Tải bản đầy đủ

skkn một số BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG bài VIẾT tập làm văn THEO PHƯƠNG THỨC tự sự kết hợp yếu tố MIÊU tả VÀ BIỂU CẢM ở HỌC SINH KHỐI 8

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BÀI
VIẾT TẬP LÀM VĂN THEO PHƢƠNG THỨC T S KẾT HỢP
YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM Ở H C SINH KHỐI
T Ƣ NG THCS NGUYỄN NH CHIỂU
I . LÍ DO CH N Ề TÀI
Tập làm văn là một trong ba phân môn quan tr ng của bộ môn Ngữ văn. Phân môn


c

nh gi là h

Bởi ể viết

i v i h c sinh h i

c một bài tập làm văn

n i ri ng và h c sinh ph thông n i chung

ng
ha và sâu s c theo

u c u của ề th

h c sinh hông ch n m vững l thu ết rồi vận dụng vào thực hành ể làm bài nh c c bộ
môn tự nhi n Toán, ật l ha
làm ph

ng ti n biểu

văn

o văn ch

ng là bộ môn ngh thuật d ng ngôn t

t những v n ề di n ra trong

biết và c tâm hồn c m thụ
vững ph

ah c


ể viết

c một bài văn

ng ph p c ch làm ết h p v i sự t du

u nhi n c ch làm bài văn theo

i s ng xung quanh b ng v n hiểu

ng ph

ng và ha th h c sinh c n n ms ng t o về ngôn t trong qu tr nh hành

ng th c biểu

t mà ề n u ra ch a

c cụ

thể h a l thu ết một c ch chi tiết mà ph n l n h c sinh c n dựa vào vi c l nh hội c m thụ
c c văn b n

h c ể r t ra nội dung ph

ng ph p, c ch làm

b n quan tr ng bởi nếu h c sinh ch a tiếp thu và hiểu

â

c em là hâu c

c một c ch th u

o c i ha

p về nội dung ngh thuật của văn b n ha một bài văn tham h o trong ch
gi o hoa th c c em ch a c thể th u hiểu
ph m c ng nh

h c sinh c n biết c ch t du
t câu

ng

t trong văn b n

ng tr nh s ch

ngh a ph n nh và gi o dục của t c

hông thể r t ra bi n ph p ngh thuật ph

th ng ngôn t mà nhà văn di n
t

c hết

c i

ng th c biểu

t cụ thể qua h

au hâu l nh hội và c m thụ văn b n th

s ng t o li n h thực tế trau dồi v n t

r n lu n c ch d ng

n và hay ể thực hi n viết o n văn bài ập làm văn theo

u c u của ề

nêu ra.
iều mà h c sinh th
iểu ph

ng th c biểu

h và l ng t ng hi viết bài là ch a phân bi t cụ thể t ng

t mà ề

uc u t

c c em t m

th c ể viết r t s sài h i h t Bởi ch ng ta ều biết ph
Tập làm văn là r t a d ng thậm ch
ếu: ự sự mi u t

lập dàn

ng th c biểunh h

ng iến

t trong phân môn

c g i là ph c t p c b n c s u ph

ng th c chủ

biểu c m ngh luận thu ết minh và hành ch nh công vụ Tuy nhiên

trong qu tr nh viết bài hông ph i ta rập huôn ch sử dụng một ph
v

O

ng th c c b n ể
1


hành văn mà ể bài làm viết
ho t hi u qu c c ph
văn - h c
mi u t

ng th c biểu

biểu c m.

ục ti u của

hông

i h i ng

t trong bài viết của m nh. Trong ch

i v i h c sinh bậc

ng th c tr n th

ng th c biểu

t mà ề

ran i ri ng

u c u c c em c n nghi m t c
c bi t ph i n m vững

c cụ thể thế nào là ếu t tự sự

ếu t biểu c m vận dụng lồng gh p ba ếu t tr n trong một bài viết là lồng

văn th nội dung s ra sao

o vậ

u t mi u t

ăn b n

thực hi n nghi m t c c c tiến tr nh của một bài viết t du
t

biểu c m trong o n văn bài

ể viết t t bài văn tự sự ết h p c c ếu t mi u t biểu

c m th c c em c n n m vững iến th c ở ba phân môn:
di n

c c sự vi c

iếng i t

u c u hiểu

gh p nh thế nào Nếu hông lồng gh p c c

d ng t

ng th c tự sự ết h p ếu t

n i chung và h c sinh h i

trong h c tập n m vững iến th c ở phân môn ăn b n
ếu t mi u t

ng tr nh Ngữ

u c u trên nh m gi p bài viết giàu h nh nh giàu t nh

ể h c sinh làm t t d ng văn theo ph

c ch làm theo ph

i viết ph i biết ết h p linh

n thu n là ể suông ha ch mang t nh li t

â qu là một iều h


sâu s c thì

u c u h c sinh viết bài Tập làm văn theo ph

,

biểu c m ch

ng ha

iếng

h p ếu t mi u t biểu c m

ập làm văn

s ng t o linh ho t trong vi c

â dựng câu chu n c t nh t nh hu ng và giàu

là một trong những bi n ph p gi p h c sinh h i

i t

ch t nh

viết bài văn theo ph

â

c em

ng th c tự sự ết

t hi u qu cao h n

II TH C T ẠNG
hế nh ng ể l nh hội c m thụ, t du
ếu t mi u t và biểu c m ở h c sinh h i
vậ b n thân là một gi o vi n d
nghi n c u t m t i su ngh

s ng t o khi viết một bài văn tự sự ết h p
ng hay sâu s c không ph i là iều d dàng

