Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

huong dan thuc hanh phan tich thong ke bang SPSS chi tiet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.48 KB, 9 trang )

Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Thừa

Đề 04

Lớp: Lý thuyết Xác suất thống kê K22

(Thời gian làm bài 180 phút)

Với số liệu trong tệp tracnghiemhs hãy sử dụng phần mềm SPSS để
1. Mô tả riêng rẽ các biến hocluc11 (học lực năm lớp 11) và toan (điểm tổng kết học kỳ 1 môn
Toán) một cách thích hợp bằng các tham số thống kê và bằng đồ thị.
Giải:
Mô tả biến định tính hoclưc11
* Lệnh: Analyze/Descriptive Statistic/Frequencien/
Cho biến hocluc11 vào ô Variable(s)
Kết quả:
Statistics
hocluc11
N

Valid

297

Missing
Percentiles

0

25


2.00

50

2.00

75

2.50

hocluc11
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

24

8.1

8.1

8.1


2

199

67.0

67.0

75.1

3

72

24.2

24.2

99.3

4

2

.7

.7

100.0


297

100.0

100.0

Total

Phân tích mô tả:
- Bảng số liệu cho thấy có 297 học sinh;
- Học sinh có học lực năm lớp 11 thuộc nhóm 1 là 24 chiếm tỷ lệ 8.1%, có học lực năm
lớp 11 thuộc nhóm 2 là 199 chiếm tỷ lệ 67%, học sinh có học lực năm lớp 11 thuộc nhóm 3 là 72
học sinh chiếm tỷ lệ 24.2 %, học sinh có học lực năm lớp 11 thuộc nhóm 4 là 2 chiếm tỷ lệ 0.7%;
Biểu đồ hình cột


Biểu đồ hình bánh:

Qua biểu đồ thể hiện số lượng học sinh có học lực tập trung nhóm 2 là nhiều nhất và
thuộc nhóm 4 là ít nhất.
Mô tả biến định lượng toan:
* Lệnh: Analyze/Descriptive Statistic/Explore/
Cho biến toan vào ô Dependent List
Kết quả:
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
toan


Missing
Percent

297

100.0%

N

Total
Percent

0

.0%

N

Percent
297

100.0%


Descriptives
Statistic
toan

Mean


Std. Error

7.228

95% Confidence Interval for Mean

Lower Bound

7.089

Upper Bound

7.367

5% Trimmed Mean

7.260

Median

7.300

Variance

1.487

Std. Deviation

.0708


1.2194

Minimum

4.0

Maximum

9.6

Range

5.6

Interquartile Range

1.6

Skewness

-.429

.141

Kurtosis

-.301

.282


Phân tích mô tả:
- Số lượng học sinh 297;
- Điểm trung bình môn toán của học sinh là 7.228 điểm; điểm trung bình sau khi loại bỏ
5% (2.5% điểm nhỏ nhất và 2.5% điểm lớn nhất) nhằm loại bỏ giá trị ngoại lai (nếu có) là 7.260
điểm, điểm lớn nhất là 9.6 điểm, điểm nhỏ nhất là 4.0 điểm, trung vị là 7.300 điểm.
- Khoảng ước lượng điểm trung bình môn toán là (7.089; 7.367).
- Mức độ phân tán của điểm là không quá lớn với phương sai là 1.487 điểm và độ lệch
chuẩn 1.2194 điểm.
Biểu đồ thân - lá:
toan Stem-and-Leaf Plot
Frequency

Stem &

3.00 Extremes
2.00
4 .
5.00
4 .
21.00
5 .
11.00
5 .
25.00
6 .
39.00
6 .
52.00
7 .
43.00

7 .
42.00
8 .
35.00
8 .
16.00
9 .
3.00
9 .
Stem width:
Each leaf:

Leaf
(=<4.0)
23
56688
000000001111122222233
55666677888
0000000000001122222344444
555555555556666677777777888888888999999
0000000000000000000000000011111112222223333333333444
5555555555555556666666666777888888999999999
000000000000000001111112222222233333333444
55555555555556666666677777788899999
0000111123333334
556

1.0
1 case(s)Biểu đồ Boxlot:

2. Dùng phép kiểm định T-test để so sánh giá trị của biến ngoaingu (điểm tổng kết học kỳ 1 môn
Ngoại ngữ) giữa hai nhóm học sinh không thích môn Lý (0) và học sinh thích môn Lý (1) xác
định bằng biến thichly (học sinh thích môn Lý).
Giải
* Lệnh: Analyze/Compare/Independent – sample T-test/
Cho biến ngoaingu vào ô Test Variable, biến thichly vào ô Grouping Variable/ bấm
define Groups nhập 0 và 1.
Kết quả:
Group Statistics
thichly
ngoaingu

