Tải bản đầy đủ

giao an quy luat phu dinh cua phu dinh

UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

MÔN CHÍNH TRỊ


Câu 01: Anh (chị) nêu mối quan hệ giữa chất và
lượng? Cho ví dụ?

Mối quan hệ giữa chất và lượng.
- Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Ví dụ: Tích lũy kiến thức học lớp Quản lý đất đai 2
năm (hoặc 3 năm) tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ
thuật Hậu Giang đến khi đậu kỳ thi tốt nghiệp học
sinh đạt kiến thức chuyên nghiệp trình độ trung cấp
Quản lý đất đai
- Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương
ứng.
Ví dụ: Tốt nghiệp trung cấp Quản lý đất đai người
học đạt được lượng kiến thức chuyên nghiệp trình độ
trung cấp Quản lý đất đaiCâu 2: Anh (chị) hãy chỉ ra mặt chất, mặt lượng
trong các câu sau: X
Ví dụ
Lớp Quản lý đất đai khóa 7 có 12 học
sinh
Xã hội phong kiến còn tình trạng người
bóc lột người
1 phân tử nước gồm có 2 nguyên tử H
và 1 nguyên tử O
Bạn Nguyễn Văn A luôn là học sinh giỏi
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau

Chất Lượng


Anh (chị) quan sát hình và trả lời câu hỏi
1.
Đánh
bắt cá
bằng
mìn

2.
Đốt
phá
rừng

- Kết quả của các sự vật, hiện tượng này là gì?
- Nguyên nhân dẫn đến kết quả ấy?

3. Lúa giống thành cây mạ

4
4. Trứng gà nở ra gà con


Quy luật phủ định của phủ định
Nội dung quy luật phủ định của phủ định


1. Vị trí của quy luật phủ định của phủ định
2. Sự phủ định
a. Khái niệm phủ định
b. Đặc điểm của phủ định biện chứng
3. Nội dung của quy luật phủ định của phủ định
a. Phủ định của phủ định
b. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện
tượng
4. Ý nghĩa của quy luật


Quy luật phủ định của phủ định

1. Vị trí của quy luật phủ định của phủ
định: là một trong ba quy luật cơ bản
của phép biện chứng duy vật trong triết
học Mác - Lênin, chỉ ra khuynh hướng
của sự phát triển của sự vật, hiện tượng.


Ví dụ:

g
ứn
r
t
vỡ
m
à
L

Đe
m

trứ
ng
đ


il

uộ
c


Ví dụ:
ng
rt ứ ăn
iến ón
b
ế hm
Ch àn
th

,

,

Quả trứng đã bị xóa bỏ sự tồn tại

Đe
gà m c
mẹ h o
ấp

,…


Ví dụ:

ay
X

nh
à
th

o
gạ

,

,…

,

,…

Những hạt thóc đã bị xóa bỏ sự tồn tại
Đe
m

gie
o

trồ
ng


Quy luật phủ định của phủ định
2. Sự phủ định:
a. Khái niệm phủ định

- Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật,
hiện tượng nào đó.
Phủ định gồm có phủ định siêu hình và phủ
định biện chứng
Vậy thế nào là
phủ định siêu hình,
phủ định biện chứng?
10


Chế biến trứng
thành món ăn

,…

,

,

Phủ định siêu hình
Thế nào là
phủ định siêu hình?

ến
i
ếb h
h
C àn
th ón
m
ăn

,

,…

,

,…

Phủ
định
siêu
hình


Quy luật phủ định của phủ định
Thế nào là
phủ định siêu hình?

- Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra
do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở
hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của
sự vật, hiện tượng

Cho ví dụ?


Phủ định siêu hình


Đem cho
gà mẹ ấp

Phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng
là gì?
Đem
gieo trồng


Quy luật phủ định của phủ định
Phủ định biện
chứng là gì?
- Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra do
sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng,
có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và
hiện tượng cũ để phát triển sự vật hiện tượng
mới.


Đem cho
gà mẹ ấp

Phủ định biện chứng
có đặc điểm gì?
Đem
gieo trồng


b. Đặc điểm của phủ định biện chứng
- Tính khách quan

Tính khách quan
thể hiện như thế nào?

Lúa giống trong điều kiện
thuận lợi thành cây mạ

Trứng gà nở ra gà con


Quy luật phủ định của phủ định
b. Đặc điểm của phủ định biện chứng

 Nguyên nhân sự phủ
định nằm ngay trong bản
thân sự vật, hiện tượng.
- Tính khách quan
 Phủ định biện chứng
tạo điều kiện, làm tiền
đề cho sự phát triển.


Xóa bỏ cái cũ ở đây phải
đảm bảo nguyên tắc gì?

Học sinh THPT

Học sinh THCS

Học sinh tiểu học


Quy luật phủ định của phủ định
- Tính kế thừa
 Cái mới ra đời trong lòng cái cũ, từ cái
trước đó.
 Cái mới chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực,
lỗi thời của cái cũ, đồng thời giữ lại yếu tố tích
cực còn thích hợp để phát triển.
 Tính kế thừa bảo đảm cho các sự vật, hiện
tượng phát triển liên tục.
20


Quy luật phủ định của phủ định
3. Nội dung của quy luật phủ định của phủ định

Phủ định của phủ định
 Cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi
lại bị cái mới hơn phủ định.
a.

Sự vật
đang tồn
tại

Phủ định lần 1

Sự vật
mới

Sự vật
mới hơn

Phủ định lần 2
Khuynh hướng phát triển của trứng gà
3
Đ
P

2
Đ
P

1
Đ
P

22


Chế độ
XHCN

3
h
n
4
Chế độ
ò
h
đ
n
TBCN
û
ò
u
đ
h
û
P
Chế
độ
u
1
h
h
Phong kiến P

n
ò
đ
2
Chiếm hữu
û
h
u
n
h
Nô lệ
ò
đ
P
û
u
Công xã
h
P
Nguyên thuỷ


Cái mới thay
cái cũ tốt hơn

Đi
Đi lên
lên
hình
hình
xoáy
xoáy ốc
ốc

Sự thay
đổi đó
có dễ
dàng không?

Cái tiên tiến
thay cái lạc hậu


Vận động quay trở lại cái ban
đầu nhưng trên cơ sở cao hơn.

V.I Lênin
Cái mới hơn ra đời tiến bộ hơn,
phát triển hơn cả về lượng và chất.
PĐBC diễn ra liên tục tạo ra khuynh hướng
25
phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×