môn Ngữ

ăn h i 8, tôi r t trăn trở

ể t m ra nhiều ph

ng ph p gi ng d

hông ng ng

hi u qu h n nh m

gi p h c sinh hiểu vận dụng và s ng t o một c ch linh ho t h năng â dựng t nh tiết câu
chu n lựa ch n ếu t mi u t biểu c m th ch h p ể lồng gh p trong bài viết theo ph
th c biểu

t tr n

1. ề

c qu

c sinh l p - ở l a tu i d

im

i lăm c n hồn nhi n ngâ th

em ăn ch a no lo ch a ỹ c m nhận m i v n ề của cuộc s ng ch a
c c em s

ng

h l nh hội và c m thụ

c ch nh

c

O

ủ và sâu s c n n

ủ những v n ề mà ề văn

c bi t, n i th d nh ng ch p b t ể viết về một v n ề trôi ch
v

ngh ch ng m các
t ra

m ch l c giàu
2


h nh nh và giàu s c g i c m th qu là hông d dàng

i v i c c em h c sinh h i -bậc

THCS.
ột bộ phận hông nh h c sinh trong tr

ng c hoàn c nh inh tế c n h

hăn

h ng ngà c c em tranh thủ ngoài gi h c phụ gi p b m làm vi c nhà n n hông c th i
gian ể c c em nghi n c u s ch vở trau dồi v n t , lu n c ch di n
tr

ng do b m

quan tâm
mu n

ôn

c nh c nhở

i h năng

ph

ng ti n thông tin

i ch ng nh ti vi

i n tho i

c s ch lu n t

o

c c

c viết.

ột ph n l n h c sinh trong

hội hi n

i hông c n m

c c em ch tập trung h c c c môn tự nhi n nh

c c em su ngh r ng h c c c môn tự nhi n d t m vi c làm trong t
ngu n nhân tr n hiến c c em r t h hửng về vi c
p trong văn ch

c phụ hu nh

iểm tra bài vở c c em hoàn toàn tự do th ch làm g mà m nh

ph t triển ph biến n n c c em th ch em h nh nh h n vi c

văn tha vào

h n l n h c sinh ở

i làm công t t s ng ến t i m i về n n c c em ch a

uộc s ng ch ng ta ngà na

em c ng l

t

m n m i về bộ môn ngữ
o n

nh

ng lai

a

Bởi

h nh v những

c văn b n nghi n c u những iều ha

ng và thậm ch c c em hông biết c ch hành văn hi viết o n văn bài

văn mà ề n u ra
2. ề c ủ qu
Gi o vi n ch a ch

h

ng dẫn cho h c sinh ph

b n trong tiến tr nh viết o n văn bài văn theo
c

it

ng h c sinh ể h

ng dẫn g i

các em hi viết. rong c c gi d
ồ d ng d

h c hi u qu

ng ph

ng ph p c ng nh c c b
ng th c

u c u ch a phân lo i

và hu ến h ch h năng t du

ăn b n

cc

s ng t o của

ập làm văn gi o vi n ch a ch tr ng sử dụng

tranh nh clip vv

Bởi văn ch

ng th

ng mang t nh t o h nh

và g i c m
h n l n c c em ch a
nghi m t c hi viết

c

nh

hông thực hi n

theo iểu c p bi l i những bài mẫu ho c l
cách máy móc những g i

của gi o vi n

chữ viết vô c ng c u th d ng t

t câu t

c

ng ph

ủc cb

ng ph p viết văn ch a thật sự

c hi viết bài nhiều em c n viết bài

i su ngh làm theo iểu cho ong hiểu một
c em viết bài v i th i ộ m t m i ch n n n
ti n di n văn ch a

ng v i phong c ch ngôn

ngữ ngh thuật vv

v

O

3


 Chính những ngu n nhân tr n dẫn ến ết qu bài viết ập làm văn của h c sinh l p
iểm c n r t th p l i bài viết c n h nhiều nhiều bài ch a
viết s

t

uc u

ụ thể iểm bài

của c c em nh sau:

Lớp

Sĩ số

Giỏi

Khá

8/4

38

02

6

16

11

03

8/5

37

01

5

14

12

04

ua b ng ết qu
bài viết ch a

t

Yếu

Trung bình

ta th : iểm h gi i của c c em c n h n chế
u c u c n r t nhiều

iểm ếu

ng ề t m

và biểu c m
III

lập dàn

m những

là ngu n nhân hiến một gi o vi n d

tôi luôn ph i trăn trở c g ng t m nhiều bi n pháp t ch cực hi u qu
nh h

Kém

văn nh

ể gi p c c em hiểu

chi tiết viết o n văn bài văn tự sự ết h p ếu t mi u t

t hi u qu cao h n

Ổ CHỨC HỰC HIỆN ĐỀ ÀI
ể nâng cao ch t l

ng bài viết ập làm văn theo ph

ng th c tự sự ết h p ếu t

mi u t biểu c m ở l p , theo tôi c n p dụng một s bi n ph p sau:
1.Cơ sở lý luận:
Môn ngữ văn là sự t ch h p của ba phân môn:

ăn b n- Tiếng

phân môn nà c m i quan h g n b mật thiết v i nhau
tiếp nhận và t o lập văn b n

i t- ập làm văn

ba

hông thể t ch r i trong qu tr nh

u m i phân môn ề cập ến nội dung h c nhau nh ng luôn

c sự nh t qu n ch t ch về h th ng iến th c iếng i t nh m gi p ng
v n iến th c sâu rộng ở môn h c ể vận dụng vào thực tế
n i quan tr ng là n i luôn i ôi v i hành viết)
giữa nội dung và h nh th c tr nh bà

i h c trau dồi c

c văn hông ch là ể hiểu và

hi viết t o lập văn b n c n nh t qu n

Chúng ta biết r ng một t c ph m văn h c c gi tr về

nội dung và

c s c về ngh thuật ch

hi t c ph m

t

c sự hài h a về nội dung và

h nh th c

là sự nh t qu n giữa vi c ch n ề tài c ch triển hai ề tài, c ch â dựng h

th ng t nh hu ng cho câu chu n.