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

0

170

6.984

1.1856


.0909

1

127

6.883

1.1910

.1057

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of
Sig. (2-

F
ngoaingu

Sig.

t

df


tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

the Difference
Lower

Upper

Equal variances
.005

.943

.718

295

.473

.1001

.1393

-.1741


.3743

.718

270.917

.474

.1001

.1394

-.1744

.3746

assumed
Equal variances not
assumed


Phân tích bài toán kiểm định:
- Ta thấy cột vene's Test for Equality of Variances cho ta giá trị sig = 0.943>0.05, ta có
thể cho rằng phương sai của hai mẫu là bằng nhau nên ta phân tích kiểm định hai trung bình ở
dòng Equal variances assumed.
- Từ bảng số liệu sig = 0.473 >0.05, nên ta chấp nhận giả thiết. vậy ta có thể nói rằng
điểm ngoại ngữ trung bình của nhóm học sinh thích lý và không thích lý là như nhau với mức ý
nghĩa 5%(hay độ chính xác là 95%).
3. Dùng phép kiểm định phi tham số thích hợp để so sánh giá trị của biến ngoaingu (điểm tổng

kết học kỳ 1 môn Ngoại ngữ) giữa hai nhóm học sinh không thích môn Lý (0) và học sinh thích
môn Lý (1) xác định bằng biến thichly (học sinh thích môn Lý).
Giải:
Dùng phương pháp kiệm định phi tham số Mann - Whitney
* Lệnh: Analyze/Nonparametric Test/ 2 Independent Sample /
Cho biến ngoaingu vào ô Test Variable List, biến thichly vào ô Grouping Variable/ bấm
Define Groups nhập 0 và 1, chọn ô Mann – Whitney.
Kết quả:
Ranks
thichly
ngoaingu

N

Mean Rank

Sum of Ranks

0

170

151.70

25789.50

1

127


145.38

18463.50

Total

297

Test Statisticsa
ngoaingu
Mann-Whitney U

1.034E4

Wilcoxon W

1.846E4

Z

-.628

Asymp. Sig. (2-tailed)

.530

a. Grouping Variable: thichly

Phân tích bài toán kiểm định Mann – Whitney:
Theo bảng kết quả ta thấy giá trị sig = 0.530, nên ta chấp nhận giải thiết. Vậy ta có thể

cho rằng điểm trung bình của nhóm học sinh thích lý và không thích lý là như nhau.
4. Dùng phép kiểm định phi tham số thích hợp để kiểm tra tính độc lập giữa hai biến sudungvt
(khả năng sử dụng vi tính của học sinh) và tiepthu (học sinh học tập khó khăn do khả năng tiếp
thu kém).
Giải:
Đặt giải thiết H: Khả năng sử dụng vi tính và khả năng tiếp thu của học sinh độc lập
* Lệnh: Analyze/Descriptive Statistic/Crosstabs/


Cho biến sudungvt vào ô Row(s), biến tiepthu vào ô column(s), trong tab Statistic chọn
phương pháp Chi – square.
Kết quả:
Kh¶N¨ngSöDng * tiepthu Crosstabulation
Count
tiepthu
0
Kh¶N¨ngSöDng

1

Total

0

21

7

28


1

22

7

29

2

60

20

80

3

69

27

96

4

33

31


64

205

92

297

Total

Phương pháp Chi-Square Tests
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

Asymp. Sig. (2-sided)

11.930 a

4

.018

11.381


4

.023

6.777

1

.009

297

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.67.

Trong bảng Chi-Square Tests cho ta giá trị sig = 0.018<0.05 ta có thể cho rằng hai biến
không độc lập với mức ý nghĩa 5%.
Phương pháp Kendall's tau-b và Gamma
Symmetric Measures
Asymp. Std. Errora

Value
Ordinal by Ordinal

Approx. Tb

Approx. Sig.

Kendall's tau-b

.150


.053

2.803

.005

Gamma

.260

.091

2.803

.005

N of Valid Cases

297

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Trong bảng Symmetric Measures cho ta giá trị sig = 0.005<0.05 ta có thể cho rằng hai
biến không độc lập với mức ý nghĩa 5%.
Tuy nhiên, phương pháp Kendall's tau-b và Gamma giúp ta phát hiện mối liên hệ của hai
biến tốt hơn thể hiện qua giá trị sig.Vậy đối với hai biến định tính thức bậc ta nên chọn phương pháp Kendall's tau-b và
Gamma để kiểm định tính độc lập tốt hơn.
5. Xây dựng mô hình hồi qui logistic mô tả mối quan hệ giữa biến phụ thuộc thichhoa (học sinh
thích môn Hóa) với các biến độc lập matruong, gioitinh, toan, ly, hoa, sinh, van, su, dia,
ngoaingu, theduc, ktcnghie, gdcongda, suckhoe, sachvo, phuongti, giadinh và tiepthu. Hãy
phân tích mô hình hồi qui đó.
Giải:
Đặt biến Y:=thichhoa;
Xi = matruong, gioitinh, toan, ly, hoa, sinh, van, su, dia, ngoaingu, theduc, ktcnghie,
gdcongda, suckhoe, sachvo, phuongti, giadinh, tiepthu (i = 1,..,18)
* Lệnh: Analyze/Regression/binary Logistic/
Cho biến phụ thuộc thichhoa vào ô Dependent, các biến độc lập matruong, gioitinh,
toan, ly, hoa, sinh, van, su, dia, ngoaingu, theduc, ktcnghie, gdcongda, suckhoe, sachvo,
phuongti, giadinh và tiepthu vào ô Covariates.
Chọn Method: enter
Kết quả:
Block 1: Method = enter
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
Step 1

