:

- Chân lý: là tri thức
của con người phù hợp
với hiện thực khách
quan, đã được thực tiễn
kiểm nghiệm.
- Thực tiễn là tiêu
chuẩn của chân lý vừa
có tính tuyệt đối vừa có
tính tương đối.

4

Huíng dÉn kÕt
thóc
- Kết luận: Quan niệm
trên sai. Vì: Tính tình
của chúng ta được
hình thành và phát
triển là do từ gia đình,
nhà trường, xã hội.
Thông qua hoạt động
thực tiễn ta trưởng
thành về nhận thức,
cá tính. Chứ không
phải do Thượng Đế

Ho¹t ®éng d¹y häc
Thêi
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
gian
gi¸o viªn
häc sinh
tiễn là tiêu chuẩn của gợi mởi của giáo
phút
chân lý. Anh (chị) viên
hãy cho ví dụ chứng
minh?
- Nhận xét học sinh - Lắng nghe giáo
trả lời và thuyết viên thuyết trình
trình, diễn giảng.
diễn giảng và ghi
- Ví dụ: học tập và chép bài.
làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí
Minh
+ Chân lý tuyệt đối:
Ví dụ: trái đất xoay
quanh mặt trời.
+ Chân lý tương đối:
Ví dụ: yêu nước thời
phong kiến và xã hội
chủ nghĩa hoặc dẫn
câu thơ: “Xưa nghe
lời Bác ta đánh Tây
đuổi Mỹ, nay thực
hiện di chúc của
Người ta xây dựng
quê hương”
- GV đưa vấn đề để - Học sinh trả lời 05
Học sinh trả lời câu câu hỏi tranh luận phút
hỏi tranh luận tại lớp: tại lớp
Quan niệm: “cha mẹ
sinh con trời sinh
tính” đúng hay sai?
Vì sao?

6


TT
5

Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
gi¸o viªn
häc sinh

Néi dung
ban tặng.
Híng dÉn tù rÌn
luyÖn

Thêi
gian

- Câu hỏi về nhà: “Để trồng được loại Cam 07
ngon thì ta phải biết cách chọn giống, xem phút
loại đất, khí hậu, độ ẩm…” Quan điểm trên
đúng hay sai? Tại sao?

IV. Rót kinh nghiÖm tæ chøc thùc hiÖn:
- Giải thích được mọi sự hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn.
- Có ý thức tìm hiểu thực tế và khắc phục tình trạng chỉ có học lý thuyết mà
không thực hành, luôn vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.
Duyệt của Tổ bộ môn Chung Kế toán
Tổ trưởng

Giáo viên

Huỳnh Hữu Nghị

Trần Thanh Xuyên

Duyệt của Ban Giám hiệu
HIỆU TRƯỞNG

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×