ể ề tài t nh hu ng câu chu n sinh ộng h p dẫn th

i viết ph i biết sử dụng v n t

vận dụng linh ho t hi u qu c c bi n ph p ngh thuật

ng

một c ch h p l mà ộc

o

nh vậ bài viết m i thu h t ng

v

O

i

c ng

i nghe

4

a


n i t m l i ể viết

c bài văn theo

ng thể lo i th c n n m vững c ch làm lồng gh p

linh ho t iến th c ba phân môn: ăn b n
2..Nộ du
ể viết

,b

p

p t ực

iếng i t

và c c

c bài ập làm văn theo ph

ập làm văn

ả p

p củ đề tà

ng th c tự sự ết h p v i ếu t mi u t và

biểu c m tr n l p ho c ở nhà th ch ng ta thực hi n cụ thể hi u qu c c b
2.1 Gi o vi n c n

nh h

ng cho h c sinh hiểu r ng:

c tr ng của bài viết tập làm

văn là bài thực hành của hai phân môn văn b n và tiếng i t ch
năng lực thông th

ng tr nh c ng phân c c tiết

ụ thể: r

m

i ngh s

Ngu n

thực

ều l

hông ch ghi l i những c i
iếng

i tc

iến th c li n quan ể gi p

t ch t li u cuộc s ng h ng ngà ,

c rồi mà c n mu n n i một iều g m i

nh hi- iếng n i của văn ngh

i s ng b ng h th ng ngôn t

vựng

c hi iểm tra bài viết bao gi phân

ăn b n và iếng

c c em hiểu r ng nội dung t c ph m văn ngh
nh ng ng

hông ph i là bài iểm tra

ng nh c c môn h c ch c n h c thuộc bài n m vững l thu ết và vận

dụng vào thực hành làm bài tập là ong
ph i ch

c nh sau:

Ngh a là t những câu chu n trong hi n
i t c c em c n c

năng vận dụng v n t

ể t i hi n l i câu chu n b ng l i văn của m nh một c ch sinh ộng h p dẫn làm

th n th c bao tr i tim ng

i

c ng

i nghe

t

c

năng

th b

c

u ti n

c c em c n n m ch c nội dung ngh thuật qua c c tiết văn b n ph i r n lu n trau dồi và
mở rộng v n t qua c c tiết iếng

i t ở bộ môn Ngữ văn

ch giúp các em r n lu n tri th c gi o dục
vựng iếng

i t phong ph

o

o

bộ môn Ngữ văn hông

c nhân ph m hiểu và trau dồi v n t

a d ng mà còn gi p c c em r n lu n

năng n i thông viết

th o t t c những v n ề di n ra trong cuộc s ng ung quanh v i tr nh thự h p l b cục
ch t ch c ch lập luận h p dẫn theo t ng ph

ng th c biểu

t cụ thể.

V d :
ể gi p h c sinh hiểu
b n

c chủ ề của văn b n là g

c thể hi n ở iểm nào

th ng câu h i trong tiết:

văn b n ều oa quanh h i về văn b n:
phân môn ập làm văn th ch ng ph i
ăn b n
những bài

iếng

i t ha sao Sau

h c li n h c m nhận

ôi i h c” hanh

nh th ng nh t về chủ ề của
nhểc

iến th c về

u ti n c c em c n n m vững iến th c ở phân môn
c c em ết h p những hiểu biết và t ch l
ng

tri th c t

n những v n ề trong thực tế cuộc s ng c li n

quan ến iến th c văn h c rồi vận dụng vào bài viết theo
v

nh th ng nh t về chủ ề của

O

u c u mà ề n u ra. Bởi l ở
5


d ng ề tập làm văn theo ph
ch

ng tr nh Ngữ văn

những

ng th c tự sự ết h p c c ếu t mi u t và biểu c m ở

h c

ều ha h i về những hi n t

ni m h qu n về bu i tựu tr

quên của em v i ng
u qu

i thân th

ng mà em nh nh t

cô ha b n b

ng

ể về những

ể về một vi c t t mà em

làm hiến em nh m i

thăm qu ha chu ến tham quan du l ch mà em nh nh t vv
tr n th c c em c n h c c ch triển hai

ni m

ểl i
p

h

ể về loài câ ho c con vật nuôi mà em

ể câu chu n về một l n em m c hu ết iểm hiến b

buồn l ng

i s ng nh :

m ho c thcô gi o

ni m một chu ến về

ể viết

c những d ng ề

â dựng t nh hu ng tru n c ch lồng gh p ếu t

mi u t biểu c m vào câu chu n t o t nh sinh ộng h p dẫn cho bài văn mà hông b l c
sang ph

ng th c biểu

t h c thông qua c c tiết văn b n

ồng

c v b ” Ngô

Ngu n

cn

t

ha văn b n

h c nh
o

rong l ng m ”
c” Nam

ao B n

c nh l nh hội c m thụ tri th c qua c c tiết h c văn b n th h c sinh c n ph i vận dụng h
năng t du

s ng t o trong vi c di n

ph m

c tinh th n nhân

o

ph i v t b
h

ng

tn

o l s ng

ph ph n th i quen
c

t vận dụng c sự tr i nghi m thực tế trau dồi nhân
ng-sai h c h i ph t hu những iều ha l

u ti u cực nung n u tình c m gia

nh t nh yêu qu

u thiên nhiên, con vật nuôi ha v n vật trong cuộc s ng ung quanh ể

viết
Nh vậ mu n bài viết

t hi u qu cao thì b t buộc h c sinh c n ph i hiểu r ng: hi

viết bài c n biết vận dụng những iến th c

h c ở hai phân môn văn b n và tiếng

em â là bài thực hành thể hi n sự nhận biết và thông hiểu của m nh sau hi
những iến th c ở hai phân môn tr n

au

i t
ch c

h c sinh vận dụng những hiểu biết về iến

th c r n lu n c ch hành văn ở phân môn ập làm văn và năng lực của b n thân ể viết bài
văn Không chép l i bài văn ở s ch tham h o

hông ể lể dài d ng lủng củng l p t

dung s sài thiếu h nh nh di n uôi nh n i t ngữ hông c t nh văn ch
t bi t h c sinh c n hiểu

c â

ng ngh thuật.