df

Sig.

Step

116.809

18


.000

Block

116.809

18

.000

Model

116.809

18

.000

Phân tích độ phù hợp tổng thể của mô hình: bảng Omnibus Tests of Model Coefficients
cho ta giá trị sig =0.000 cho ta thấy mối liên hệ của biến Y với ít nhất một biến Xi của mô hình.
Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square
25.698

df


Sig.
8

.001


Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
thichhoa = 0
Observed
Step 1

thichhoa = 1

Expected

Observed

Expected

Total

1

30

28.360

0

1.640


30

2

29

26.558

1

3.442

30

3

19

23.871

11

6.129

30

4

26


20.449

4

9.551

30

5

14

16.755

16

13.245

30

6

12

13.099

18

16.901


30

7

11

10.194

19

19.806

30

8

4

7.810

26

22.190

30

9

3


4.349

27

25.651

30

10

5

1.557

20

23.443

25

Classification Tablea
Predicted
thichhoa
Observed
Step 1

thichhoa

0


1

Percentage Correct

0

115

38

75.2

1

29

113

79.6

Overall Percentage

77.3

a. The cut value is .500

Bảng này cho biết mức độ chính xác của dự báo. Qua đó, trong 144 học sinh không thích
hóa thì mô hình dự đoán đúng 115 với tỷ lệ dự đoán đúng là 75.2% và trong 151 học sinh thích
hóa mô hình dự đoán đúng 113 học sinh với tỷ lệ dự đoán đúng là 79.6%. từ đó tính được tỷ lệ

dự đoán đúng toàn bộ mô hình là 77.3%.


Variables in the Equation
95.0% C.I.for EXP(B)
B
Step 1a

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Lower

Upper

Matruong

-.138

.386

.127


1

.721

.871

.409

1.857

Gioitinh

-.938

.332

7.970

1

.005

.392

.204

.751

Toan


.515

.198

6.741

1

.009

1.674

1.135

2.469

ly

.502

.236

4.525

1

.033

1.653


1.040

2.625

hoa

.394

.199

3.928

1

.047

1.482

1.004

2.188

sinh

-.132

.231

.323


1

.570

.877

.557

1.379

van

-.970

.254

14.525

1

.000

.379

.230

.624

su


-.222

.249

.795

1

.373

.801

.492

1.305

dia

-.063

.218

.083

1

.774

.939


.612

1.440

ngoaingu

.116

.173

.451

1

.502

1.123

.800

1.577

theduc

.071

.210

.113


1

.736

1.073

.711

1.620

-.166

.263

.400

1

.527

.847

.506

1.418

gdcongda

.500


.270

3.423

1

.064

1.648

.971

2.799

suckhoe

.307

.366

.703

1

.402

1.359

.663


2.785

sachvo

-.014

.785

.000

1

.986

.987

.212

4.595

.396

.493

.646

1

.422


1.486

.565

3.908

giadinh

-1.022

.503

4.123

1

.042

.360

.134

.965

tiepthu

-.203

.364


.310

1

.578

.817

.400

1.666

-2.817

2.360

1.425

1

.233

.060

ktcnghie

phuongti

Constant


a. Variable(s) entered on step 1: matruong, gioitinh, toan, ly, hoa, sinh, van, su, dia, ngoaingu, theduc, ktcnghie, gdcongda, suckhoe, sachvo, phuongti, giadinh,
tiepthu.

Bảng Variables in the Equation thể hiện kết quả kiểm định Wald của mô hình. Quan sát ở
cột sig, ta thấy rằng chỉ có biến van có sig = 0.000 < 0.05 là có ý nghĩa trong mô hình. Do đó mô
hình được xây dựng như sau:
p
e 2.8170.970 van
ln(
)  2.817  0.970van � p 
1 p
1  e 2.8170.970 van
Vậy kết quả môn văn có ảnh hưởng đến khả năng thích học môn hóa hoặc không thích
học môn hóa. Với xác suất dự báo là p .×