hông ph i là bài iểm tra iến th c thông th

c c môn h c h c mà là bài iểm tra năng lực l nh hội và c m thụ văn ch
t thành văn b n theo ph

ng nh

ng thông qua h

th ng ngôn t ngh thuật c sự ết h p giữa tri th c văn h c và sự am hiểu thực tế
di n

nội

i s ng

ng th c tự sự ết h p ếu t mi u t và biểu c m b ng

ngôn t của ch nh b n thân c c em

v

O

6


2.2 hế nh ng hi viết bài h c sinh hông ch d ng l i hiểu
nh h

theo

ng nh tr n mà c c em c n n m vững vận dụng

viết bài tập làm văn
viên c n

nh h

ể c c em hiểu thực hi n t t c c b

h c sinh bậc

viết của c c em ch a
a. T
h

lập dàn

c c b n khi

hi gi ng d

giáo

bài tập làm văn

â

i v i h c sinh l p

nói riêng và

nói chung mà ph n l n c c em ều b qua h c sinh ch ngh

viết bài tập làm văn là

ục

c th bài viết

ủc cb

c viết bài th

ng ch dẫn cho h c sinh cụ thể c ch t m

c em là c c tiến tr nh hông thể thiếu hi viết văn

c

c ề rồi viết
ý.

c nà là gi p c c em

ng th c tr nh bà

c su ngẫm và hiểu

nội dung s viết gồm những

yêu c u của ề th c c em m i t m
ủ ch nh

â c ng là một trong những ngu n nhân hiến bài

t hi u qu

iểu ề

ch của b

n thu n:

c biết o

c

nào

c

triển hai c c ý

c tr ng tâm của ề

c ề

uc u

u c u những gì?
ề và

c

nh

ng

t m theo một b cục h p l ,
hông lang man ha viết sai và

l c sang ề h c Bởi v m i v n ề

t ra trong s ch vở và cuộc s ng là r t a d ng c

những ề d b nh m lẫn và c một s

h i gi ng nhau

Ví dụ
Nếu đề văn yêu cầu: Kể ề lo i cây

e

là tự sự nh ng ể bài văn giàu h nh nh và giàu c m

c

i v i ề nà ph

c th

hi ể chi tiết về loài câ các em

c n ết h p ếu t mi u t và biểu c m ể loài câ
m t ng
do

i

c

c em c n

nh

c r ng:

c sinh ộng giàu h nh nh trong
ề văn tr n

ếu t tự sự là ếu t ch nh

c c em c n â dựng h th ng sự vi c ch nh của bài viết nh : m ể loài câ g
c trồng hi nào

g cho gia
ut

âu

nh em và môi tr

g g n b v i loài câ
b t

c

ng th c ch nh

i chăm s c
ng

u tr nh ra hoa

v

âu di n ra nh thế nào
c t nh c m của em

â mang l i l i ch

ết tr i của hoa ra sao

mc

ni m

c sinh c n lựa ch n ngôi ể th tự ể h p l câu chu n
ết th c ra sao . X c

biểu c m lồng gh p vào bài ể gi p ng
cc m

â l n l n nh thế nào

â

i

c h nh dung về h nh nh loài câ

i v i loài câ

t phụ n n c c em n n ch n những

nh c c ếu t phụ là mi u t và
c m nhận

u : ếu t mi u t và biểu c m là ếu

c iểm ti u biểu của loài câ

ề mi u t và bà t c m

xúc hông n n sa vào mi u t và biểu c m

v

O

7


Nếu đề văn yêu cầu: Loài cây em yêu.
ph

ng th c biểu

sự và m u t -

ch ch n những

ni m về tu i h c trò

nh

c iểm sự vi c ti u biểu của loài câ g n v i những

ni m trong cuộc s ng của em ể ể và mi u t , thông qua hình

c c em s bộc lộ su ngh c m

sâu l ng và rung ộng l ng ng

i

c của m nh một c ch chân thành thiết tha

d ng ề nà

ếu t biểu c m

ng vai tr quan tr ng

u n u t trong bài văn c n ếu t tự sự và mi u t là ếu t phụ gi p ng
c m

c

t ch nh là biểu c m ngoài ra c c em c n ết h p th m ếu t phụ là tự

u

nh sự vi c

i v i ề nà th c c em c n

i viết h i g i

c
b. Lập d n ý:
i v i h c sinh

qua ph n t m

ểc

và lập dàn

c bài viết
trc hi viết bài Bởi ở l a tu i và iến th c của c c em th

hông thể nào ch su ngh và ch p b t là viết
ề Nếu h c sinh hông t m

và lập dàn

c s p ếp theo tr nh tự h p l
di n

t dùng t

mà hông c

th

t câu b cục bài văn hông

ng t

viết theo ph

c một bài văn hoàn ch nh theo

th bài viết d dẫn ến s sài thiếu

ủ ý. Nội dung bài văn s dẫn ến thiếu
ề h c

ng và ha th c c em hông thể b

sai

hiến c c em s

c bi t ở d ng bài văn

ụ thể: di n biến câu chu n c n lựa ch n c c sự
là c sở ể ng

i viết d lồng

u : c c ếu t tự sự mi u t biểu c m c n an en

lồng gh p ch t ch logic v i nhau trong t ng câu văn
ộc lập nh vậ c ng d

hăn trong vi c

biểu c m trong văn tự sự th h c sinh

vi c mang t nh ột ph cao trào ga c n ho c h p dẫn bởi

r

hông

ho c ôi hi c ng dẫn ến vi c viết l c sang

ng th c lồng gh p c c ếu t mi u t

gh p c c ếu t mi u t biểu c m

c c

m b o ba ph n ho c giữa c c ph n ch a

t câu trở n n lủng củng r i r c ngh o nàn vv

c n â dựng m ch câu chu n h p dẫn

h

u c u của

o n văn

hông n n t ch bi t ri ng

hiến cho bài văn r i r c

V d :
ể viết

ng

ủ và ha

i v i ề văn:

ểl i

ni m h qu n trong một

chu ến về thăm qu ha chu ến tham quan du l ch hiến em nh m i ”

c em c n lập dàn

chi tiết cụ thể nh sau
c

nh h th ng sự vi c ch nh của chu ến về thăm qu ha chu ến tham quan du

l ch hiến em nh m i
c

nh ngôi ể: ể theo ngôi th nh tv

ng em” ho c tôi”
O

8


r nh tự di n biến c c sự vi c theo hông gian th i gian h p l
ự iến c c ếu t mi u t biểu c m s lồng gh p trong bài
c em c n n m vững iến th c về c ch viết ở c c bài văn
tự sự ết h p ếu t mi u t và biểu c m nh văn b n
b n

n quà sinh nhật” ở tiết lập dàn

h c theo ph

ôi i h c” hanh

ng th c

nh ho c văn

cho bài văn tự sự ết h p ếu t mi u t và biểu

c m ể â dựng nội dung câu chu n h p dẫn lôi cu n ng

i

c

A. Mở bà
Gi i thi u l do về thăm qu
i

ể l i cho em n t

i tham quan du l ch

ng c m

i v i ai th i gian nào Chu ến

c h qu n g

B. Thân bài:
r
ti n g

c hi i em và m i ng

âm l c m

c tr

hi i l c m

gi

i c sự chu n b hành l nh thế nào

c chu ến i nh
c

c ng em c biểu hi n về ngo i h nh, c m
ến n i

nh nh g

nh thế nào
cg

c g ha

h c g so v i

c của em ra sao

i ng

i i

hông

ng c m

c nh t

i n biến sự vi c di n ra

g i l i cho em những h nh nh

ni m c m

h qu n
r

ng

in i

ng i nh thế nào

tâm tr ng c m

ể l i cho em n t

nh vật con ng

ng

thế nào?

m nhận c nh vật tr n

c nh vật n i em sinh s ng hông

i b ng ph

c hi về l i nhà sự chu n b hành l quà c p nh thế nào

i em c su ngh c m

cg

hông Quang c nh l c

c

p chia ta m i

ể l i cho em n t

ng g

không?
hi về l i n i em sinh s ng tr n tàu
huâng m

e

tâm tr ng của em c l u lu ến bâng

c g không?

C. K t bà :
Bộc lộ c m
t

c su ngh của em sau chu ến i

ng nào h qu n trong em? m mong

c. Tiến
â

n

iế

chu ến i

c h a h n g sau chu ến i

ể l i niềm vui, n
hông

ộ b i ăn o n c ỉn :

c em là hâu chủ ếu quan tr ng nh t trong tiết viết bài tập làm văn Sau

hi t m và lập dàn chi tiết h c sinh dựa tr n dàn bài và tiến hành viết thành o n văn bài
v

O

9


văn hoàn ch nh v i b cục ba ph n d u hi u của m i ph n là l i
u ti n

c sinh c n l u

ch t ngữ c n

trong vi c d ng t

c ch di n

u d ng viết hoa chữ c i

t

ăn viết h c v i văn n i ở

c lựa ch n nghi m ng t ph i mang t nh ngh thuật t nh th m mỹ và t nh

hàm s c c nh vậ l i văn trong bài m i trong s ng giàu h nh nh và t nh biểu c m ý t
trong bài văn c ng

c biểu hi n rõ ràng h n

n m vững c ch di n

t trong c c văn b n

tiếng

i t

n nữa ể h th ng t ngữ

c nhiều s ch b o tra t
các bi n ph p tu t
nhân h a

n dụ ho n dụ

h c trau dồi v n t vựng thông qua c c bài
c phong ph

a d ng chu n

i t n m vững ngh a của t

p

i p ngữ li t

vv.. B n c nh

hiểu

c th c c em c n
c t c dụng của

c c em c n l u

ng ch nh t sử dụng d u câu ch nh

ng h nh t t

lôgic

ch

uc u

c c t n i hi u qu . ử dụng linh ho t hi u qu h th ng t

ng thanh Ngoài ra h c sinh c n l u

th tự tr nh bà nh

về chữ viết

c m ch văn trôi ch

c m i li n h ch t ch b sung h tr cho nhau ể làm s ng t mục

của ề b ng c c c p quan h t
t

c iều nà th h c sinh c n

ể hi viết c c em vận dụng linh ho t hi u qu c c bi n ph p so s nh

ph i rõ ràng s ch
giữa c c

iển tiếng

u n làm

u c u ở tr n.

của m nh một c ch chân thành

ph i nh t qu n trong c ch

ng hô

iều quan tr ng là c c em ph i biết bộc lộ t nh c m

c m ộng thông qua các sự vi c và h nh nh mà c c em

ch n l c mà hông l c sang văn t ho c biểu c m
V d :
Khi mi u t
mi u t

d ng t

nh qu d a,

huôn m t của nhân vật, h c sinh ph i lựa ch n chi tiết n i bật nh t ể
bi n ph p ngh thuật cho ch nh

c K ông nên iế :

u cô gi o tr n

ôi lông mà nh nh nh b ch àn hai con m t tr n nh hai h n bi ve ho c

nh hai hột nh n răng tr ng
a ” Nếu d ng t

ều nh những h t b p

bi n ph p so sánh c ch

huôn m t của nhân vật hông

i ng c

ng hô và di n

c mi u t cụ thể mà hi

i lộ rõ hai hàm răng tr ng
t nh trên th

c c m th

hông những

r t buồn c

i, bởi

vi c d ng t ch a h p l sử dụng sự vật sự vi c d ng ể so s nh thiếu t nh th m mỹ
C ce
d

i ôi m t

nữa
tr ng

hi cô c

nên iế :

ô em c

ôi m t tr n oe s ng l p l nh

là chiếc m i cao và mi ng h nh tr i tim môi
i huôn m t càng inh

hồng nh thoa son

o

m i l n nh n cô, em c m th

u qu cô nh m của m nh Nhiều l c em th m ao
v

p r ng ng i b n
n thế

p và thân thi n làm sao bởi iểm tr n hàm răng

là chiếc răng hểnh r t c duyên g i c m

thân thi n và

iểm

O

r t

c: gi cô gi o là m hay
10


ng

i thân ruột th t trong gia

u nh n
d

nh ể em luôn

au m i tiết d , em càng

u qu

c g p g và tr chu n h c h i th

ng

c m n cô nhiều h n. Nh sự quan tâm d

d u d t của cô mà em và c c b n hiểu biết

c r t nhiều iều ha

p trong cuộc

s ng ”
hi ể di n biến sự vi c hông n n ể suông di n
văn ch

ng l p t

t lủng củng ngôn ngữ thiếu t nh

sai ch nh t .

V d :
năm ngo i em

c m dẫn về qu ch i qu em ở

ch i cây, qu em c nhiều
ngõ

nh r ch qu em ai c ng r t vui

n Giang qu em c nhiều
hi về qu bà ngo i

n em bà ôm em và em c ng ôm bà Bà dẫn em vào nhà

chu n rồi dẫn em ra v

n h i tr i câ

ra tận

m t ăn c m rồi n i

n bà em c nhiều tr i câ nh tr i m t tr i i

tr i v sữa nh ng em th ch ăn nh t là m n c l c ho tộ ăn tr i s u ri ng v tr i s u ri ng
th m và b o nh ng nhiều ng
ch i ra

nh em th

i hông quen ăn th g i là th i

nhiều b n nh tu i em nh ng c o d a r t gi i c n em th

ch o d a mà em c ng r t th ch ăn d a
mai dậ m n i c

ồi bà c n dẫn em ra

ng b hành l

m r t b n v ch a

au

nh

hông biết

bà dẫn em về nhà ăn c m t i rồi i ngủ

ể i về

ng

ậ là chu ến về qu của em h qu n nh thế

c i ch i nhiều

hu ến i

ể l i cho em nhiều cả

ng ĩ

h t ”
a th
thiếu

o n văn trên di n

t lủng củng do l p t

di n biến câu chu n qu s sài

ch a lựa ch n t ngữ giàu h nh nh ể g i t biểu c m

ngà thiếu t nh ngh thuật hàm s c bài viết thiếu t nh văn ch
h ng ta n n di n

au nhiều năm a qu

nh t ch c chu ến về thăm qu

gia

nh em

nhân d p

ch p nhận a qu h

ng ến

t

ngh h năm ngo i b m qu ết

ể thăm s c h e ông bà và h hàng ruột th t

m n quà mà ba m dành t ng em sau một năm h c ết th c
qu

ng

t l i nh sau:

ể thuận l i trong công t c của b
ồng Nai sinh s ng

ử dụng ngôn ngữ n i h ng

ậ là em

c ng là

c một chu ến về

ngh a nhiều l u lu ến mà m i ến tận bâ gi em vẫn ch a nguôi
u em ở tận miền rung a ôi n i mà m i ng
gà ăn s i Bởi l n i â th

i th

ng v r ng m nh

t ch ăn

ng h ng ch u nhiều trận b o càn qu t vào m a m a hiến

cho c nh vật ti u iều bao của c i mồ hôi công s c cà c
v

O

của ng

i nông dân ều trôi
11


theo d ng n
m nh

cl

a hô n ng n ng nung ng

t hô c n s i

m it

i

hế nh ng trong tâm tr em h nh nh qu h

p m p t nh ng

i Bởi thi n tai h n h n c

dân ở â vẫn qu ết tâm h c phục h


em vẫn th

i hiến m i c câ h o a ch c n tr ra

ng ha nghe b m

hăn v

n l n t ngh o h

ể về cuộc s ng của ng

ng

in i â

bởi em r t mu n

c g p l i ông bà d ng h và

a danh c c v ng miền tr n
s

tn

ng ngập tràn mà hông c m

c

vậ
c

ểc

i

c hiểu biết

i dân miền trung và theo dõi
c nh thế Nh ng trăm nghe

ể tận m t nh n th

c nh vật con

c tham quan mở rộng t m hiểu biết về

khi nghe b m b o h về qu là l ng em vui

c nào c thể di n t hết

ể chu n b cho chu ến i tr
s m một s

c về thăm qu

nh vẫn

h c nghi t nh thế nào th ng

thông tin b o ài th i sự h ng ngà n n em m i c m thụ
không b ng một th

ng B nh

m

c

hôm em

c m dẫn ra ch

ồ d ng c n thiết và c vi c mua quà biếu ông bà d ng h

uân à mua

Bởi m b o: lâu lâu

m i về qu n n m nh c n mua nhiều th một ch t v l i miền Nam phong ph hoa qu n n
m mua r t nhiều tr i câ về làm quà cho bà con l i
lửa t t

n c nhau

nhà nội ngo i

i ng em c h o h c mong ến ngà

rong

ồi th i h c mong
B nh

nh - Bến e

m tr

c hi gia

i c ng

ến

pm t

ng qua ô cửa

c l n e ể nhanh nhanh về

nh về qu em hông thể nào ngủ

h s ng c nhà em

l n

cv h oh c

ng tr n chu ến e h ch

ng tr n con

ng về qu là c nh vật hai b n

ng vô c ng l

o em i ban ngà n n em c thể nh n ng m bao qu t c nh vật hai b n
nh b n hông chiếc e gi

ng n m m t m

hi e ch

ồng Nai là ến t nh B nh huận một hung c nh cho ng ng p l

hết

hiến s ng biển dâng trào nh ca h t
c ngâm m nh trong làn n

tr n b c t tr ng ng n

e vẫn băng băng c t tr ng biển anh l i về sau nh

hông
ng

i biển i t Nam âu âu c ng

c anh ch

của e nh ng em vẫn

ôm p b n m nh những ch m d a con tr u qu
h e câ d a mang l i nhiều hữu ch cho
v

m

c g m nh

th s th ch th biết

ng c n i uôi nhau ch

p ng m nh n những tàu d a m xanh um
em b o: N

c d a u ng r t t t cho s c

i s ng của con ng
O

p

ng anh

ng ch cho những c nh vật c ng

m ph n h p dẫn là những hàng d a anh hai b n

c l i v i chiều ch

a phận

t qua trong m t em là b

biển à N trong anh thu h t biết bao du h ch Gi th i r rào b n hai hàng d

bao

m t i

iền ông thân thuộc

iều hiến em n t
lẫm và

m g i là ch t t nh làng ngh a

i

u B nh
12

nh c ng


trồng r t nhiều d a con s tha hồ u ng và ăn c m d a hi về nhà ngo i Nghe m n i thế mà
hiến em càng th m h o h c
của m nh

hế rồi sau

c e ch

nhanh h n ể mau mau

c về ến qu h

ng

em ngủ thiếp i l c nào hông ha , vv.....”

c o n văn trong v dụ tr n cho ta th : câu chu n

c s p ếp theo tr nh tự ể

h p l lồng gh p trong di n biến của chu ến về thăm qu là những ếu t mi u t biểu c m
giàu h nh nh c m
c di n
ch nh t

c t o s c h p dẫn cho ng

t m ch l c trôi ch
p ng

ng ph

biểu c m

i

c bởi m ch ể lôi cu n t ngữ chu n

hông c l i l p t

ng th c tr nh bà mà ề

d ng t

d u câu ha l i

u c u là văn tự sự ết h p ếu t

mi u t và biểu c m

e.

c s

Bởi v c

c

lại b i iế c

n :

c l i bài thì h c sinh m i ph t hi n

sửa chữa nh : l i ch nh t d ng t

t câu di n

c những l i sai c b n ể

t ho c b sung th m những

p th i

c n thiếu

trong qu tr nh viết ể bài văn hoàn ch nh h n
2.3 u nhi n trong qu tr nh viết bài h c sinh c n g p h
th i gian ch a h p l

hông th

ng tiết viết bài tập làm văn là 90 phút, trong th i gian

th một s em vẫn ch a viết ong c em th viết ong tr
iều nà c ng là một trong những ếu t
mà ết qu ch a cao
thực hi n

o

c th i gian theo qu

hiến bài viết của c c em ch a

h c sinh c n l u

h nh
t

phân b th i gian làm bài sao cho h p lết qu bài viết

t

nh

u c u ho c

ủ c c thao t c c b n hi viết bài

c iều

hăn bởi vi c phân ph i

t iểm cao

u n

t

h c sinh c n phân b th i gian nh sau:
c sinh c n dành ho ng 15, 20 ph t ể

c-

c

nh

u c u của ề t m

và lập

dàn ý.
60 ho c

ph t h c sinh dành cho vi c viết bài tập làm văn

dành 0 ph t cho vi c viết nh p c c ph n nh mở bài một s
ết bài c c em c n

mb o

ong bài văn hoàn ch nh
nhận

Lưu ý
ch c ph

u n bài viết hoàn thành theo

ng th c tr nh bà

ph t là c c em

ến 0 ph t c c em tranh thủ

t và sửa l i nh ch nh t d u câu d ng t , di n

c c em c thể

o n trong ph n thân bài ho c

c r ng th i gian 0 ph t ho c

h i gian c n l i

rong

viết

c l i bài ể tự

t vv...

ng th i gian qu

nh th h c sinh c n n m

những iến th c c b n về c ch làm văn tự sự ết h p ếu t

mi u t và biểu c m những bài tham h o về văn tự sự ết h p ếu t mi u t và biểu c m
v

O

13


nh

o n tr ch: uộc g p g t nh c v i m sau g n một năm a c ch của ch b hồng tr ch
rong l ng m ” Ngu n

tiếng

i t

t bi t trong qu trình làm bài các em n n tập trung cao ộ nhập vai vào ề

s ng v i ề
ộc

ồng , những iến th c li n quan t hai phân môn văn b n và

iều

s gi p cho c c em giàu h năng su ngẫm

o m ch văn trôi ch

l u

tuông trào h n

hông ch p l i văn mẫu l

hông

c nhiều

t ởng hay,

c sinh thật sự nghi m t c trong hi viết bài

i biếng trong su ngh

ể lủng củng dài d ng lang man,

ng tr ng tâm của ề ho c l c sang v n ề h c

hiến bài viết của em ch a hoàn thành mà th i gian

iều nà c ng là ngu n nhân

hết

V d :
hi ể về m c n ết h p mi u t
h nh nh

huôn m t nụ c

ể nụ c

i của m luôn là

p và ộng lực s ng trong l ng em th em c n ể tâm hồn trở về v i m

trong những ho nh h c v i m ” l c

trong

u của em h nh nh nụ c

hi n hi nào g n v i công vi c g và h nh nh nụ c
m i bộc lộ

c những c m

Nh vậ
h

it

i

i của m

u t

ra sao Có nh vậ b n thân em

c chân thành và ng t ngào nh t

c ết qu cao trong tiết viết bài tập làm văn gi o vi n c n

ng cho h c sinh c ch làm c ch lập dàn bài chi tiết

Gi o vi n c n h i g i m ch c m

c niềm sa s a

nh

â dựng m ch câu chu n h p dẫn
u th ch môn h c

ph n hởi hi ến tiết viết bài của c c em Gi o vi n n n hen ng i
iểm tiến bộ về môn h c ở h c sinh d là iểm nh nh t quan tâm
em tập trung viết bài

s ng l i

h m tr bài c n ph t hi n t nh s ng t o

ộc

th c nghi m t c

h ch l

hi ph t hi n

ộng vi n nh c nhở c c
o trong c ch hành văn

của h c sinh sửa chữa cụ thể những h n chế sai s t trong t ng bài viết ể c c em r t inh
nghi m

ộng vi n c c em s ng thực tế t m hiểu h a nhập v i cuộc s ng ung quanh luôn

h c h i trau dồi v n hiểu biết và t nh c m

n h c sinh th ph i thực hi n

c b n nh tr n một c ch linh ho t ết h p v i sự t du
v nt

hi viết

th c nghi m t c hi làm bài

h c h i c ch hành văn triển hai

ủc cb

c

s ng t o li n h thực tế trau dồi

c nhiều s ch b o c c t c ph m văn h c ể

Nếu thực hi n nh tr n th ch c ch n bài viết s

t

c ết qu cao
Ngoài ra, một trong những ph
gi p h c sinh l p

ng ph p c ng

n i ri ng và h c sinh bậc

c em là c hi u qu trong vi c

n i chung viết một bài tập làm văn

hi u qu th trong những tiết tr bài viết gi o vi n c n nhận
v

O

t rõ ràng cụ thể u
14

t

hu ết


iểm về bài viết của h c sinh sửa chữa cho c c em những l i sai c b n về ch nh t
t

t câu di n

ha

t

những bài ch a

ng hô b cục vv
t ể qua

c cho c c em nghe những bài viết

d ng
ng và

gi p c c em r t inh nghi m những l i sai c ng nh ph t

hu những m t t ch cực của b n thân trong tiết viết bài ập làm văn ở tiết tiếp theo
o c trong qu tr nh d

những tiết văn b n c nội dung và ph

ng th c biểu

t

gi ng nh d ng ề văn tự sự ết h p ếu t mi u t và biểu c m thì gi o vi n c n li n h
nh n m nh những iểm n i bật

ếu t ha

văn b n ể gi p h c sinh h c h i ghi nh

h p dẫn về c ch d ng t

t câu di n

t trong

vận dụng trong tiết viết bài tập làm văn của m nh.

IV BÀI HỌC KINH N HIỆM
ua thực tế b n thân p dụng ph
h c sinh l p

ở tr

ng

ng ph p

Ngu n

i m i tiến tr nh viết bài tập làm văn cho

nh hiểu b

c

u

thu

c ết qu

c em h c sinh ph n hởi hăng h i h ng th h n trong tiết viết bài
gi c ch n n n s s t ho c m t m i hi viết
viết văn ể c c em
những ng

c em c m th

hông c n c m

th ch h c văn h n

c tho i m i s ng t o bộc lộ su ngh t nh c m nhận

h quan
c bi t là

t của m nh về

i ung quanh và v n ề trong cuộc s ng

ết qu cho th :
Lớp

Sĩ số

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

8/4

38

06

13

15

04

0

8/5

37

05

11

16

05

0

V KẾT LUẬN
ho ến na
làm văn

và ang

quan Nếu
b t
nh h

một s bi n ph p nh m nâng cao ch t l
c p dụng ở t t c c c h i l p b

c

ng môn h c- phân môn tập
u

c toàn thể gi o vi n h ởng ng và hông ng ng

c t nh h nh
ng gi p

t
i m i ph

h

ng ph p n m

h năng h c tập bài viết của h c sinh trong t ng l p ể c sự g i ý,
c ng nh

hu ến h ch

ộng vi n những em c năng lực và sự am

mê viết văn, ph t hu h n nữa t nh s ng t o, h năng hành văn của m nh
dụng h o l o linh ho t ph h p c c b
h c h i chăm ch

c ết qu

c c c hâu trong qu tr nh viết bài. C

c s ch trau dồi v n t
v

c sinh c n p

lu n h năng di n
O

th c ham

t s ng giàu t nh c m
15


u thi n nhi n mở rộng sự hiểu biết về thực tế cuộc s ng
văn của c c em s
theo ph


nhận

ng ph p m i Nh ng dẫu sao những g

iến chủ quan của ng
c

iến

ng bài viết tập làm

t ết qu cao h n

r n â là một vài inh nghi m của b n thân
d

th ch t l

t ch luỹ

c sau nhiều năm gi ng

tr nh bà trong chu n ề nà c ng

i viết ch c ch n hông thể tr nh h i sự thiếu s t

ng g p của ồng nghi p và ban gi m h o ể b n thân tôi

và rút ra inh nghi m qu b u p dụng vào qu trình gi ng d
in chân thành c m n

u i c ng em in

t mong
ch ch i

t t nh h thi h n.

nh ch c qu th

cô và ban gi m h o

luôn vui h e h nh ph c và thành công trong cuộc s ng
Xuân Tâm, ngày 02 tháng 01 năm 20
Giáo viên
O

v

O

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×